Tidsskrift for Miljø

 

Fagligt tidsskrift, der holder dig ajour med lovgivningen og retsudviklingen på hele miljøområdet og giver dig indblik i, hvordan lovgivningen anvendes i praksis. Tidsskriftet omhandler miljø, energi, arbejdsmiljø samt ekstern rapportering. Artiklerne skrives af praktikere med mange års erfaring på området. Tidsskriftet udkommer 12 gange om året.

Redaktion

Pernille Risgaard (love, regler og domme) Håkun Djurhuus & Jacob Brandt (miljø) Søren Hessellund Klausen og Gert Fuursted (arbejdsmiljø) Hans Madsen (energi)

Ønsker du at bidrage?

Priser på abonnement

Årsabonnement på papir Kr. 3.500,- Ekspeditionsgebyr udgør pr. år Danmark kr. 240,- EU/Udland kr. 360,- Løssalg Kr. 350,- pr. stk. Djøf-medlem kr. 280,- pr. stk. Ved bestilling i løssalg kontakt venligst forlaget på forlag@djoef.dk Alle priser er inklusive moms Husk, at du som Djøf-medlem får 20% rabat på tidsskriftet. Du kan bestille abonnement på forlag@djoef.dk

Seneste årgange

  Nummer 9, september 2020

 • Artikel:Regelforenkling og begrænsning af klager over kystbeskyttende anlæg – hvordan? og hvorfor? – af Ellen Margrethe Basse 
 • Miljø: Forbud mod udbringning af gylle ved risiko for afstrømning til vandforsyningsanlæg – af Jacob Brandt 
 • Arbejdsmiljø:Gravide skal beskyttes ved natarbejde – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Coronavirus som arbejdsskade – af Søren Hessellund Klausen og Subhana Abghari
 • Energi: Afvisning af klage om energimærkning af ejendom – af Hans Madsen og Anna Frandsen

  Nummer 8, august 2020

 • Artikel:Robotterne kommer – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Kom godt tilbage efter nedlukningen: Rejsehold vil nedbringe sygefravær – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Arbejdstagers tilskadekomst under frokostpause var omfattet af arbejdsskadesikringslovens § 5 – af Søren Hessellund Klausen og Subhana Abghari
 • Energi: Vejledning om varslingsreglerne efter varmeforsyningsloven – særligt med henblik på væsentlige prisstigninger – af Hans Madsen og Anna Frandsen

  Nummer 7, juli 2020

 • Artikel:Offentlig adgang til bade- og bådebroer – en analyse af kommunal praksis – af Helle Tegner Anker og Lasse Baaner 
 • Miljø: Ændring af miljøbeskyttelsesloven – affaldshåndteringsplaner og affaldsforebyggelse – af Jacob Brandt 
 • Arbejdsmiljø: Hvor varmt må der være? – af Gert Fuursted
 • Arbejdsmiljø: Virksomheds manglende instruktion og tilsyn var ikke en ansvarspådragende handling – af Søren Hessellund Klausen og Subhana Abghari
 • Energi: Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller, solcelleanlæg, bølgekraftanlæg og vandkraftværker – af Hans Madsen og Anna Frandsen

  Nummer 6, juni 2020

 • Artikel: Er de klimamål, der indgår i den nye klimalov, juridisk bindende? – af Ellen Margrethe Basse 
 • Miljø: Nyt lovforslag – af Jacob Brandt og Mark Christian Walters 
 • Miljø: Naboretlig dom vedrørende træer på naboejendom – den naboretlige tålegrænse – af Håkun Djurhuus
 • Arbejdsmiljø: Er I ramt af mental coronamathed i arbejdsfællesskabet? – af Gert Fuursted
 • Arbejdsmiljø: Virksomhed fundet erstatningsansvarlig for ikke at have tilrettelagt sin medarbejders arbejde med slagleklipper sikkerhedsmæssigt forsvarligt – af Søren Hessellund Klausen og Subhana Abghari
 • Energi: Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse om energimærkning – af Hans Madsen og Anna Frandsen

  Nummer 5, maj 2020

 • Artikel: Om efterfølgende »lovliggørelse« af anlæg opført i henhold til en ugyldig ekspropriationsbeslutning eller ved anden uhjemlet råden – af Thomas Haugsted 
 • Miljø: Nyt lovforslag – af Jacob Brandt og Mark Christian Walters 
 • Arbejdsmiljø: Sygdom med COVID-19 kan anerkendes som arbejdsskade – af Gert Fuursted
 • Arbejdsmiljø: Skade som følge af håndtering af motorcykel på arbejdsgivers p-plads var ikke en arbejdsskade – af Søren Hessellund Klausen og Subhana Abghari
 • Energi: Stadfæstelse af en kommunes afgørelse om tilslutningspligt – af Hans Madsen og Anna Frandsen

  Nummer 4, april 2020

 • Artikel: Den danske »integrerede energi- og klimaplan 2021-2030« og planens baggrund i EU-forpligtelser under »2030 Rammen for Klima- og Energipolitikken« og Parisaftalen (del 2) – af Ellen Margrethe Basse 
 • Miljø: Ny forvaltningsplan for bæveren – af Jacob Brandt og Mark Christian Walters 
 • Arbejdsmiljø: Foreby coronasmitte på byggepladsen – af Gert Fuursted
 • Arbejdsmiljø: Uberettiget anvendelse af tv-overvågning på arbejdsplads udløste tortgodtgørelse – af Søren Hessellund Klausen og Subhana Abghari
 • Energi: Forslag til lov om klima – af Hans Madsen og Anna Frandsen

