Seneste

Sikkerhedspolitik i Arktis og Nordatlanten

USA opruster i Arktis og Nordatlanten og indgår nye aftaler med Nuuk og Tórshavn. Russiske ubåde og fly kan true Grønland og Færøerne, som også indgår i Kinas planer om en ”Polar Silkevej”. Klimaforandringerne åbner for nye sejlruter og udvinding af olie, gas og mineraler. Samtidig får grønlandsk og færøsk selvstændighedstrang Rigsfællesskabet til at knage i furerne. 

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 280 sider | ISBN 9788757449488

Pris

Papirbog
350,00 kr
Medlemspris
280,00 kr

Udlændingeret - studieudgave

Udvalgte emner

Denne særlige studieudgave samler nogle af emnerne fra Udlændingeret, 4. udgave, bind 1 (2017) og bind 2 (2021) til brug for undervisningen i faget udlændingeret, særligt vedrørende asylretten, familiesammenføring, inddragelse af opholdstilladelser samt udsendelse.

Studieudgaven er blevet til i et samarbejde mellem kursusunderviserne på Københavns Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet. 

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 663 sider | ISBN 9788757452587

Pris

Papirbog
300,00 kr
Medlemspris
240,00 kr

Udbudsret

2. udgave

Bogen omhandler de udbudsretlige regler for indgåelse af offentlige kontrakter. Bogen inddrager både de EU-retlige og nationale udbudsregler, herunder praksis fra både EU-Domstolen og Klagenævnet for Udbud. Titlen på bogen er siden første udgaven ændret fra Grundlæggende Udbudsret til Udbudsret for at signalere, at bogen også i stor udstrækning omfatter mere end udbudsrettens grundlæggende elementer. Således dækker bogen også over mere aktuelle emner og diskuterer retstilstanden på området.

Læs mere
Udgave 2, 2021 | 900 sider | ISBN 9788757442960

Pris

Papirbog
1.050,00 kr
Medlemspris
840,00 kr

Den kollektive arbejdsret

Siden 3. udgave af Den kollektive arbejdsret udkom i 2014, er der gennemført enkelte justeringer af arbejdsretsloven og afsagt en række retsafgørelser. De nye regler og den nye retspraksis er indarbejdet i den foreliggende 4. udgave.

Bogen fungerer dels som lærebogsgrundlag for studerende ved universiteter og andre læreanstalter, dels som håndbog for praktikere med behov for en mere grundig fremstilling af retsområdet.

Se alle titler inden for arbejdsret

 

Læs mere
Udgave 4, 2021 | 743 sider | ISBN 9788757443172

Pris

Papirbog
1.350,00 kr
Medlemspris
1.080,00 kr

Ejendomsformidlingsloven

med kommentarer

Ejendomsformidling var uden nogen lovregulering gennem mange år, og der krævedes ikke nogen uddannelse eller krav til hvervets udøvelse. I 1912 etableredes Dansk Ejendomsmæglerforening. Erhvervet var ureguleret, bortset fra branchenormer. Ved lov nr. 218 af 8. juni 1966 om ejendomsmæglere fastsattes nogle få regler om, at alene formidlere, der blev beskikket af handelsministeren (efter formidleren enten havde aflagt en prøve eller havde en formodet kyndighed gennem erfaring), kunne betegne sig ejendomsmæglere. En sådan formidler fik fra den 1.

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 696 sider | ISBN 9788757446470

Pris

Papirbog
950,00 kr
Medlemspris
760,00 kr

Aktie- og Anpartsselskabsret

Erhvervsstyrelsen bidrager til at udvikle de selskabsretlige regler, men udøver også en aktiv kontrol og tilsyn med overholdelsen af de selskabsretlige og regnskabsretlige regler. Dette er markant kommet til udtryk i den såkaldte »kontrolpakke«, som blev vedtaget af Folketinget i maj 2020. Ændringerne i selskabsloven trådte i kraft 1. januar 2021. I overskriftsform ændrer og udvider kontrolpakken Erhvervsstyrelsens rolle fra blot at være en registreringsmyndighed til også at være en kontrolmyndighed.

