Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og informationssøgning


(4.2015 side 195)


Af Charlotte Traberg-Andersen, informationsspecialist,  Institut for Menneskerettigheder

 

Europarådet og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Europarådet blev stiftet af 10 lande i 1949, heriblandt Danmark, i 1950 blev den Europæiske Menneskerettighedskonvention vedtaget, og i 1953 trådte den i kraft.[1] Konventionen er den vigtigste kilde til menneskeretten i Europa, og det mest udbyggede og effektive regionale system for menneskerettighedsbeskyttelse i verden. Dens formål er via den tilknyttede Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg at sikre beskyttelse for alle borgere i Europarådets medlemsstater mod overgreb på deres menneskerettigheder, Europarådet har i dag 47 medlemslande. Domstolen giver mulighed for behandling af inter-statslige klager, og individuelle klager.

I den oprindelige form var domstolen opbygget af Menneskerettighedskommissionen og Menneskerettighedsdomstolen. Menneskerettighedskommissionen tog stilling til, om de enkelte sager kunne antages til realbehandling eller skulle afvises. Afviste sager fik et afslag, sager, der kunne antages, blev oversendt til domstolen. De individuelle klager udgør langt den største del af sagerne og har resulteret i, at domstolen har været ved at segne under sagsbyrden.[2] Det betød at man i 1998 med ikrafttræden af Protokol no. 11, valgte at gå fra at domstolen mødtes et par gange om året, til en domstol der arbejder på fuld tid.

Danmark har inkorporeret konventionen med lov nr. 285 af 29. april 1992.

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Konventionen findes på Europarådets website på henholdsvis engelsk og fransk. Nyeste officielle danske oversættelse findes i lovbekendtgørelse nr. 750 af 19. oktober 1998.

Den officielle udgave af »Travaux préparatoires« (forarbejder) til den Europæiske Menneskerettighedskonvention er udgivet i 8 bind af Martinus Nijhoff. Den indeholder hovedsageligt referat af diskussioner under udarbejdelsen af forslag til Konventionen.[3]

Collected edition of the »Travaux préparatoires« of the European Convention on Human Rights/Council of Europe = Recueil des travaux préparatoires de la Convention européenne des droits de l’homme/Conseil de l’Europe. – The Hague; Boston; London; Dordrecht; Lancaster: Martinus Nijhoff, 1975-1985. – 8 vols.

På Europarådets website findes »Travaux préparatoires« desuden i en fuldtekst, men uofficiel udgave. Den er tilgængelig for alle, men der kan ikke henvises til den, og retten fraskriver sig ansvar for fuldstændighed. Man kan eventuelt kaste blik på den online udgave.[4] Inden den trykte udgave anskaffes.

Konventionen er siden vedtagelsen blevet ændret ved adskillige protokoller, som er tilgængelige på Europarådets website. Hver enkelt protokol har til forarbejder tilknyttet i form af Explanatory reports, en oversigt kan ses på websitet for Europarådets Treaty Office.[5] Her ses også oversigt over underskrifter og ratificeringer af konventionen og dens protokoller.

Seneste protokol som er trådt i kraft er nr. 14 fra 2009. Desuden venter protokol nr. 15 og nr. 16, som endnu ikke er tiltrådt af alle lande.

Trykte officielle udgivelser

Domstolen

Omkring 30 af de vigtigste afgørelser udvælges hvert år og udgives i:

Reports of Judgments and Decisions = Recueil des arrêts et décisions/European Court of Human Rights. – Oisterwijk: Wolf Legal Publishers. – Vol. 2008. (1996-2007 blev udgivet af Carl Heymanns Verlag).

Fra 1999 og frem findes Reports ... også i en elektronisk udgave E-Reports, som findes frit tilgængelig på domstolens hjemmeside, p.t. er man nået til 2012 i udgivelsesrækken.[6]

Denne serie afløser Series A: Judgments and Decisions fra 1960-1996.

Série A: Arrêts et décisions = Series A: Judgments and Decisions/Conseil de l’Europe. Greffe de la Cour. – Köln; Berlin; Bonn; München: Carl Heymanns Verlag. – Vol. 1-338.

Desuden blev der fra 1960-1987 udgivet Serie B, der indeholdt mundtlige fremlæggelser for domstolen.

Série B: Mémoires, plaidoiries et documents = Series B: Pleadings, Oral Arguments and Documents. – Köln; Berlin; Bonn; München: Carl Heymanns Verlag. – Vol. 1-104.

Kommissionen

Afgørelser blev udgivet i:

Decisions and Reports 1975-1998.

Decisions and Reports = Décisions et rapports/Council of Europe. European Commission on Human Rights. – Vol. 1-94B.

Og før det i Collection of Decisions of the European Commission on Human Rights 1960-1974.

Collection of Decisions of the European Commission on Human Rights = Recueil des décisions de la Commission européenne des Droits de l’Homme/Council of Europe. European Commission on Human Rights. – Vol. 1-46.