  Nummer 3, marts 2020

 • Artikel: Den danske »integrerede energi- og klimaplan 2021-2030« og planens baggrund i EU-forpligtelser under »2030 Rammen for Klima- og Energipolitikken« og Parisaftalen (del 1) – af Ellen Margrethe Basse 
 • Miljø: Lovændring – af Jacob Brandt og Mark Christian Walters 
 • Arbejdsmiljø: 134 mio. kr. til bedre arbejdsmiljø i udvalgte brancher – af Gert Fuursted
 • Arbejdsmiljø: Virksomhed erstatningsansvarlig for medarbejders skade som følge af ulykke på fiskekutter – af Søren Hessellund Klausen og Flora Hua Ting Chieng
 • Energi: Lovbekendtgørelse af lov om varmeforsyning – af Hans Madsen & Anna Frandsen

  Nummer 2, februar 2020

 • Miljø: Lovforslag i høring – Mulighed for afskæring af klageadgang ved kommunale fællesprojekter om kystbeskyttelse – af Jacob Brandt & Mark Christian Walters 
 • Arbejdsmiljø: Arbejdstilsynet efter altanulykke: Få styr på sikkerheden i liften – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Sygedagpenge udbetalt under hele opsigelsesperioden kunne fradrages i medarbejders erstatningskrav – af Søren Hessellund Klausen & Flora Hua Ting Chieng
 • Energi: Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og ligningsloven – af Hans Madsen & Anna Frandsen

  Nummer 1, januar 2020

 • Artikel: EU-dom i C-461/17: Habitatvurderinger kan ikke pålægges ansøger – af Peter Pagh 
 • Miljø: Lovforslag i høring – generelt forbud mod sprøjtning mv. i § 3-områder – af Jacob Brandt & Mark Christian Walters
 • Arbejdsmiljø: Konflikter på arbejdspladsen – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Erhvervsevnetab skal tage udgangspunkt, i at skadelidte før skaden havde en fuld erhvervsevne – af Søren Hessellund Klausen & Flora Hua Ting Chieng
 • Energi: Lov om ændring af biobrændstofloven – af Hans Madsen & Anna Frandsen

  Nummer 12, december 2019

 • Artikel: Målerdata som persondata – af Bent Ole Gram Mortensen 
 • Miljø: Lovforslag – udvidet producentansvar – af Jacob Brandt og Mark Christian Walters
 • Arbejdsmiljø: Nyt APV-værktøj gør det lettere at sikre et godt arbejdsmiljø – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Opsigelse af medarbejder med knust hæl var forskelsbehandling – af Søren Hessellund Klausen & Flora Hua Ting Chieng
 • Energi: Forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere – af Hans Madsen & Anna Frandsen

  Nummer 11, november 2019

 • Artikel: Hvad er affald? – af Peter Pagh 
 • Miljø: Bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning – af Jacob Brandt og Mark Christian Walters
 • Arbejdsmiljø: Nye nøgletal giver bedre muligheder i ADVI – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Ophold hjemme mellem vagter var arbejdstid – af Søren Hessellund Klausen & Flora Hua Ting Chieng  
 • Energi: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om lagringspligt mv. for olie – af Hans Madsen & Anna Frandsen
 • Menneskerettighedsdomme – af Jan van Deurs og Ane Maria Røddik Christensen 

  Nummer 10, oktober 2019

 • Artikel: Vision Zero – af Brian Foldager Larsen  
 • Miljø: Lovforslag til ændring af bl.a. planloven sendt i høring – af Jacob Brandt og Mark Christian Walters
 • Arbejdsmiljø: Ny kampagne sætter fokus på seksuel chikane – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Skade sket i kåd leg var ikke en arbejdsskade – af Hanne Madsen & Anna Frandsen  

  Nummer 9, september 2019

 • Artikel: Strafansvar for eventuelt ugyldige regler – af Peter Pagh  
 • Miljø: Ny habitatvejledning – af Jacob Brandt og Mark Christian Walters
 • Arbejdsmiljø: Nye former for arbejde blandt unge udfordrer arbejdsmiljøet – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Godtgørelse for afskedigelse pga. krav om ligebehandling – af Søren Hessellund Klausen og Kathrine Skøtt Jespersen  
 • Energi: Bekendtgørelse om andres brug af anlæg til indvinding, behandling og transport mv. af kulbrinter – af Hans Madsen & Anna Frandsen 

  Nummer 8, august 2019

 • Artikel: eForvaltning på miljøområdet – af Søren Stig Andersen  
 • Miljø: Ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen og bioaskebekendtgørelsen – af Jacob Brandt og Mark Christian Walters
 • Arbejdsmiljø: Solbeskyttelse ved udendørs arbejde – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Tre principielle sager afsagt af Sø- og Handelsretten: 120-dages reglen på spil igen – af Søren Hessellund Klausen og Kirsten Astrup  
 • Energi: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/943 af 5. juni 2019 om det indre marked for elektricitet – af Hans Madsen & Anna Frandsen 

