Kilder til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (1.1994 side 13)


Karen Lise Thylstrup, bibliotekar, cand.scient.bibl., Det Danske Center for Menneskerettigheder

 

Hvor finder man den relevante litteratur om EMRK og kontrolorganerne i Strasbourg? Hvor skaffer man sig et overblik over praksis fra Strasbourg? Læs her

1. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention i dansk ret

Ved lov nr. 285 af 29. april 1992 om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) blev konventionen inkorporeret i dansk lovgivning den 1. juli 1992.

Ved inkorporeringen af loven afsluttedes debatten om EMRKs rang i forhold til dansk ret i øvrigt. Med loven er det fastslået, at administrative bekendtgørelser og ældre danske love i strid med EMRK må vige for EMRK1, og at den praksis, som er skabt af Den Europæiske Menneskerettighedskommission (EMK) og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD), i dag er direkte anvendelig ved danske domstole og forvaltningsmyndigheder.

2. Behovet for information om EMRK

Loven om EMRK bygger på Betænkning nr. 1220/1991, afgivet af Justitsministeriets udvalg om fordele og ulemper ved inkorporering af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention i dansk ret. Betænkningen bærer titlen »Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret = On the incorporation of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in Danish Law«.

I betænkningen påpeges behovet for information om konventionen og klageapparatet i Strasbourg samt systematisk formidling af praksis fra EMK og EMD. Nærværende tidsskrift er resultatet af overvejelserne i den arbejdsgruppe, som Justitsministeriet nedsatte til behandling af dette emne.

Denne artikels formål er at give en oversigt over de kilder, som ligger til grund for fortolkning af konventionen, og kilder, som bør kendes, hvis man vil påberåbe sig EMRK eller hvis man vil kontrollere, om dansk lovgivning og administrativ praksis er i overensstemmelse med EMRK. Under artiklens punkt 4 findes adresser og telefonnumre på steder, hvortil man kan rette henvendelse om yderligere information, og hvorfra dokumentation kan rekvireres, eller hvor den kan konsulteres på stedet.

Den meget omfangsrige litteratur om EMRK vil ikke blive belyst i detaljer her, men under artiklens punkt 3.2 bringes titler på nogle af de nyeste og mere omfattende kommentarer, der er skrevet om EMRK.2

Europarådets supplerende konventioner vil ikke blive belyst her, men det kan oplyses, at disse udkommer i Europarådets »European Treaty Series; No. 1 -«. Jeg vil heller ikke komme nærmere ind på Europarådets rekommendationer, resolutioner m.v., hvoraf de vigtigste fra 1949 til og med 1987 er samlet i »Collection of recommendations, resolutions and declarations of the Committee of Ministers concerning human rights 1949-1987« (Strasbourg: Council of Europe, 1989).

3. Informationssøgning om EMRK

3.1. Retssproget

Retssprogene i Strasbourg er engelsk og fransk. Sprogforskellen medfører derfor, at en dansk jurist må gøre sig bekendt med en terminologi, der undertiden kan være vanskelig at oversætte præcist til et tilsvarende dansk fagudtryk. Således ses det engelske udtryk »admissible«, der anvendes i forbindelse med, om en sag kan antages til realitetsbehandling ved kommissionen, i litteraturen af forfatterne oversat til at sagen er »antagelig«.3 I den nyeste litteratur anvendes dog udtrykket admissibilitet4.

3.1.1. EMRK med tilhørende protokoller og forarbejder

3.1.1.1. Konventionstekster

Konventionsteksten og protokollerne 1-8 på engelsk og fransk samt undertegnelser, ratifikationer, fortolkende erklæringer og forbehold er optrykt i: Council of Europe: »European Convention on Human Rights: Collected texts« (Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1987). Senere protokoller til konventionen offentliggøres i serien: Council of Europe: »European Treaty Series; No. 1 -«. (Strasbourg: Council of Europe). P.t. er man nået til behandling af protokol nr. 11, der ved sin ikrafttrædelse vil betyde, at EMK nedlægges. Protokollen blev underskrevet af over 30 medlemslande den 11.5.1994 – herunder Danmark.

