Karsten Engsig Sørensen


Udgivelser

EU-Retten

I denne opdaterede udgave af bogen er der taget højde for den seneste udvikling i EU-retten, som omfatter Brexit, udviklingen i retspraksis samt den sekundære EU-ret.

Bogen er delt i tre dele. Den første del giver en generel introduktion til EU-retten, de to efterfølgende giver en grundig indføring i EU’s indre marked. Det indre marked med fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital realiseres dels gennem TEUFs bestemmelser, dels gennem harmonisering af national lovgivning. Bogen giver et dækkende billede af den retspraksis, der vedrører de mest centrale bestemmelser i TEUF.

 

Se alle titler inden for EU-ret og international ret

 

Læs mere
Udgave 8, 2022 | 1000 sider | ISBN 9788757451337

Pris

E-bog Papirbog
1.275,00 kr 1.400,00 kr
Medlemspris Medlemspris
1.020,00 kr 1.120,00 kr

Uddrag af EU-Retten

Denne bog indeholder et uddrag af EU-retten, 8. udgave, idet den alene består af Del I om institutionerne og retskilderne, kapitel 1-7, medens Del II om den frie bevægelighed, kapitel 8-15, og Del III om sektorharmonisering, kapitel 16-22, ikke er medtaget. I denne opdaterede udgave af bogen har vi taget højde for den seneste udvikling i EU-retten, som omfatter Brexit, udviklingen i retspraksis samt den sekundære EU-ret.

Se alle titler inden for EU-ret og international ret

Læs mere
Udgave 5, 2022 | 300 sider | ISBN 9788757451320

Pris

Papirbog
375,00 kr
Medlemspris
300,00 kr

Selskabsstrukturer

Joint ventures, koncerner og grænseoverskridende omstruktureringer

Denne fremstilling behandler en række almindeligt anvendte selskabsstrukturer:

  • joint ventures, som er et selskab, der drives under den fælles ledelse af to eller flere virksomheder
  • koncerner, som dækker over forskellige strukturer, hvori der indgår to eller flere selskaber som normalt er underlagt en vis form for fælles ledelse
  • grænseoverskridende omstruktureringer, som omfatter de strukturer, der anvendes til at internationalisere virksomheder, herunder oprette filialer og datterselskaber i udlandet samt indgå i grænseoverskridende omstruktureringer såsom fusioner, virksomhedsovertagelser mv.

Bogens sigte er at give læseren et indblik i motiverne for at anvende disse selskabsstrukturer, i hvordan strukturerne etableres, samt i de juridiske problemer, anvendelsen af disse selskabsstrukturer giver anledning til.

Fremstillingen fokuserer primært på de selskabsretlige problemer, men der inddrages også EU-retlige, konkurrenceretlige og skatteretlige aspekter.

Se alle titler inden for Selskabsret og kapitalmarkedsret

 

Læs mere
Udgave 2, 2020 | 500 sider | ISBN 9788757447019

Pris

E-bog Papirbog
765,00 kr 850,00 kr
Medlemspris Medlemspris
612,00 kr 680,00 kr

Regulering af konkurrence i EU

Regulering af konkurrence i EU belyser de traditionelle dele af konkurrenceretten – forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, misbrug af dominerende stilling, reglerne om håndhævelse af disse bestemmelser, samt fusionskontrol. Endvidere beskriver bogen andre konkurrenceretlige fænomener, som i dag spiller en afgørende rolle for virksomheders og offentlige myndigheders adfærd på markedet.

Forfatterne har skabt en temamæssig mere komplet fremstilling, som omfatter de fleste af de områder, som konkurrenceretsjuristen møder. På denne baggrund er de væsentligste dele af det offentliges konkurrenceforhold også inddraget i fremstillingen – forhold, som statsstøtte, liberaliseringen samt offentlige indkøb.

Om forfatterne:

Pernille Jessen er lektor ved juridisk institut på Aarhus Universitet.

Bent Mortensen er professor i erhvervsreguleringsret ved Syddansk Universitet.

Michael Steinicke er professor og institutleder ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet.

Karsten Engsig Sørensen, cand.jur., ph.d., dr.jur., fungerer som professor ved det Juridiske Institut, Aarhus Universitet. 

