Juristen

Juristen er et tidsskrift, der beskæftiger sig med alle retsområder, men ser det som en særlig opgave at publicere artikler og andre bidrag af bred interesse for en juridisk interesseret læserkreds. Juristen tilstræber at stimulere den faglige debat om væsentlige retlige og retspolitiske emner, at præsentere nye forskningsresultater og andre retlige analyser inden for alle retsområder og at gennemgå og analysere nye domme, love og bøger af bred juridisk interesse.

Abonnerer du på Juristen online og/eller er du medlem af Djøf, kan du læse tidsskriftet, hvis du er logget ind på Djøf Forlags hjemmeside. Læs Juristen

Juristen Online er gratis for medlemmer af Djøf. Tilmeld dig her

Tidsskriftet udkommer 6 gange årligt.

Med adgang til Juristen Online kan du læse alle numre tilbage til 1997 og søge på tværs af artiklerne efter specifikke emner. 

Du kan skrive til Djøf Forlag på forlag@djoef.dk hvis du ønsker at tegne abonnement.

Få gratis adgang til Juristen Online som Djøf-medlem

1) Opret brugerprofil med dit Djøf medlemsnummer og din fødselsdato ved at trykke "Log ind" i øverste højre hjørne af Djøf Forlags hjemmeside og dernæst logge ind på siden. Der er også en "glemt password" funktion, hvis du skulle have glemt dit password.
2) Når du er logget ind kan du læse Juristen via dette link.

3) Har du udfordringer med at komme ind og læse tidsskriftet skal du logge ud og lukke din browser ned. Derefter kan du åbne browseren igen, logge ind og følge linket til tidsskriftet.

Tilmeld dig Djøf's nyhedsservice via dette link og få besked, når det nye nummer er klar til dig.

Redaktion

Ansvarshavende redaktør professor, dr.jur. Jens Kristiansen, Københavns Universitet

Ønsker du at bidrage?

Manuskriptindleveringer følger datoerne:

Nummer 1. 10/01-20
Nummer 2. 13/03-20
Nummer 3. 20/05-20
Nummer 4. 21/08-20
Nummer 5. 19/10-20
Nummer 6. 02/12-20

Info om abonnement?

Du kan bestille abonnement på Juristen ved at skrive til forlag@djoef.dk

Priser

Årsabonnement på papir

Virksomhed og ikke-medlem kr. 1.200,-
Djøf-medlem kr. 600,-
Studerende Djøf-medlem kr. 300,-
Institution kr. 2.400,-*
*Som institution har du mulighed for at få 1, 2 eller 3 tidsskrifter tilsendt

Priser er inklusive moms og ekspeditionsgebyr i Danmark.

Ekspeditionsgebyr pr. år for EU/Udland udgør kr. 360,-

Årsabonnement online
Kr. 2.750,-
Online og papirabonnement kr. 3.000,- per år
Flere brugere kr. 250,-
IP løsning (10 brugere) kr. 4.250,- per år
Priser er inklusive moms.
Juristen Online er gratis for Djøf-medlemmer. Tilmeld dig her

Biblioteker
Online abonnement kr. 3.000,- per år
Flere brugere kr. 250,-
Papir og onlineabonnement kr. 3.500,- per år
Priser er inklusive moms.

Seneste årgange

Nummer 5, årgang 102, november 2020

  Artikler
 • Seksuel chikane – Arbejdsgiverens ansvar for kollega og tredjemandskrænkelser i henhold til ligebehandlingsloven – af Maria E.R. Rasmussen 
 • Miljøskadereglerne: Fra asken til ilden – af Søren Stig Andersen 
 • Forældelse i sociale sager – af Hanne Hartoft og John Klausen 
 • Returkommission – eller bestemmelsen om privat bestikkelse – af Lars Bo Langsted 
 • EU-rettens forrang: miljøvurdering og gyldighed af bekendtgørelser og tilladelser – af Peter Pagh 