  Nummer 7, juli 2019

 • Artikel: Aarhus-konventionens klageorgan og -mekanisme: En gennemgang og analyse af procedurer og proces – af Veit Koester  
 • Arbejdsmiljø: Nye regler om vurdering af farlig kemi – af Gert Fuursted
 • Arbejdsmiljø: Salgsassistent fik godtgørelse på 50.000 kr. efter grov seksuel chikane – af Søren H. Klausen og Adam K. Rachidi 
 • Energi: Bekendtgørelse om ændring af pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet mv. – af Hans Madsen og Anna Frandsen  

  Nummer 6, juni 2019

 • Artikel: Inddragelse af offentligheden på klimaområdet i lyset af Parisaftalens artikel 12 og FN’s 17. verdensmål for bæredygtig udvikling – af Kenneth Schelde Andreasen 
 • Miljø: Lovændring – skærpede miljøzoner for dieseldrevne busser, lastbiler og varebiler – af Jacob Brandt og Mark C. Walters
 • Arbejdsmiljø: Hver femte dansker får hudproblemer på jobbet – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Opsigelse af fleksjobber var ikke forskelsbehandling – af Søren H. Klausen og Adam K. Rachidi  
 • Energi:Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund – af Hans Madsen og Anna Frandsen  

  Nummer 5, maj 2019

 • Artikel: Fysisk eller retlig lovliggørelse, når et projekt er etableret i modstrid med habitatdirektivets krav til Natura 2000 beskyttelse – og ansvar for genopretning – af Peter Pagh 
 • Arbejdsmiljø: Konflikter på jobbet kan stjæle opmærksomheden i trafikken – af Gert Fuursted
 • Arbejdsmiljø: Ændring af arbejdsskadesikringsloven vedtaget: Lempeligere vurdering af arbejdsulykker – af Søren H. Klausen og Adam K. Rachid 
 • Energi: Energiklagenævnets stadfæstelse af energitilsynets afslag på pristillæg, da den omhandlede vindmølle ikke var fabriksny – af Hans Madsen og Anna Frandsen 

  Nummer 4, april 2019

 • Artikel: Hvem har ansvaret for affald, når driftsherren af en virksomhed går konkurs? – af Peter Pagh 
 • Miljø: Bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed sendt i høring – af Jacob Brandt og Mark C. Walters
 • Arbejdsmiljø: Sådan genoplader du på jobbet – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Ikke årsagssammenhæng mellem arbejdsulykke og sygemeldinger – af Søren H. Klausen og Adam K. Rachidi 
 • Energi: Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund – af Hans Madsen og Anna Frandsen 

  Nummer 3, marts 2019

 • Artikel: Regeringens plaststrategi er uholdbar: Virksomheder skal kompenseres for sortering – af Palle Bo Schmidt 
 • Miljø: Regler – af Jacob Brandt og Mark C. Walters
 • Arbejdsmiljø: At-vejledninger og materialer fra BFR’erne – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Oversigt over nye regler og afgørelser – af Søren H. Klausen og Adam K. Rachidi 
 • Energi: Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre lov – af Hans Madsen og Anna Frandsen 

  Nummer 2, februar 2019

 • Artikel: Afgrænsningen af kredsen af klageberettigede på detailhandelsområdet – af Henrik Hasselflug Nielsen 
 • Miljø: Forslag til Landsplandirektiv – af Jacob Brandt og Mark C. Walters
 • Arbejdsmiljø: Stressende arbejde kan øge risikoen for hjerteflimmer – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: #Metoo-lovforslag vedtaget: Større godtgørelse for seksuel chikane – af Søren H. Klausen og Adam K. Rachidi 
 • Energi: Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg – af Hans Madsen og Tine Vinther-Antonsen 

  Nummer 1, januar 2019

 • Artikel: Digitaliseringsklar og agil erhvervsrettet miljølovgivningen – af Ellen Magrethe Basse 
 • Miljø: Ophævelse af administrationsgebyret for erhvervsaffald – af Jacob Brandt og Mark C. Walters
 • Arbejdsmiljø: Arbejdet ved skærmen: Godt udstyr giver mindre risiko for smerter – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: EU-Domstolen: Arbejdsgivere skal aktivt sikre, at medarbejdere afholder ferie – af Søren H. Klausen og Adam K. Rachidi 
 • Energi: Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder – af Hans Madsen og Tine Vinther-Antonsen 

  Nummer 12, december 2018

 • Artikel: Vindmøllebekendtgørelsen– miljøvurdering og gyldighed: Fra juridisk artisteri til stilhed – af Peter Pagh 
 • Miljø: Nye bekendtgørelser på affaldsområdet – af Jacob Brandt og Mark C. Walters
 • Miljø: Højesteretsdom vedrørende ekspropriation – af Håkun Djurhuus 
 • Arbejdsmiljø: Angst for smerter øger risikoen for sygefravær – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Medarbejder havde ikke ret til forlængelse af sygedagpengeperiode – af Søren H. Klausen og Adam K. Rachidi 
 • Energi: Bekendtgørelse om pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet mv. – af Hans Madsen og Tine Vinther-Antonsen 

  Nummer 11, november 2018

 • Artikel: Etablering af vådområder mv. ved gennemførsel af vandrammedirektivet – af Flemming Elbæk og Johan L. Pedersen 
 • Miljø: Ny bemyndigelse til ministeren om offentliggørelse af navne på forurenende rederier – af Jacob Brandt og Mark C. Walters
 • Arbejdsmiljø: Hovedpine: En times træning om ugen virker – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Institution var ansvarlig for beboers overfald på medarbejder – af Søren H. Klausen og Adam K. Rachidi 
 • Energi: Forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning mv. – af Hans Madsen og Tine Vinther-Antonsen 

