Nationaløkonomisk Tidsskrift

SENESTE


Seneste artikelData Contruction of Danish Residential Neighbourhoods for 1986-2016

Anna Piil Damm, Ahmad Hassani & Marie Louise Schultz-Nielsen

Using Danish geo‐referenced administrative housing register data, we utilise the Thiessen polygon method to cluster adjacent housing units into 1,961 (macro) Danish residential neighbourhoods with at least 600 households that are delineated by physical barriers, homogenous in terms of housing type and house ownership, compact and have unchanged boundaries over 31 years (1986-2016).

(Issue no. 1/Vol. 2021)


Covid-19 epidemien i Vesteuropa: betydningen af befolkningstæthed, andel ældre og tillid for dødelighed og økonomisk aktivitet

Karsten Albæk

Artiklen behandler emner, som er indgået i den offentlige debat om covid-19 epi-demiens omfang i Danmark sammenholdt med Finland, Norge og Sverige, samt Sydeuropa. Det vises, at dødeligheden i Danmark ligger på ca. samme niveau som i Finland og Norge, når der er korrigeret for befolkningstæthed, mens Sveri-ge har ca. 1200 flere døde per mio. indbyggere end Danmark. Det højere antal æl-dre i de sydeuropæiske lande kan kun i begrænset omfang forklare overdødelig-heden i disse lande. Den altdominerende årsag til det høje antal dødsfald i Sydeu-ropa sammenholdt med Finland, Norge og Danmark er forskellen i omfanget af tillid i befolkningerne. Det opgøres, at Danmark har undgået ca. 5.000 covid-19 dødsfald sammenlignet med en situation, hvor tilliden er på niveau med de syd-europæiske lande. Endvidere viser artiklen, at jo mere epidemi, jo lavere økono-misk aktivitet: I Vesteuropa resulterede 1000 flere covid-19 dødsfald per mio. indbyggere i år 2020 i et fald på ca. fire procent af nationalproduktet. Det bereg-nes, at den høje grad af tillid i Danmark har resulteret i økonomisk gevinst på ca. 82 mia. kr. i undgået fald i nationalproduktet, sammenlignet med et tillidsniveau svarende til de sydeuropæiske lande. Artiklen opgør, at der har været en økono-misk gevinst i form af øget økonomisk aktivitet på ca. 16 mio. kr. for hvert und-gået covid-19 dødsfald i Danmark.

(Issue no. 1/Vol. 2021)


Viggo Kampmanns Nationaløkonomisk Tidsskrift artikler 1955 og 1957

Lars Lund

Viggo Kampmann is a rare example of a person who at the same time is close to academic economics, does have great political influence, and serves as top minis-ter for a long period. He has influence on Social Democratic politics from the late years of the war and until 1962. We find the revealed economic theory framework for two articles of Kampmann as serving minister of finance in Na-tionaløkonomisk Tidsskrift in the 1950ies to be the IS-LM model. The mix of monetary and fiscal policy is a central theme; always having the distribution and social justice in mind. After a review of the articles follow historical and theoreti-cal commentaries. Kampmann does not explicitly present his model, but the arti-cle suggests the main structure of such a model. The article problematizes the LM-curve and the consumption function, and it comments on the link between investment, growth and future welfare.

(Issue no. 1/Vol. 2021)


A Decade of Nudging: What have we learned?

Mette Trier Damgaard

In the past decade, nudging as a method to influence behavior has received in-creased attention both among academics and more generally. Nudges are often low-cost interventions but may, nevertheless, be surprisingly effective. However, as the research field has matured, it has also become clear that nudges are not al-ways as effective as originally thought. In this paper, I give a selected overview of recent nudging interventions and discuss what we have learned from the past decade of using nudging to affect behavior.

(Issue no. 1/Vol. 2021)


The Danish Labor Market Experiments: Methods and Findings

Jonas Maibom

In this paper I discuss recent contributions to a literature which combines the use of structural economic models and (quasi‐)experimental variation in the data to evaluate labor market policies. I refer to this approach as Structural and Empirical Policy Evaluation (SPE) and relate it to methodological discussions in the literature on policy evaluation. I then introduce a series of recent Danish labor market experiments and applications of SPE to discuss the potential value added of this approach.