Konventionsteksten samt protokollerne 1, 2, 4, 6 og 7, som har indført nye, supplerende rettigheder, er optrykt på dansk med kommentarer i Karnov (1992)5 samt i Lorenzen, Rehof og Trier (1994)6.

3.1.1.2. Forarbejder

Forarbejderne til konventionen samt 1. protokol er publiceret i »Collected Edition of the »Travaux Préparatoires« of the European Convention on Human Rights«. Bind 1-8 (Martinus Nijhoff, Haag, 1975-1985). Forarbejder til senere protokoller publiceres fra Europarådet som »Explanatory reports«.7

3.1.2. Praksis fra EMK, EMD og Ministerkomitéen

Den allernyeste praksis fra kommissionen, domstolen og Ministerkomitéen i Strasbourg formidles via pressemeddelelser.

Egentlig publicering fra Europarådet af rapporter fra EMK samt domme fra EMD sker med en forsinkelse på ofte én til tre måneder.

3.1.2.1. Publicering af rapporter og afgørelser fra EMK

EMKs rapporter (reports) er ligesom EMDs domme af stor betydning for forståelsen af EMRK. Det er langtfra alle afgørelser og rapporter fra EMK, der offentliggøres, men afgørelserne kan rekvireres ved henvendelse til Europarådets Direktorat for Information eller Biblioteket ved Det Danske Center for Menneskerettigheder.8 EMKs rapporter er dog fortrolige indtil udløbet af 3 måneders fristen for indbringelse for EMD.9

Rapporterne udgives af Europarådet først i blå hæfter i samme udstyr som Europarådets egne domsudgivelser, jf. nedenfor.

Senere publicering af udvalgte rapporter og afgørelser (decisions on admissibility, der blot betegnes som »decisions«) finder sted i serien »Decisions and reports« (Council of Europe, Strasbourg 1975-). Denne serie, som er forsynet med index-bind i lighed med Ugeskrift for Retsvæsen's realregistre, er desværre langt bagud i publicering. P.t. er det senest udgivne bind nr. 72 fra 1994. Dette bind dækker perioden til og med april 1992.

I perioden januar 1960 – december 1974 blev EMKs afgørelser publiceret i serien: »Collection of Decisions of the European Commission of Human Rights« Vol. 1-46 (Strasbourg: Council of Europe).

3.1.2.2. Publicering af praksis fra EMD

EMRKs tekst skal først og fremmest forstås og fortolkes gennem de pr. primo november 1994 ca. 480 afsagte domme fra EMD. Når EMD har afsagt en dom, meddeles dette som nævnt først i en pressemeddelelse fra domstolen. Pressemeddelelsen efterfølges af Europarådets egen domsudgivelse i hæfteform. Som ovenfor nævnt går der oftest mindst én måned fra domsafsigelsen, inden dommene udsendes fra Europarådet.

Endelig udgives dommene med måneders forsinkelse i den officielle serie fra Carl Heymanns Verlag i Köln:

Publications of the European Court of Human Rights: Series A: Judgments and decisions of the Court; Vol. 1-, som indeholder EMKs rapport og EMDs dom.

Publications of the European Court of Human Rights: Series B: Pleadings, Oral Arguments and Documents; Vol. 1-, indeholder samtlige sagsakter m.v. Publiceringen af Series B er flere år bagud.

I begge serier gengives teksterne på engelsk og fransk.

Justitsministeriet skal forestå udarbejdelse af domsreferater på dansk til brug ved fremlæggelse for de danske domstole. Disse referater vil blive bragt i nærværende tidsskrift.

3.1.2.3. Publicering af resolutioner vedtaget af Ministerkomitéen

Ministerkomitéens resolutioner er udgivet af Europarådet i følgende: Council of Europe: »Collection of Resolutions adopted by the Committee of Ministers in application of Articles 32 and 54 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 1959-1983« (Strasbourg: Council of Europe, 1984). Der findes supplementer hertil dækkende perioderne: 1984-85 (udg. 1986), 1986-87 (udg. 1989) og 1988-89 (udg. 1990).