Online officielle udgivelser

HUDOC Database

I dag er retspraksis fra Domstolen nemmest tilgængelig via HUDOC, som er domstolens database. HUDOC indeholder domme og afgørelser i fuld tekst. De fleste afgørelser findes på et af domstolens hovedsprog, engelsk og fransk, eller i nogle tilfælde begge sprog. Selve portalens sprog er som default engelsk, men versioner på fransk, russisk og tyrkisk er også tilgængelige.

Siden 2012 har retten desuden arbejdet med et stort oversættelsesprogram for at oversætte de vigtigste domme til flere sprog, bl.a. til sprogene i de lande, der står for mange krænkelser. Med henblik på at gøre en særlig indsats for at udbrede kendskabet til domstolens praksis her. Det betyder, at et stort antal af de vigtigste sager er oversat til albansk, armensk, azerbaijansk, bosnisk, hercegovinsk, georgisk, moldovisk, montenegrinsk, makedonisk, tyrkisk og ukrainsk.[7]

Søgeindgange

Databasen har virkelig mange søgeindgange, der kan søges på sagstitel, sagsnr., datointerval, retspraksis, der henviser til en specifik dom, retspraksis, der indeholder henvisning til specifikke paragraffer i rettens forretningsorden, dommens konklusion eller retspraksis, der henviser til anden international lov f. Convention on the Rights of the Child. Denne sidste søgemulighed er dog ikke helt færdigudviklet endnu, så det kan anbefales at supplere med også at søge den ønskede frase i tekstfeltet.

En vigtig søgemulighed er feltet retspraksis fra Strasbourg »Strassbourg case law«, der muliggør søgning på sager der henviser til en specifik dom, der kan søges både på titelord og sags­nr.

Det er desuden muligt at søge på de emneord, »keywords«, der kan ses via en thesaurus, der er adgang til via søgeformularen. Denne thesaurus er knyttet sammen med konventionens enkelte artikler, det er vigtigt at være opmærksom på, at det samme emneord kan optræde under forskellige artikler, det giver derfor det mest præcise resultat at gå ind via artikelniveau. Endelig er der mulighed for at søge i dommenes fulde tekst med frit valgte ord, der kan kombineres med AND, OR, NOT (Boolske operatorer), vil man søg på en frase, skal den sættes i anførselstegn.

Filtre

Når en søgning foretages, kan den yderligere afgrænses via de filtre, der er tilgængelige i venstre side af skærmen, sprog, land, artikel i konventionen, om kammeret eller storkammeret har behandlet sagen, navngivne dommere mv.

Et virkeligt nyttigt redskab er at det er muligt at anvende »importance«, der sorterer dommene i 4 niveauer alt efter deres betydning. Højeste niveau er »case reports«, det er de domme, som er udvalgt til publikation i Reports of Judgments and Decisions siden den nye domstols i begyndelse i 1998. Domme og afgørelser fra den tidligere domstol, klassificeres ikke med »case reports« og kan derfor kun findes i kategorierne 1, 2 eller 3. I gruppe 1 findes domme, der af domstolen er klassificeret som havende stor betydning. Her finder man domme, der væsentligt bidrager til ændring, udvikling eller præcisering af eksisterende retspraksis, og som ikke har været medtaget i case-reports. Dommene i gruppe 2 klassificeres med medium betydning. Det er domme, som ikke bidrager med væsentligt nyt, men som dog går ud over ren anvendelse af retspraksis. Endelig er der dommene i gruppe 3, de betegnes som lav betydning. Det er domme, som blot anvender eksisterende retspraksis, sager, hvor mindeligt forlig er indgået samt sager slettet i medfør af artikel 37. En detaljeret søgemanual i pdf format findes på HUDOC website.[8]

Case Law Information Notes

Månedlig publikation, der i korte træk opsummerer de vigtigste domme og afgørelser fra Domstolen i den pågældende måned, gør det muligt at følge med i domstolens praksis. Indholdet i Information Notes ordnes efter, hvilke(n) artikel afgørelsen omhandler. Referaterne kan også findes i HUDOC-databasen. Information Notes udgives med ca. 1 måneds forsinkelse.[9]

Tematiske/artikelbaserede analyser af retspraksis

Domstolens forskningsafdeling har udarbejdet enkelte guider med analyse af retspraksis vedr. enkelte artikler, indtil videre artikel 4, 5 og 6.

Forskningsafdelingen udarbejder også løbende tematisk baserede analyser af retspraksis, f.eks. om religionsfrihed. Begge typer findes på Domstolens website under »case law« – »case law analysis«.

Human Rights Handbooks

Praktiske håndbøger skrevet af eksperter, der guider om, hvordan specifikke aspekter af konventionen er anvendt og fortolket af Domstolen, skrevet primært for jurister, men også tilgængelige for den interesserede læser.[10]

Domme på dansk

Domstolen oversætter ikke domme vedr. Danmark til dansk. Justitsministeriet har i en periode udarbejdet oversigter månedsvis over domme vedr. Danmark eller af særlig interesse for danske forhold. Oversigter januar 2011-maj 2012 er tilgængelige på www.jm.dk.

