Lennart Lynge Andersen


Udgivelser

Fuldmagt og fremtidsfuldmagt

- Nye synsvinkler

En fremtidsfuldmagt er et dokument, der skal træde i kraft, hvis udsteder på et senere tidspunkt som følge af sygdom eller lignende ikke længere har evnen til at varetage sine forhold inden for de områder, som er omfattet af fuldmagten. I ‘Fuldmagt og fremtidsfuldmagt’ analyserer professor, lic. jur. Lennart Lynge Andersen fremtidsfuldmagten ud fra en række nye synsvinkler. Det gælder bl.a., hvorledes disse fuldmagter forankres i den almindelige fuldmagtsret. Forfatteren konkluderer bl.a., at en fremtidsfuldmagt vedrørende økonomiske forhold må kategoriseres som en fuldmagtstype sui generis, mens han afviser, at en fremtidsfuldmagt vedrørende personlige forhold kan karakteriseres som en fuldmagt.

Bogen henvender sig primært til advokater, domstole, kommuner og interesseorganisationer, der beskæftiger sig med ældres retsforhold, herunder særligt værgemål og anvendelsen af fremtidsfuldmagter.

Bogen er udgivet med støtte fra Dreyers Fond. Du kan læse mere om Dreyers Fond her.

 

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 266 sider | ISBN 9788757449464

Pris

E-bog Papirbog
270,00 kr 300,00 kr
Medlemspris Medlemspris
216,00 kr 240,00 kr

Fremtidsfuldmagt

I personlige forhold

Bogen analyserer fremtidsfuldsmagtslovens § 10, der omhandler fremtidsfuldmagt i personlige forhold. Der peges på en række spørgsmål, der vanskeliggør den praktiske anvendelse af fremtidsfuldmagten.

Bogen afsluttes med en »tilstandsrapport«, der indeholder bud på en række forhold, der bør tages i betragtning ved den bebudede lovevaluering i 2022.

Se flere titler inden for Person-, familie- og arveret

 

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 160 sider | ISBN 9788757451870

Pris

E-bog Papirbog
198,00 kr 220,00 kr
Medlemspris Medlemspris
158,40 kr 176,00 kr

Lov om fremtidsfuldmagter

Med kommentarer

En fremtidsfuldmagt er ifølge loven et dokument, som skal træde i kraft, hvis udstederen på et senere tidspunkt som følge af sygdom, svækket mental funktion eller helbred el.lign. ikke længere har evne til at varetage sine forhold inden for de områder, som er omfattet af fuldmagten. Nærværende værk indeholder kommentarer til den nye lov, der trådte i kraft i eftersommeren 2017.

Loven omhandler dermed et nyt retsinstitut. Der er kun et lovforslag samt høringssvar med ministerielle kommentarer at holde sig til, og inspiration til uddybning heraf må i vidt omfang hentes udenlands. De kan findes i (nyligt gennemførte) norske og svenske love samt i en Europarådsrekommendation fra 2009 med en forklarende rapport. Bidrag fra disse kilder er derfor medtaget i et vist omfang.

 

Om forfatterne:

Lennart Lynge Andersens legitimation til at arbejde med fremtidsfuldmagter er bl.a. funderet i en stor interesse for aftale- og obligationsretten såvel i lærebøger som håndbøger.

Svend Danielsen har i mange år beskæftiget sig med området, bl.a. som formand for værgemålsudvalget, der afgav betænkning i 1993, og som medforfatter af 2. udgave af værgemålslovskommentaren i 2017.

Læs mere
Udgave 1, 2018 | 357 sider | ISBN 9788757437966

Pris

E-bog Papirbog
675,00 kr 750,00 kr
Medlemspris Medlemspris
540,00 kr 600,00 kr

Aftaleloven

Med kommentarer

Aftaleloven med kommentarer er en opdateret udgave, som indeholder en række domme og afgørelser, som er kommet siden seneste udgave. Denne sjette udgave af aftaleloven med kommentarer er en ajourføring af den tidligere udgave og en revision, hvori ny teori og praksis er reflekteret. Herudover er der foretaget en udrensning af gammelt materiale og ældre domme. Aftaleloven er opdateret med materiale tilgængeligt frem til den 1. april 2014. Senere materiale er undtagelsesvis medtaget.

Aftaleloven fører en ejendommelig tilværelse. Den viser hver dag – i retterne og i rådgivningen – sit værd, og på de fleste punkter står den uantastet siden 1917. Mellem hver udgave af kommentaren er der selvsagt en række domme og andre afgørelser, som er blevet opdateret og medtaget i de seneste udgaver.

Aftaleloven med kommentarer er en del af serien lovkommentarer, som blandt andet henvender sig til advokater, anklagemyndigheder, praktikere, domstole og andre interessenter med behov for adgang til kommenterede love inden for et givent område. Flere af bøgerne i serien lovkommentarer er også tilgængelige i en e-bog udgave, som gør den nemt at have med.

Værket er skrevet af forfatter Lennart Lynge Andersen. Lennart Andersen har i flere år arbejdet som forsker og underviser på CBS med fagområde inden for juraen. I januar 2013 gik Lenneart Andersen på pension. 

I 2015 fylder den fællesnordiske aftalelov 100 år. Den fællesnordiske aftalelov er dannet af den svenske, danske, norske, finske og islandske love. Aftaleloven 100 år er et tobindsværk med en dansk og en engelsk udgave.

 

Læs mere
Udgave 6, 2014 | 389 sider | ISBN 9788757427530

Pris

E-bog Papirbog
855,00 kr 950,00 kr
Medlemspris Medlemspris
684,00 kr 760,00 kr

Finansselskabsret

- samspillet mellem selskabsret og kapitalmarkedsret
Læs mere
Udgave 1, 2010 | 231 sider | ISBN 9788757492828

Pris

E-bog
331,25 kr
Medlemspris
265,00 kr