Peter Christensen


Udgivelser

Rigsrevisor- og statsrevisorloven

med kommentarer

Dette er den første egentlige kommentar til rigsrevisorloven (lov om revisionen af statens regnskaber m.m.) og statsrevisorloven (lov om statsrevisorerne).

Begge love er fra 1975, men bygger i vidt omfang på tidligere lovgivning. Selv om det har været robuste love, er de dog blevet ændret adskillige gange siden, særligt som følge af ændret organisering af den statslige forvaltning og behovet for løbende at modernisere og effektivisere revisionsprocessen.

Fremstillingen bygger i hovedsagen på forarbejderne til lovgivningen og praksis, som den har udviklet sig i Rigsrevisionen og hos Statsrevisorerne i samspil med Folketinget og med ministrene og andre repræsentanter for den udøvende magt, samt på litteraturen om emnet. 

Kommentarerne er skrevet af tre forfattere med juridisk og revisionsfagligindsigt.

Peter Christensen er cand.jur. og ph.d. Han var ansat i Rigsrevisionen1972-1999, derefter stiftamtmand i Aarhus indtil 2007 og har været eksternlektor i offentlig ret på Københavns Universitet og i kirkeret (teologi) på Aarhus Universitet, hvor han nu er censor og næstformand i censorkorpset for jura.

Gitte Korff er cand.scient.pol. med mange års erfaring med offentlig revision både fra hendes ansættelse i Rigsrevisionen og hos Statsrevisorerne, hvor hun har været sekretariatschef siden 2005. Før dette har hun arbejdet i Finansministeriet, Sundhedsministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, hvor hun var controller.

Britt Scherfig er cand.jur. og har været ansat i Rigsrevisionen siden 2012 og før dette i Folketingets Administration som bl.a. udvalgssekretær.

Se flere titler inden for Stats- og forvaltningsret

 

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 311 sider | ISBN 9788757446852

Pris

E-bog Papirbog
720,00 kr 800,00 kr
Medlemspris Medlemspris
576,00 kr 640,00 kr

Statens revision

Bogen giver en samlet fremstilling af de regler og procedurer, der gælder for Statsrevisorerne og Rigsrevisionens virksomhed, herunder forholdet til ministrene og administrationen.

Samarbejdet mellem Rigsrevisionen og interne revisorer, private revisorer og kommunernes revisorer behandles og der redegøres for samarbejdet med EU-Revisonsretten og andet internationalt revisionssamarbejde.

Der lægges særlig vægt på at belyse, hvordan regler og procedurer fungerer i praksis. Forfatteren analyserer, hvordan den statslige revisionsordning fungerer i lyset af de krav og udfordringer, der stilles til offentlig revision i dag, og der drages sammenligninger til revisionsordninger i andre lande og i EU.

Læs mere
Udgave 1, 1998 | 344 sider | ISBN 9788757404807

Pris

Papirbog
790,00 kr
Medlemspris
632,00 kr