Tidsskrift for Miljø

Fagligt tidsskrift, der holder dig ajour med lovgivningen og retsudviklingen på hele miljøområdet og giver dig indblik i, hvordan lovgivningen anvendes i praksis. Tidsskriftet omhandler miljø, energi, arbejdsmiljø samt ekstern rapportering.

Artiklerne skrives af praktikere med mange års erfaring på området.

Udkommer 12 gange om året.


Redaktion+

 • Pernille Risgaard (love, regler og domme)
 • Birgitte Mogensen (artikler)
 • Håkun Djurhuus & Jacob Brandt (miljø)
 • Anders Etgen Reitz & Gert Fuursted (arbejdsmiljø)
 • Marlene Winther Plas og Trine Frydendahl Bjerregaard (energi)

Seneste årgang+

Nummer 4, april 2018

 • Artikel: Status efter de første afgørelser om boringsnære beskyttelsesområder – af Kim Trenskow og Mads U. Østergaard
 • Miljø: Flere friluftsreklamer i det åbne land – af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
 • Arbejdsmiljø: Ny kampagne om arbejdsulykker skal gøre op med mørketal – af Gert Fuursted
 • Arbejdsmiljø: Påkørsel under frokost var ikke en arbejdsskade – af Søren Hessellund Klausen og Adam Kidholm Rachidi
 • Energi: Klage over energimærkningsrapport vedrørende registrering af hulmursisolering – af Hans Madsen og Anna Frandsen

Nummer 3, marts 2018

 • Artikel: Opsættende virkning af klage: Behov for lovreform – af Peter Pagh
 • Miljø: Forbud mod sprøjtning med glyphosat før høst i 2018 – af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
 • Arbejdsmiljø: Fysisk krævende arbejde påvirker ældres helbred mere end yngres – af Gert Fuursted
 • Arbejdsmiljø: Erhvervsevnetab som følge af personlighedsforandring var dækningsberettiget efter arbejdsskadesikringsloven – af Søren Hessellund Klausen og Matias Popp
 • Energi: Kommissionens gennemførelsesafgørelse om undtagelse af produktion og engrossalg af elektricitet i Holland – af Hans Madsen og Anna Frandsen

Nummer 2, februar 2018

 • Artikel: Lang tids forløb og passivitet – Tilsynsmyndigheders tab af retten til at håndhæve miljølovgivningen – af Alexandre Latif Schleimann-Jensen
 • Miljø: Miljøstyrelsen overvejer fortolkningen af forbuddet i restproduktbekendtgørelsens § 13 – af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
 • Miljø: Jyllinge Grusgrav – af Håkun Djurhuus
 • Arbejdsmiljø: Unge får fra 1. januar flere muligheder for at arbejde – af Gert Fuursted
 • Arbejdsmiljø: Ny principiel dom om beregning af differencetabserstatning – af Søren Hessellund Klausen og Matias Popp
 • Energi: Ændring af lov om varmeforsyning – af Hans Madsen og Anna Frandsen

Nummer 1, januar 2018

 • Artikel: Er projekttilpasninger og vilkårsfastsættelse en mulighed under VVM-screeningen? – afThomas Haugsted
 • Miljø: Forenkling af miljø- og fødevarelovgivningen – af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
 • Arbejdsmiljø: Ny app gør det nemt at måle sikkerheden – af Gert Fuursted
 • Arbejdsmiljø: Beregning af 120 dage ved deltidssygemelding – af Søren Hessellund Klausen og Matias Popp
 • Energi: Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi – af Hans Madsen og Anna Frandsen

Nummer 12, december 2017 

 • Artikel: Afværge og erstatningsnatur: Øget brug af kompensation i dansk VVM praksis – af Lone Kørnøv, Sanne Vammen Larsen og Per Christensen
 • Miljø: Organisationsændringer: Nyudstedelse af en række bekendtgørelser – af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
 • Arbejdsmiljø: Dårligere indeklima på skolen om vinteren – af Gert Fuursted
 • Arbejdsmiljø: Godtgørelse for overskridelse af 48-timersgrænsen – af Søren Hessellund Klausen og Matias Popp
 • Energi: Ny bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdisributionsselskaber – af Hans Madsen og Anna Frandsen