  Nummer 10, oktober 2018

 • Artikel: Hvad er retsstillingen for ulovligt anlagte biotoper efter naturbeskyttelsesloven § 3 – af Jakob Dam 
 • Miljø: Krav til ansøgninger om kystbeskyttelse – af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
 • Miljø: Skarp byretsafgørelse vedrørende transportforordningen - Grænseoverskridende affaldstransport – af Håkun Djurhuus  
 • Arbejdsmiljø: Løfteredskaber til personløft – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Erstatningsnævnets praksisændring var ulovlig – af Søren Hessellund Klausen og Adam Kidholm Rachidi  
 • Energi: Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og solcelleanlæg  – af Hans Madsen og Tine Vinther-Antonsen 

  Nummer 9, september 2018

 • Artikel: Beskyttelsen af grundvandet og vandindvindingsinteresser imod pesticidforurening – af Ellen Magrethe Basse 
 • Miljø: Justering af reglerne om støj fra vindmøller – af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
 • Arbejdsmiljø: Døgnrytmelys kan hjælpe sygeplejersker med skiftearbejde – af Gert Fuursted  
 • Arbejdsmiljø: Lovforslag vil beskytte medarbejderes helbredsoplysninger – af Søren Hessellund Klausen og Adam Kidholm Rachidi  
 • Energi: Energiklagenævnets stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning – af Hans Madsen og Tine Vinther- Antonsen 

  Nummer 8, august 2018

 • Artikel: Afværgeforanstaltninger og naturbevaringsplaner fritager ikke fra konsekvensvurdering §6, stk. 2, men reglerne gælder ikke fiskeri i den eksklusive økonomiske zone – af Peter Pagh 
 • Miljø: Ændring af planloven i høring: Ekspropriation, landsbyer samt lugt, støv og anden luftforurening – af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
 • Arbejdsmiljø: Hvor varmt må der være? – af Gert Fuursted  
 • Arbejdsmiljø: Mistet sygedagpengefusion kunne ikke modregnes i lønnen – af Søren Hessellund Klausen og Adam Kidholm Rachidi  
 • Energi: Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og solcelleanlæg – af Hans Madsen og Tine Vinther- Antonsen 

  Nummer 7, juli 2018

 • Artikel: Obligatorisk motion på arbejdspladsen i et arbejdsmiljøretligt perspektiv – af Nicole Christiansen 
 • Miljø: Drikkevandsressourcer: Nye områdeafgrænsninger – af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
 • Arbejdsmiljø: Bæredygtigt arbejdsmiljø kom hele vejen rundt! – af Gert Fuursted  
 • Arbejdsmiljø: Arbejdstidsdirektivet var ikke til hinder for lovindgreb under lærerkonflikten – af Søren Hessellund Klausen og Adam Kidholm Rachidi  
 • Energi: Ny bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder – af Hans Madsen og Anna Frandsen 

  Nummer 6, juni 2018

 • Artikel: Miljøgodkendelse af dambrug og havbrug - komplekse regler under ændring som led i udmøntning af Landbrugspakken (del II) – af Ellen Margrethe Basse 
 • Miljø: Nærmere regler om udformning og placering af skilte i det åbne land – af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
 • Arbejdsmiljø: Høj fysisk aktivitet i arbejdet øger risikoen for tidlig død - men kun blandt mænd – af Gert Fuursted  
 • Arbejdsmiljø: Person var ikke ansat og derfor ikke omfattet af arbejdsskadesikringsloven – af Søren Hessellund Klausen og Adam Kidholm Rachidi  
 • Energi: Bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne – af Hans Madsen og Anna Frandsen 

  Nummer 5, maj 2018

 • Artikel: Miljøgodkendelse af dambrug og havbrug- komplekse regler under ændring som led i udmøntningen af Landbrugspakken (del I) – af Ellen Margrethe Basse  
 • Miljø: Opdatering af målrettet kvælstofregulering – af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
 • Arbejdsmiljø: Millioner af mennesker med ondt i ryggen behandles forkert – af Gert Fuursted  
 • Arbejdsmiljø: Nye lovforslag vil give Arbejdstilsynet flere beføjelser – af Søren Hessellund Klausen og Adam Kidholm Rachidi  
 • Energi: Klage over energimærkningsrapport - registrering af opvarmet areal – af Hans Madsen og Anna Frandsen 

  Nummer 4, april 2018

 • Artikel: Status efter de første afgørelser om boringsnære beskyttelsesområder – af Kim Trenskow og Mads U. Østergaard  
 • Miljø: Flere friluftsreklamer i det åbne land – af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
 • Arbejdsmiljø: Ny kampagne om arbejdsulykker skal gøre op med mørketal – af Gert Fuursted  
 • Arbejdsmiljø: Påkørsel under frokost var ikke en arbejdsskade – af Søren Hessellund Klausen og Adam Kidholm Rachidi  
 • Energi: Klage over energimærkningsrapport vedrørende registrering af hulmursisolering – af Hans Madsen og Anna Frandsen 

