Seneste

Process tracing i samfundsvidenskaben

Process tracing har udviklet sig som en helt central metode til analyser af cases inden for samfundsvidenskaben. Metoden gør det muligt at forklare, hvorfor cases har bestemt udfald, og den tilbyder redskaber til at analysere den kausale proces, der forbinder årsag og udfald. Bogen giver en introduktion til de forskellige elementer og designs, der indgår i process tracing-metoder. Derved er hensigten med bogen at gøre det muligt for læseren at anvende metoden direkte i egne analyser og projekter.

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 192 sider | ISBN 9788757445282

Pris

Papirbog
220,00 kr
Medlemspris
176,00 kr

Faglighed og styring

Fagprofessionel dømmekraft på socialområdet

Socialpolitikken i Danmark er underlagt mange hensyn. Alle vil de udsatte, de svage, de psykisk syge og de handicappede det bedste, men hvordan samfundets hjælp til disse borgere bør indrettes, er ofte diskuteret. Hvad er det fagligt rigtige? Hvad er ret og rimeligt? Hvor meget må det koste?

Balancen mellem behovet for styring og faglighed er ofte et dilemma i den offentlige sektor. De fagprofessionelle ønsker typisk en høj grad af autonomi, mens embedsmændene ønsker en strammere styring for at sikre, at udgiftsbehovet er under kontrol.

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 228 sider | ISBN 9788757448320

Pris

Papirbog
275,00 kr
Medlemspris
220,00 kr

TechDK Kommissionen

Samfund før Teknologi kan hentes her som gratis download.

Skal teknologien styre samfundet, eller skal samfundet styre teknologien?

Djøfs TechDK Kommission sætter i Samfund før Teknologi spot på, hvad teknologiens indtog i samfundet gør ved vores demokrati, økonomi og kultur.

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 154 sider | ISBN 9788757451313

Pris

Papirbog
200,00 kr
Medlemspris
160,00 kr

Immaterialret

Kompendium 2021

Kompendiet i immaterialret er en kortfattet gennemgang af de immaterialretlige regler, som beskrives i dybden i Schovsbo, J. Rosenmerier, M. & Salung Petersen, C. 2021, Immateralret, Djøf Forlag. Kompendiets formål er at give jurastuderende et overblik over og viden om de helt grundlæggende og mest basale regler inden for immaterialret. 

 

Læs mere
Udgave 4, 2021 | 117 sider | ISBN 9788757450248

Pris

Papirbog
175,00 kr
Medlemspris
140,00 kr

Migrationsjura

Udenlandsk arbejdskraft og EU-borgere

Migrationsjura er den første juridiske fremstilling af migrationsmulighederne for udenlandske statsborgere i Danmark.

Gennem et historisk rids viser bogen, hvordan den danske migrationshistorie har udviklet sig fra efterkrigstiden til i dag; en historie, som har haft en kæmpe indflydelse på dansk erhvervsliv, uddannelsesinstitutionerne og samfundet generelt.

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 505 sider | ISBN 9788757437362

Pris

E-bog Papirbog
585,00 kr 650,00 kr
Medlemspris Medlemspris
468,00 kr 520,00 kr

Teknisk rådgivning - ABR 18

med kommentarer

Bogen indeholder en udførlig gennemgang og analyse af de nye standardvilkår for rådgiveraftaler i byggeriet, som trådte i kraft den 1. januar 2019 (Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed). Bogen inddrager AB-udvalgets omfattende betænkning til revision af AB 92, ABR 89 og ABT 93 og analyserer den relevante rets- og voldgiftspraksis og snitfladerne til bl.a. gældende udbudsregler og de nye ydelsesbeskrivelser, herunder ”Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab, 2018”.

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 937 sider | ISBN 9788757446357

Pris

E-bog Papirbog
990,00 kr 1.300,00 kr
Medlemspris Medlemspris
792,00 kr 1.040,00 kr

Varemærkeloven

Med kommentarer

Den seneste og meget omfattende ændring af varemærkeloven trådte i kraft den 1. januar 2019, og da der nu er en passende mængde praksis til at belyse de nye bestemmelser, er det tid til denne nye udgave af lovkommentaren – den 6. i rækken. Ændringsloven implementerede Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/2436/EU af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, og som indebar en væsentlig revision og udvidelse af kravene til medlemsstaternes varemærkelove i forhold til det første varemærkedirektiv fra 1989.

