Juristen

Juristen er et tidsskrift, der beskæftiger sig med alle retsområder, men ser det som en særlig opgave at publicere artikler og andre bidrag af bred interesse for en juridisk interesseret læserkreds. 


Juristen tilstræber at stimulere den faglige debat om væsentlige retlige og retspolitiske emner, at præsentere nye forskningsresultater og andre retlige analyser inden for alle retsområder og at gennemgå og analysere nye domme, love og bøger af bred juridisk interesse.

Tidsskriftet udkommer 6 gange årligt.

Redaktion+

Ansvarshavende redaktør professor, dr.jur. Jens Kristiansen, Københavns Universitet

Ønsker du at bidrage?+

Se tidsskriftets hjemmeside for manuskriptvejledning eller download manuskriptvejledning her.


Manuskriptindleveringer følger datoerne:

 • Nummer 1. 02/01-18
 • Nummer 2. 12/03-18
 • Nummer 3. 14/05-18
 • Nummer 4. 13/08-18
 • Nummer 5. 12/10-18
 • Nummer 6. 29/11-18

Seneste årgang+

Nummer 6, årgang 99, januar 2018

Essay:

 • Politiklageordningen – en status – af Rasmus Blaabjerg

Artikler:

 • 50 år med Forsvarets Efterretningstjeneste: Et halvt århundrede med øgede beføjelser og øget ekstern kontrol – af Anders Henriksen
 • Dødshjælp – Rettigheder og pligter i forbindelse med behandlingsafvisning og behandlingsophør – af Nicolaj Sivan Holst og Caroline Adolphsen
 • Genopretning og erstatning i sociale sager – af John Klausen
 • Danske udfordringer af det europæiske menneskerettighedssystem – af Jens Vedsted-Hansen


Nummer 5, årgang 99, november 2017

Essays: 

 • Dynamiske domstole, retssikkerhed og demokrati: Skal menneskerettigheder udvikles af politikere eller dommere? - af Børge Dahl
 • Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol: Praktiske udfordringer, juridiske udfordringer og et spørgsmål om legitimitet - af Jon Fridrik Kjølbro
 • Religion og menneskerettigheder - af Hans Gammeltoft-Hansen

Artikler:

 • Udvisning af kriminelle udlændinge og EMRK artikel 8 – Menneskerettighedsdomstolen knæsætter bred skønsmargin for staterne - af Jens Elo Rytter
 • Logning af teledata i lyset af Tele 2-dommen - af Lene Wacher Lentz
 • Den strukturelle faktors betydning for nationale domstoles præjudicielle forelæggelser for EU-Domstolen – En statistisk analyse- af Morten Broberg, Niels Fenger og Henrik Hansen


Nummer 4, årgang 99, august 2017

Artikler:

 • Behov for styrkelse af retssikkerhedslovens grænser for kontrolundersøgelser - af Kasper Ullerup Bach, Christian Bergqvist og Michael Gøtze
 • Kompensation for arbejdsskader: betydningen af den ansattes overvægt - af Andreas Ehlers og Vibe Ulfbeck
 • Børn, forældre og deling af personoplysninger på sociale netværk – et sammenstød imellem persondataretten og menneskerettighederne - af Ayo Næsborg-Andersen
 • Brug af netværksanalyse i juridisk forskning og praksis – Replik til Rytter - af Henrik Palmer Olsen og Martin Christensen


Nummer 3, årgang 99, juni 2017

Temanummer: Menneskerettighedsdomstolens retsanvendelse

Forord:

 • Menneskerettighedsdomstolens dynamiske fortolkningsstil til debat - af Jens Kristiansen

Essay:

 •  Aktivistiske domstole – et blik på Europa og Danmark - af Jørgen Steen Sørensen

Artikler:

 • Menneskerettighedsdomstolens dynamiske fortolkninger som retspolitisk problem - af Mads Bryde Andersen
 • For et balanceret dansk formandskab for Europarådet – EMRK som en national interesse - af Anders Henriksen


Nummer 2, årgang 99, marts 2017

Artikler:

 • Nærmest til at bære risikoen i kontraktretten - Af Christian Frank Madsen & Kim Østergaard
 • Betydningen af virksomheders compliance-tiltag i straffesager - Af Hans Fogtdal
 • Persondatabehandling i journalistisk øjemed - Af Søren Sandfeld Jakobsen & Sten Schaumburg-Müller
 • Persondatarettens brudflader - Af Peter Blume