Nummer 11, november 2017 

 • Artikel: Status efter nye klagenævnsafgørelser og dom om gyldigheden af tilladelser til vindmølleparker og SMV-direktivets retsvirkning - afPeter Pagh
 • Miljø: Implementering af udvindingsaffaldsdirektivet og direktivet om mellemstore fyringsanlæg - afJacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
 • Arbejdsmiljø: Gode rammer på arbejdet kan få os til at blive længere - af Gert Fuursted
 • Arbejdsmiljø: Arbejdsgiver var ikke ansvarlig for driftschefs sexchikane - af Søren Hessellund Klausen
 • Energi: Bekendtgørelse om suspension af tilskud til industrielle kraft-varme-værker - af Hans Madsen & Kristian Jarl Kristensen

Nummer 10, oktober 2017 

 • Artikel: Skaber vedtagelsen af lov nr. 668 af 8/6 2017 muligheder for vækst og udvikling i hele Danmark inden for detailhandelsområdet? - af Henrik Hasselflug Nielsen
 • Miljø: Forebyggelse af skader ved oversvømmelse eller erosion - af Jacob Brandt & Alexandre Latif Schleimann-Jensen
 • Arbejdsmiljø: Projekt MEDvirk – Kom i mål med indsatser i arbejdsmiljøet - af Gert Fuursted
 • Arbejdsmiljø: Arbejdsgiver frifundet for erstatningskrav for psykisk arbejdsskade - af Søren Hessellund Klausen
 • Energi: Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger- af Hans Madsen & Kristian Jarl Kristensen

Nummer 9, september 2017 

 • Artikel: Når projekter har barriereeffekt på migrerende arter uden for Natura 2000-områder - af Peter Pagh 
 • Miljø: Høring om ny regulering af mellemstore fyringsanlæg - af Jacob Brandt & Alexandre Latif Schleimann-Jensen
 • Arbejdsmiljø: Kvinder og mænd reagerer forskelligt på mobning - af Gert Fuursted
 • Arbejdsmiljø: Søgning på internettet kunne lægges til grund i forsikringssag - af Søren Hessellund Klausen
 • Energi: Ny bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv - af Hans Madsen & Kristian Jarl Kristensen

Nummer 8, august 2017 

 • Artikel: Væsentlighedsvurderingen af påvirkning af Natura 2000-områder og opsættende virkning af klage – af Peter Pagh
 • Miljø: Forbud mod pesticidrelaterede aktiviteter i boringsnære beskyttelsesområder – af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
 • Arbejdsmiljø: Ændring af At-vejledningen om arbejde med stoffer og materialer – af Gert Fuursted
 • Arbejdsmiljø: Arbejdspres udløste ikke erstatning til konstabel for efterfølgende stress – af Søren Hessellund Klausen
 • Energi: Bekendtgørelse om lov om elforsyning – af Hans Madsen og Kristian Jarl Kristensen

Nummer 7, juli 2017 

 • Artikel: Miljøvurdering ved forlængelse mv. af eksisterende godkendelser - af Flemming Elbæk
 • Miljø: Miljøbeskyttelsesloven: Lempelse af dispensationspraksis og nye undtagelser - af Jacob Brandt & Alexandre Latif Schleimann-Jensen
 • Arbejdsmiljø: Hver tredje har symptomer på dårligt indeklima - af Gert Fuursted
 • Arbejdsmiljø: Forældelsesfristen for differenskrav regnes fra den endelige afgørelse i en arbejdsskadesag - af Søren Hessellund Klausen
 • Energi:Bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne - af Hans Madsen & Louise Horn Aagesen

Nummer 6, juni 2017 

 • Artikel: Digitalisering af sagsbehandlingen på miljøområdet - af Ellen Margrethe Basse
 • Miljø:Moderniseringen af planloven vedtaget - af Jacob Brandt & Alexandre Latif Schleimann-Jensen
 •  Arbejdsmiljø: Arbejdsulykker koster virksomhederne over fem mia. kr. om året - af Gert Fuursted
 • Arbejdsmiljø:  Skorstensfejertradition var i strid med arbejdsmiljølovgivningen - af Søren Hessellund Klausen
 • Energi:  Afvisning af klage over tinglysning af forblivelsespligt - af Hans Madsen & Louise Horn Aagesen