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 626 sider | ISBN 9788757442670

Pris

E-bog Papirbog
1.260,00 kr 1.400,00 kr
Medlemspris Medlemspris
1.008,00 kr 1.120,00 kr

Arbejdsmarkedets regler 2021

Arbejdsmarkedets regler 2021 indeholder de vigtigste nationale arbejds- og ansættelsesretlige love, regler og overenskomster, samt de vigtigste EU-retlige og internationale arbejds- og ansættelsesretlige regelsæt. Udvælgelsen er baseret på nu afdøde professor emeritus, jur.dr. Ole Hasselbalchs tidligere udgaver, tilpasset af lektor, ph.d. Natalie Videbæk Munkholm.

Alle lovændringer, som har været offentliggjort til og med 1. januar 2021, er indarbejdet. 

Læs mere
Udgave 22, 2021 | 555 sider | ISBN 9788757450460

Pris

Papirbog
475,00 kr
Medlemspris
380,00 kr

Afskrivningsloven

Med kommentarer

Afskrivningsloven i sin nuværende form blev vedtaget med lov nr. 433 af 26. juni 1998. Siden da er afskrivningsloven ændret adskillige gange, ligesom der har været en righoldig praksis. Formålet med denne lovkommentar er derfor at lave en nutidig kommentar til afskrivningsloven.   

Afskrivningsloven er en skønsom blanding af jura og teknik. Hensigten er derfor at skabe en lovkommentar, der dels beskriver og analyserer bestemmelserne, og dels indeholder eksempler til illustration af teknikaliteterne i afskrivningsloven

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 621 sider | ISBN 9788757435450

Pris

E-bog Papirbog
990,00 kr 1.100,00 kr
Medlemspris Medlemspris
792,00 kr 880,00 kr

Immaterialret

Immaterialret indeholder en samlet og opdateret fremstilling af de i Danmark gældende regler om immaterialrettigheder.

Immaterialret behandler bl.a. følgende emner:

Læs mere
Udgave 6, 2021 | 810 sider | ISBN 9788757448498

Pris

E-bog Papirbog
787,00 kr 875,00 kr
Medlemspris Medlemspris
629,60 kr 700,00 kr

Erstatningsretlige grænseområder I

Professionsansvar, ledelsesansvar og produktansvar

I bogen ERSTATNINGSRETLIGE GRÆNSEOMRÅDER I behandles professionsansvar, ledelsesansvar og produktansvar. Ansvarsformerne er karakteriseret ved, at de ikke uden videre lader sig indpasse i den traditionelle formueretlige sondring mellem ansvar i og uden for kontrakt.

Ud fra denne synsvinkel gives i første del af bogen en introduktion til forskellige former for professionsansvar samt ledelsesansvar, og i anden del beskrives udvalgte produktansvarsemner.

Læs mere
Udgave 3, 2021 | 322 sider | ISBN 9788757437560

Pris

Papirbog
450,00 kr
Medlemspris
360,00 kr

Forskningsinterview

En praktisk og metodisk introduktion

Denne bog giver en tilgængelig og praktisk introduktion til arbejdet med kvalitative interview i forskning og analyse. Fokus er på de håndværksmæssige aspekter af interviewet, og teksten gennemgår de mest centrale spørgsmål, man bør forholde sig til på tværs af forskellige videnskabsteoretiske udgangspunkter. Det understreges, at man løbende bør reflektere over på hvilket grundlag, man mener at kunne vide noget om verden, og hvordan denne position omsættes i praktiske, metodiske greb.

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 224 sider | ISBN 9788757446067

Pris

Papirbog
260,00 kr
Medlemspris
208,00 kr

Lovsamling 2021 Forvaltningsret

af Jens Møller (red.)

Denne lovsamling er udarbejdet med henblik på at understøtte faget forvaltningsret på jurastudiets bachelordel. Indholdet er nøje udvalgt og sammensat, så det dækker den studerendes behov for en regelsamling i undervisningen såvel som til eksamen. Læserens overblik sikres, da ikrafttrædelsesbestemmelser kun i begrænset omfang er medtaget under hensyn til bogens overskuelighed.

Læs mere
Udgave 6, 2021 | 112 sider | ISBN 9788757451146

Pris

Papirbog
120,00 kr
Medlemspris
96,00 kr

Socialret

Børn og unge

Bogens mål er at give en systematisk gennemgang af retsgrundlaget for kommunernes administration af børne- og ungeområdet. Bogen vil kunne anvendes som opslagsbog for sagsbehandlere, rådgivere og andre med særlig interesse for området. Bogen vil ligeledes være relevant i undervisningssammenhæng.