Nummer 4, årgang 102, september 2020

  Artikler
 • Vedvarende energi og EU’s grønne pagt – af Alessandro Monti, Beatriz Martinez Romera og Jeppe Mejer Kjelgaard 
 • Machine Learning og forvaltningens skønsudøvelse – af Hanne Marie Motzfeldt 
 • Et børneretligt perspektiv på de forvaltningsretlige partsrettigheder – af Anne Mørk 
 • Opsyn med fastspændte borgere på servicelovens område – Et krav eller et unødvendigt indgreb? – af Eva Naur 
  Introduktion
 • Højesteret har ikke blåstemplet lønmodtageres skjulte lydoptagelser – Duplik til professor, ph.d. Michael Gøtzes artikel i juristen 3/2020 – af Jesper Schäfer Munk og Rune Asmussen 

Nummer 3, årgang 102, juli 2020

  Artikler
 • Et arbejdsskadesikringsretligt perspektiv på Covid-19 – af Marlene Louise Buch Andersen 
 • Forbuddet mod diskrimination på grund af handicap i forsikringssager – af Mette Gaardsted Frandsen og Nikolaj Nielsen 
 • Mellemkommunal refusion ved passivitet i lyset af nyere praksis om myndighedsansvar ved passivitet – af Philip Svendsen 
 • Voldtægtsparagraffen – en salomonisk løsning på valget mellem frivillighed og samtykke? – af Jørn Vestergaard 
 • Uklar højesteretsdom om lønmodtagers skjulte lydoptagelse – Replik til Jesper Schäfer Munks og Rune Asmussens artikel i Juristen 2/2020 – af Michael Gøtze 

Nummer 2, årgang 102, maj 2020

  Artikler
 • Skjult reklame – af Caroline Heide-Jørgensen 
 • Har Højesteret blåstemplet lønmodtagers skjulte lydoptagelser? – af Jesper Schäfer Munk og Rune Asmussen 
 • Rockere og bander – om begrebet »gruppe af personer« i straffelovens § 81 a – af Lise Dyrby Nielsen 
 • Ledelsesretten og daglig sygemelding – af Maria E.R. Rasmussen og Søren Møller Rasmussen 
 • Hjemmelsgrundlaget for domstolsprøvelse af regeringsprærogativerne – af Niels Anker T. Rostock-Jensen 

Nummer 1, årgang 102, marts 2020

  Essay
 • Databeskyttelsesret i 50 år – af Peter Blume 
  Artikler
 • Mindreåriges religionsfrihed – af Caroline Adolphsen 
 • Ulovlig selvtægt - En analyse af straffelovens § 294 – af Lars Bo Langsted 
 • Kan en NGO kræve sanktioner mod myndighederne, hvis EU’s regler om ren luft er overtrådt? – om håndhævelse af luftrammedirektivet med kommentar til EU-Domstolens dom i C-752/18 Deutsche Umwelthilfe – af Peter Pagh 
 • Blockchain-baseret sagsbehandling i det offentlige – En farbar vej eller deroute? – af Jøren Ullits 

Nummer 6, årgang 101, januar 2020

  Artikler
 • Personlig medicin – en udfordring for patienters rettigheder? – af Katharina Ò Cathaoir og Mette Hartlev 
 • Skjult lydoptagelse som bevissikring – Implikationer af Højesterets dom i U 2019.3878 – af Michael Gøtze 
 • Retsforlig om myndighedsudøvelse – af Rasmus Grønved Nielsen 
 • Fuldbyrdelsen af medierede forlig – af Johan Tufte-Kristensen 
 • Juristen 2019 – Emneregister
 • Juristen 2019 – Forfatterregister

Nummer 5, årgang 100, november 2019

  Artikler
 • Den særlige tavshedspligt for præster – af Anders Jørgensen 
 • Politiagenter i et menneskeligt perspektiv – af Lene Wacher Lentz 
 • Den socialretlige omsorgspligt – af Søren Blæsbjerg 
 • Juristen som Compliance Officer – af Thomas Andersen Thrane 

