Ole Hasselbalch


Udgivelser

Lærebog i ansættelsesret og personalejura

Lærebog i Ansættelsesret og Personalejura rummer indgangen til ansættelsesretten samt i hovedtræk de dele af den kollektive arbejdsret, arbejdsmiljøretten og arbejdsprocesretten, der er nødvendigt at have indblik i for at kunne håndtere daglige, arbejdsretlige problemer på arbejdspladsniveau.

Om forfatterne

Ole Hasselbalch er jur. dr. og professor i erhvervsret ved Aarhus Universitet. Han er kendt for en omfattende arbejdsretlig produktion samt et mangeårigt arbejde som rådgiver for organisationer og virksomheder inden for arbejds- og ansættelsesret.

Natalie Videbæk Munkholm er ph.d. og lektor i arbejdsret ved Aarhus Universitet. Hun har såvel danske som internationale udgivelser bag sig og er udnævnt som national ekspert i en række nordiske og europæiske forskningsprojekter.

Se alle titler inden for Arbejdsret

Læs mere
Udgave 6, 2019 | 773 sider | ISBN 9788757445800

Pris

E-bog Papirbog
891,00 kr 990,00 kr
Medlemspris Medlemspris
712,80 kr 792,00 kr

Arbejdsret

Arbejdsretten omfatter reglerne om virksomheders, medarbejderes og organisationers forhold til hinanden på arbejdsmarkedet. "Arbejdsret" er skrevet som lærebog og oversigtsværk for arbejdsmarkedets praktikere.

I første del behandles de almene problemer, herunder den historiske udvikling, organisationsvæsenet, retskilderne, tvisteløsningssystemerne, internationalt arbejdsretlige forhold m.v.

Anden del tager retsforholdet mellem den enkelte arbejdsgiver og lønmodtager op, altså ansættelsesretten.

Tredje del behandler den kollektive arbejdsret, dvs. de spørgsmål, der knytter sig til forvaltningen af arbejdsmarkedets overenskomstforhold.

I fjerde del gives endelig en kort beskrivelse af arbejdsmiljøretten og kildeskattereglerne, ligesom læseren introduceres til den omkringliggende sociallovgivning.

Læs mere
Udgave 11, 2014 | 550 sider | ISBN 9788757430981

Pris

E-bog Papirbog
976,50 kr 1.085,00 kr
Medlemspris Medlemspris
781,20 kr 868,00 kr

Labour Law in Denmark

This monograph on labour law in Denmark does not only describe and analyse the legal aspects of labour relations, it also examines labour relations, practices and developing trends. It provides a survey of the subject that is both usefully brief and sufficiently detailed to answer most questions likely to arise in any pertinent legal setting.

"Labour Law in Denmark" provides practical guidance within the area and will find a ready readership amongst practicians, academics and researchers.

Co-published with Wolters Kluwer Law & Business.

Læs mere
Udgave 3, 2013 | 328 sider | ISBN 9788757428971

Pris

Papirbog
775,00 kr
Medlemspris
620,00 kr

Foreningsret

Denne bog indeholder en beskrivelse af de regler, der omgærder de såkaldt ideelle foreninger, dvs. foreninger og organisationer, der virker til opnåelse af ideelle mål og ikke for tilvejebringelsen af økonomisk gevinst.

Fremstillingen er koncentreret om de retsregler, der får foreningen til at fremstå som juridisk person med egen identitet, dvs. om principperne for den interne organisation og styring og for denne juridiske persons optræden i forhold til omverdenen.

Der er i bogen draget fordel af den omstændighed, at der inden for de ideelle foreningers område hersker en høj grad af skandinavisk retsenhed. De i bogen opstillede antagelser hviler således på gennemgang også af materiale fra de øvrige nordiske lande.