Læs mere
Udgave 15, 2021 | 745 sider | ISBN 9788757449884

Pris

E-bog Papirbog
990,00 kr 1.100,00 kr
Medlemspris Medlemspris
792,00 kr 880,00 kr

Lærebog om indkomstskat

19. udgave af "Lærebog om indkomstskat" giver en systematisk fremstilling af dansk indkomstskatteret. Bogens omfang og vægtning af de enkelte emner er i overvejende grad bestemt af, at bogen anvendes som grundlag for undervisningen ved CBS, universiteterne m.fl., men bogen kan med fordel også benyttes af revisorer, advokater, ansatte i Skatteforvaltningen og andre praktikere. Blandt andet af denne grund er der udarbejdet et stikordsregister samt et register over de i bogen omtalte domme, landsskatteretskendelser, bindende svar og andre administrative afgørelser.

 

Læs mere
Udgave 19, 2021 | 1413 sider | ISBN 9788757449624

Pris

Papirbog
1.400,00 kr
Medlemspris
1.120,00 kr

Lovsamling 2021 - Jura 1. år

af Jens Møller (red.)

Djøf Forlags lovsamlinger er specielt udarbejdet til studerende. Lovsamlingerne indeholder de love og regler, der anvendes i undervisningen, og er derfor et uundværligt værktøj i undervisningssammenhæng og til eksamen. Alle love er konsoliderede og ajourført med seneste ændringer pr. 1. august 2021. Lovsamlingerne kan med fordel også anvendes af praktikere, der har behov for at have et opdateret regelgrundlag lige ved hånden.

 

Læs mere
Udgave 7, 2021 | 309 sider | ISBN 9788757449792

Pris

Papirbog
150,00 kr
Medlemspris
120,00 kr

Lovsamling 2021 - Formueret

af Jens Møller (red.)

Djøf Forlags lovsamlinger er specielt udarbejdet til studerende. Lovsamlingerne indeholder de love og regler, der anvendes i undervisningen, og er derfor et uundværligt værktøj i undervisningssammenhæng og til eksamen. Alle love er konsoliderede og ajourført med seneste ændringer pr. 1. august 2021. Lovsamlingerne kan med fordel også anvendes af praktikere, der har behov for at have et opdateret regelgrundlag lige ved hånden.

 

Se alle titler inden for Obligationsret

Læs mere
Udgave 7, 2021 | 380 sider | ISBN 9788757449860

Pris

Papirbog
160,00 kr
Medlemspris
128,00 kr

Lovsamling 2021 Proces- og strafferet

af Jens Møller (red.)

Djøf Forlags lovsamlinger er specielt udarbejdet til studerende. Lovsamlingerne indeholder de love og regler, der anvendes i undervisningen, og er derfor et uundværligt værktøj i undervisningssammenhæng og til eksamen. Alle love er konsoliderede og ajourført med seneste ændringer pr. 1. august 2021. Lovsamlingerne kan med fordel også anvendes af praktikere, der har behov for at have et opdateret regelgrundlag lige ved hånden.

Læs mere
Udgave 7, 2021 | 377 sider | ISBN 9788757449839

Pris

Papirbog
150,00 kr
Medlemspris
120,00 kr

Retsplejelov – Straffelov 2021

af Jens Møller (ansv. red.)

Retsplejeloven baserer sig på Justitsministeriets lovbekendtgørelse nr. 1445 af 29. september 2020, som ændret ved lov nr. 1832 af 8. december 2020, lov nr. 124 af 30. januar 2021, lov nr. 160 af 3. fe-bruar 2021, lov nr. 285 af 27. februar 2021, lov nr. 671 af 19. april 2021, lov nr. 1155, 1169, 1170, 1171, 1172 og 1174 af 8. juni 2021.

Læs mere
Udgave 31, 2021 | 289 sider | ISBN 9788757449761

Pris

Papirbog
350,00 kr
Medlemspris
280,00 kr

Virtuel facilitering

Skab større engagement og effekt

Den moderne verden kræver, at vi kan mødes virtuelt og samarbejde lige så udbytterigt, som når vi mødes fysisk. Men det virtuelle rum kalder på andre faciliteringsgreb, herunder hvordan vi bibeholder den menneskelige interaktion. Denne bog bringer faciliteringsdisciplinen ind i den virtuelle verden.

