Ole Spiermann


Udgivelser

Europæiseringen af dansk ret

Bogens sigte er at lave en status for, hvordan EU-ret i dag implementeres, anvendes og håndhæves i dansk ret. For at afdække dette undersøges i del I enkelte aspekter af grundlaget for det danske medlemskab. Dernæst undersøges i del II, hvordan man fra dansk side søger at præge og bidrage til beslutningsprocessen i EU. I del III undersøges en række emner, der relaterer sig til implementeringen af EU-ret i dansk ret. Del IV - som er den største - fokuserer på anvendelsen af EU-retten i Danmark, idet der i denne del findes en analyse af en række konkrete emner, der relaterer sig til, hvordan man i centralad-ministrationen, hos den kommunale forvaltning og endelig ved domstolene anvender EU-ret. Sluttelig vil der i bogens del V være en kort analyse af en række konkrete sager (cases), der viser samspillet mellem EU-retten og dansk ret. De sidstnævnte cases er valgt, fordi de kan bidrage til at illustrere, at samspillet mellem EU-ret og dansk ret ikke altid er ukompliceret. Sigtet med disse studier er i den enkelte sag at forsøge at afdække konfliktens årsag, samt hvorfor den ikke er blevet løst tilstrækkelig hurtigt.

Bogen består af 30 bidrag fra 28 forskellige forfattere, der er forskere, dommere og embedsfolk.

Bogen er rettet mod forskere, dommere, advokater, embedsfolk og andre, der beskæftiger sig med, hvordan EU-retten påvirker dansk ret.

Læs mere
Udgave 1, 2008 | 282 sider | ISBN 9788757417166

Pris

Papirbog
900,00 kr
Medlemspris
720,00 kr

Danmarks Rige i forfatningsretlig belysning

Denne bog er et bidrag til en samlet forfatningsretlig teori om Danmarks Rige. Bogen lægger vægten på overladelse af beføjelser inden for riget til i første række Færøerne og Grønland. Bogen er forankret i et historisk perspektiv med inddragelse af Slesvig, Dansk Vestindien og Island og med samtidige paralleller til overladelse af beføjelser ud af riget til i første række Den Europæiske Union.

De sidste 60 år har været vidne til en i momenter dramatisk forfatningsretlig proces, der har haft til formål at etablere og udvikle hjemmestyre på Færøerne og i Grønland uden at forcere selvstændighed, men tværtimod bevare rige og rigsfællesskab. Etablering af hjemmestyreordningerne var i strid med grundlovens magtfordeling. I de senere år har mulighed for overtagelse af stadigt flere sagsområder (f.eks. råstoffer i undergrunden og retspleje) ydermere brudt med hidtidig opfattelse af en forudsætning om rigets enhed. I stedet for grundlovens tekst og forudsætninger afleder ordningerne deres gyldighed af en uskreven forfatningsretlig norm. I bogen behandles ordningernes forfatningsretlige karakter og uigenkaldelighed sammen med de aktuelle grænser for ordningerne. Endvidere drøftes, i hvilket omfang fortsatte brud på grænserne kan ventes at blive sanktioneret forfatningsretligt.

Læs mere
Udgave 1, 2007 | 120 sider | ISBN 9788757417463

Pris

E-bog Papirbog
288,00 kr 320,00 kr
Medlemspris Medlemspris
230,40 kr 256,00 kr

Moderne Folkeret

Den foreliggende bog er en opdateret og omarbejdet tredjeudgave af den mest omfattende fremstilling i Skandinavien af almindelig folkeret. Et centralt element i bogen er en model for folkeretlig argumentation i konkrete sager.

Med vægt på praksis behandles klassiske folkeretlige emner såsom jurisdiktion og immunitet, territorium og statssuccession, havret, internationale menneskerettigheder og beskyttelse af fremmede statsborgere, magtanvendelse og humanitær folkeret samt ansvar for folkeretsbrud. Traktater er i mange henseender folkerettens praktiske fremtrædelsesform, og traktatretten gives særlig bevågenhed med vægt på fortolkning og subjekter og med selvstændige analyser af fortolkningsteknik i EF-Domstolen og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Dertil kommer gennemgang af forholdet mellem folkeret og national ret. Ud over internationalt materiale tages i fremstillingen særligt hensyn til retspraksis fra Danmark, Sverige og Norge. Bogen anvendes på Københavns Universitet.

Om bogens anden udgave skrev professor, dr.jur. Ole Espersen: "Bogen vidner om en imponerende viden, en stor fortælleglæde og en detailrigdom, som sætter den på niveau med internationale folkeretlige værker."

Læs mere
Udgave 3, 2006 | 0 sider | ISBN 9788757414653

Pris

Papirbog
540,00 kr
Medlemspris
432,00 kr
Udgave 2, 2002 | 404 sider | ISBN 9788757498240

Pris

E-bog
318,40 kr
Medlemspris
254,72 kr