Seneste

Den juridiske løsning

Introduktion til den juridiske metode

Juridiske problemstillinger løses ved en afgørelse. Mange afgørelser træffes af forvaltningsmyndigheder, og uoverensstemmelser løses ofte – hvis ikke der kan findes en forligsmæssig løsning – ved en afgørelse truffet af en offentlig klagemyndighed, en domstol eller en voldgiftsret. En afgørelse er en beslutning, der kan være juridisk rigtig eller forkert. Mange aktører, f.eks. borgere, virksomheder, ansatte i offentlige myndigheder og private virksomheder, er afhængige af at indse, hvorledes retsreglerne er og virker.

Læs mere
Udgave 2, 2021 | 120 sider | ISBN 9788757451924

Pris

Papirbog
185,00 kr
Medlemspris
148,00 kr

Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

med kommentarer

1. udgave af "Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v." udkom for 25 år siden, og har derfor længe trængt til en revision. Sandt er det at lovens grundlæggende elementer har vist sig at være mere langtidsholdbare, end de fleste havde regnet med da loven trådte i kraft i 1996. To mindre justeringer af huseftersynsordningen fandt sted i 2000 og 2011, derudover har der været relativ ro om ordningen som dog stadig finpudses på det administrative plan med inddragelse af de involverende parter.  

 

Læs mere
Udgave 2, 2021 | 443 sider | ISBN 9788757444643

Pris

Papirbog
800,00 kr
Medlemspris
640,00 kr

Grundlæggende udlændingeret

Udvalgte emner

»Grundlæggende udlændingeret – udvalgte emner« er skrevet af Peter Starup. Med udvalgte emner sigtes der til, at bogen ikke dækker alle grene af udlændingeretten. Den behandler grundlaget for opholdstilladelse til udvalgte grupper af udlændinge. Hertil kommer reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, bortfald og inddragelse samt udvisning ved dom. Endvidere behandles udvalgte dele af EU-retten.

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 388 sider | ISBN 9788757451061

Pris

E-bog Papirbog
585,00 kr 650,00 kr
Medlemspris Medlemspris
468,00 kr 520,00 kr

Lærebog i bestyrelsesledelse

af Steen Thomsen (red.)

8 CBS professorer og 4 erhvervsledere har skrevet en bog om bestyrelsesledelse, der viser, at bestyrelsesarbejde er ved at udvikle sig til et fag og en profession – med fælles værdier og best practices, med forskning og erfaringsbaseret viden, og med undervisning og læring med udgangspunkt i akademisk metode.

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 301 sider | ISBN 9788757451085

Pris

Papirbog
450,00 kr
Medlemspris
360,00 kr

Udvalgte delikter i straffeloven

En introduktion

"Udvalgte delikter i straffeloven" er skrevet til jurastuderende, som har brug for et overblik over og en kort indføring i grundtrækkene for de mest anvendte delikter i straffeloven. Delikterne, der er udvalgt med henblik på undervisningen på bacheloruddannelsen ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, kommenteres kort med hensyn til nogle af de objektive og subjektive gerningsbetingelser samt enkelte udmålingsmæssige forhold. 

NB: Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer medio juni 2021 

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 100 sider | ISBN 9788757451771

Pris

Papirbog
150,00 kr
Medlemspris
120,00 kr

Konkurrenceret

Markedsret del 1

Den 8. udgave af »Konkurrenceret – Markedsret Del 1« rummer, ligesom tidligere udgaver, en indledende præsentation af markedsretten som retsdisciplin efterfulgt af en nærmere gennemgang af konkurrenceretten. Gennemgangen har særlig fokus på den danske konkurrencelov, men inddrager i meget vidt omfang også EU-konkurrenceretten, som de nationale regler spejler sig i, og som virker i et tæt både materielt og håndhævelsesmæssigt samspil med disse.

Læs mere
Udgave 8, 2021 | 389 sider | ISBN 9788757451276

Pris

Papirbog
650,00 kr
Medlemspris
520,00 kr

Erving Goffman

Statskundskabens klassikere

ERVING GOFFMAN (1922-1982) var en af det 20. århundredes mest læste sociologer, og han har siden sin død for små fyrre år siden bibeholdt sin aktualitet og popularitet både blandt etablerede forskere og studerende. Dette skyldes formentlig, at Goffman på mange måder var en forholdsvis ukonventionel sociolog. 

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 147 sider | ISBN 9788757449112

Pris

Papirbog
150,00 kr
Medlemspris
120,00 kr

Ligningsloven

Med kommentarer

Ligningsloven er en af Danmarks centrale skattelove. Kommentaren vedrører en lang række skatteretlige emner af væsentlig betydning for både erhvervsdrivende og privatpersoner.

Bogen giver et struktureret overblik over praksis, forarbejder og litteratur og henvender sig til advokater, revisorer, domstole, skattemyndigheder, in-house advokater, virksomheders interne skatteafdelinger og HR-afdelinger samt andre, der professionelt beskæftiger sig med skatteret.

