Kommende

Iværksætterens juridiske udfordringer

En håndbog for iværksættere og deres rådgivere

Iværksættere opfylder en vigtig rolle i samfundet. Iværksættere vil, når de lykkes, realisere en række mål: dække et behov hos kunderne, måske endda ved innovation af eksisterende teknologi eller ved nytænkning af kendte forretningsmodeller, som fører udviklingen videre, skabe omsætning, arbejde og skattekroner til gavn for den fælles husholdning, og måske vigtigst af alt for den enkelte iværksætter, realisere hans eller hendes potentiale og drømme. Men først skal mange forhindringer overvindes – ikke mindst jura for iværksættere.

Læs mere
Udgave 3, 2022 | 500 sider | ISBN 9788757452198

Pris

Papirbog
535,00 kr
Medlemspris
428,00 kr

Momsfritagelsen af transaktioner inden for sundhedsområdet

i et EU-retligt perspektiv

Med udgangspunkt i EU-retten indeholder denne bog en analyse af gældende ret for så vidt angår udstrækningen af momsfritagelsen af leverancer inden for sundhedsområdet jf. momssystemdirektivets art. 132, stk.1, litra b-e. I forlængelse heraf belyses dansk national regulering og praksis, med særlig fokus på mulige uoverensstemmelser mellem den EU-retlige og nationale regulering og praksis. 

Bogen omhandler blandt andet:

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 413 sider | ISBN 9788757496680

Pris

E-bog
405,00 kr
Medlemspris
324,00 kr

Tilbudskonsortier

Et retligt og økonomisk perspektiv på tilbudskonsortier i lyset af konkurrence..

I denne afhandling analyseres den konkurrenceretlige tilgang til tilbudskonsortier i lyset af konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler.

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 450 sider | ISBN 9788757453317

Pris

Papirbog
600,00 kr
Medlemspris
480,00 kr

Projektledelse, magt og mennesker

Machiavelli for projektledere

Denne bog handler om projektledelse og magt. Det er menneskene i projekter, der skaber resultaterne, og du skal som projektleder orkestrere de magtrelationer, der er mellem dem indbyrdes, og mellem dem og dig. Du skal kende din og den enkeltes magtbase, du skal kunne aflæse relationerne og de magtformer, der tages i anvendelse, og så skal du skabe musik ud af det hele.

Læs mere
Udgave 1 | 250 sider | ISBN 9788757452792

Pris

Papirbog
395,00 kr
Medlemspris
316,00 kr

Lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter

med kommentarer

Dette værk er en kommentar til Lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og –aktiviteter (FMSL), som blev vedtaget ved lov nr. 1155 af 8. juni 2021 og trådte i kraft den 26. juni 2021. Loven er den danske gennemførelse af direktiv (EU) 2019/2034 af 27. november 2019 om tilsyn med investeringsselskaber (IFD), som skulle gennemføres per samme dato.

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 1550 sider | ISBN 9788757450538

Pris

Papirbog
1.800,00 kr
Medlemspris
1.440,00 kr

Grundlæggende databeskyttelsesret

I 2016 blev EU's efterhånden så berømte databeskyttelsesforordning vedtaget. I 2018 fik forordningen virkning i dansk ret, og den regulerer i dag store dele af det digitale samfunds databehandling, suppleret af databeskyttelsesloven.

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 335 sider | ISBN 9788757453669

Pris

E-bog Papirbog
495,00 kr 550,00 kr
Medlemspris Medlemspris
396,00 kr 440,00 kr

Kommenteret straffelov

Speciel del

Denne kommentar til straffeloven er beregnet til brug for praktiserende jurister og for studerende. Sigtet har været at belyse de retsanvendelsesproblemer, som bestemmelserne rejser. Ved spørgsmål, om hvis løsning der i teori og praksis synes at være uenighed, er det i almindelighed tilstræbt at undgåen for bestemt stillingtagen. Trykt domspraksis er omtalt i det omfang, den tjener til belysning af retsanvendelsesspørgsmål.

NB: Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer medio februar 2022.