3.1.2.4. Oversigter over praksis fra EMD, EMK og Ministerkomitéen

En oversigt over praksis fra EMD findes i: »Særtrykk av rettspraksis fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol«. Særtryk af tidsskriftet Mennesker og rettigheter: Nordisk tidsskrift om menneskerettigheter, redigeret af Ole Kristian Fauchald (Oslo: Scandinavian University Press, 1993).

Heri findes meget korte domsreferater, et landeregister samt registre over anvendte artikler og sagsnavne.

En meget omfattende gennemgang af praksis fra EMK og EMD findes i: »Digest of Strasbourg Case-law relating to the European Convention on Human Rights« Vol. 1-6 (Köln: Carl Heymanns Verlag, 1984-1985) med supplement Vol. I, art. 1-5 (1988), og Vol. II, art. 6 (1989) fra samme forlag.

I »Yearbook of the European Convention on Human Rights« (Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1955-) bringes ud over generelle oplysninger om årets aktiviteter, blandt andet udvalgte afgørelser og rapporter fra EMK, resolutioner fra Ministerkomitéen og resumeer af EMDs domme. I årbogen optrykkes undertiden afgørelser fra EMK og resolutioner fra Ministerkomitéen, som ikke findes trykt andetsteds.

Tidsskriftet »European Human Rights Reports« (London: European Law Centre at Sweet & Maxwell) optrykker domme fra EMD in extenso og bringer udførlige redegørelser for samtlige rapporter fra EMK og væsentlige admissibilitetsafgørelser. Tidsskriftet indeholder fyldigt real- og artikelregister.

Tidsskriftet »Mennesker og Rettigheter« (Oslo: Scandinavian University Press) bringer løbende orientering om nye afgørelser fra Strasbourg.

Tidsskriftet »Meddelelser« (København: Landsforeningen af Beskikkede Advokater) bringer ligeledes løbende orientering om udvalgte afgørelser fra Strasbourg.

I starten af det nye år forventes at udkomme »Domssamling til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention: Afgørelsessamling« af Peer Lorenzen, Lars Adam Rehof og Tyge Trier på Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Derudover udsender Europarådet halvårligt information om EMRK og referater af praksis fra EMK, EMD og Ministerkomitéen sammen med anden menneskeretlig relevant information i serien »Information sheet No. ...«.

Opgørelse over EMDs aktiviteter findes i »European Court of Human Rights: Survey of Activities ...« (Udgivet af Carl Heymanns Verlag for Council of Europe). EMK udsender årlige »Survey of activities and statistics ...« ligesom Ministerkomitéen udsender en »Survey of activities ...«.

3.2. Kommentarer til EMRK

Litteraturen om EMRK er efterhånden meget omfattende. Som nævnt i note 2 kan en mere udførlig fortegnelse rekvireres ved henvendelse til Biblioteket ved Det Danske Center for Menneskerettigheder. Af hensyn til pladsen vil jeg nedenfor begrænse mig til at nævne nogle nyere hovedværker.

Af nyere litteratur på dansk foreligger:

Peer Lorenzen, Lars Adam Rehof og Tyge Trier:

»Den Europæiske Menneskeretskonvention med kommentarer« (København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1994, 544 s.)

Udvalget om fordele og ulemper ved inkorporering af Den europæiske Menneskerettighedskonvention i dansk ret:

»Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret = On the Incorporation of the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms in Danish Law: With a Summary in English«. Betænkning nr. 1220. (København: Justitsministeriet, 1991, 316 s.)

Lars Adam Rehof og Tyge Trier:

»Menneskeret« (København Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1990, 688 s.)

Herudover kan af de mange titler fremhæves følgende:

R. St. J. Macdonald, F. Matscher & Petzold, H. (red.):

»The European System for the Protection of Human Rights« (Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1993, 940 s.)

Søren Stenderup Jensen:

»The European Convention on Human Rights in Scandinavian Law: A Case Law Study« (København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1992, 368 s.)

Donna Gomien:

»Short Guide to the European Convention on Human Rights« (Strasbourg: Council of Europe, 1991, 156 s.)

P. van Dijk & G.J.H. van Hoof:

»Theory and Practice of the European Convention on Human Rights« (Deventer: Kluwer law and taxation publishers, 2. udg., 1990, 657 s.)