Nummer 4, årgang 100, september 2019

  Introduktion
 • Retsplejeloven 100 år – af Jens Kristiansen
  Artikler
 • Højesterets domsbegrundelser i historisk lys – af Jan Schans Christensen 
 • Grundlovens krav til regulering af retsplejen – af Henrik Hjort Elmquist og Clement Salung Petersen 
 • Skal den skyldige gå fri, når politiet klumrer? – Om adgangen til at anvende ulovligt indhentede bevismidler – af Niels Fenger 
 • Reform af den civile retspleje – af Ketilbjørn Hertz 

Nummer 3, årgang 100, juli 2019

  Artikler
 • Om godkendelse og ibrugtagning af lægemidler – godkendelse af hvem – til hvad? – af Karen Dyekjær 
 • Offentlighed og aktindsigt i kommunerne – en undersøgelse af praksis – af Pernille Boye Koch 
 • Psykisk vold – straffelovens § 243 – af Lise Dyrby Nielsen 
 • Omplaceringspligt på det private arbejdsmarked – af Mette Søsted 
  Debat
 • Bør »misinformation« kriminaliseres? – Et svar til Søren Sandfeld Jakobsen  – af Jacob Mchangama

Nummer 2, årgang 100, maj 2019

  Artikler
 • Strafcelle – isolation af indsatte i danske fængsler – af Peter Vedel Kessing 
 • Den danske arbejdsmiljøregulering og psykisk arbejdsmiljø – af Tania Pedersen 
 • Akut anbringelse af nyfødte – af Trine Schultz og Hanne Hartoft 
 • De særlige psykiatriske sengepladser – en ny sundhedsretlig hybrid i et handicapretligt perspektiv – af Annika Frida Petersen 

Nummer 1, årgang 100, marts 2019

  Artikler
 • Juristen gennem 100 år – af Jens Evald (Jubilæumsartikel) 
 • Faglig voldgift - 10 år med 2008- loven om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter – af Børge Dahl 
 • Friluftsliv og regelsammenstød – af Lasse Baaner 
 • Misinformation (Fake News) i retlig belysning – af Søren Sandfeld Jakobsen 

Nummer 5/6, årgang 100, december 2018

  Artikler
 • Persondatarettens omfang og grænser – af Peter Blume 
 • Ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension – af John Klausen 
 • Domstolene og ombudsmandsinstitutionen – af Jørgen Steen Sørensen 
 • Nogle bemærkninger om kommuners erstatningsansvar i lyset af U 2018.2013 H – af Helle Isager, Nicolaj Sivan Holst og Caroline Adolphsen 
 • Digital reform af dansk lovgivningskultur – af Michael Gøtze 
 • Interessekonflikt og firmaskifte – i arbejdsretlig kontekst – af Jens Paulsen 
  Nye love
 • Ny lovgivning om Forsvarets bistand til politiet og udvidelse af politiklageordningen mv. – af Jacob Mchangama
 • Juristen 2017 – Emneregister
 • Juristen 2017 – Forfatterregister

Nummer 4, årgang 100, september 2018

  Artikler
 • Mere om ansvar for menneskerettighedsbrud – af Rasmus Grønved Nielsen og Andreas Bloch Ehlers 
 • Sundhedsdata og kvalitetsudvikling - et retligt kludetæppe – af Mette Hartlev og Sarah Wadmann 
 • CISG-sælgerens udvidede hæveadgang i tingsretlig belysning – af Kasper Steensgaard 
 • Hacking og det digitale privatliv – af Lene Wacher Lentz 