(Issue no. 1/Vol. 2021)


Kære læsere af Nationaløkonomisk Tidsskrift

Jeg har med stor glæde overtaget opgaven som redaktør for Nationaløkonomisk Tidsskrift.
   Det er et tidsskrift med stolte traditioner, som første gang blev udgivet i 1873, hvilket gør det til et af de ældste tidsskrifter i verden. Der er derfor en lang historie af bygge videre på, men en ny redaktør er også en anledning til sammen med redaktionsudvalget at genoverveje, hvad den redaktionelle linje skal være fremover.
   Det har vi gjort, og vores ambition er, at NØT skal være et tidsskrift, der bliver læst af forskere såvel som nuværende og tidligere ansatte i centraladministrationen, tænketanke o.lign., samt alle andre med en interesse i økonomiske problemstillinger. NØT skal fokusere på dansk økonomi. Det er derfor helt centralt, at de artikler, der publiceres, skal bidrage med ny viden, der er relevant i forhold til problemstillinger indenfor dansk økonomi. Til gengæld skal NØT favne bredt i forhold til emner indenfor såvel mikroøkonomi, makroøkonomi, arbejdsmarkedsøkonomi, politisk økonomi mm.
   De artikler, der publiceres, skal i forhold til kvaliteten af analyserne leve op til den standard, der er »state of the art« indenfor forskning i økonomiske problemstillinger. Der kan publiceres artikler på såvel engelsk og dansk.
   Relevans kan i mange tilfælde hænge sammen med aktualitet. Det er derfor en klar ambition, at de artikler, der sendes til NØT, skal vurderes hurtigt, så tiden mellem udarbejdelse af forskning og publicering er så kort som muligt. Instruktionen til referees vil derfor også være, at de skal have fokus på kvaliteten af det foreliggende materiale, og der skal ikke være lange forløb, hvor artiklen eventuelt udvides med ekstra analyser, som også kunne være interessante. Mere konkret er ambitionen, at alle indsendte artikler i første runde enten bliver forkastet eller accepteret betinget af revisioner, der er nødvendige i forhold til at sikre den nødvendige kvalitet. Og der bør foreligge en beslutningen indenfor 3 måneder efter, at artiklen er modtaget af NØT.
   Et anerkendt tidsskrift er ikke kun afhængig af kvaliteten af de artikler, der publiceres, men også af den kvantitet, der ligger i, at læserne kan forvente, at der med jævne mellemrum kommer nye artikler. Det er derfor ambitionen, at der årligt publiceres ca. 10 artikler i Nationaløkonomisk Tidsskrift. For at opnå det mål kræver det, at forskere bakker op om tidsskriftet. Der skal derfor herfra lyde en stor opfordring til, at forskere på universiteter, i centraladministrationen, i tænketanke og andre steder, hvor der udarbejdes økonomisk forskning, støtter op om et stærkt dansk økonomisk fagtidsskrift ved at sende deres forskning med relevans for dansk økonomi til Nationaløkonomisk Tidsskrift.

Med venlig hilsen

Jan Rose Skaksen

REDAKTIONRedaktør (ansvarshavende)


Jan Rose Skaksen
Forskningschef
Rockwoolfonden
jrs@rff.dk

Redaktion


Niels Johannesen

Associate Professor

Økonomisk Institut

Københavns Universitet

niels.johannesen@econ.ku.dk

Torben Tranæs
Forskningsdirektør
VIVE
ttr@vive.dkMarianne Simonsen
Professor
Department of Economics and Business
Århus Universitet
msimonsen@econ.au.dk

Lisbeth Funding la Cour
Professor mso of Time Series Econometrics
Department of Economics
Copenhaven Business School
llc.eco@cbs.dk

OM TIDSSKRIFTET


Om Nationaløkonomisk Tidsskrift (ISSN: 2246-6444)

Tidsskriftets hovedformål er at være forum for præsentation af og debat om undersøgelser af dansk økonomi på videnskabeligt plan samt at formidle forskningsresultater og at fremme den faglige debat om økonomisk-politiske emner.


Nationaløkonomisk Tidsskrift blev etableret i 1873 og er ét af de ældste økonomiske tidsskrifter i verden og fx ældre end Quarterly Journal of Economics ( etableret 1886), Journal of Political Economy (1892), American Economic Review (1911), Econometrica (1933) og Review of Economics Studies (1933). Artiklerne bør være så let læselige som muligt og skulle gerne rette sig mod at formidle økonomisk forskning så bredt som muligt.


Facebook: Besøg tidsskriftet på FacebookNATIONALØKONOMISK FORENING


Det er formålet for Nationaløkonomisk Forening gennem udgivelse af Nationaløkonomisk Tidsskrift og andre publikationer, afholdelse af foredrag og diskussioner og deltagelse i internationalt samarbejde med tilsvarende foreninger i nordiske og andre lande at formidle og højne debatten om økonomiske emner i Danmark.


Nationaløkonomisk Forenings hjemmesideKontakt til Nationaløkonomisk Forening

Sekretær:
Svent Greniman Andersen
Danmarks Nationalbank
nof@nationalbanken.dk
Tlf. 33 63 65 72


Kassererfunktion:
Sharujan Satgunalingam
Nykredit
natfor@nykredit.dk
Tlf. 44 55 20 44


Formand:
Direktør Jacob Hald
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
jah@kfst.dk
Tlf: 31 32 11 79
SPONSORER


  • Danske Bank
  • BRFkredit
  • Finansrådet
  • Økonomisk Institut, KU
  • Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, KU
  • De Økonomiske Råd
  • Nationalbanken