Nummer 1, årgang 99, marts 2017

Essay:

 • Privat censur - af Peter Blume

Artikler:

 • Grænserne for fuldt digitaliseret sagsbehandling - af Britt Vonger
 • Netværksanalyse, domspraksis og gældende ret - af Jens Elo Rytter
 • Påberåbelse af international miljøret for miljøklagenævn og domstole – karakter og retlige konsekvenser - af Veit Koester


Nummer 6, årgang 98, december 2016

Artikler:

 • Indgåelse af forvaltningskontrakter – hvilke processuelle krav gælder? - af Rasmus Grønved Nielsen
 • Skolefriheden i Grundlovens § 76 - af Jens Elo Rytter
 • Integrationsydelsen og EU-retten - af Peter Starup
 • Opsigelse af sideordnede kollektive aftaler - af Torben Vistisen


Nummer 5, årgang 98, november 2016

Artikler: 

 • Prøvelse af lovligheden af myndigheders kontrolundersøgelser i et
  retssikkerhedsmæssigt perspektiv - af Kasper Ullerup Bach
 • Særlig sårbarhed og anerkendelse af arbejdsulykker - af Søren Kjær Jensen, Kira Kolby Christensen og Laura Tholstrup
 • Servicedirektivet – 10 år efter - af Karsten Engsig Sørensen
 • Tolkning – en udfordring for retssikkerheden? - af Tine Birkelund Thomsen og Line Vikkelsø


Nummer 4, årgang 98, oktober 2016

Artikler:

 • Sygedagpengelovens uarbejdsdygtighedsbegreb - af John Klausen

 • Egen skyld ved erstatning for strafforfølgning - af Jan Reckendorff & Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen

 • En harmoniseret retsbeskyttelse af forretningshemmeligheden – Det nutidige og fremtidige retsværn af erhvervslivets fortrolige information i Danmark - af Monia Fleischer Ben Soltane

 • Persondataforordningen - af Peter Blume


Nummer 3,
 årgang 98, juli 2016

Artikler:

 • Rygeforbud på arbejdspladsen - af Nicole Christiansen
 • Condictio indebiti i ansættelseskontrakter - af Ole Hasselbalch
 • Netværksanalyse som bidrag til juridisk (forsknings) metode - af Henrik Palmer Olsen & Martin Christensen
 • Om de menneskeretlige problemer ved at indskrænke adgangen til familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelsesstatus - af Louise Halleskov Storgaard


Nummer 2,
 årgang 98, juni 2016

 • Forord til temanummer om udlicitering af velfærdsydelser - af Vibe Ulfbeck
Artikler:  
 • Strategier for længerevarende kontrakter om udlicitering af kommunal service - af Ole Hansen
 • Overdragelse af kontrakter om omsorgsydelser omfattet af EU’s udbudsregler efter konkurs - af Steen Treumer
 • Udlicitering af plejeydelser: Kommunens muligheder og risiko hvis den private plejevirksomhed bliver insolvent - af Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen
 • Ansvar over for borgeren når private aktører leverer velfærdsydelser - af Vibe Ulfbeck

Nummer 1, årgang 98, marts 2016

Artikler

 • Hemmelig ransagning og brevstandsning i den digitale virkelighed - af Lene Wacher Lentz
 • Virksomhedspantets anvendelse og misbrug – og om virksomhedspant som misligholdelse - af Lars Henrik Gam Madsen
 • Om naturalopfyldelse og tabsbegrænsningspligt i detailhandlen - af Palle Bo Madsen
 • Udvikling af it-løsninger – om delegation og digital forvaltning - af Hanne Marie Motzfeldt
 • Ugyldige afgørelser i socialretten II - af Trine Schultz og John Klausen


Nummer 6, 
årgang 97, februar 2016

Artikler

 • Iværksættelse af psykiatrisk tvangsfiksering: lovgivning og retspraksis - 
  Af Søren Birkeland
 • Kan massemedier og mediepersonligheder bruge juraen til at undertrykke alternative internetmediers kritik? - Af Ole Hasselbalch og Morten Rosenmeier
 • Når dansk ret (måske) er uforenelig med EU-retten – Er der en fast linje i højesteretspraksis? - Af Jens Kristiansen


