Per Holkmann Olsen


Udgivelser

Dødsboskifteloven

Kommentaren giver en grundig og tilbundsgående gennemgang af dødsboskifteloven og behandler navnlig:

  • Autorisation af bobestyrere
  • Nye regler om kreditorproklama
  • Beskikkelse af skifteværger
  • Forenkling af ordinært privat skifte med helt nye betingelser og nye regler om retsforfølgning, boets deling, hæftelse for boets gæld og udbakning
  • Udvidede regler om boudlæg
  • Bobestyrerbehandling af både solvente og insolvente boer ved autoriseret, testamentindsat eller anden bobestyrer
  • Stærkt forenklede regler og nye frister for boernes afslutning
  • Nyt civil- og skatteretligt vurderingssystem

Bogen er opbygget, så den indledningsvis forklarer baggrunden for de enkelte bestemmelser, og deres forhold til tidligere ret. I kommentaren gennemgås tillige det centrale indhold af de nye dødsboskatteregler, således at rådgivere får mulighed for at tage hensyn til såvel det civilretlige som det skatteretlige system. De nye regler i retsafgiftsloven om skifte er kommenteret selvstændigt.

Som bilag er bl.a. medtaget bobestyrerbekendtgørelsen og den af Justitsministeriets Civilretskontor udarbejdede blanketsamling vedrørende praktisk dødsboekspedition.

Kommentaren til Dødboskifteloven vil være til stor nytte for praktikere, der beskæftiger sig med dødsbobehandling.

Læs mere
Udgave 1, 1998 | 584 sider | ISBN 9788757440416

Pris

Papirbog
1.420,00 kr
Medlemspris
1.136,00 kr