Morten P. Broberg


Udgivelser

Free Movement in the European Union

Cases, Commentaries and Questions

The Court of Justice of the European Union continues to deliver a great many important judgments which contribute to the rapid development of EU law. However, it can be difficult to understand the significance of many of these judgments unless they are accompanied by explanatory commentaries.

Free Movement in the European Union – Cases, Commentaries and Questions contains over one hundred important cases on the topics of freedom of movement of goods, services, persons and capital. All these cases are accompanied by comments and questions, so the reader is encouraged to reflect in more depth about each of the judgments and their effects. These Cases, Commentaries and Questions have been compiled for use in connection with courses studying the rules of the internal market, but they are recommended reading for all those who are interested in obtaining a more in-formed insight into the Court’s practice in relation to the four fundamental freedoms of the Treaty on the Functioning of the European Union.

”It is definitely a valuable book: it trains the analytical skills, gives a comprehensive view of the law and equips the reader very well for structuring and arguing a problem question within the field of free movement.”

- From the Review of 1st edition of the book in European Law Review, 2005.The Authors

Nina Holst-Christensen is Commissioner in EU Law and Human Rights, Ministry of Justice and a Visiting Professor at the Law Faculty of the University of Copenhagen.

Morten Broberg is Professor and Jean Monnet Chair in the Faculty of Law at the University of Copenhagen. He has previously worked as Legal secretary to the President of the European Court of First Instance in Luxembourg, and as Head of section in the European Union and Human Rights Law Division at the Danish Ministry of Justice.

 

 

Læs mere
Udgave 5, 2016 | 1192 sider | ISBN 9788757434354

Pris

Papirbog
950,00 kr
Medlemspris
760,00 kr

Broberg on the European Commission's Jurisdiction to Scrutinise Mergers

This book provides detailed elucidation and guidance on the Merger Regulation rules, such as those pertaining to financial year, taxes and intra-group sales, geographic allocation of turnover, financial institution and insurance undertakings, the EEA competition-enforcing system, and forum shopping.

The book concludes with a discussion of the ’real Union dimension’ and the author’s recommendation for improving the delimitation of the Merger Regulation’s jurisdiction. An annex reprints the 2004 Merger Regulation and its implementing Commission regulation, as well as the Commission’s Consolidated Jurisdictional Notice.

Læs mere
Udgave 4, 2013 | 506 sider | ISBN 9788757422870

Pris

Papirbog
1.000,00 kr
Medlemspris
800,00 kr

Præjudicielle forelæggelser for EF-Domstolen

Præjudicielle forelæggelser er ukendte i de nordiske retssystemer. Til gengæld spiller denne procedure en meget vigtig rolle i fællesskabsretten. Alligevel har kun få forfattere underlagt emnet en mere dybdegående behandling. Denne mangel er særligt udtalt på de skandinaviske sprog, men også på de europæiske hovedsprog er der overraskende få opdaterede behandlinger af emnet. Denne bog råder nu bod på manglen.

En præjudiciel forelæggelse er en anmodning fra en national retsinstans til EF-domstolen om at afklare fortolkningen eller gyldigheden af en fællesskabsregel. EF-domstolen udgør i den forbindelse ikke en appelinstans, der tager stilling til den forelæggende retsinstans' afgørelse. EF-domstolen tager i princippet alene stilling til fællesskabsretten, men hverken til hovedsagens faktum, til national ret eller til den konkrete subsumption i sagen. Endvidere retter den præjudicielle afgørelse - uanset at den normalt tager form af en dom - sig kun direkte til den nationale retsinstans. Den præjudicielle forelæggelse er med andre ord udtryk for et samarbejde og en arbejdsdeling.

Den præjudicielle procedure har flere vigtige funktioner.

- Den medvirker til at sikre en ensartet fortolkning og anvendelse af fællesskabsretten i hele Fællesskabet.

- Den er med til at sikre en effektiv gennemførelse af fællesskabsretten og indebærer herved en indirekte men alligevel ganske effektiv kontrol med medlemsstaternes opfyldelse af deres fællesskabsretlige pligter.

- Den giver nationale retsinstanser adgang til bistand til at løse vanskelige, fællesskabsretlige spørgsmål.

- Den spiller en vægtig rolle i den politiske integration i Fællesskabet.

Den præjudicielle procedure har på en række områder spillet en afgørende rolle for udviklingen af fællesskabsretten. Nogle af de mest fundamentale principper er således blevet fastslået i forbindelse med forelæggelser. Det gælder eksempelvis de centrale principper om fællesskabsrettens forrang og direkte virkning. En konsekvens af den præjudicielle procedure er tilsvarende, at de nationale retsinstanser knyttes sammen med EF-domstolen. Dette er med til at sikre, at disse retsinstanser i realiteten (også) fungerer som fællesskabsdomstole.

De præjudicielle forelæggelser har således flere vigtige funktioner, som det er værd at sætte sig ind i.

Læs mere
Udgave 1, 2008 | 456 sider | ISBN 9788757412468

Pris

Papirbog
750,00 kr
Medlemspris
600,00 kr

EU-Domme

med bemærkninger og spørgsmål
af Morten P. Broberg (red.)

EU-Domstolen afsiger til stadighed et stort antal betydningsfulde EU domme, der bidrager til EU-rettens hastige udvikling. Mange af disse EU domme er imidlertid særdeles svære at forstå, medmindre de ledsages af forklarende bemærkninger. EU-domme med bemærkninger og spørgsmål indeholder over hundrede væsentlige EU domme inden for den fri bevægelighed af varer, tjenesteydelser, personer og kapital. Alle domme ledsages af bemærkninger og spørgsmål, således at læseren bringes til at reflektere over den enkelte dom og dens virkninger. EU-domme med bemærkninger og spørgsmål er udarbejdet til brug for undervisningen i »Videregående EU-ret (fri bevægelighed)«, men kan anbefales alle, som er interesseret i at få et kvalificeret indblik i EU-Domstolens praksis i relation til EUF-traktatens regler om de fire friheder.Om forfatterne

Morten P. Broberg, HD i udenrigshandel, cand.jur., LL.M Commercial Law (Bristol), er ansat ved det Juridiske Fakultet som professor i international udviklingsret, ved Københavns Universitet.

Nina Holst-Christensen, cand.jur, er kommitteret i EU-ret og menneskeret i Justitsministeriet, ekstern lektor i EU-ret ved Københavns Universitet. 

EU-Domstolen afsiger til stadighed et stort antal betydningsfulde domme, der bidrager til EU-rettens hastige udvikling. Mange af disse domme er imidlertid særdeles svære at forstå, medmindre de ledsages af forklarende bemærkninger.EU-domme med bemærkninger og spørgsmålindeholder over hundrede væsentlige domme inden for den fri bevægelighed af varer, tjenesteydelser, personer og kapital. Alle domme ledsages af bemærkninger og spørgsmål, således at læseren bringes til at reflektere over den enkelte dom og dens virkninger.EU-domme med bemærkninger og spørgsmåler udarbejdet til brug for undervisningen i »Videregående EU-ret (fri bevægelighed)«, men kan anbefales alle, som er interesseret i at få et kvalificeret indblik i EU-Domstolens praksis i relation til EUF-traktatens regler om de fire friheder.

Læs mere
Udgave 7, 2016 | 1192 sider | ISBN 9788757434347

Pris

Papirbog
720,00 kr
Medlemspris
576,00 kr