  Nummer 3, marts 2018

 • Artikel: Opsættende virkning af klage: Behov for lovreform – af Peter Pagh  
 • Miljø: Forbud mod sprøjtning med glyphosat før høst i 2018  – af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
 • Arbejdsmiljø: Fysisk krævende arbejde påvirker ældres helbred mere end yngres – af Gert Fuursted  
 • Arbejdsmiljø: Erhvervsevnetab som følge af personlighedsforandring var dækningsberettiget efter arbejdsskadesikringsloven – af Søren Hessellund Klausen og Matias Popp  
 • Energi: Kommissionens gennemførelsesafgørelse om undtagelse af produktion og engrossalg af elektricitet i Holland – af Hans Madsen og Anna Frandsen 

  Nummer 2, februar 2018

 • Artikel: Lang tids forløb og passivitet – Tilsynsmyndigheders tab af retten til at håndhæve miljølovgivningen – af Alexandre Latif Schleimann-Jensen  
 • Miljø: Miljøstyrelsen overvejer fortolkningen af forbuddet i restproduktbekendtgørelsens § 13  – af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
 • Miljø: Jyllinge Grusgrav – af Håkun Djurhuus 
 • Arbejdsmiljø: Unge får fra 1. januar flere muligheder for at arbejde – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Ny principiel dom om beregning af differencetabserstatning – af Søren Hessellund Klausen og Matias Popp 
 • Energi: Ændring af lov om varmeforsyning – af Hans Madsen og Anna Frandsen 

  Nummer 1, januar 2018

 • Artikel: Er projekttilpasninger og vilkårsfastsættelse en mulighed under VVM-screeningen? – af Thomas Haugsted 
 • Miljø: Forenkling af miljø- og fødevarelovgivningen – af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
 • Arbejdsmiljø: Ny app gør det nemt at måle sikkerheden  – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Beregning af 120 dage ved deltidssygemelding – af Søren Hessellund Klausen og Matias Popp 
 • Energi: Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energ – af Hans Madsen og Anna Frandsen 

  Nummer 12, januar 2017

 • Artikel: Afværge og erstatningsnatur: Øget brug af kompensation i dansk VVM praksis – af Lone Kørnøv, Sanne Vammen Larsen og Per Christensen 
 • Miljø: Organisationsændringer: Nyudstedelse af en række bekendtgørelser – af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
 • Arbejdsmiljø: Dårligere indeklima på skolen om vinteren  – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Godtgørelse for overskridelse af 48-timersgrænsen – af Søren Hessellund Klausen og Matias Popp 
 • Energi: Ny bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdisributionsselskaber – af Hans Madsen og Anna Frandsen 

  Nummer 11, november 2017

 • Artikel: Status efter nye klagenævnsafgørelser og dom om gyldigheden af tilladelser til vindmølleparker og SMV-direktivets retsvirkning – af Peter Pagh 
 • Miljø: Implementering af udvindingsaffaldsdirektivet og direktivet om mellemstore fyringsanlæg – af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
 • Arbejdsmiljø: Gode rammer på arbejdet kan få os til at blive længere – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Arbejdsgiver var ikke ansvarlig for driftschefs sexchikane – af Søren Hessellund Klausen 
 • Energi: Bekendtgørelse om suspension af tilskud til industrielle kraft-varme-værker – af Hans Madsen og Kristian Jarl Kristensen 

  Nummer 10, oktober 2017

 • Artikel: Skaber vedtagelsen af lov nr. 668 af 8/6 2017 muligheder for vækst og udvikling i hele Danmark inden for detailhandelsområdet? – af Henrik Hasselflug Nielsen 
 • Miljø: Forebyggelse af skader ved oversvømmelse eller erosion – af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
 • Arbejdsmiljø: Projekt MEDvirk – Kom i mål med indsatser i arbejdsmiljøet – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Arbejdsgiver frifundet for erstatningskrav for psykisk arbejdsskade – af Søren Hessellund Klausen 
 • Energi: Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger – af Hans Madsen og Kristian Jarl Kristensen 

  Nummer 9, september 2017

 • Artikel: Når projekter har barriereeffekt på migrerende arter uden for Natura 2000-områder – af Peter Pagh 
 • Miljø: Høring om ny regulering af mellemstore fyringsanlæg – af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
 • Arbejdsmiljø: Kvinder og mænd reagerer forskelligt på mobning – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Søgning på internettet kunne lægges til grund i forsikringssag – af Søren Hessellund Klausen 
 • Energi: Ny bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv – af Hans Madsen og Kristian Jarl Kristensen 

  Nummer 8, august 2017

 • Artikel: Væsentlighedsvurderingen af påvirkning af Natura 2000-områder og opsættende virkning af klage – af Peter Pagh 
 • Miljø: Forbud mod pesticidrelaterede aktiviteter i boringsnære beskyttelsesområder – af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
 • Arbejdsmiljø: Ændring af At-vejledningen om arbejde med stoffer og materialer – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Arbejdspres udløste ikke erstatning til konstabel for efterfølgende stress – af Søren Hessellund Klausen 
 • Energi: Bekendtgørelse om lov om elforsyning – af Hans Madsen og Kristian Jarl Kristensen 

