Page 1 - Digital transformation
P. 1

PERNILLE KRÆMMERGAARD


         ” Digital transformation                  Den digitale og teknologiske udvikling kræver nye måder at tænke og

                                       lede på, og det er evnen til at omstille sig og søge bedre løsninger for
           er noget andet og mere
           gennemgribende end                    kunder og borgere, der er det centrale. Ikke teknologierne i sig selv.     KRÆMMERGAARD
           digitalisering og brug af                Digital transformation – 10 evner din organisation skal mestre og 3 som
           IT. Det stiller nye krav                 du har brug for gennemgår, hvordan virksomheder og organisationer
           til, hvad en virksomhed                 øger deres digitale modenhed og organiserer sig, så de ubesværet kan
           eller en organisation skal                anvende teknologierne til både at optimere det bestående og skabe                       DIGITAL
           evne, og ikke mindst                   radikalt nyt. Og altid med kundens og borgerens behov for øje i et evigt
           hvordan den skal tænke                  foranderligt konkurrencemæssigt landskab.
           på sig selv og dens                   Pernille Kræmmergaard bruger sin mere end 20 års forskning, teore-
           forhold til medarbejdere,                tiske viden og praktiske erfaring fra hundredvis af kurser med offentlige
           kunder, konkurrenter,                  organisationer og private virksomheder i bogen, der er tænkt som en                         TRANS
           samarbejdspartnere og                  brugsbog til ledere på alle niveauer.
           så videre. Det er en grad-                                                                                                           Pernille Kræmmergaard er direktør
           vis modning gennem                    Bogen rummer masser af danske eksempler og giver praksisnære råd                                                            og grundlægger af Digitaliserings-
           generationer, hvor mange                 til, hvad ledere skal være opmærksomme på i arbejdet med digital trans-                                 FOR                      instituttet og har i mere end 20 år
                                       formation. Til bogen hører desuden en række selvevalueringstests,
           endnu mangler at udvikle                 hvor ledere blandt andet kan teste egne digitale ledelseskompetencer                                                          forsket i, hvordan virksomheder og
           sig i overensstemmelse                  og organisationens digitale modenhed.                                                                         organisationer leder og anvender
           med de øverste og trans-                                                                                                            ny teknologi og IT. Hun er uddannet
           formere virksomheden.                                                          DIGITAL TRANSFORMATION                                         cand.merc. og ph.d., er digital vis-
                          ”             Det er en fantastisk bog. Let at gå til, relevant på alle ledelses-                      MATION                                 mand, tidligere professor ved AAU

           – Citat fra Digital transformation            niveauer, gode eksempler til refleksion. Man mærker, der ligger stor                                                          og gæsteprofessor ved ITU samt
                                       viden og flid bag. Jeg kan kun anbefale bogen; den kan bruges til                                                           ekstern evaluator for Rigsrevisionen.
                                       mange formål og stiller helt skarpt på den digitale og teknologiske                                                          Hun har udviklet og afholdt et utal
                                       udvikling, og hvad det kræver at følge med. Læs den, inden du er              10 EVNER DIN ORGANISATION SKAL MESTRE                           af workshops, kurser og foredrag i
                                       kommet bagud.
                                                                                                – OG 3 SOM DU HAR BRUG FOR                      virksomheder og organisationer samt
                                       – Lilian Mogensen, bestyrelsesformand, rådgiver, tidl. koncerndirektør, ATP og Udbetaling Danmark.                                           været initiativtager til og leder af en
                                                                                                                                   lang række uddannelser ved danske
                                                                                                                 2. UDGAVE              universiteter.

                                                              ISBN 978-87-574-4612-8                                           DJØF FORLAG

      Djøf_4216_Digital_Transformation_010819.indd  1                                                                                                                      02/08/2019  13.37
   1   2   3   4   5   6