4. Biblioteker og Informationer

På følgende adresser ydes information og/eller forefindes dokumentation om EMRK:

Det Danske Center for Menneskerettigheder

Biblioteket

Studiestræde 38, 3. sal

1455 København K.

Telefon: 33 91 12 99 / FAX 33 91 02 99

Åbningstid: mand.- fred. kl. 11-15.

(Centret blev oprettet ved en folketingsbeslutning i 1987 og har til formål at drive forskning, information og dokumentation om menneskerettigheder. Biblioteket råder blandt andet over praksis fra kontrolorganerne i Strasbourg samt litteratur om EMRK, ligesom biblioteket har adgang til Europarådets databaser med praksis fra EMK og EMD. Bibliotekarerne vejleder i litteratursøgning.)

 

Council of Europe, Human Rights Information Centre

F-67075 Strasbourg CEDEX

France

Telefon: +33 88 41 20 24 / FAX +33 88 41 27 04

 

The Secretary

Council of Europe, European Commission of Human Rights

B.P. 431 R 6

67006 Strasbourg Cedex

France

Telefon: +33 88 41 20 18 / FAX +33 88 41 27 92

(Klageformular med vejledning kan rekvireres på ovenstående adresse. Ud over selve klagevejledningen har Europarådet udgivet et lille hæfte: »Lodging an application with the European Commission on Human Rights: Questions and answers« (Strasbourg: Council of Europe, 1992, 9 s.)

 

Justitsministeriet, EF & Menneskeretsenheden

Slotsholmsgade 10

1216 København K.

Telefon: 33 92 27 40

 

Det Kongelige Bibliotek

Kontoret for Internationale Publikationer

Slotsholmen

Postbox 2149

1016 København K.

Telefon 33 93 01 11

(Det Kongelige Bibliotek modtager bl.a. praksis fra EMD og EMK)

5. Afsluttende bemærkninger

Praksis fra EMD og EMK samt søgning af litteratur i forbindelse hermed er inden for det seneste par år blevet gjort mere tilgængelig. Der er fremkommet gode trykte oversigter, ligesom der udvikles EDB-baserede søgeredskaber. Til gengæld er sagsmængden fra Strasbour­g steget stærkt. Dette gør det nødvendigt at gennemgå flere sager, når et problem skal belyses gennem praksis.

Mængden af udenlandsk litteratur om EMRK er også efterhånden meget omfattende. Herhjemme er der skrevet en del artikler m.v. om EMRK, men der er dog utvivlsomt et stykke vej endnu, inden EMRK indgår som en ligeså betydningsfuld del som traditionel dansk ret i den daglige retspleje og forvaltning.

Det er mit håb, at ovenstående oversigt over de væsentligste kilder til EMRK kan være en hjælp på vejen.

Noter:

1.      Karnovs Lovsamling, Bind 1, 1992, s. 240.

2.      En mere udførlig litteraturliste kan rekvireres ved henvendelse til Biblioteket ved Det Danske Center for Menneskerettigheder (adresse og telefonnummer findes under artiklens punkt 4).

3.      Se feks. Lars Adam Rehof og Tyge Trier »Menneskeret« (København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1990) s. 528.

4.      Jfr. Peer Lorenzen, Lars Adam Rehof og Tyge Trier »Den Europæiske Menneskeretskonvention med kommentarer« (København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1994) s. 358.

5.      Karnovs Lovsamling, bind 1, 1992, s. 241 ff.

6.      Peer Lorenzen, Lars Adam Rehof og Tyge Trier: »Den Europæiske Menneskeretskonvention med kommentarer« (København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1994).

7.      F.s.v.a. forarbejdernes retskildemæssige status og betydning for fortolkningen af EMRK henvises til: Peer Lorenzen, Lars Adam Rehof og Tyge Trier: »Den Europæiske Menneskeretskonvention med kommentarer« (København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1994) s. 34 f.

8.      Se adresser og telefonnumre under artiklens punkt 4.

9.      Jfr. Peer Lorenzen, Lars Adam Rehof og Tyge Trier: »Den Europæiske Menneskeretskonvention« (Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1994) s. 382.