Erik Hørlyck


Advokat (H), dr.jur.h.c. Erik Hørlyck er i de kommende måneder aktuel her på Djøf Forlag med bøgerne Entreprise og Totalentreprise. Han er desuden redaktør på Kendelser om fast ejendom.

Erik Hørlyck har siden 1974 udgivet juridiske lærebøger. Han har på enestående vis bidraget til videreudviklingen af vigtige juridiske fag, især entrepriseret, udbudsret og selskabsret.

Erik Hørlyck har i 40 år rådgivet og repræsenteret navnlig byggevirksomheder, kommuner, ordreproducerende virksomheder og forsyningsvirksomheder. Han har omfattende procedureerfaring, er medlem af Højesteretsskranken og fungerer jævnligt som voldgiftsdommer.

Sideløbende har Erik Hørlyck drevet retsvidenskabelig forskning primært inden for entrepriseret, herunder sagkyndig bevisførelse og udbud samt indenfor personselskabsret, navnlig andelsselskaber og interessentskaber.

Erik Hørlyck modtog i 2008 Dreyers Fonds hæderspris for sin virksomhed inden for entrepriseretten og sit omfattende forfatterskab om samme, og han blev i 2015 meget fortjent tildelt den prestigefulde juridiske æresdoktorgrad for sine videnskabelige fortjenester.

Uddannelse

1974              Lic.jur. (Ph.d.), Aarhus Universitet

1968              Cand.jur., Aarhus Universitet

Karriere

2017             DAHL Advokatfirma

2013-2016    MAQS/Njord

2002-2013    Hørlyck & Steffensen

1985-2002    Hørlyck  & Partnere

1975-1985    Lauritzen & Gabelgaard

1968-1974    Lektor, Aarhus Universitet

Udgivelser

Entreprise - AB 18

Med kommentarer

Lovkommentaren er en gennemgang af Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18).

De første tre udgaver af denne bog byggede på AB 72 og de følgende fire på AB 92. Den nu foreliggende 8. udgave bygger på de reviderede vilkår AB 18. Derudover er der naturligvis taget hensyn til den siden forrige udgave fremkomne retspraksis og litteratur.

 

 

Læs mere
Udgave 08, 2019 | 698 sider | ISBN 9788757443127

Pris

E-bog Papirbog
990,00 kr 1.100,00 kr
Medlemspris Medlemspris
792,00 kr 880,00 kr

Totalentreprise

Med kommentarer

NB: Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer i maj 2019.

Læs mere
Udgave 05, 2019 | 375 sider | ISBN 9788757443110

Pris

Papirbog
750,00 kr
Medlemspris
600,00 kr

Syn og Skøn

Sagkyndig bevisførelse

Læs bl.a. om skønserklæring:

Skønserklæringen kan redegøre for konkrete forhold, der bygger på konkrete undersøgelser. En skønserklæring kan virke som et særligt autoritativt bevis i sagen, idet retten ikke vurderer og ikke kan vurdere de underliggende fakta, men bygger afgørelsen på disse, således som de er beskrevet og bedømt i en skønserklæring. Disse har en holistisk retsvirkning, og afhænger af skønsmandens udtalelser i skønserklæringen.Denne bogs 1. udgave fra 1982 var den første indgående behandling i dansk ret af de betydningsfulde regler om syn og skøn.

Siden 4. udgave fra 2011 er retsplejelovens regler om syn og skøn blevet ændret, ligesom Højesterets praksis om sagkyndige erklæringer har givet anledning til en revurdering og væsentlig udvidelse af behandlingen af sagkyndig bevisførelse på anden måde end ved syn og skøn. Dette er baggrunden for undertitlen: Sagkyndig bevisførelse.

I øvrigt er teksten gennemrevideret og den relativt omfattende nye retspraksis er indarbejdet.

Der er kun undtagelsesvis taget hensyn til materiale fremkommet efter marts 2015. 

Læs mere
Udgave 05, 2015 | 271 sider | ISBN 9788757433913

Pris

E-bog Papirbog
630,00 kr 700,00 kr
Medlemspris Medlemspris
504,00 kr 560,00 kr

Tilbudsloven

Med kommentarer

I denne 3. udgave af den kommenterede tilbudslov er teksten gennemgående revideret og synspunkterne revurderet. Der er siden 2. udgaven gennemført betydningsfulde ændringer af tilbudsloven, og der er taget hensyn til omfattende ny praksis fra domstolene og Klagenævnet for Udbud.

Til forskel fra de tidligere udgaver henvises der til Klagenævnets afgørelser ved kendelsesdatoer og angivelse af parter.

Den relativt lave udliciteringsgrad i Danmark hænger bl.a. sammen med de betydelige omkostninger, som udbudsreglerne medfører. Herunder hører risikoen for overtrædelse af udbudsreglerne med deraf følgende klagesager og muligt erstatningsansvar.

Statistikken taler sit klare sprog: I langt de fleste klagesager får den klagende part medhold i, at der i et eller andet omfang er sket overtrædelse. Dette skyldes ikke, at de offentlige myndigheder har mindre respekt for loven inden for udbudsområdet, men uvidenhed og fejltagelser. Nærværende fremstilling kan forhåbentlig bidrage til en ændring af statistikken.

Læs mere
Udgave 03, 2013 | 304 sider | ISBN 9788757428797

Pris

E-bog Papirbog
540,00 kr 600,00 kr
Medlemspris Medlemspris
432,00 kr 480,00 kr

Dansk Andelsret

"Dansk Andelsret" giver advokater, revisorer, selskaber, foreninger og skatteforvaltninger en opdateret og grundig indføring i andelsselskabets retsforhold og for hvornår man kan benytte denne selskabsform.

Bogen gennemgår et stort antal retsafgørelser og giver en meget udførlig behandling af lovreglerne om andelsbeskatning. Bogen behandler også:

  • Stiftelse af andelsselskaber
  • Forholdet til andelshaverne
  • Reglerne om omsætningspligt
  • Ind- og udtræden, hæftelse og regnskab
  • Ledelse og erstatningsansvar
  • Likvidation og fusion

Som bilag har bogen en række andelsselskabers vedtægter, sammen med litteraturregister, domsregister og sagsregister.

Læs mere
Udgave 03, 2000 | 408 sider | ISBN 9788757430820

Pris

Papirbog
1.120,00 kr
Medlemspris
896,00 kr