Nummer 5, maj 2017 

 • Artikel: Pragmatisme og sund fornuft: Håndtering af vurderinger efter EU-direktiver i dansk VVM-praksis - af Lone Kørnøv & Ivar Lyhne
 • Miljø:  Ændringsforslag til lovforslag om modernisering af planloven vedrørende virksomheders miljøpåvirkning - af Jacob Brandt & Alexandre Latif Schleimann-Jensen
 • Arbejdsmiljø: Toolbox-træning har effekt på arbejdsmiljøet - af Gert Fuursted
 • Arbejdsmiljø: Forsikringsselskab gik fri for kommunens regreskrav - af Søren Hessellund Klausen
 • Energi: Klage afvist på grund af overskredet klagefrist - af Hans Madsen & Mai Staal Madsen

Nummer 4, maj 2017 

 • Artikel: Omstilling til cirkulær økonomi: Perspektiver og retlige barrierer - af Lærke Assembjerg 
 • Miljø: Etablering og placering af målrettede efterafgrøder til kvælstofreduktion - af Jacob Brandt & Alexandre Latif Schleimann-Jensen
 • Arbejdsmiljø: Folk med aftenarbejde lider mere af migræne - af Gert Fuursted
 • Arbejdsmiljø: Styrelse frifundet for at opsige stressramt medarbejder - af Søren Hessellund Klausen
 • Energi: Vejledning om fastsættelse af takster for vandforsyning - af Hans Madsen & Mai Staal Madsen

Nummer 3, marts 2017 

 • Miljø: Ændring af husdyrbrugsloven, miljøbeskyttelsesloven, gødningsanvendelsesloven m.fl. - af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
 • Arbejdsmiljø: Virtuel ledelse udfordrer arbejdsmiljøet – af Gert Fuursted
 • Arbejdsmiljø:  Kommune var berettiget til, som led i partshøring, at videregive en statusattest med oplysninger om den ansattes psykiske helbredstilstand – af Søren Hessellund Klausen
 • Energi: Vejledning om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed – af Hans Madsen og Mai Staal Madsen
 • Oversigter

Nummer 2, februar 2017

 • Miljø: Ændring af planloven: Nye og bedre udviklingsmuligheder i landdistrikter og for detailhandel - af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
 • Miljø: Når en sag falder mellem to nævn, vil nævnet så være forpligtet til at følge det overordnede plangrundlag? – af Håkun Djurhuus
  • Regler 
  • Domme og afgørelser
 • Arbejdsmiljø: Har du brug for at pudse tonen lidt af? – af Gert Fuursted
  • Oversigter over nye love og regler
 • Arbejdsmiljø:Diabetes og følgesygdomme var ikke et handicap – af Søren Hessellund Klausen
 • Energi: Lov om ændring af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport – af Hans Madsen og Mai Staal Madsen

 • Oversigter

Nummer 1, januar 2017

 • Artikel: Miljøorganisationers skal efter Aarhus-konventionens art. 9(2) have adgang til at håndhæve habitatdirektivet – af Peter Pagh 
 • Miljø: Lovligt bestående aktivitet ved lokalplansvedtagelse kunne fortsætte uændret - af Håkun Djurhuus
  • Regler 
  • Domme og afgørelser
 • Arbejdsmiljø:Firetrin til at hjælpe stressramt medarbejder tilbage - af Gert Fuursted
  • Oversigter over nye love og regler
 • Arbejdsmiljø:Psykiske skader – arbejdsgivere. Giv agt!- af  Søren Hessellund Klausen & Maria K. Frisch
 • Energi: Energimærkning af bygninger- af Hans Madsen & Mai Staal Madsen 

 • Oversigter

Nummer 12, december  2016

 • Artikel: Tvivl om gyldigheden af støjbekendtgørelsen og tilladelser til vindmølleparker – af Peter Pagh
 • Miljø: Enklere og hurtigere proces i kystbeskyttelsessager - af Jacob Brandt
  • Regler 
  • Domme og afgørelser
 • Arbejdsmiljø: Netværk gavner arbejdsmiljø i små virksomheder - af Gert Fuursted
  • Oversigter over nye love og regler
 • Arbejdsmiljø:Skadeslidtes usammenhængende beskrivelser førte til frifindelse i Ankestyrelsen- af Anders Etgen Reitz & Søren Hessellund Klausen
 • Energi: Kommunes pålæg om tilslutningspligt og forblivelsespligt til varmeværk stadfæstet - af Hans Madsen & Denice Liv Palmelund Osborg