Nummer 3, årgang 100, juni 2018

  Artikler
 • Den kommunale tilsynspligt med børn og unge og det erstatningsretlige ansvar i tilfælde af myndighedssvigt – af Hanne Hartoft 
 • Et skridt frem? - Ændringerne i reglerne om partistøtte og åbenhed om økonomisk støtte til de politiske partier – af Jørgen Albæk Jensen 
 • Efterforskning på udenlandske servere – af Lars Bo Langsted 
 • Digitalisering og massegenoptagelse - Forvaltningens genoptagelsespligt med særlig henblik på fejlbehæftede it-systemer – af Rasmus Grønved Nielsen 

Nummer 2, årgang 100, maj 2018

  Artikler
 • Immaterielle aktiver i et tingsretligt perspektiv – herunder som virksomhedspant – af Astrid Millung-Christoffersen 
 • Den ansættelsesretlige håndtering af medarbejderes strafbare forhold – af Lene Damkjær Christensen, Anja Gudbergsen og Didde Kristine Trane Rommerdahl Beck 
 • Myndighedsansvar for krænkelser af børn – af Helle Isager, Nicolaj Sivan Holst og Caroline Adolphsen 
 • Rituel slagtning uden forudgående bedøvelse – en menneskeretlig analyse af det danske forbud – af Jonatan Cohn Maxild og David Elkan 
  Debat
 • Højesteret og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention – af Eva Smith 

Nummer 1, årgang 100, februar 2018

  Essay
 • Databeskyttelsesrådgiveren – af Peter Blume 
  Artikler
 • Den materielle sandheds princip og anvendelsen af retsplejelovens § 923; bør landsretten råbe »vagt i gevær«? – af Jan Reckendorff og Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen 
 • EMRK og den danske magtfordeling – en kritik af opfølgningen på Biao-dommen – af Ole Terkelsen 
 • Når Den Uafhængige Politiklagemyndighed efterforsker politiets magtanvendelse – af Henrik Nedergaard Thomsen, Ditte Nordkild Jonassen og Jonas Sebastian Andersen 
  Anmeldelse
 • Delegation af myndighedsudøvelse til private aktører – anmeldt af Michael Gøtze 

Nummer 6, årgang 99, januar 2018

  Essay
 • Politiklageordningen – en status – af Rasmus Blaabjerg 
  Artikler
 • 50 år med Forsvarets Efterretningstjeneste: Et halvt århundrede med øgede beføjelser og øget ekstern kontrol – af Anders Henriksen 
 • Dødshjælp – Rettigheder og pligter i forbindelse med behandlingsafvisning og behandlingsophør – af Nicolaj Sivan Holst og Caroline Adolphsen 
 • Genopretning og erstatning i sociale sager – af John Klausen 
 • Danske udfordringer af det europæiske menneskerettighedssystem – af Jens Vedsted-Hansen 

Nummer 5, årgang 99, november 2017

  Essays
 • Dynamiske domstole, retssikkerhed og demokrati: Skal menneskerettigheder udvikles af politikere eller dommere? – af Børge Dahl 
 • Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol: Praktiske udfordringer, juridiske udfordringer og et spørgsmål om legitimitet – af Jon Fridrik Kjølbro 
 • Religion og menneskerettigheder – af Hans Gammeltoft-Hansen 
  Artikler
 • Udvisning af kriminelle udlændinge og EMRK artikel 8 – Menneskerettighedsdomstolen knæsætter bred skønsmargin for staterne – af Jens Elo Rytter 
 • Logning af teledata i lyset af Tele 2-dommen – af Lene Wacher Lentz 
 • Den strukturelle faktors betydning for nationale domstoles præjudicielle forelæggelser for EU-Domstolen – En statistisk analyse – af Morten Broberg, Niels Fenger og Henrik Hansen 

