Trine Schultz


Udgivelser

Socialret

Børn og unge

Bogens mål er at give en systematisk gennemgang af retsgrundlaget for kommunernes administration af børne- og ungeområdet. Bogen vil kunne anvendes som opslagsbog for sagsbehandlere, rådgivere og andre med særlig interesse for området. 

Bogen behandler den lovgivning, som har relation til opgaverne i de kommunale børn- og unge-forvaltninger. 

 

Om forfatterne: 

Bogens forfattere er lektor, ph.d. Trine Schultz, adjunkt, ph.d. Hanne Hartoft, lektor, ph.d. John Klausen og lektor Nina von Hielmcrone. Alle fire forfattere er ansat ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet og har gennem en lang årrække forsket og undervist inden for det socialretlige område. 

Læs mere
Udgave 01, 2017 | 496 sider | ISBN 9788757439519

Pris

E-bog Papirbog
360,00 kr 400,00 kr
Medlemspris Medlemspris
288,00 kr 320,00 kr

Socialret

Forsørgelse og beskæftigelse

Socialret - Forsørgelse og beskæftigelse giver en systematisk gennemgang af retsgrundlaget for kommunernes administration på forsørgelses- og beskæftigelsesområdet.

Socialret vil kunne anvendes som opslagsbog for sagsbehandlere, rådgivere og andre med særlig interesse for området samt være relevant i undervisningssammenhæng. Socialret behandler den lovgivning, som har relation til opgaverne i de kommunale jobcentre og dermed den lovgivning, der må forudsættes bekendt dels af medarbejdere, der er beskæftiget i jobcentrene og dels de rådgivere og andre, der varetager opgaver i forbindelse med sager, der har været behandlet i den kommunale forvaltning indenfor forsørgelses- og beskæftigelsesområdet.

2. udgaven er opdateret med ny lovgivning og praksis. Selvom der kun er gået ca. et år siden førsteudgaven, har der været talrige lovændringer, hvoraf nogle har været omfattende bl.a. i forhold til kontanthjælp og uddannelseshjælp og på integrationsområdet.

Om forfatterne

Forfatterne til bogen er alle lektorer ved juridisk institut på Aalborg universitet.  

Læs mere
Udgave 02, 2017 | 517 sider | ISBN 9788757436280

Pris

E-bog Papirbog
360,00 kr 400,00 kr
Medlemspris Medlemspris
288,00 kr 320,00 kr

Erhvervsjuras Basisbog

af Erik Werlauff (ansv. red.), Trine Schultz

Bogen behandler en række centrale juridiske emner, som en erhvervsvirksomhed og dennes rådgivere står overfor. Der behandles spørgsmål om:

 • Valg af den bedste selskabsform
 • Etablering over landegrænserne
 • Skat ved aktivitet i udlandet, herunder forebyggelse af dobbeltbeskatning
 • Myndighedskontakt, særligt proportionalitetsprincippet
 • Persondata og disses behandling i virksomhed og koncern
 • EU-reglers forrang og virkning i dansk erhvervsret
 • Særlige EU-retsformer: firmagruppe og fælleseuropæisk aktieselskab
 • Kapitaludtræk til virksomhedens ejere
 • Vækst gennem overtagelse og fusion
 • Nye muligheder for fusion over landegrænserne, herunder den centrale faldgrube: medbestemmelse i bestyrelsen
 • Virksomhedens muligheder for hjælp til handicappede medarbejdere
 • Virksomhed i lejede lokaler, særligt spørgsmål om generationsskifte

Bogen er i første række skrevet til basis-, jura og erhvervsjurastuderende ved Aalborg Universitet, men den rummer en guldgrube af erhvervsjuridisk viden også for virksomheder, rådgiver, myndigheder og studerende ved andre universiteter og handelshøjskoler. Bogen er ikke skrevet i letlæst "lærebogsstil", men som en udførlig fremstilling af det komplekse stof, der er tale om. Den vil derfor også kunne anvendes som håndbog af praktikere.

Læs mere
Udgave 01, 2007 | 350 sider | ISBN 9788757416671

Pris

Papirbog
880,00 kr
Medlemspris
704,00 kr

Retsanvendelse og skøn

Sondringens anvendelse i prøvelsen af afgørelser på det socialretlige område

Bogen handler om sondringen mellem skøn og retsanvendelse og dennes betydning for prøvelse af forvaltningsakter, dels i almen forvaltningsretlig belysning dels på det socialretlige område, hvor det med afsæt i hjemmelsgrundlaget undersøges, hvilken betydning skønsbegrebet har som prøvelsesbegrænsning i domstolenes, ombudsmandens og ankeinstansernes praksis.

Bogen falder i to dele således, at der i kapitel 2-5 redegøres for emnet i forhold til den almindelige forvaltningsret og i kapitel 6 behandles de forvaltningsretlige figurer i forhold til det socialretlige område. Den almene forvaltningsretlige del indeholder en redegørelse for skønsbegrebet i den almindelige forvaltningsret, de prøvelsesmæssige sammenhænge, et historisk rids af udviklingen i den juridiske teori og de retlige principper for skønsudøvelsen. Den specielle forvaltningsretlige del tager udgangspunkt i sondringens anvendelse på det socialretlige område. Sondringens gennemslagskraft i den sociale lovgivning illustreres ud fra 3 eksempler: kontanthjælp, førtidspension og hjemmehjælp.

Udgivelsen bygger på forfatterens Ph.D.

Læs mere
Udgave 01, 2004 | 611 sider | ISBN 9788757411294

Pris

Papirbog
630,00 kr
Medlemspris
504,00 kr

Retssikkerhed i konkurrence med andre hensyn

Retssikkerheden anføres hyppigt i diskussioner og kritiske kommentarer vedrørende retsspørgsmål. Men hvad er retssikkerhed? Hvorfor anføres det, at retssikkerheden er truet, når alle angiver at være tilhængere af den?

Denne bog behandler dette tema og forsøger i en række artikler at fastlægge og belyse retssikkerhedsbegrebet i en konkret kontekst, samt hvilke andre hensyn retssikkerheden konkret konkurrerer med. De mange bidrag illustrerer gennem forskellige problemstillinger, eksempler og retsområder, hvordan retssikkerheden kan komme til udtryk i praksis.

Bogen er skrevet af en række forskere ved Juridisk Institut, Aalborg Universitet. Den enkelte forsker har selv valgt emne og belysning heraf, og de enkelte bidragsydere står således alene for indholdet af det enkelte bidrag.

Læs mere
Udgave 01, 2012 | 275 sider | ISBN 9788757428391

Pris

Papirbog
300,00 kr
Medlemspris
240,00 kr