 • Oversigter

Nummer 11, november 2016

 • Miljø: Vandplanlægning: Interessent inddragelse og bemyndigelse om grænseoverskridende forurening - af Jacob Brandt
  • Regler 
  • Domme og afgørelser
 • Arbejdsmiljø: Mennesker har det svært med forandring - af Gert Fuursted
  • Oversigter over nye love og regler
 • Arbejdsmiljø: Arbejdstager fik ingen godtgørelse for arbejdsgivers fremgangsmåde ved indhentning af helbredsoplysninger - af Anders Etgen Reitz & Søren Hessellund Klausen
 • Energi: »Håndværkerfradrag« - af Hans Madsen & Jonas Amtoft Gramstrup

 • Oversigter

Nummer 10, oktober  2016

 • Miljø: Forslag til modernisering af planloven - af Jacob Brandt
  • Regler 
  • Domme og afgørelser
 • Arbejdsmiljø: Arbejdsmiljø i byggebranchen på flere sprog - af Gert Fuursted
  • Oversigter over nye love og regler
 • Arbejdsmiljø: Arbejdsmiljørepræsentant omfattet af overenskomst og beskyttet mod opsigelse - af Anders Etgen Reitz & Søren Hessellund Klausen
 • Energi: Kommission har anerkendt frivillig ordning til dokumentation for overensstemmelse med bæredygtighedskriterier - af Hans Madsen & Jonas Amtoft Gramstrup
 • Oversigter

Nummer 9, september  2016

 • Artikel: Vildledende statslig vejledning om bortfald af byggetilladelse – af Peter Pagh

 • Miljø: Forslag om Miljø- og Fødevare-klagenævnet – af Jacob Brandt

  • Regler
  • Domme og afgørelser
 • Arbejdsmiljø: At-vejledning om arbejdsmiljøarbejde i almennyttige foreninger med frivilligt arbejde – af Gert Fuursted

  • Oversigt over nye love og regler
 • Energi: Ejendom ikke fritaget fra tilslutningspligt pga. uforholdsmæssige omkostninger – af Hans Madsen & Jonas Amtoft Gramstrup

 • Oversigter

Nummer 8, august 2016

 • Artikel: Reglerne om tilbudspligt mv. ved opstilling af vindmøller – af Thomas Andersen Thrane & Søren Hornbæk Svendesen

 • Miljø: Kommune hæftede ikke for genopførelse af nedrevet ejendom – af Håkun Djurhuus

  • Regler
  • Domme og afgørelser
 • Arbejdsmiljø: Stress som følge af merarbejde var ikke omfattet af arbejdsskadesikringsloven – af Anders Etgen Reitz & Søren Hessellund Klausen

  • Oversigt over nye love og regler
 • Energi: Energimærkning af bygninger – af Hans Madsen & Trine Frydendahl Bjerregaard

 • Oversigter

Nummer 7, juli 2016

 • Artikel: Hvilke foranstaltninger kan påbydes som fysisk lovliggørelse? - af Peter Pagh
 • Miljø: Klimakorrektionsfaktor for affaldsforbrændingsanlæg - af Jacob Brandt
  • Regler
 • Arbejdsmiljø: Ankenævnet for Patienterstatningen kunne ændre upåklaget afgørelse til skade for klager - af Anders Etgen Reitz & Søren Hassellund Klausen
  • Oversigt over nye love og regler
 • Energi: Energinet.dks varetagelse af visse typer virksomhed - af Hans Madsen & Jonas Amtoft 
 • Oversigter

Nummer 6, juni 2016

 • Artikel: The Paris Agreement – en global miljøtraktat uden tænder? - af Veit Koester
 • Miljø: Ophævelse af forbuddet mod gødskning og sprøjtning - af Jacob Brandt
  • Regler
 • Arbejdsmiljø: Højesteretsdom: Berettiget at opsige ansat med handicappet søn - af Anders Etgen Reitz & Søren Hessellund Klausen
  • Oversigt over nye love og regler
 • Energi: Forslag om udsættelse af revision af logningsregler - af Hans Madsen & Jonas Amtoft Gramstrup
 • Oversigter

Nummer 5, maj 2016 

 • Artikel: Når Natur- og Miljøklagenævnet belønner lovovertrædelser - af Peter Pagh
 • Miljø: Byggeloven – Indførelse af certificerings ordning og undtagelse af udlejningsejendomme for byggeskadeforsikring - Af Jacob Brandt
  • Regler
 • Arbejdsmiljø: Forstyrrelser i åbne kontormiljøer - Af Gert Fuursted
  • Oversigt over nye love og regler
 • Energi: Lovforslag om ændring af støtte-ordninger til biogas - Af Hans Madsen & Jonas Amtoft Gramstrup
 • Oversigter