Læs mere
Udgave 4, 2011 | 432 sider | ISBN 9788757426311

Pris

E-bog Papirbog
1.080,00 kr 1.200,00 kr
Medlemspris Medlemspris
864,00 kr 960,00 kr

Ansættelsesbevisloven

Med kommentarer

Ansættelsesbevisloven sikrer, at alle lønmodtagere, der arbejder mere end otte timer om ugen, kan få oplysninger fra arbejdsgiveren om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet. Arbejdsgiverens oplysningspligt indtræder, når ansættelsesforholdet har varet mere end en måned, og omfatter bl.a. følgende oplysninger:

 • Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori
 • Lønmodtagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie
 • Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid
 • Angivelse af, hvilke kollektive overenskomster eller aftaler der regulerer arbejdsforholdet

Uopmærksomhed i forhold til hvorledes bestemmelserne i loven om ansættelsesbeviser forvaltes kan let - utilsigtet - føre til en individualisering af relationerne på arbejdspladserne, som i det lange løb kan få konsekvenser for den kollektive retsordning på dette område.

Denne lovkommentar er udformet med særligt henblik herpå samt på at få belyst virkningen af lovens bestemmelser i deres fulde, arbejdsretlige kontekst. Særlig opmærksomhed får de ændringer, som fandt sted i loven i foråret 2002, og som indebar en udvidelse af arbejdsgivernes forpligtelse på området, samt konsekvenserne af ændringen af godtgørelsesreglerne i 2007.

Læs mere
Udgave 3, 2010 | 212 sider | ISBN 9788757423181

Pris

Papirbog
430,00 kr
Medlemspris
344,00 kr

Bestyrelser - i foreninger

Der er i Danmark en lang tradition for at løse de opgaver i fællesskab, som man ikke kan klare alene. Mange vil derfor på et tidspunkt i deres liv komme til at sidde i en foreningsbestyrelse.

Hvis en bestyrelse ikke fungerer, går foreningen hurtigt en langsom død i møde. Det har derfor stor betydning, at de, der melder sig ind i en bestyrelse, ved, hvad de går ind til, og kender de juridiske rammer for arbejdet.

I "Bestyrelser i foreninger" gennemgås de vigtigste spilleregler, du bør have kendskab til som bestyrelsesmedlem i foreninger, der drives uden hjælp af professionelle jurister.

Her kan du blandt andet finde gode råd om bestyrelsesarbejdet, få svar på foreningsretslige spørgsmål og få svar på dit ansvar som bestyrelsesmedlem. Bogen fungerer som et nyttigt opslagsværk, hvor du let kan finde svar på alle dine spørgsmål.

Læs mere
Udgave 1, 2010 | 152 sider | ISBN 9788776732158

Pris

E-bog Papirbog
178,20 kr 198,00 kr
Medlemspris Medlemspris
143,00 kr 158,40 kr

Arbejdsbetinget stress i arbejdsretlig belysning

Det moderne arbejdslivs vilkår har medført en markant stigning i antallet af tilfælde, hvor lønmodtagere rammes af stress.

Stress medfører ofte langvarige sygemeldinger eller et fuldstændigt udfald af arbejdsmarkedet, og dette fravær udgør i dag et betydeligt problem.

Disse situationer er imidlertid komplicerede at håndtere på det arbejdsretlige plan, bl.a. fordi der på en række centrale punkter hersker usikkerhed om, hvad der overhovedet gælder.

Bogen sammenfatter den eksisterende viden på området, bl.a. ud fra lovgivning og retspraksis. Herunder berøres bl.a.:

 • Begrænsningerne i arbejdsgiverens ledelsesret med henblik på stressfremkaldende forhold,
 • De arbejdsmiljøretlige regler,
 • De mulige forløb af en konkret sag - altså stillingen i relation til syge - og andet fravær, opsigelse og afskedigelse samt arbejdsløshedsunderstøttelsen i denne forbindelse,
 • Arbejdsskadesikringsordningen samt mulighederne for at opnå erstatning, tortgodtgørelse mv. i arbejdsretlig belysning
Læs mere
Udgave 1, 2010 | 0 sider | ISBN 9788757422368

Pris

Papirbog
275,00 kr
Medlemspris
220,00 kr

Den Danske Arbejdsret I-III (Samlet)

"Den Danske Arbejdsret, Bind I-III" er en samlet, detaljeret gennemgang af dette retsområde.

