Forfattervejledning

Alle manuskripter skal være i word-format, skrevet i Times New Roman, 12 punkts font og dobbel linjeavstand. I egen fil vedlegges forfatteropplysninger. Noter skal være i sluttnoter.

    Vitenskapelige artikler skal være basert på egen empirisk og/eller teoretisk analyse og vil bli vurdert av en eller flere konsulenter. Artikkelmanuskripter skal være på max 50 000 tegn, inkludert mellomrom og noter (dvs. 5-8000 ord). I tillegg vedlegges et kort sammendrag.

    Oversiktsartikler/kommentarartikler skal være på max 30 000 tegn, inkludert mellomrom og noter. Bokomtaler skal normalt ikke overskride 8000 tegn, inkludert mellomrom. I bokomtaler brukes ikke noter.

    Litteraturreferanser i tekst: Hvis forfatter nevnes i teksten, settes årstall og eventuelt sidetall i parentes, slik: Christensen (2005:xx). Hvis forfatternavn ikke nevnes i teksten, settes referansen slik: (Christensen 2005:xx). Hvis det henvises til bøker med flere enn to forfattere, oppgis alle forfattere ved første henvisning, deretter brukes første forfatter og »et al«. Flere referanser skilles med semikolon. Alle referanser skal med i litteraturlisten, som plasseres bakerst i manuskriptet.


Eksempel på litteraturliste


Bøker: Christensen, T. og P. Lægreid (2002) Reformer og lederskap. Om omstilling i den utøvende makt. Oslo: Universitetsforlaget


Tidsskriftsartikler: Christensen, T. (2006) »Staten og reformenes forunderlige verden.« Nytt Norsk Tidsskrift, 23 (3): 215-226.


Artikler i artikkelsamling/antologi: Bergh, J. og T. Bjørklund (2009) »Lokalvalg og riksvalg: forskjeller og likheter.«I J. Saglie (red): Det nære demokratiet – lokalvalg og lokal deltakelse.
Oslo: Abstrakt forlag.


Offentlige publikasjoner: Meld. St. 6 (2009-2010) Nordisk samarbeid. Fornyings-, administrasjons-
og kirkedepartementet.
St.meld. nr. 19 (2008-2009) Ei forvaltning for demokrati og fellesskap. Fornyings- og administrasjonsdepartementet.
NOU 2008:2 Fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak. Helse- og omsorgsdepartementet.