Nummer 4, april 2016

 • Artikel: Lovligt bestående aktiviteter kan efter habitatdirektivets art. 6(2) kræve konsekvensvurdering af Natura 2000 påvirkning, og fysisk lovliggørelse kan kræve konsekvensvurdering efter art. 6(3) - Af Peter Pagh
 • Miljø: Samlet lov om miljøvurdering af planer og programmer samt af
  konkrete projekter (VVM) - Af Jacob Brandt
  • Regler
 • Arbejdsmiljø: Fem tips til et sundt digitalt arbejdsmiljø - Af Gert Fuursted
  • Oversigt over nye love og regler
 • Energi: Stadfæstelse af pålæg om tilslutningspligt for både ny og eksisterende
  bebyggelse - Af Hans Madsen & Jonas Amtoft Gramstrup
 • Oversigter


Nummer 3, marts 2016

 • Artikel: Indeklimaproblemer og byfornyelse - Af Jacob Brandt & Sofie Dehlholm Holst
 • Miljø: Hensyn til landskabet kan ikke varetages efter miljøsbeskyttelsesloven - Af Jacob Brandt 
  • Regler
 • Arbejdsmiljø: Erhvervsevnetabserstatning var ikke forfaldent, og faldt derfor ikke i arv - Af Anders Etgen Reitz & Søren Hessellund Klausen
  • Oversigt over nye love og regler
 • Energi: Ændring af bekendtgørelse om beskikkelse som landsinspektør - Af Hans Madsen & Jonas Amtoft Gramstrup
 • Oversigter

Nummer 2, februar 2016

 • Artikel: Vandsektorforliget og det opfølgende lovforslag mv. - af Ellen Magrethe Basse
 • Miljø: Støjvilkår kan ikke skærpes under hensyn til midlertidige opholdssteder for flygtninge - af Jacob brandt
  • Lovforslag
  • Bekendtgørelser
 • Arbejdsmiljø: Velkommen til den nye portal om arbejdsmiljø - af Gert Fuursted
  • Oversigt over nye love og regler
 • Energi: Radioudstyr og elektromagnetiske forhold - af Marlene W. Plas & Trine Frydendahl Bjerregaard
 • Oversigter

Nummer 1, januar 2016

 • Artikel: Kræver mindre ændringer af planer miljøvurdering, og er fredninger omfattet af miljøvurderingsloven? - af Peter Pagh
 • Miljø: En usædvanlig dom om underkendelse af ekspropriation - af Håkun Djurhuus
  • Regler
  • Domme og afgørelser
 • Arbejdsmiljø: Ledende medarbejder havde ikke krav på bonus - af Anders Etgen Reitz & Søren Hessellund Klausen
  • Oversigt over nye love og regler
 • Energi: Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser - af Marlene W. Plas & Trine Frydendahl Bjerregaard
 • OversigterNummer 12, december 2015

 • Artikel: Landbrugets biogasproduktion og varmeforsyningsloven - af Thomas Andersen Thrane
 • Miljø: Lovforslag om ændring af genteknologiloven og sameksistensloven - dyrkningsforbud, obligatorisk digital kommunikation mv. - af Jacob Brandt
  • Regler
  • Domme og afgørelser
 • Arbejdsmiljø: God ledelse giver høj sikkerhed på jobbet - af Gert Fuursted
  • Oversigt og nye love og regler
 • Energi: Elhandelsvirksomheders opgaver og forpligtelser ved levering af elektricitet - af Marlene W. Plas & Trine Frydendahl Bjerregaard
 • Oversigter

Nummer 11, november 2015

 • Artikel: Vandrammedirektivets direkte effekt - af Peter Pagh
 • Miljø: Indberetning til register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR) - af Jacob Brandt
  • Regler
  • Domme og afgørelser
 • Arbejdsmiljø: Ny forskning: Hård træning kan halvere det korte sygefravær - af Gert Fuursted
  • Oversigt og nye love og regler
 • Energi: Godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg - af Marlene W. Plas & Trine Frydendahl Bjerregaard
 • Oversigter