Værket rummer tre bind:

Bind I dækker de generelle emner: Arbejdsretsvidenskabens stilling, arbejdsrettens ideologi, lønmodtager- og arbejdsgiverbegrebet, arbejdsmarkedsorganisationerne, arbejdsrettens kilder og principperne for prioritering af samme i konkrete sager, tvisteløsningssystemerne og den internationale og komparative arbejdsrets problemer.

Bind II dækker retsreglerne om det individuelle arbejdsforhold - altså om relationerne mellem arbejdsgiveren og den enkelte ansatte - hvad enten disse bestemmes af lovgivning, kollektive overenskomster eller parternes egen aftale. Den omfatter således både funktionærer, arbejdere, elever, medhjælpere og tjenestemænd, og den behandler alle de i et ansættelsesforhold forekommende problemer (f.eks. omkring antagelsen, lønmodtagerens pligter, vederlæggelsen, ferie, sygdom og andet fravær, arbejdsforholdets ophør, misligholdelse o.s.v.).

Bind III gennemgår den kollektive arbejdsrets kilder samt reglerne omkring indgåelsen, fortolkningen og udfyldningen, anvendelsen og afviklingen af kollektive arbejdsoverenskomster. I denne forbindelse behandles også overenskomstens virkninger (f.eks. fredspligten og ledelsesretten, herunder samarbejdet på de enkelte arbejdspladser) samt gennemførelse af arbejdskampe.

Læs mere
Udgave 1, 2009 | 3328 sider | ISBN 9788757420951

Pris

Papirbog
3.500,00 kr
Medlemspris
2.800,00 kr

Europæiseringen af dansk ret

Bogens sigte er at lave en status for, hvordan EU-ret i dag implementeres, anvendes og håndhæves i dansk ret. For at afdække dette undersøges i del I enkelte aspekter af grundlaget for det danske medlemskab. Dernæst undersøges i del II, hvordan man fra dansk side søger at præge og bidrage til beslutningsprocessen i EU. I del III undersøges en række emner, der relaterer sig til implementeringen af EU-ret i dansk ret. Del IV - som er den største - fokuserer på anvendelsen af EU-retten i Danmark, idet der i denne del findes en analyse af en række konkrete emner, der relaterer sig til, hvordan man i centralad-ministrationen, hos den kommunale forvaltning og endelig ved domstolene anvender EU-ret. Sluttelig vil der i bogens del V være en kort analyse af en række konkrete sager (cases), der viser samspillet mellem EU-retten og dansk ret. De sidstnævnte cases er valgt, fordi de kan bidrage til at illustrere, at samspillet mellem EU-ret og dansk ret ikke altid er ukompliceret. Sigtet med disse studier er i den enkelte sag at forsøge at afdække konfliktens årsag, samt hvorfor den ikke er blevet løst tilstrækkelig hurtigt.

Bogen består af 30 bidrag fra 28 forskellige forfattere, der er forskere, dommere og embedsfolk.

Bogen er rettet mod forskere, dommere, advokater, embedsfolk og andre, der beskæftiger sig med, hvordan EU-retten påvirker dansk ret.

Læs mere
Udgave 1, 2008 | 282 sider | ISBN 9788757417166

Pris

Papirbog
900,00 kr
Medlemspris
720,00 kr

Tidsbegrænset ansættelse

Bogen gennemgår reglerne om tids- og opgavebegrænsede ansættelsesforhold, herunder ud fra den særlige lov om sådanne ansættelser.

I bogen behandles bl.a.:

 • Fænomenet tidsbegrænset ansættelse,
 • De forskellige typer af tidsbegrænset ansættelse: Midlertidige funktionærkontrakter, byggeriets akkordforhold, uddannelseskontrakter m.v.
 • De almene retsregler om sådanne ansættelser
 • EU-retten
 • Loven om tidsbegrænset ansættelse, herunder dennes forbud mod forskelsbehandling og misbrug af ansættelsesformen
 • Tvisteløsnings- og sanktionssystemet
Læs mere
Udgave 2, 2008 | 192 sider | ISBN 9788757418415

Pris

Papirbog
450,00 kr
Medlemspris
360,00 kr