Nummer 5, årgang 97, september 2015

Artikler

 • Tilbagesøgning af uberettiget modtaget løn - af Niels Banke og Amelie Brofeldt
 • Hvornår gælder EU’s charter om grundlæggende rettigheder i sager for de danske domstole? - af Niels Fenger
 • »Retten til at blive glemt« – og forholdet til medierne og informationsfriheden – af Søren Sandfeld Jakobsen & Sten Schaumburg-Müller
 • Tålt ophold – tvangsforanstaltninger, håndhævelse og ophør - af Peter Starup

Nummer 4, årgang 97, september 2015

Artikler

 • Ombudsmanden og gældende ret - af Peter Blume
 • Er fremmedkrigere landsforrædere? - af Helene Højfeldt
 • Særlige rådgivere, partipolitik og aktindsigt - af Pernille Boye Koch & Birgitte Poulsen
 • Ministres oplysningspligt over for Folketinget - af Jens Elo Rytter

Nummer 3, årgang 97, juli 2015

Essay
 • Bekæmpelse af særlig økonomisk kriminalitet – nogle karakteristika af Morten Niels Jakobsen

Artikler

 • Perspektiver på forligsmægling af Lin Adrian, Sanne Bager og Clement Salung Petersen
 • En analyse af straffelovens § 193a af Helena Lybæk Guðmundsdóttir
 • Overenskomstdækningen på HK-området under LO/DA – en særlig retsstilling af Thomas Nielsen

Nummer 2, årgang 97, april 2015

Artikler

 • Om lighedsgrundsætningernes væsen- af Azad Taheri Abkenar
 • EU-Domstolens afvejning af grundrettigheder på det persondataretlige område - af David Knobel 
 • Straffelovens § 81 a og begrebet »grupper af personer« - af Lise Dyrby Nielsen
 • EU’s tiltræden til EMRK – et sisyfosarbejde? - af Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen

Nye love

 • Nye regler om samfundstjeneste mv. - af Ketilbjørn Hertz

Boganmeldelse

 • Retsvidenskabsteori - anmeldt af Peter Blume 

Priser+

Årsabonnement på papir

 • Virksomhed og ikke-medlem kr. 900,-
 • Djøf-medlem kr. 450,-
 • Djøf-studerende kr. 225,-
 • Institution kr. 1.800,-*

*Som institution har du mulighed for at få 1, 2 eller 3 tidsskrifter tilsendt

Priser er inklusive moms og ekspeditionsgebyr i Danmark.
Ekspeditionsgebyr pr. år for EU/Udland udgør kr. 100,- 


Årsabonnement online

 • Kr. 2.750,-
 • Online og papirabonnement kr. 3.000,- per år
 • Flere brugere kr. 250,-
 • IP løsning (10 brugere) kr. 4.250,- per år

Priser er inklusive moms.


Biblioteker

 • Online abonnement kr. 3.000,- per år
 • Flere brugere kr. 250,-
 • Papir og onlineabonnement kr. 3.500,- per år

Priser er inklusive moms.

Juristen Online+

Juristen udgives også i en online version.

Juristen Online: Adgang for Djøf-medlemmer+

Som medlem af Djøf har du fri adgang til onlineversionen af Juristen. Her kan du læse alle numre tilbage til 1997 og søge på tværs af artiklerne efter specifikke emner. Sådan får du som Djøf-medlem adgang til online tidsskriftet:

 1. Opret brugerprofil med medlemsnummer/fødselsdato på Djøf Forlags webshop
 2. Gå til online tidsskriftet JURISTEN ONLINE
 3. Når du klikker på et artikellink bliver du bedt om at logge ind, hvis du ikke allerede er logget ind via Djøf Forlags webshop.
 4. Du kan nu frit læse i tidsskriftet og søge på tværs af artiklerne.


Tilmeld dig Djøf's nyhedsservice og få besked, når det nye nummer er klar til dig: TILMELD

                                                       

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag >

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag
Hold dig fagligt opdateret

Tilmeldingsformular til Djøf Forlags nyhedsbrev

*Vælg dine interesser:

i
For at forhindre misbrug af denne blanket, skal du sætte kryds i feltet. Eventuelt bliver du bedt om at indtaste en tekst, der vises som et billede.