  Nummer 7, juli 2017

 • Artikel: Miljøvurdering ved forlængelse mv. af eksisterende godkendelser – af Flemming Elbæk 
 • Miljø: Miljøbeskyttelsesloven: Lempelse af dispensationspraksis og nye undtagelser – af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
 • Arbejdsmiljø: Hver tredje har symptomer på dårligt indeklima – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Forældelsesfristen for differenskrav regnes fra den endelige afgørelse i en arbejdsskadesag – af Søren Hessellund Klausen 
 • Energi:Bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne – af Hans Madsen og Louise Horn Aagesen 

  Nummer 6, juni 2017

 • Artikel: Digitalisering af sagsbehandlingen på miljøområdet – af Ellen Margrethe Basse 
 • Miljø:Moderniseringen af planloven vedtaget – af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
 • Arbejdsmiljø: Arbejdsulykker koster virksomhederne over fem mia. kr. om året – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Skorstensfejertradition var i strid med arbejdsmiljølovgivningen – af Søren Hessellund Klausen 
 • Energi: Afvisning af klage over tinglysning af forblivelsespligt – af Hans Madsen og Louise Horn Aagesen 

  Nummer 5, maj 2017

 • Artikel: Pragmatisme og sund fornuft: Håndtering af vurderinger efter EU-direktiver i dansk VVM-praksis – af Lone Kørnøv & Ivar Lyhne 
 • Miljø: Ændringsforslag til lovforslag om modernisering af planloven vedrørende virksomheders miljøpåvirkning – af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
 • Arbejdsmiljø: Toolbox-træning har effekt på arbejdsmiljøet – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Forsikringsselskab gik fri for kommunens regreskrav – af Søren Hessellund Klausen 
 • Energi: Klage afvist på grund af overskredet klagefrist – af Hans Madsen og Mai Staal Madsen 

  Nummer 4, april 2017

 • Artikel: Omstilling til cirkulær økonomi: Perspektiver og retlige barrierer – af Lærke Assembjerg  
 • Miljø: Etablering og placering af målrettede efterafgrøder til kvælstofreduktion – af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
 • Arbejdsmiljø: Folk med aftenarbejde lider mere af migræne – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø: Styrelse frifundet for at opsige stressramt medarbejder – af Søren Hessellund Klausen 
 • Energi: Vejledning om fastsættelse af takster for vandforsyning  – af Hans Madsen og Mai Staal Madsen 

  Nummer 3, marts 2017

 • Miljø: Ændring af husdyrbrugsloven, miljøbeskyttelsesloven, gødningsanvendelsesloven m.fl. – af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen  
 • Arbejdsmiljø: Virtuel ledelse udfordrer arbejdsmiljøet  – af Gert Fuursted
 • Arbejdsmiljø: Kommune var berettiget til, som led i partshøring, at videregive en statusattest med oplysninger om den ansattes psykiske helbredstilstand – af Søren Hessellund Klausen 
 • Energi: Vejledning om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed – af Hans Madsen og Mai Staal Madsen 
 • Oversigter

  Nummer 2, februar 2017

 • Miljø: Ændring af planloven: Nye og bedre udviklingsmuligheder i landdistrikter og for detailhandel – af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen  
 • Miljø: Når en sag falder mellem to nævn, vil nævnet så være forpligtet til at følge det overordnede plangrundlag? – af Håkun Djurhuus
 • Arbejdsmiljø: Har du brug for at pudse tonen lidt af? – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø:Diabetes og følgesygdomme var ikke et handicap – af Søren Hessellund Klausen 
 • Energi: Lov om ændring af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport – af Hans Madsen og Mai Staal Madsen  
 • Oversigter

  Nummer 1, januar 2017

 • Artikel: Miljøorganisationers skal efter Aarhus-konventionens art. 9(2) have adgang til at håndhæve habitatdirektivet – af Peter Pagh 
 • Miljø: Lovligt bestående aktivitet ved lokalplansvedtagelse kunne fortsætte uændret – af Håkun Djurhuus
 • Arbejdsmiljø:Firetrin til at hjælpe stressramt medarbejder tilbage – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø:Psykiske skader – arbejdsgivere. Giv agt! – af Søren Hessellund Klausen & Maria K. Frisch 
 • Energi: Energimærkning af bygninger – af Hans Madsen og Mai Staal Madsen  
 • Oversigter

  Nummer 12, december 2016

 • Artikel: Tvivl om gyldigheden af støjbekendtgørelsen og tilladelser til vindmølleparker – af Peter Pagh 
 • Miljø: Enklere og hurtigere proces i kystbeskyttelsessager – af Jacob Brandt
 • Arbejdsmiljø: Netværk gavner arbejdsmiljø i små virksomheder – af Gert Fuursted 
 • Arbejdsmiljø:Skadeslidtes usammenhængende beskrivelser førte til frifindelse i Ankestyrelsen – af Anders Etgen Reitz & Søren Hessellund Klausen 
 • Energi: Kommunes pålæg om tilslutningspligt og forblivelsespligt til varmeværk stadfæstet – af Hans Madsen & Denice Liv Palmelund Osborg  
 • Oversigter

  Nummer 11, november 2016

 • Miljø: Vandplanlægning: Interessent inddragelse og bemyndigelse om grænseoverskridende forurening – af Jacob Brandt 
 • Arbejdsmiljø: Mennesker har det svært med forandring – af Gert Fuursted
 • Arbejdsmiljø: Arbejdstager fik ingen godtgørelse for arbejdsgivers fremgangsmåde ved indhentning af helbredsoplysninger  – af Anders Etgen Reitz & Søren Hessellund Klausen 
 • Energi: »Håndværkerfradrag« – af Hans Madsen & Jonas Amtoft Gramstrup  
 • Oversigter

