Morten Rosenmeier


Udgivelser

Immaterialret

Immaterialret indeholder en samlet og opdateret fremstilling af de i Danmark gældende regler om immaterialrettigheder.

Immaterialret behandler bl.a. følgende emner:

 • Ophavsret
 • Patentret
 • Brugsmodelret
 • Designret
 • Varemærkeret
 • Aftaler om immaterialrettigheder
 • Retshåndhævelse af immaterialrettigheder.

Immaterialret  er skrevet til jurister og andre, der søger viden om immaterialretlige emner. Bogen anvendes som lærebog bl.a. på den juridiske kandidatuddannelse ved Københavns Universitet.

Jens Schovbo er professor i immaterialret ved Københavns Universitet, Center for Informations- og Innovationsret (CIIR) og forsker inden for immaterialretlige emner. Han er desuden medlem af bl.a. Ankenævnet for Patenter og Varemærker, Klagenævnet for Domænenavne og af bestyrelsen for Foreningen Industriel Retsbeskyttelse.

Morten Rosenmeier er professor i ophavsret ved CIIR. Ved siden af universitetsarbejdet har han tilknytning til forskellige ophavsretlige organisationer mv., der varetager interesser for såvel ophavsmænd som brugere af beskyttet stof, herunder Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA), Copydan Tekst & Node, VISDA, Gramex mv.

Clement Salung Petersen er professor i civilprocesret ved Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet. Han er desuden sekretariatschef for Klagenævnet for Domænenavne, konsulent for UBVA og medlem af Retsplejerådet.

Se flere titler inden for Immaterialret

 

Læs mere
Udgave 6, 2021 | 810 sider | ISBN 9788757448498

Pris

E-bog Papirbog
805,00 kr 895,00 kr
Medlemspris Medlemspris
644,00 kr 716,00 kr

Lærebog i informationsret

Lærebog i informationsret giver en introduktion til en række af de regelsæt, der regulerer rettigheder til forskellige former for information:

• Ophavsret

• Varemærkeret

• Domænenavnsret

• Patentret

• Forretningshemmelighedsbeskyttelse

• Databeskyttelsesret

• Personlighedsret

Bogen gennemgår de fællestræk, der knytter de enkelte discipliner sammen i fællesdisciplinen informationsret og præsenterer en række informationsretlige grundsætninger. Bogen beskriver endvidere mellemmænds ansvar for krænkelser af informationsrettigheder.

Bogen anvendes som lærebog i faget Informationsret på jurauddannelsen ved Københavns Universitet, men vil også kunne anvendes af andre, der ønsker en introduktion til de enkelte discipliner og til informationsretten som tværgående disciplin.

Bogens forfattere er tilknyttet Center for informations- og innovationsret (CIIR) ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet.

Se flere titler inden for erhvervsreguleringsret 

 

Læs mere
Udgave 2, 2020 | 543 sider | ISBN 9788757448061

Pris

E-bog Papirbog
675,00 kr 750,00 kr
Medlemspris Medlemspris
540,00 kr 600,00 kr

Ophavsret for begyndere

En bog til ikke-jurister

Bogen handler om, hvad ophavsret er, og hvad de ophavsretlige regler går ud på. Den henvender sig ikke til jurister, men til lægmænd, f.eks. forfattere, forskere, arkitekter m.fl.

Bogen behandler bl.a.:

 • Hvor står de ophavsretlige regler henne?
 • Hvad kan beskyttes ophavsretligt?
 • Hvad indebærer det at have ophavsret?
 • Hvad må man gøre med et værk uden tilladelse fra ophavsmanden?
 • Aftaler om ophavsret
 • Hvem har ophavsret til en ansats værk, den ansatte eller arbejdsgiveren?
 • Hvornår er ophavsretten krænket?
 • Hvilke sanktioner er der, hvis nogen krænker ens ophavsret?

Bogen er udgivet med støtte fra Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) under hovedorganisationen Akademikerne (AC).

Forfatteren er formand for UBVA og professor i ophavsret ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

 

Læs mere
Udgave 4, 2018 | 309 sider | ISBN 9788757436020

Pris

Papirbog
475,00 kr
Medlemspris
380,00 kr

Ansattes immaterielle rettigheder

Meget immaterialretligt beskyttet stof skabes af ansatte som led i deres arbejde for en arbejdsgiver. Det er derfor et vigtigt spørgsmål, i hvilket omfang rettighederne går over til arbejdsgiveren – et spørgsmål, som løses forskelligt fra disciplin til disciplin.

Bogen giver en samlet, opdateret beskrivelse af reglerne og den seneste retspraksis. Du får en behandling af i hvilket omfang arbejdsgivere får del i retten til immaterialretligt beskyttet stof skabt af ansatte, og hvilke betingelser der skal være opfyldt i den forbindelse. Fremstillingen er fokuseret på ophavsret, patentret, brugsmodelret, designret, kendetegnsret og halvlederbeskyttelse.

