Thomas Elholm


Udgivelser

Strafferettens almindelige del

Strafferettens almindelige del. Det strafferetlige ansvar er en systematisk fremstilling af ansvarsbetingelserne efter dansk ret. De strafferetlige ansvarsbetingelser er på en gang grundfæstet og samtidig under konstant udvikling. De enkelte emner og problemstillinger er følgelig perspektiveret i forhold til nyeste retspraksis, teori og samfundsudvikling. Det gælder ikke mindst i forhold til de senere års internationale retsudvikling og de deraf afledte EU-retlige og menneskeretlige krav. Bogen giver på samme tid et overblik over feltet og grundtrækkene ved strafansvaret, og samtidigt en mere dybtgående behandling af en række problemstillinger, der er særligt relevante i teori og praksis. Bogen kan således bruges af både jurastuderende, universitetsforskere og praktikere.

Forfatterne er ansat som professorer i strafferet ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

NB: Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer medio august 2022.

 

Læs mere
Udgave 2, 2022 | 650 sider | ISBN 9788757451696

Pris

Papirbog
650,00 kr
Medlemspris
520,00 kr

Udvalgte delikter i straffeloven

En introduktion

"Udvalgte delikter i straffeloven" er skrevet til jurastuderende, som har brug for et overblik over og en kort indføring i grundtrækkene for de mest anvendte delikter i straffeloven. Delikterne, der er udvalgt med henblik på undervisningen på bacheloruddannelsen ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, kommenteres kort med hensyn til nogle af de objektive og subjektive gerningsbetingelser samt enkelte udmålingsmæssige forhold. 

NB: Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer primo september 2022.

 

se alle titler inden for strafferet 

Læs mere
Udgave 2, 2022 | 150 sider | ISBN 9788757454055

Pris

Papirbog
250,00 kr
Medlemspris
200,00 kr

Kommenteret straffelov

Speciel del

Kommenteret straffelov. Speciel del udgør sammen med Kommenteret straffelov. Almindelig del et af hovedværkerne inden for den strafferetlige litteratur. Gennem årtiers omhyggelige indsamling af viden inden for alle strafferettens hovedområder – udført af centrale juridiske praktikere og strafferetsprofessorer – har værkerne udviklet sig til en institution og et uvurderligt arbejdsredskab for bl.a. anklagere, dommere, forsvarere og forskere. 

Kommenteret straffelov. Speciel del foreligger nu i en ny version, 12. udgave (2022), udarbejdet af professor Thomas Elholm, professor Lasse Lund Madsen, advokat Hanne Rahbæk og retspræsident Jens Røn. 

Bogen giver svar på, hvordan straffelovens delikter forstås og fortolkes, belyser spørgsmål og problemstillinger vedrørende retsanvendendelsen, analyserer og henviser til de relevante retskilder på området og inddrager uenigheder mellem teori og praksis. Bogen er forsynet med et omfangsrigt register, der øger anvendeligheden. 

Ud over en omfattende opdatering og udarbejdelse af kommentarer til de mange nye bestemmelser i straffeloven, består bogens særlige kvalitet ikke mindst i den kritisk kyndige redaktion og gentagne revision, der gennem mere end 40 år er udført af forfatterne, herunder af de tidligere forfattere: Bent Unmack Larsen, Per Lindegaard, Asbjørn Jensen, Vagn Greve, Poul Dahl Jensen, Gorm Toftegaard Nielsen og Morten Niels Jakobsen. 

Bogen er beregnet for juridiske praktikere, forskere og studerende, men også journalister og andre, der er i deres arbejde er i berøring med strafferetten, kan have glæde af værket.

Se alle titler inden for strafferet.

Læs mere
Udgave 12, 2022 | 891 sider | ISBN 9788757447040

Pris

E-bog Papirbog
1.215,00 kr 1.350,00 kr
Medlemspris Medlemspris
972,00 kr 1.080,00 kr

Straffeprocessens katekismus

Straffeprocessens katekismus er en grundlæggende og systematisk fremstilling af straffeprocessen – de vigtigste principper og regler. Bogen indledes med et kapitel om de principper, der gælder for hele straffeprocessen. Herefter behandles reglerne om politiets efterforskning, inkl. tvangsindgreb og agentreglerne, anklagemyndighedens tiltalerejsning og sagens behandling ved retten. Fremstillingen inddrager den nyeste retspraksis. Straffeprocessens katekismus giver på samme tid et overblik over de straffeprocessuelle regler og grundtræk, og samtidig en mere dybtgående behandling af en række vigtige problemstillinger. Bogen er primært skrevet til brug for jurastuderende, men universitetsforskere og praktikere kan utvivlsomt også få glæde af den. 

Forfatterne er ansat som professorer i strafferet ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

Se alle titler inden for Retspleje

 

 

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 209 sider | ISBN 9788757452419

Pris

E-bog Papirbog
270,00 kr 300,00 kr
Medlemspris Medlemspris
216,00 kr 240,00 kr

Kommenteret straffelov

Almindelig del

Den kommenterede udgave af straffeloven er bestemt dels til brug for praktiserende jurister, dels som en del af grundlaget for undervisningen i strafferet ved de højere læreanstalter. Kommentaren belyser de retsanvendelsesproblemer, som de enkelte bestemmelser rejser. For så vidt angår retsanvendelsesspørgsmål, om hvis løsning der i teori og praksis synes at være uenighed, er det i almindelighed tilstræbt at undgå en for bestemt stillingtagen for dermed at holde spørgsmålene åbne. Trykt domspraksis er omtalt og refereret i det omfang, hvori praksis er fundet at tjene til belysning af retsanvendelsesspørgsmål. Derimod er praksis, som alene belyser spørgsmål om valg og fastsættelse af sanktion i det enkelte tilfælde, kun medtaget til illustration.