Læs mere
Udgave 4, 2016 | 784 sider | ISBN 9788757435351

Pris

Papirbog
995,00 kr
Medlemspris
796,00 kr

Regulating cometition in the EU

Regulating competition in the EU” is a complete edition themewise in English that includes most areas of which, the lawyer who deals with competition law will meet.

The book illustrates the traditional parts of competition law and describes other judicial phenomena that plays a crucial role in the behaviour of companies and public authorities on the market.

It uses a broader focus than traditional works of competition law. Quite uniquely, every chapter in this book can be read separately and thus it can be used as an encyclopedia and tool. The authors supplies with rich and relevant examples that guides the reader to a better understanding of the many laws, that forms the competition law in EU.

Læs mere
Udgave 2, 2012 | 784 sider | ISBN 9788757495447

Pris

E-bog
846,00 kr
Medlemspris
676,80 kr

Danmark og EU gennem 50 år

Danmark og EU gennem 50 år

Den 1. januar 2023 er det 50 år siden, at Danmark blev medlem af EU. 

Medlemskabet har udgjort en af de mest markante ændringer for Danmark og derved også for dansk ret og indretningen af det danske rets- og politiske liv.

Nærværende fremstilling markerer dette jubilæum, idet ca. fyrre kompetente forfattere med juridisk og anden baggrund analyserer, hvordan medlemskabet har påvirket Danmark og dansk ret på forskellige områder. 

Bogen er inddelt i fire dele:

DEL I fokuserer på den danske tiltrædelse og den overordnede udvikling af det danske medlemskab.

DEL II handler fortrinsvist om, hvordan forskellige aktører har håndteret EU-retten under det danske medlemskab.

DEL III fokuserer på områder, hvor det ofte gentagne gange har vist sig vanskeligt atindpasse EU-retten i Danmark og i dansk ret.

Bidragene i DEL IV fokuserer på udvalgte sager fra Domstolen i Luxembourg, som har haft særlig stor betydning for dansk ret og det danske medlemskab.

FORORDET er skrevet af Ledende formand, kommissær Margrethe Vestager, Europa-Kommissionen, og professor i EU-ret ved Københavns Universitet, Ulla Neergaard, og professor i EU-ret ved Aarhus Universitet, Karsten Engsig Sørensen, har redigeret bogen og på anden vis bidraget.

Læs mere
Udgave 1, 2023 | 760 sider | ISBN 9788757448139

Pris

Papirbog
650,00 kr
Medlemspris
520,00 kr

Selskaber – Aktuelle emner II

Selskabsretten og de tilgrænsende retsområder, der sætter rammen for drift af selskaber, er under konstant udvikling. Lovreformer, nye domme og nye soft law-initiativer stiller krav til akademikere, jurister, revisorer og andre, som beskæftiger sig med regulering af selskaber. I bogen sætter forskere og praktikere fokus på dels ændringer i selskabsretten efter reformen af selskabsloven, dels udviklingen inden for andre områder af relevans for danske selskaber og analyserer deres indhold og konsekvenser.

Se alle titler inden for Selskabsret og kapitalmarkedsret

Læs mere
Udgave 1, 2019 | 415 sider | ISBN 9788757443455

Pris

Papirbog
500,00 kr
Medlemspris
400,00 kr

EU-retten i Danmark

EU-retten i Danmark indeholder en systematisk analyse af, hvordan den generelle EU-ret gennemføres og anvendes i Danmark.

I bogens første del behandles rammerne for det danske medlemskab, dvs. grundlovens § 20 og de fire særlige forbehold. I anden del behandles rammerne for den danske deltagelse i EU-samarbejdet, og i tredje del analyseres, hvordan EU-retten gennemføres i Danmark. I fjerde del behandles spørgsmålet om, hvordan de centrale EU-retlige grundsætninger anvendes i dansk ret, herunder muligheden for at forelægge præjudicielt.

Bogen inddrager bl.a. det stigende antal domme, der behandler EU-rettens virkning i Danmark, herunder Ajos-dommen, samt den udvikling, som de særlige danske forbehold har undergået.

 

 

Læs mere
Udgave 1, 2018 | 596 sider | ISBN 9788757438871

Pris

E-bog Papirbog
780,00 kr 975,00 kr
Medlemspris Medlemspris
624,00 kr 780,00 kr