Læs mere
Udgave 2, 2021 | 629 sider | ISBN 9788757445626

Pris

E-bog Papirbog
495,00 kr 550,00 kr
Medlemspris Medlemspris
396,00 kr 440,00 kr

The Danish Economy in a Global Context

The Danish Economy in a Global Context provides a general introduction to economic developments, institutions and policies in Denmark. Several topical policy issues, such as retirement, education and globalization, are discussed in a non-technical fashion. The text takes a global comparative perspective to highlight the differences and similarities between Denmark and other OECD countries.

Læs mere
Udgave 2, 2021 | 313 sider | ISBN 9788757442823

Pris

E-bog Papirbog
335,00 kr 375,00 kr
Medlemspris Medlemspris
268,00 kr 300,00 kr

Grønlandsk kriminalret

Ansvaret & forbrydelserne

Kriminalretten er den del af det grønlandske retssystem, der regulerer forbrydelser og samfundets sanktionering heraf. Den mest centrale regulering er indeholdt i den grønlandske kriminallov af 1. januar 2010 med senere ændringer. Loven er bygget op omkring den danske straffelov.

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 384 sider | ISBN 9788757448283

Pris

Papirbog
600,00 kr
Medlemspris
480,00 kr

Finansielle virksomheder

Regler og rapportering

FINANSIELLE VIRKSOMHEDER, som pengeinstitutter, fondsmæglerselskaber, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber m.fl., spiller en afgørende rolle for infrastrukturen på det finansielle marked. Det er naturligt, at der findes en detaljeret regulering for finansielle virksomheder. Reguleringen er både offentligretlig og privatretlig og angår typisk de finansielle virksomheders virksomhedsudøvelse, kunderelation og det offentlige tilsyn.

Denne bog er den eneste samlede og dyberegående behandling af reguleringen af finansielle virksomheder i dansk ret.

Læs mere
Udgave 2, 2021 | 480 sider | ISBN 9788757449433

Pris

E-bog Papirbog
540,00 kr 600,00 kr
Medlemspris Medlemspris
432,00 kr 480,00 kr

Forældreansvarsloven

Med kommentarer

Denne kommentar til forældreansvarsloven er beregnet til brug for fagfolk, der arbejder med børne- og familieret, men også til frivillige rådgivere og børneretligt interesserede studerende. Der er tale om en rent juridisk fremstilling, der dog er forsøgt skrevet i et tilgængeligt sprog. Det er derfor forhåbningen, at bogen kan læses af andre med interesse for området, og af samme grund drager bogen paralleller til de børnesociale regler, hvor dette er relevant. 

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 277 sider | ISBN 9788757444032

Pris

E-bog Papirbog
585,00 kr 700,00 kr
Medlemspris Medlemspris
468,00 kr 560,00 kr

Rusland som militær stormagt

af Niels Bo Poulsen (red.), Jørgen Staun (red.)

”Rusland har kun to faste allierede – dets hær og dets flåde”. Dette citat fra tsartiden er stadigt aktuelt og udtrykker, hvor højt Rusland prioriterer at være en militær stormagt. Nutidens Rusland er en af de industrinationer, som bruger flest penge på sit forsvar, og siden 2008 er landets militær blevet moderniseret i raskt tempo. Samtidig er spændingsniveaet mellem Rusland og dets vestlige naboer steget markant. Det skyldes i høj grad Ruslands anvendelse af militær magt i udlandet: i Ukraine fra 2014 og Syrien fra 2015.

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 403 sider | ISBN 9788757448887

Pris

E-bog Papirbog
390,00 kr 440,00 kr
Medlemspris Medlemspris
312,00 kr 352,00 kr

Grønt iværksætteri

Sådan skaber du en virksomhed, der redder verden (lidt)

Klimakrisen er vor tids største trussel. Og største forretningsmulighed. Erkendelse af krisens alvor, politisk bevågenhed og stigende efterspørgsel på grønne løsninger betyder, at behovet for at starte nye virksomheder, der reelt løser verdens bæredygtighedsudfordringer, er nærmest uudtømmeligt. Nu er med andre ord det helt rette tidspunkt at skabe fremtidens virksomheder og springe ud som grøn iværksætter.

Men hvordan bærer man sig så ad med at starte en virksomhed, der ikke “bare” skal tjene penge?

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 166 sider | ISBN 9788757449549

Pris

E-bog Papirbog
220,00 kr 245,00 kr
Medlemspris Medlemspris
176,00 kr 196,00 kr