  Nummer 10, november 2016

 • Miljø: Forslag til modernisering af planloven – af Jacob Brandt 
 • Arbejdsmiljø: Arbejdsmiljø i byggebranchen på flere sprog – af Gert Fuursted
 • Arbejdsmiljø: Arbejdsmiljørepræsentant omfattet af overenskomst og beskyttet mod opsigelse – af Anders Etgen Reitz & Søren Hessellund Klausen 
 • Energi: Kommission har anerkendt frivillig ordning til dokumentation for overensstemmelse med bæredygtighedskriterier  – af Hans Madsen & Jonas Amtoft Gramstrup  
 • Oversigter
 • Nummer 9, september 2016 Artikel: Vildledende statslig vejledning om bortfald af byggetilladelse – af Peter Pagh Miljø: Forslag om Miljø- og Fødevare-klagenævnet – af Jacob Brandt Regler Domme og afgørelser Arbejdsmiljø: At-vejledning om arbejdsmiljøarbejde i almennyttige foreninger med frivilligt arbejde – af Gert Fuursted Oversigt over nye love og regler Energi: Ejendom ikke fritaget fra tilslutningspligt pga. uforholdsmæssige omkostninger – af Hans Madsen & Jonas Amtoft Gramstrup Oversigter Nummer 8, august 2016 Artikel: Reglerne om tilbudspligt mv. ved opstilling af vindmøller – af Thomas Andersen Thrane & Søren Hornbæk Svendesen Miljø: Kommune hæftede ikke for genopførelse af nedrevet ejendom – af Håkun Djurhuus Regler Domme og afgørelser Arbejdsmiljø: Stress som følge af merarbejde var ikke omfattet af arbejdsskadesikringsloven – af Anders Etgen Reitz & Søren Hessellund Klausen Oversigt over nye love og regler Energi: Energimærkning af bygninger – af Hans Madsen & Trine Frydendahl Bjerregaard Oversigter Nummer 7, juli 2016 Artikel: Hvilke foranstaltninger kan påbydes som fysisk lovliggørelse? - af Peter Pagh Miljø: Klimakorrektionsfaktor for affaldsforbrændingsanlæg - af Jacob Brandt Regler Arbejdsmiljø: Ankenævnet for Patienterstatningen kunne ændre upåklaget afgørelse til skade for klager - af Anders Etgen Reitz & Søren Hassellund Klausen Oversigt over nye love og regler Energi: Energinet.dks varetagelse af visse typer virksomhed - af Hans Madsen & Jonas Amtoft Oversigter Nummer 6, juni 2016 Artikel: The Paris Agreement – en global miljøtraktat uden tænder? - af Veit Koester Miljø: Ophævelse af forbuddet mod gødskning og sprøjtning - af Jacob BrandtRegler Arbejdsmiljø: Højesteretsdom: Berettiget at opsige ansat med handicappet søn - af Anders Etgen Reitz & Søren Hessellund Klausen Oversigt over nye love og regler Energi: Forslag om udsættelse af revision af logningsregler - af Hans Madsen & Jonas Amtoft Gramstrup Oversigter Nummer 5, maj 2016 Artikel: Når Natur- og Miljøklagenævnet belønner lovovertrædelser - af Peter Pagh Miljø: Byggeloven – Indførelse af certificerings ordning og undtagelse af udlejningsejendomme for byggeskadeforsikring - Af Jacob Brandt Regler Arbejdsmiljø: Forstyrrelser i åbne kontormiljøer - Af Gert FuurstedOversigt over nye love og regler Energi: Lovforslag om ændring af støtte-ordninger til biogas - Af Hans Madsen & Jonas Amtoft Gramstrup Oversigter Nummer 4, april 2016 Artikel: Lovligt bestående aktiviteter kan efter habitatdirektivets art. 6(2) kræve konsekvensvurdering af Natura 2000 påvirkning, og fysisk lovliggørelse kan kræve konsekvensvurdering efter art. 6(3) - Af Peter Pagh Miljø: Samlet lov om miljøvurdering af planer og programmer samt af konkrete projekter (VVM) - Af Jacob Brandt Regler Arbejdsmiljø: Fem tips til et sundt digitalt arbejdsmiljø - Af Gert Fuursted Oversigt over nye love og regler Energi: Stadfæstelse af pålæg om tilslutningspligt for både ny og eksisterende bebyggelse - Af Hans Madsen & Jonas Amtoft Gramstrup Oversigter Nummer 3, marts 2016 Artikel: Indeklimaproblemer og byfornyelse - Af Jacob Brandt & Sofie Dehlholm Holst Miljø: Hensyn til landskabet kan ikke varetages efter miljøsbeskyttelsesloven - Af Jacob Brandt Regler Arbejdsmiljø: Erhvervsevnetabserstatning var ikke forfaldent, og faldt derfor ikke i arv - Af Anders Etgen Reitz & Søren Hessellund Klausen Oversigt over nye love og regler Energi: Ændring af bekendtgørelse om beskikkelse som landsinspektør - Af Hans Madsen & Jonas Amtoft Gramstrup Oversigter Nummer 2, februar 2016 Artikel: Vandsektorforliget og det opfølgende lovforslag mv. - af Ellen Magrethe Basse Miljø: Støjvilkår kan ikke skærpes under hensyn til midlertidige opholdssteder for flygtninge - af Jacob brandt Lovforslag Bekendtgørelser Arbejdsmiljø: Velkommen til den nye portal om arbejdsmiljø - af