Læs mere
Udgave 12, 2022 | 891 sider | ISBN 9788757447040

Pris

E-bog Papirbog
990,00 kr 1.150,00 kr
Medlemspris Medlemspris
792,00 kr 920,00 kr

Socialforvaltningsret

Socialforvaltningsret henvender sig til alle, der er i berøring med det sociale system i bred forstand. Både sagsbehandlere, politikere, interesseorganisationer, faglige organisationer, dommere, advokater, private rådgivere og borgere, der modtager eller har modtaget sociale ydelser, kan have glæde af denne bog. For første gang foreligger der en generel fremstilling af de regler og retsprincipper, der gælder, når offentlige myndigheder træffer afgørelser inden for det sociale og det beskæftigelsesmæssige område.

Læs mere
Udgave 8, 2022 | 703 sider | ISBN 9788757452457

Pris

Papirbog
750,00 kr
Medlemspris
600,00 kr

Persondata og forskning

Hvordan harmonerer indsamling af borgernes persondata til forskningsbrug med databeskyttelsesforordningen? Kan en forsker tilgå patientjournalerne til forskning uden borgernes samtykke, og kan udenlandske forskere tilgå de danske sundhedsregistre? Er oplysninger gemt i en overskydende blod- eller vævsprøve omfattet af reglerne i databeskyttelsesforordningen? Kan forskningsdata indsamlet til et forskningsprojekt indgå i andre forskningsprojekter, og  hvor stor risiko skal patienten tåle i et sundhedsvidenskabeligt forsøg?

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 750 sider | ISBN 9788757450415

Pris

Papirbog
750,00 kr
Medlemspris
600,00 kr

Hvidvaskloven

Med kommentarer

Denne bog udgør en revideret kommentar til den danske hvidvasklov.

Der har de seneste år været betydeligt mediefokus og politisk bevågenhed omkring hvidvask og sager om hvidvask på nationalt og internationalt niveau. Myndighederne i ind- og udland er blevet betydeligt styrket på området og har med et forøget fokus behandlet et stigende antal sager herom. I denne bog gives et overblik over juraen på dette komplicerede, særegne og hastigt udviklede område, der er baseret på en række nyere EU-direktiver, herunder 4. og 5. hvidvaskdirektiv.  

Læs mere
Udgave 2, 2022 | 874 sider | ISBN 9788757452686

Pris

E-bog Papirbog
1.080,00 kr 1.200,00 kr
Medlemspris Medlemspris
864,00 kr 960,00 kr

Arbejdsmarkedets regler 2022

Arbejdsmarkedets regler 2022 indeholder de vigtigste nationale arbejds- og ansættelsesretlige love, regler og overenskomster, samt de vigtigste EU-retlige og inter- nationale arbejds- og ansættelsesretlige regelsæt.

Alle lovændringer, som har været offentliggjort til og med 1. januar 2022, er indarbejdet.

Arbejdsmarkedets regler 2022 kan bruges af både studerende og undervisere samt af praktikere, som ønsker et samlet overblik over de vigtigste regler inden for området arbejds- og ansættelsesret.

Læs mere
Udgave 23, 2022 | 579 sider | ISBN 9788757452167

Pris

Papirbog
475,00 kr
Medlemspris
380,00 kr

Whistleblowerloven

med kommentarer

Få ”Whistleblowerloven med kommentarer” som den første 7. januar på Jurabiblioteket sammen vores andre online udgivelser. Vi giver endda rabat på din licens i anledning af udgivelsen af Whistleblowerloven: Se mere her

I Whistleblowerloven med kommentarer af Tina Brøgger Sørensen og Heela Lakanval klædes din organisation på til det praktiske arbejde med etablering og administration af whistleblowerordninger i lyset af den nye whistleblowerlov, der blev endeligt vedtaget i 2021.

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 330 sider | ISBN 9788757448214

Pris

Papirbog
695,00 kr
Medlemspris
556,00 kr

Ministre og embedsmænd

Pligter og ansvar

I de seneste årtier er talrige politisk-administrative skandalesager blevet undersøgt af kommissionsdomstole, undersøgelsesretter og undersøgelseskommissioner. Ministre har fået kritik, er blevet udstyret med ”næser” af forskellig længde eller er blevet tvunget til at gå af. Senest har Instrukssagen ført til en omfattende dommerundersøgelse og en rigsretssag mod fhv. minister Inger Støjberg. De mange sager har rejst væsentlige spørgsmål om ministeransvarets funktion, rækkevidde og effektivitet og om embedsmændenes pligt til at informere, rådgive og advare ministeren.

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 320 sider | ISBN 9788757451351

Pris

Papirbog
450,00 kr
Medlemspris
360,00 kr