 

Læs mere
Udgave 1, 2013 | 214 sider | ISBN 9788757421057

Pris

E-bog Papirbog
380,00 kr 420,00 kr
Medlemspris Medlemspris
304,00 kr 336,00 kr

Ophavsretlig beskyttelse af musikværker

Denne bog handler om ophavsretlig beskyttelse af musikværker og behandler dels regler om, hvornår et musikværk eller en del heraf er beskyttet som komposition efter ophavsretslovens § 1, dels hvornår en bearbejdelse af et musikværk er beskyttet som arrangement efter ophavsretslovens § 4, stk. 1. Den indeholder desuden nogle bemærkninger om, hvornår et musikværk krænker et andet musikværk og behandler herunder bl.a. spørgsmålet om, i hvilket omfang sampling fra andres musikværker er en ophavsretskrænkelse.

Bogen indeholder udførlige henvisninger til udenlandsk litteratur og retspraksis og henvender sig ikke alene til specialister med forhåndskendskab til ophavsret, men også til komponister, arrangører og udøvende musikere.

Læs mere
Udgave 1, 1996 | 131 sider | ISBN 9788757491302

Pris

E-bog
520,00 kr
Medlemspris
468,00 kr

Forskningsfrihed

Hvad med juraen?

Det er et universitetspolitisk mantra, at forskere ved offentlige forskningsinstitutioner har forskningsfrihed. Men forskningsfriheden er under stadigt pres, bl.a. pga. den stadigt mere intense kommercialisering, der præger universitetsverdenen. Hvis forskningsfrihed skal være mere end et dyrt ord, er det derfor vigtigt, at man beskytter den ad juridisk vej. Det har man en række juridiske regler, der gør. Hvad det er for juridiske regler, og hvad de går ud på, er dog ikke før behandlet i en dansk sammenhæng. Det forsøger forfatterne at råde bod på med denne bog.

Bogen kommer bl.a. ind på:

– Hvad er forskningsfrihed, og hvilke juridiske regler beskytter den?

– Hvad siger juraen om forskningsfrihed ved offentlige forskningsinstitutioner?

– I hvilket omfang er forskningsfriheden beskyttet af menneskeretten, herunder Den Europæiske Menneskerettighedskonvention?

– I hvilket omfang er forskningsfriheden understøttet af ophavsret og ansættelsesret?

– Er der en særligt indskrænket forskningsfrihed i forbindelse med myndighedsbetjening eller samarbejder med erhvervslivet?

Bogen er skrevet og redigeret af førende forskere og specialister og er udgivet med støtte fra Akademikernes Udvalg til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA). En gratis elektronisk version kan downloades fra www.ubva.dk.

Se flere titler inden for Stats- og forvaltningsret.

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 334 sider | ISBN 9788757449198

Pris

E-bog Papirbog
360,00 kr 400,00 kr
Medlemspris Medlemspris
288,00 kr 320,00 kr

Immaterialret

Kompendium 2021

Kompendiet i immaterialret er en kortfattet gennemgang af de immaterialretlige regler, som beskrives i dybden i Schovsbo, J. Rosenmerier, M. & Salung Petersen, C. 2021, Immateralret, Djøf Forlag. Kompendiets formål er at give jurastuderende et overblik over og viden om de helt grundlæggende og mest basale regler inden for immaterialret. 

Se flere titler inden for Immaterialret

 

Læs mere
Udgave 4, 2021 | 117 sider | ISBN 9788757450248

Pris

Papirbog
175,00 kr
Medlemspris
140,00 kr

Retten i sproget

Samspillet mellem ret og sprog i juridisk praksis

Juridisk sprog. Det er et sprog, vi alle sammen kender. Det er det sprog, vi møder i lånedokumenter og kontrakter, når vi låner penge i banken, køber et tv på afbetaling eller lejer en bil på charterferien. De fleste ikke-jurister har det med juridisk sprog som med en elefant: De har svært ved at beskrive den, men de genkender den straks, når de ser den.

Retten i sproget giver en indføring i samspillet mellem ret og sprog. Hvordan påvirker ret og sprog hinanden i praksis? Hvad ligger der i talemåder som »sproget er juristens vigtigste værktøj«? Hvordan kommer sproget til udtryk i forskellige juridiske arenaer? Og hvad er det for forskellige sprogforståelser der ligger bag betegnelser som juridisk klarsprog, retsretorik, juridisk kommunikation og ordlydsfortolkning?

Bogen er opdelt i fire hovedtemaer, der afspejler bredden i det retslingvistiske felt:

 • Hvad er godt juridisk sprog?
 • Hvordan overbeviser man med sprog?
 • Hvad sker der med retten, når sproget er usynligt for juristerne?
 • Hvad betyder sprog for den juridiske fortolkning?

Retten i sproget udmærker sig ved sin tværvidenskabelige tilgang og ved at sammentænke juridisk forskning og praksis. Bidragsyderne er nordiske forskere og praktikere, der på hver sin måde har indblik i forholdet mellem ret og sprog.

Bogen er redigeret af forskningsnetværket RELINE ’s styregruppe. RELINE (Retslingvistisk Netværk) arbejder for at fremme den nordiske retslingvistik.

Bogen er udgivet med støtte fra Dreyers Fond. Du kan læse mere om Dreyers Fond her.

Læs mere
Udgave 1, 2015 | 347 sider | ISBN 9788757433791

Pris

Papirbog
460,00 kr
Medlemspris
368,00 kr