Gert Fuursted Oversigt over nye love og regler Energi: Radioudstyr og elektromagnetiske forhold - af Marlene W. Plas & Trine Frydendahl Bjerregaard Oversigter Nummer 1, januar 2016 Artikel: Kræver mindre ændringer af planer miljøvurdering, og er fredninger omfattet af miljøvurderingsloven? - af Peter Pagh Miljø: En usædvanlig dom om underkendelse af ekspropriation - af Håkun Djurhuus Regler Domme og afgørelser Arbejdsmiljø: Ledende medarbejder havde ikke krav på bonus - af Anders Etgen Reitz & Søren Hessellund Klausen Oversigt over nye love og regler Energi: Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser - af Marlene W. Plas & Trine Frydendahl Bjerregaard Oversigter Nummer 12, december 2015 Artikel: Landbrugets biogasproduktion og varmeforsyningsloven - af Thomas Andersen Thrane Miljø: Lovforslag om ændring af genteknologiloven og sameksistensloven - dyrkningsforbud, obligatorisk digital kommunikation mv. - af Jacob Brandt Regler Domme og afgørelser Arbejdsmiljø: God ledelse giver høj sikkerhed på jobbet - af Gert Fuursted Oversigt og nye love og regler Energi: Elhandelsvirksomheders opgaver og forpligtelser ved levering af elektricitet - af Marlene W. Plas & Trine Frydendahl Bjerregaard Oversigter Nummer 11, november 2015 Artikel: Vandrammedirektivets direkte effekt - af Peter Pagh Miljø: Indberetning til register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR) - af Jacob Brandt Regler Domme og afgørelser Arbejdsmiljø: Ny forskning: Hård træning kan halvere det korte sygefravær - af Gert Fuursted Oversigt og nye love og regler Energi: Godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg - af Marlene W. Plas & Trine Frydendahl Bjerregaard Oversigter Nummer 10, oktober 2015 Artikel: Virkemidler for at forandre arbejdsmiljøkultur - af Gert Fuursted Miljø: Fastlæggelse af miljømål for vandområdeplanperioden 2015-2021 - af Jacob Brandt Regler Domme og afgørelser Arbejdsmiljø: Lønmodtagere har også krav på feriegodtgørelse som en del af tabt arbejdsfortjeneste under sygdom - af Anders Etgen Reitz & Søren Hesselund Klausen Oversigt og nye love og regler Energi: Klage over afslag på årsbaseret nettoafregning for egenproduceret elektricitet fra solcelleanlæg - af Marlene W. Plas og Trine Frydendahl Bjerregaard Oversigter Nummer 9, september 2015 Artikel Den første anvendelse af miljøerstatningsloven i 20 år - af Ellen Margrethe Basse Fra modstand til engagement - af Gert Fuursted Miljø: Højesteretsdom om kontinuitetsbrud - nedbrændt sommerhusejendeom - af Håkun Djurhuus Regler Domme og afgørelser Arbejdsmiljø: Psykopater påvirker arbejdsmiljøet - af Gert Fuursted Oversigt og nye love og regler Energi: Produktoplysninger for produkter til lokal rumopvarmning - af Marlene W. Plas og Trine Frydendahl Bjerregaard Oversigter Nummer 8, juli 2015 Artikel Hvor og hvornår gælder forbuddet mod tilstandsændringer i naturbeskyttelseslovens § 3, og hvad betyder forbuddet? - af Peter Pagh Hvorfor gør de ikke, som vi siger de skal? - af Gert Fuursted Miljø: Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag - af Jacob Brandt Regler Domme og afgørelser Arbejdsmiljø: Handicappede kan opsiges efter 120 dages-reglen - af Anders Etgen Reitz og Søren Hessellund Klausen Oversigt og nye love og regler Tilskud til investering i eldrevn varme-pumper til produktion af fjernvarme - af Marlene W. Plas og Trine Frydendahl Bjerregaard Oversigter Nummer 7, juli 2015 Artikel Er det forbudt at placere bænke, bålpladser og legeredskaber inden for strandbeskyttelseslinjen? - af Peter Pagh Miljø: Affaldsbekendtgørelsen er blevet ændret - af Jacob Brandt Regler Domme og afgørelser Arbejdsmiljø: Kan Ankestyrelsen tage stilling til et upåklaget spørgsmål? - af Anders Reitz og Søren Hessellund Klause Oversigt og nye love og regler Energi: Økonomisk risikoafdækning i forbindelse med geotermiboringer - af Marlene W. Plas og Trine Frydendahl Bjerregaard Oversigter Nummer 6, juni 2015 Artikel Miljøskadeloven: Den glemte lov - med kommentar til EU-Domstolens dom i sag C-514/13 - af Peter Pagh Miljø Regler Domme og afgørelser Arbejdsmiljø Oversigt og nye love og regler Energi Oversigter Nummer 5, maj 2015 Artikel Luftrammedirektivet, miljøbeskyttelsesloven og luftforureningen på Nørreport Station - af Peter Pagh Miljø Regler Domme og afgørelser Arbejdsmiljø Oversigt og nye love og regler Energi Oversigter