Preben Karsten Hansen


Udgivelser

Arbejdsskadesikringslo...

"Tillægget" er en præsentation af og kommentar til den nye lov med fremhævelse af forskellene til den tidligere gældende lov, som beskrevet og kommenteret i "Arbejdsskadesikringsloven med kommentarer" fra 2003.

I tillægget præsenteres den politiske aftale, der ligger til grund for loven, og de ændringer, som loven medfører, gennemgås i en overskuelig form efter emner. De nye skadebegreber sættes i forhold til praksis efter tidligere lov. Motiverne og bemærkningerne til lovens enkelte bestemmelser inddrages i vidt omfang. Der er tillige en gennemgang af nogle af de spørgsmål, som lovarbejdet gav anledning til, herunder forholdet til erstatningsansvarsloven (differencekrav) og til sygedagpengeloven, lovens anvendelse på personer i aktiverings-, praktik- og uddannelsesforløb, lovens anvendelse i forhold til terrorskader m.v.

Endelig er der et kapitel med opdatering af praksis efter den tidligere gældende lov.

"Tillægget" giver sammen med "Arbejdsskadesikringsloven med kommentarer" en komplet og overskuelig indføring i dansk arbejdsskadesikring før og efter reformen.

Læs mere
Udgave 1, 2004 | 288 sider | ISBN 9788757411096

Pris

Papirbog
450,00 kr
Medlemspris
360,00 kr

Arbejdsskadesikringsloven incl. tillæg

Med kommentarer

Om "Tillæget":

1. januar 2004 kom der ny lovgivning på arbejdsskadeområdet. Den tidligere gældende lov om sikring mod følger af arbejdsskade er erstattet af lov om arbejdsskadesikring. Det medfører væsentlige ændringer på en række punkter:

  • Skadebegreberne (nyt ulykkesbegreb og erhvervssygdomsbegreb)
  • Sagsbehandlingen (kortere sagsbehandlingsfrister og samlet afgørelse)
  • Frivillig sikring af selvstændige
  • Erstatning for fremtidige behandlingsudgifter
  • Særlig godtgørelse ved dødsfald forvoldt ved forsæt eller grov uagtsomhed

Derudover er lovens form blevet moderniseret med blandt andet en formålsbestemmelse.Loven er resultatet af en langvarig politisk proces og er båret af et ønske fra især arbejdstagernes organisationer om en reform af arbejdsskadesikringen.

Tillægget er en præsentation af og kommentar til den nye lov med fremhævelse af forskellene til den tidligere gældende lov, som beskrevet og kommenteret i "Arbejdsskadesikringsloven med kommentarer" fra 2003.

I Tillægget præsenteres den politiske aftale, der ligger til grund for loven, og de ændringer, som loven medfører, gennemgås i en overskuelig form efter emner. Endelig er der et kapitel med opdatering af praksis efter den tidligere gældende lov. Tillægget giver sammen med "Arbejdsskadesikringsloven med kommentarer" en komplet og overskuelig indføring i dansk arbejdsskadesikring før og efter reformen.

Om "Kommentaren":

Kommentaren indeholder en gennemgang af praksis vedrørende alle væsentlige emner inden for arbejdsskadesikringen, herunder skadebegreberne, erstatningerne, den sikrede personkreds, administrationen af arbejdsskadesagerne samt en konstruktiv kritik af praksis på visse områder.

Kommentaren er bygget op på baggrund af forarbejderne til gældende lov og det betydelige antal retsafgørelser og principielle administrative afgørelser, der er truffet i de senere år. Der er i kommentaren medtaget såvel trykte og utrykte retsafgørelser. Kommentaren indeholder desuden en række historiske afsnit, der belyser baggrunden for gældende regler.

Bogen er forsynet med sags- og domsregister.

Læs mere
Udgave 1, 2003 | 992 sider | ISBN 9788757406993

Pris

Papirbog
1.950,00 kr
Medlemspris
1.560,00 kr