Nummer 4, årgang 99, august 2017

  Artikler
 • Behov for styrkelse af retssikkerhedslovens grænser for kontrolundersøgelser – af Kasper Ullerup Bach, Christian Bergqvist og Michael Gøtze 
 • Kompensation for arbejdsskader: betydningen af den ansattes overvægt – af Andreas Ehlers og Vibe Ulfbeck 
 • Børn, forældre og deling af personoplysninger på sociale netværk – et sammenstød imellem persondataretten og menneskerettighederne – af Ayo Næsborg-Andersen 
 • Brug af netværksanalyse i juridisk forskning og praksis – Replik til Rytter – af Henrik Palmer Olsen og Martin Christensen 

Nummer 3, årgang 99, juni 2017

  Temanummer: Menneskerettighedsdomstolens retsanvendelse
  Forord
 • Menneskerettighedsdomstolens dynamiske fortolkningsstil til debat – af Jens Kristiansen 
  Essay
 • Aktivistiske domstole – et blik på Europa og Danmark – af Jørgen Steen Sørensen 
  Artikler
 • Menneskerettighedsdomstolens dynamiske fortolkninger som retspolitisk problem – af Mads Bryde Andersen 
 • For et balanceret dansk formandskab for Europarådet – EMRK som en national interesse – af Anders Henriksen 

Nummer 2, årgang 99, marts 2017

  Artikler
 • Nærmest til at bære risikoen i kontraktretten – af Christian Frank Madsen & Kim Østergaard 
 • Betydningen af virksomheders compliance-tiltag i straffesager – af Hans Fogtdal 
 • Persondatabehandling i journalistisk øjemed – af Søren Sandfeld Jakobsen & Sten Schaumburg-Müller 
 • Persondatarettens brudflader – af Peter Blume 

Nummer 1, årgang 99, marts 2017

  Essay
 • Privat censur – af Peter Blume 
  Artikler
 • Grænserne for fuldt digitaliseret sagsbehandling – af Britt Vonger 
 • Netværksanalyse, domspraksis og gældende ret – af Jens Elo Rytter 
 • Påberåbelse af international miljøret for miljøklagenævn og domstole – karakter og retlige konsekvenser – af Veit Koester 

Nummer 6, årgang 98, marts 2016

  Artikler
 • Indgåelse af forvaltningskontrakter – hvilke processuelle krav gælder? – af Rasmus Grønved Nielsen 
 • Skolefriheden i Grundlovens § 76 – af Jens Elo Rytter 
 • Integrationsydelsen og EU-retten – af Peter Starup 
 • Opsigelse af sideordnede kollektive aftaler – af Torben Vistisen 

Nummer 5, årgang 98, november 2016

  Artikler
 • Prøvelse af lovligheden af myndigheders kontrolundersøgelser i et retssikkerhedsmæssigt perspektiv – af Kasper Ullerup Bach 
 • Særlig sårbarhed og anerkendelse af arbejdsulykker – af Søren Kjær Jensen, Kira Kolby Christensen og Laura Tholstrup 
 • Servicedirektivet – 10 år efter – af Karsten Engsig Sørensen 
 • Tolkning – en udfordring for retssikkerheden? – af Tine Birkelund Thomsen og Line Vikkelsø 

Nummer 4, årgang 98, oktober 2016

  Artikler
 • Sygedagpengelovens uarbejdsdygtighedsbegreb – af John Klausen 
 • Egen skyld ved erstatning for strafforfølgning – af Jan Reckendorff & Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen 
 • En harmoniseret retsbeskyttelse af forretningshemmeligheden – Det nutidige og fremtidige retsværn af erhvervslivets fortrolige information i Danmark – af Monia Fleischer Ben Soltane 
 • Persondataforordningen – af Peter Blume 

Nummer 3, årgang 98, juli 2016

  Artikler
 • Rygeforbud på arbejdspladsen – af Nicole Christiansen 
 • Condictio indebiti i ansættelseskontrakter – af Ole Hasselbalch 
 • Netværksanalyse som bidrag til juridisk (forsknings) metode – af Henrik Palmer Olsen & Martin Christensen 
 • Om de menneskeretlige problemer ved at indskrænke adgangen til familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelsesstatus – af Louise Halleskov Storgaard 