Læs mere
Udgave 3, 2021 | 3309 sider | ISBN 9788757448757

Pris

Papirbog
2.875,00 kr
Medlemspris
2.300,00 kr

Humanokrati

Bekæmp bureaukratiet og giv medarbejderne magten

Verden kalder på forandringsparate organisationer fyldt med topengagerede ansatte. Derfor bekæmper organisationer fra hele kloden i disse år det træge bureaukrati og erstatter det med mere humane ledelses- og organisationsformer.

Humanokrati er Gary Hamel, en af verdens højest estimerede ledelsestænkere, og Michele Zaninis bidrag til at vise, hvordan transformationen kan gribes an. Med udgangspunkt i et årtis forskning guider bogen ledere og ildsjæle til at tage de første skridt mod en organisering, der fremmer initiativ, passion og virkelyst.

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 384 sider | ISBN 9788757449556

Pris

Papirbog
495,00 kr
Medlemspris
396,00 kr

Det nationale råderum

Ved gennemførelse af EU-regler

Gennem forordninger og direktiver regulerer EU i dag mange vigtige samfundsområder. Spørgsmålet er, hvor det efterlader det danske folkestyre. Er der et nationalt råderum, der kan eller skal udfyldes med nationale danske regler? Hvordan udformes disse regler, og har Folketinget tilstrækkelig kontrol med dette væsentlige aspekt af den statslige regulering? Det er spørgsmål, der behandles i denne bog.

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 227 sider | ISBN 9788757451139

Pris

Papirbog
285,00 kr
Medlemspris
228,00 kr

Våbenjura

Grundlæggende viden om våben og våbenlovgivningen i Danmark

Våbenjura er en samlet fremstilling af det betydelige regelsæt, der danner grundlag for den danske våbenlovgivning med særlig fokus på våbenloven, våbenbekendtgørelsen og våbencirkulæret. Bogen kombinerer de retlige rammer med våbentekniske beskrivelser og illustrationer af en lang række våbentyper for at give læseren en forståelse af de genstande, som lovgivningen omhandler.

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 331 sider | ISBN 9788757445343

Pris

Papirbog
450,00 kr
Medlemspris
360,00 kr

Antropocæn

Historien om verden af i morgen

Forestil dig, at verden ikke er, som du troede. At den verden, du lever i, ikke længere er den verden, du kender.

Forestil dig nu, at der findes et ord, som beskriver denne nye verden, men at det er et ord, du måske heller ikke kender.

Denne bog handler om dette ord og om denne verden.

Ordet er ”Antropocæn”

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 294 sider | ISBN 9788757449358

Pris

Papirbog
350,00 kr
Medlemspris
280,00 kr

Fremtidsfuldmagt

I personlige forhold

Bogen analyserer fremtidsfuldsmagtslovens § 10, der omhandler fremtidsfuldmagt i personlige forhold. Der peges på en række spørgsmål, der vanskeliggør den praktiske anvendelse af fremtidsfuldmagten.

Bogen afsluttes med en »tilstandsrapport«, der indeholder bud på en række forhold, der bør tages i betragtning ved den bebudede lovevaluering i 2022.

Se flere titler inden for Person-, familie- og arveret

 

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 160 sider | ISBN 9788757451870

Pris

Papirbog
220,00 kr
Medlemspris
176,00 kr

Rigsrevisor- og statsrevisorloven

med kommentarer

Dette er den første egentlige kommentar til rigsrevisorloven (lov om revisionen af statens regnskaber m.m.) og statsrevisorloven (lov om statsrevisorerne).

Begge love er fra 1975, men bygger i vidt omfang på tidligere lovgivning. Selv om det har været robuste love, er de dog blevet ændret adskillige gange siden, særligt som følge af ændret organisering af den statslige forvaltning og behovet for løbende at modernisere og effektivisere revisionsprocessen.

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 311 sider | ISBN 9788757446852

Pris

Papirbog
800,00 kr
Medlemspris
640,00 kr

Produktefterligninger i praksis

"Produktefterligninger i praksis" beskriver den aktuelle danske retstilstand om produktefterligninger samt nogle af de praktiske og processuelle overvejelser, som sager om produktefterligninger giver anledning til.

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 362 sider | ISBN 9788757439427

Pris

Papirbog
650,00 kr
Medlemspris
520,00 kr

Miljøbeskyttelsesloven

med kommentarer

Siden 1998-kommentaren har miljøbeskyttelsesloven været genstand for mere end 100 lovændringer, der har medført omfattende ændringer af bl.a. myndigheds- og klagesystemet samt af de beføjelser, myndighederne er tillagt i loven. Den nye miljølovskommentar omfatter alle disse ændringer, idet den kommenterer de enkelte bestemmelser i loven med udgangspunkt i dens forarbejder. Endvidere redegøres for gældende bekendtgørelser og vejledninger samt for retspraksis og administrativ praksis. Relevant EU-regulering og anden miljøretlig litteratur på området inddrages ligeledes.

Læs mere
Udgave 2, 2019 | 1443 sider | ISBN 9788757434873

Pris

E-bog Papirbog
1.755,00 kr 1.950,00 kr
Medlemspris Medlemspris
1.404,00 kr 1.560,00 kr