Nummer 10, oktober 2015

 • Artikel: Virkemidler for at forandre arbejdsmiljøkultur - af Gert Fuursted
 • Miljø: Fastlæggelse af miljømål for vandområdeplanperioden 2015-2021 - af Jacob Brandt
  • Regler
  • Domme og afgørelser
 • Arbejdsmiljø: Lønmodtagere har også krav på feriegodtgørelse som en del af tabt arbejdsfortjeneste under sygdom - af Anders Etgen Reitz & Søren Hesselund Klausen
  • Oversigt og nye love og regler
 • Energi: Klage over afslag på årsbaseret nettoafregning for egenproduceret elektricitet fra solcelleanlæg - af Marlene W. Plas og Trine Frydendahl Bjerregaard
 • Oversigter

Nummer 9, september 2015

 • Artikel
  • Den første anvendelse af miljøerstatningsloven i 20 år - af Ellen Margrethe Basse 
  • Fra modstand til engagement - af Gert Fuursted
 • Miljø: Højesteretsdom om kontinuitetsbrud - nedbrændt sommerhusejendeom - af Håkun Djurhuus
  • Regler
  • Domme og afgørelser
 • Arbejdsmiljø: Psykopater påvirker arbejdsmiljøet - af Gert Fuursted
  • Oversigt og nye love og regler
 • Energi: Produktoplysninger for produkter til lokal rumopvarmning - af Marlene W. Plas og Trine Frydendahl Bjerregaard
 • Oversigter

Nummer 8, juli 2015

 • Artikel
  • Hvor og hvornår gælder forbuddet mod tilstandsændringer i naturbeskyttelseslovens § 3, og hvad betyder forbuddet? - af Peter Pagh
  • Hvorfor gør de ikke, som vi siger de skal? - af Gert Fuursted
 • Miljø: Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag - af Jacob Brandt
  • Regler
  • Domme og afgørelser
 • Arbejdsmiljø: Handicappede kan opsiges efter 120 dages-reglen - af Anders Etgen Reitz og Søren Hessellund Klausen
  • Oversigt og nye love og regler
 • Tilskud til investering i eldrevn varme-pumper til produktion af fjernvarme - af Marlene W. Plas og Trine Frydendahl Bjerregaard
 • Oversigter

Nummer 7, juli 2015

 • Artikel
  • Er det forbudt at placere bænke, bålpladser og legeredskaber inden for strandbeskyttelseslinjen? - af Peter Pagh       
 • Miljø: Affaldsbekendtgørelsen er blevet ændret - af Jacob Brandt
  • Regler
  • Domme og afgørelser
 • Arbejdsmiljø: Kan Ankestyrelsen tage stilling til et upåklaget spørgsmål? - af Anders Reitz og Søren Hessellund Klause
  • Oversigt og nye love og regler
 • Energi: Økonomisk risikoafdækning i forbindelse med geotermiboringer - af Marlene W. Plas og Trine Frydendahl Bjerregaard
 • Oversigter

Nummer 6, juni 2015

 • Artikel
  • Miljøskadeloven: Den glemte lov - med kommentar til EU-Domstolens dom i sag C-514/13 - af Peter Pagh     
 • Miljø
  • Regler
  • Domme og afgørelser
 • Arbejdsmiljø
  • Oversigt og nye love og regler
 • Energi
 • Oversigter

Nummer 5, maj 2015

 • Artikel
  • Luftrammedirektivet, miljøbeskyttelsesloven og luftforureningen på Nørreport Station - af Peter Pagh   
 • Miljø
  • Regler
  • Domme og afgørelser
 • Arbejdsmiljø
  • Oversigt og nye love og regler
 • Energi
 • Oversigter


Priser+

Årsabonnement på papir

 • Kr. 3.500,-

Ekspeditionsgebyr pr. år

 • Danmark kr. 214,-
 • EU/Udland kr. 362,50 


Løssalg

 • Kr. 275,- pr. stk.
 • Djøf-medlem kr. 220,- pr. stk.

Ved bestilling i løssalg kontakt venligst forlaget på forlag@djoef.dk
Tidsskriftes sendes som B-brev til kr. 33,- efter gældende portopriser 2015.


Alle priser er inklusive moms.

Husk, at du som Djøf-medlem får 20% rabat på tidsskriftet.

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag >

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag
Hold dig fagligt opdateret

Tilmeldingsformular til Djøf Forlags nyhedsbrev

*Vælg dine interesser:

i
For at forhindre misbrug af denne blanket, skal du sætte kryds i feltet. Eventuelt bliver du bedt om at indtaste en tekst, der vises som et billede.