Nummer 2, årgang 98, juni 2016

  Artikler
 • Strategier for længerevarende kontrakter om udlicitering af kommunal service – af Ole Hansen 
 • Overdragelse af kontrakter om omsorgsydelser omfattet af EU’s udbudsregler efter konkurs – af Steen Treumer 
 • Udlicitering af plejeydelser: Kommunens muligheder og risiko hvis den private plejevirksomhed bliver insolvent – af Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen 
 • Ansvar over for borgeren når private aktører leverer velfærdsydelser  – af Vibe Ulfbeck 

Nummer 1, årgang 98, marts 2016

  Artikler
 • Hemmelig ransagning og brevstandsning i den digitale virkelighed – af Lene Wacher Lentz 
 • Virksomhedspantets anvendelse og misbrug – og om virksomhedspant som misligholdelse – af Lars Henrik Gam Madsen 
 • Om naturalopfyldelse og tabsbegrænsningspligt i detailhandlen – af Palle Bo Madsen 
 • Udvikling af it-løsninger – om delegation og digital forvaltning – af Hanne Marie Motzfeldt 
 • Ugyldige afgørelser i socialretten II – af Trine Schultz og John Klausen 

Nummer 6, årgang 97, februar 2016

  Artikler
 • Iværksættelse af psykiatrisk tvangsfiksering: lovgivning og retspraksis – af Søren Birkeland 
 • Kan massemedier og mediepersonligheder bruge juraen til at undertrykke alternative internetmediers kritik? – af Ole Hasselbalch og Morten Rosenmeier 
 • Når dansk ret (måske) er uforenelig med EU-retten – Er der en fast linje i højesteretspraksis? – af Jens Kristiansen 

Nummer 5, årgang 97, september 2015

  Artikler
 • Tilbagesøgning af uberettiget modtaget løn – af Niels Banke og Amelie Brofeldt 
 • Hvornår gælder EU’s charter om grundlæggende rettigheder i sager for de danske domstole? – af Niels Fenger 
 • »Retten til at blive glemt« – og forholdet til medierne og informationsfriheden – af Søren Sandfeld Jakobsen & Sten Schaumburg-Müller 
 • »Tålt ophold – tvangsforanstaltninger, håndhævelse og ophør – af Peter Starup 

Nummer 4, årgang 97, september 2015

  Artikler
 • Ombudsmanden og gældende ret – af Peter Blume 
 • Er fremmedkrigere landsforrædere? – af Helene Højfeldt 
 • Særlige rådgivere, partipolitik og aktindsigt – af Pernille Boye Koch & Birgitte Poulsen 
 • Ministres oplysningspligt over for Folketinget – af Jens Elo Rytter  

Nummer 3, årgang 97, juli 2015

  Essay
 • Bekæmpelse af særlig økonomisk kriminalitet – nogle karakteristika – af Morten Niels Jakobsen 
  Artikler
 • Perspektiver på forligsmægling – af Lin Adrian, Sanne Bager og Clement Salung Petersen 
 • En analyse af straffelovens § 193a – af Helena Lybæk Guðmundsdóttir 
 • Overenskomstdækningen på HK-området under LO/DA – en særlig retsstilling – af Thomas Nielsen 

Nummer 2, årgang 97, april 2015

  Artikler
 • Om lighedsgrundsætningernes væsen – af Azad Taheri Abkenar 
 • EU-Domstolens afvejning af grundrettigheder på det persondataretlige område  – af David Knobel 
 • Straffelovens § 81 a og begrebet »grupper af personer« – af Lise Dyrby Nielsen 
 • EU’s tiltræden til EMRK – et sisyfosarbejde? – af Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen 
  Nye love
 • Nye regler om samfundstjeneste mv – af Ketilbjørn Hertz 
  Boganmeldelse
 • Retsvidenskabsteori  – anmeldt af Peter Blume