Kommentaren til §§ 1-14, 21-22 og 31-55 er udarbejdet af Thomas Elholm, til §§ 15, 16, 56-74 a og 80-89 a af Morten Niels Jakobsen og til §§ 19 og 20, 23-27, 75-79 a og 92-97 c af Lasse Lund Madsen. Kommentarerne er i  nogen grad baseret på Bent Unmack Larsens, Per Lindegaards, Asbjørn Jensens, Vagn Greves, Gorm Toftegaard Nielsens og Poul Dahl Jensens i de tidligere udgaver.

Den lovtekst, der gengives, er Justitsministeriets lovbekendtgørelse nr. 1156 af 20. september 2018.

Kommentarerne er ajourført til og med lovbekendtgørelse nr. 1156 af 20. september 2018, mens ændringer i straffeloven efter denne dato ikke er medtaget og ikke kommenteret.

Se alle titler inden for Strafferet

Læs mere
Udgave 11, 2019 | 657 sider | ISBN 9788757433609

Pris

E-bog Papirbog
990,00 kr 1.100,00 kr
Medlemspris Medlemspris
792,00 kr 880,00 kr

Forbrydelserne

Indføring i specialstrafferetten

Bogen her er en letlæselig gennemgang af de vigtigste forbrydelser: drab, vold, voldtægt, tyveri, bedrageri, EU-svig, spritkørsel, narkotikahandel m.fl. Den kan bruges såvel af den jurastuderende, som hurtigt vil skaffe sig et overblik, som af andre, der ønsker at forstå, hvad der gemmer sig bag de juridiske fagudtryk.

Læs mere
Udgave 3, 2011 | 103 sider | ISBN 9788757425185

Pris

E-bog Papirbog
135,00 kr 155,00 kr
Medlemspris Medlemspris
108,00 kr 124,00 kr

Grundlæggende EU-ret

Denne bog har til formål at give et overblik over de retlige rammer for Den Europæiske Union. Bogen er særligt struktureret og skrevet med henblik på anvendelse som lærebog på de juridiske studier. Flertallet af bøger om EU-retten fokuserer på det indre marked. Denne bog indeholder naturligvis også denne del af Unionen, men indeholder også bl.a. rammerne for det retlige og udenrigspolitiske samarbejde.

Læs mere
Udgave 2, 2011 | 820 sider | ISBN 9788757422641

Pris

E-bog Papirbog
765,00 kr 850,00 kr
Medlemspris Medlemspris
612,00 kr 680,00 kr

Strafrecthliche Jurisdiktion

Eine nordische Perspektive
af Birgit Feldtmann (ansv. red.), Thomas Elholm (ansv. red.)

JURISDIKTION und die damit verbundene Frage der Anwendung des eigenen, nationalen Strafrechts auf Handlungen, die außerhalb des eigenen Staatsterritoriums begangen wurden, ist eines der „klassischen” Themen der Strafrechtswissenschaft. Es ist ein Thema das nicht nur aufgrund der Globalisierung, der Entwicklung des Internetzes und der grenzüberschreitenden Kriminalitätsformen äußerst relevant ist für den Gesetzgeber und für Rechtsanwender wie beispielsweise Ankläger und Richter.

DIESES BUCH gibt in fünf Kapiteln (Länderberichten) einen systematischen Überblick über das Jurisdiktionsrecht in den fünf nordischen Länder Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden. Die Struktur des Buches macht es dem Leser leicht das Jurisdiktionsrecht dieser Länder miteinander zu vergleichen. Ein gesammelter Überblick über die nordischen Länder ist sinnvoll, da diese historisch, kulturell und rechtlich eng miteinander verbunden sind.

DIE RECHTSENTWICKLUNG in Verbindung mit dem Jurisdiktionsrecht in einigen der nordischen Länder deutet einen deutlichen Trend zur Ausweitung der eigenen, nationalen Strafgewalt an. Dieses geschieht durch die Ausweitung von Jurisdiktionskonzepten, beispielsweise dem aktiven und passiven Personalitätsprinzip. Im abschließenden Kapitel des Buches werden einige zentrale Aspekte des Jurisdiktionsrechts und wichtige Tendenzen der Rechtsentwicklung in den nordischen Ländern aufgezeigt und analysiert.

DER TREND der Ausweitung eigener Strafgewalt ist nicht nur eine Entwicklung, die ausschließlich im nordischen Kontext zu sehen ist und das Buch behandelt somit Fragestellungen, die auch über den nordischen Kontext hinaus für Rechtswissenschaftler und Rechtsanwender relevant sind.

Bogen er udgivet med støtte fra Dreyers Fond. Du kan læse mere om Dreyers Fond her.

Læs mere
Udgave 1, 2017 | 206 sider | ISBN 9788771981711

Pris

E-bog
270,00 kr
Medlemspris
216,00 kr