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 200 sider | ISBN 9788757451597

Pris

Papirbog
295,00 kr
Medlemspris
236,00 kr

Det nye lange liv

Sådan griber du mulighederne i en foranderlig verden

Aldrig har vi haft så mange teknologiske muligheder som i dag. Og aldrig har vi levet længere, end vi gør nu. Men trives vi? Bruger vi teknologien rigtigt, og er det lange liv egentlig et godt liv? Eller lurer angsten for, om vores job bliver ved med at eksistere, og hvornår vi kan gå på pension? Hvis der overhovedet er noget, der hedder pension om 20 år …

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 285 sider | ISBN 9788757451474

Pris

E-bog Papirbog
315,00 kr 350,00 kr
Medlemspris Medlemspris
252,00 kr 280,00 kr

Dansk Erhvervsret

Med den foreliggende 16. udgave af Dansk erhvervsret er fremstillingen ført ajour, således at den afspejler gældende ret pr. 1. juli 2021. Forfatterne har medtaget lovgivning, som er vedtaget med ikrafttræden senest 30. juni 2022. Bogen retter sig som de foregående udgaver mod den fundamentale undervisning i dansk og international erhvervsret. Som supplement til bogen udsendes en lovsamling.

 

Se alle titler inden for Obligationsret

 

Læs mere
Udgave 16, 2021 | 671 sider | ISBN 9788757449594

Pris

Papirbog
620,00 kr
Medlemspris
496,00 kr

Arveret

Bogen Arveret er skrevet som grundlag for undervisningen i arveret på jura-studiet på Aarhus Universitet, men kan med fordel også fungere som opslagsværk for praktikere, der arbejder med arveret.

Læs mere
Udgave 8, 2021 | 431 sider | ISBN 9788757448979

Pris

Papirbog
700,00 kr
Medlemspris
560,00 kr

Lovsamling Erhvervsret 2021

af Peter Arnt Nielsen (ansv. red.), Helle Næss-Schmidt Risdal (ansv. red.)

Denne lovsamling er bestemt til brug for undervisningen i grundlæggende erhvervsret på universiteter og handelshøjskoler samt på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Lovsamlingen indeholder kun de vigtigste love og konventioner m.m. Undervisningsmæssige hensyn har været afgørende for udvælgelsen.

 

 

Se alle titler inden for Obligationsret

Læs mere
Udgave 28, 2021 | 447 sider | ISBN 9788757449778

Pris

Papirbog
295,00 kr
Medlemspris
236,00 kr

Lov om kommunale og regionale valg

med kommentarer

I 1932 udkom en kommenteret udgave af den daværende kommunale valglov (Schau og Holten, 1932), men den er naturligvis for længst blevet forældet. Derfor er der nu (igen) behov for en samlet, kommenteret udgave af kommunal- og regionalvalgloven. Nærværende værk vil være et vigtigt hjælpemiddel for de mange, der på den ene eller den anden måde har brug for et solidt og pålideligt kendskab til såvel denne lovgivning som dens baggrund og konkrete udmøntning i bekendtgørelser, vejledninger osv.

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 720 sider | ISBN 9788757447330

Pris

Papirbog
1.000,00 kr
Medlemspris
800,00 kr

Erhvervsretlige love 2021

Denne lovsamling er bestemt til brug for undervisningen i erhvervsret som supplement til lærebogen »Erhvervsjura« (15. udgave 2020). Det understøtter forståelsen ved læsning af bogen at have lovsamlingen ved hånden, så bogens tekst løbende suppleres med lovens. Herved opøves evnen til at læse og forstå selve lovteksten. Det positive lovstof forandres løbende som følge af ny lovgivning, men principperne for fortolkning ændrer sig ikke på samme måde.

Læs mere
Udgave 43, 2021 | 603 sider | ISBN 9788757449723

Pris

Papirbog
295,00 kr
Medlemspris
236,00 kr

Servitutretten

Formålet med denne bog er at give en samlet fremstilling af dansk servitutret. Med servitut forstås en på særligt grundlag hvilende ret til at udøve en begrænset rådighed over en fast ejendom eller at kræve opretholdt en tilstand på denne.

Betegnelsen servitutret tjener det formål under ét begreb at samle en række emner og retlige problemer, som tematisk knytter sig til servitutter. Servitutret anvendes derfor som en samlebetegnelse for disse emner og problemer.

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 290 sider | ISBN 9788757451887

Pris

Papirbog
625,00 kr
Medlemspris
500,00 kr

Obligationsret

Kompendium 2021

Dette kompendie giver et overblik over de mest centrale emner og problemstillinger i obligationsretten. Kompendiet omhandler misligholdelsesformerne og de hertil knyttede misligholdelsesbeføjelser.

Derudover indeholder det en gennemgang af de omkringliggende obligationsretlige problematikker såsom debitor- og kreditorskifte, modregning samt øvrige ophørsmåder.

Kompendiet udgør et supplement til pensum på jurauddannelsen.

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 199 sider | ISBN 9788757449877

Pris

Papirbog
250,00 kr
Medlemspris
200,00 kr