Tidsskriftet EU-Ret og Menneskeret bringer desuden resumeer af domme af særlig dansk interesse.

UFR har i emneregistreret en indgang til Menneskerettigheder, med underpunktet »EMRK«, og derunder en fyldig underdeling.

Klagevejledninger

På Europarådets website findes under punktet »applicants« – »applicants – other languages« en samlet indgang til informationer om, hvordan en klage gyldigt indbringes for domstolen på alle medlemslandenes sprog, således også på dansk. Dokumenterne på siden er en blanding af dansk og engelsk.

Justitsministeriet har udarbejdet en klagevejledning på dansk: Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Justitsministeriet, 2014. 54 p.

Endelig findes der på engelsk en meget omfattende kommentar, der behandler processen:

Taking a case to the European Court of Human Rights. Phillip Leach. 2011. 619 p.

Domstolens processreglement
(»Rules of the Court«)

Kan ses på domstolens hjemmeside under punktet »official texts«.[11]

Kommentarer og manualer til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Frowein, Jochen & Peukert, Wolfgang. Europäische Menschenrechtskonvention: EMRK-Kommentar. 3. Udg. Kehl: N.P. Engel Verlag, 2009.

Harris, David, Michael O’Boyle, Ed Bates, Carla Buckley et al. Law of the European convention on human rights. 3. Udg. Oxford: Oxford University Press, 2014.

Jacobs, White & Ovey. Jacobs, White & Ovey: the European Convention on Human Rights. 6. Udg. Oxford: Oxford University Press, 2014.

Kjølbro, Jon. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention: for praktikere. 3. udg. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2010.

Leach, Philip. Taking a case to the European Court of Human Rights. 3. Udg. Oxford, Oxford University Press, 2011.

Lorenzen, Peer et al. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention med kommentarer. 3. udg. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2011.

Mowbray, Alistar. Cases and materials on the European Convention on Human Rights. 3. Udg. Oxford: Oxford University Press, 2012.

Reid, Karen. A practitioner’s guide to the European Convention on Human Rights. 4. udg. London: Thomson/Sweet and Maxwell, 2012.

Werlauff, Erik. Europæiske menneskerettigheder: en praktisk indføring. 2. udg. København: Gjellerup, 2010.

Tidsskrifter

Eu-ret og Menneskeret – bringer resumeer af vigtige domme.

European Human Rights Law Review – bringer debat om den Europæiske Menneskerettighedskonvention, retspraksis fra Strasbourg, blandt andet referater af domme, der kun er offentliggjort på fransk, og nyheder om Europarådet.

Netherlands Quarterly of Human Rights – Forskningsartikler om udviklingen på menneskerettighedsområdet på flere kontinenter, bl.a. også i Europa.

Human Rights Quarterly – Forskningsartikler om udviklingen i FN og i regionale menneskerettighedssystemer.

Journal of Human Rights – Forskningsartikler med nye teorier, kritisk diskussion og analyse af de eksisterende tilgange til menneskerettighederne.

Human Rights Law Review – Forskningsartikler om udviklingen på menneskerettighedsområdet på flere kontinenter, bl.a. også i Europa.

Øvrige webressourcer

Portal om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, bringer nyheder, domsreferater mv. Hovedparten af teksten er på dansk, men domsreferater kan også være på engelsk. Opbygget og vedligeholdes af advokatfuldmægtig Tobias Jensen.[12]

Biblioteker

Institut for Menneskerettigheder har et dedikeret menneskerettighedsbibliotek, der er offentligt tilgængeligt http://www.menneskeret.dk/viden/bibliotek.

Desuden har Det Kongelige Bibliotek og Juridisk Fakultetsbibliotek en del menneskeretlig litteratur.


 

[1].    The conscience of Europe s. 16-22

[2].    Explanatory Report to Protokol no. 11 to the Convention for the Protection of Human Rights, afsnit III

[3].    www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=library/collections&c=#n13699176741940206875943_pointer

[4].    http://www.echr.coe.int/Documents/Library_TravPrep_Table_ENG.pdf.

[5].    http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeTraites.asp?MA=3&CM=7&CL=ENG

[6].    www.echr.coe.int (vælg Case-Law – Judgments and decisions)

[7].    http://www.echr.coe.int/Documents/HRTF_standards_translations_ENG.pdf

[8].    http://www.echr.coe.int/Documents/HUDOC_Manual_2012_ENG.pdf

[9].    www.echr.coe.int (vælg Publications – Other publications – Case-law Information Note)

[10].   http://www.coe.int/en/web/human-rights-rule-of-law/human-rights-handbooks

[11].   www.echr.coe.int (vælg Official texts – Rules of the Court)

[12].   http://echr.dk/konventionen-og-tillaegsprotokoller/