Tidsskrift for Miljø

Fagligt tidsskrift, der holder dig ajour med lovgivningen og retsudviklingen på hele miljøområdet og giver dig indblik i, hvordan lovgivningen anvendes i praksis. Tidsskriftet omhandler miljø, energi, arbejdsmiljø samt ekstern rapportering.

Artiklerne skrives af praktikere med mange års erfaring på området.

Tidsskriftet udkommer 12 gange om året.

Redaktion

Pernille Risgaard (love, regler og domme)
Birgitte Mogensen (artikler)
Håkun Djurhuus & Jacob Brandt (miljø)
Søren Hessellund Klausen og Gert Fuursted (arbejdsmiljø)
Hans Madsen (energi)

Ønsker du at bidrage?

Priser på abonnement

Årsabonnement på papir
Kr. 3.500,-

Ekspeditionsgebyr udgør pr. år
Danmark kr. 240,-
EU/Udland kr. 360,-

Løssalg
Kr. 350,- pr. stk.
Djøf-medlem kr. 280,- pr. stk.

Ved bestilling i løssalg kontakt venligst forlaget på forlag@djoef.dk

Alle priser er inklusive moms

Husk, at du som Djøf-medlem får 20% rabat på tidsskriftet.

Du kan bestille abonnement her

Seneste årgange

Nummer 8, august 2019
Artikel: eForvaltning på miljøområdet - af Søren Stig Andersen
Miljø: Ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen og bioaskebekendtgørelsen - af Jacob Brandt og Mark Christian Walters
Arbejdsmiljø: Solbeskyttelse ved udendørs arbejde - af Gert Fuursted
Arbejdsmiljø: Tre principielle sager afsagt af Sø- og Handelsretten: 120-dages reglen på spil igen - af Søren Hessellund Klausen og Kirsten Astrup
Energi: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/943 af 5. juni 2019 om det indre marked for elektricitet - af Hans Madsen og Anna Frandsen

Nummer 7, juli 2019
Artikel: Aarhus-konventionens klageorgan og -mekanisme: En gennemgang og analyse af procedurer og proces - af Veit Koester
Arbejdsmiljø: Nye regler om vurdering af farlig kemi - af Gert Fuursted
Arbejdsmiljø: Salgsassistent fik godtgørelse på 50.000 kr. efter grov seksuel chikane - af Søren H. Klausen og Adam K. Rachidi
Energi: Bekendtgørelse om ændring af pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet mv. - af Hans Madsen og Anna Frandsen

Nummer 6, juni 2019
Artikel: Inddragelse af offentligheden på klimaområdet i lyset af Parisaftalens artikel 12 og FN’s 17. verdensmål for bæredygtig udvikling - af Kenneth Schelde Andreasen
Miljø: Lovændring – skærpede miljøzoner for dieseldrevne busser, lastbiler og varebiler - af Jacob Brandt og Mark C. Walters
Arbejdsmiljø: Hver femte dansker får hudproblemer på jobbet - af Gert Fuursted
Arbejdsmiljø: Opsigelse af fleksjobber var ikke forskelsbehandling - af Søren H. Klausen og Adam K. Rachidi
Energi:Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund - af Hans Madsen og Anna Frandsen

Nummer 5, maj 2019
Artikel: Fysisk eller retlig lovliggørelse, når et projekt er etableret i modstrid med habitatdirektivets krav til Natura 2000 beskyttelse – og ansvar for genopretning
Arbejdsmiljø: Konflikter på jobbet kan stjæle opmærksomheden i trafikken
Arbejdsmiljø: Ændring af arbejdsskadesikringsloven vedtaget: Lempeligere vurdering af arbejdsulykker
Energi: Energiklagenævnets stadfæstelse af energitilsynets afslag på pristillæg, da den omhandlede vindmølle ikke var fabriksny

Nummer 4, april 2019
Artikel: Hvem har ansvaret for affald, når driftsherren af en virksomhed går konkurs? - af Peter Pagh
Miljø: Bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed sendt i høring - af Jacob Brandt og Mark C. Walters
Arbejdsmiljø: Sådan genoplader du på jobbet - af Gert Fuursted
Arbejdsmiljø: Ikke årsagssammenhæng mellem arbejdsulykke og sygemeldinger - af Søren H. Klausen og Adam K. Rachidi
Energi: Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund - af Hans Madsen og Anna Frandsen

Nummer 3, marts 2019
Artikel: Regeringens plaststrategi er uholdbar: Virksomheder skal kompenseres for sortering - af Palle Bo Schmidt
Miljø: Regler - af Jacob Brandt og Mark C. Walters
Arbejdsmiljø: At-vejledninger og materialer fra BFR’erne - af Gert Fuursted
Arbejdsmiljø: Oversigt over nye regler og afgørelser - af Søren H. Klausen og Adam K. Rachidi
Energi: Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love - af Hans Madsen og Anna Frandsen

Nummer 2, februar 2019
Artikel: Afgrænsningen af kredsen af klageberettigede på detailhandelsområdet - af Henrik Hasselflug Nielsen
Miljø: Forslag til Landsplandirektiv - af Jacob Brandt og Mark C. Walters
Arbejdsmiljø: Stressende arbejde kan øge risikoen for hjerteflimmer - af Gert Fuursted
Arbejdsmiljø: #Metoo-lovforslag vedtaget: Større godtgørelse for seksuel chikane - af Søren H. Klausen og Adam K. Rachidi
Energi: Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg - af Hans Madsen og Tine Vinther-Antonsen

Nummer 1, januar 2019
Artikel: Digitaliseringsklar og agil erhvervsrettet miljølovgivningen - af Ellen Magrethe Basse
Miljø: Ophævelse af administrationsgebyret for erhvervsaffald- af Jacob Brandt og Mark C. Walters
Arbejdsmiljø: Arbejdet ved skærmen: Godt udstyr giver mindre risiko for smerter - af Gert Fuursted
Arbejdsmiljø: EU-Domstolen: Arbejdsgivere skal aktivt sikre, at medarbejdere afholder ferie - af Søren H. Klausen og Adam K. Rachidi
Energi: Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder - af Hans Madsen og Tine Vinther-Antonsen

Nummer 12, december 2018
Artikel: Vindmøllebekendtgørelsen– miljøvurdering og gyldighed: Fra juridisk artisteri til stilhed - af Peter Pagh
Miljø: Nye bekendtgørelser på affaldsområdet- af Jacob Brandt og Mark C. Walters
Miljø: Højesteretsdom vedrørende ekspropriation - Af Håkun Djurhuus
Arbejdsmiljø: Angst for smerter øger risikoen for sygefravær - af Gert Fuursted
Arbejdsmiljø: Medarbejder havde ikke ret til forlængelse af sygedagpengeperiode - af Søren H. Klausen og Adam K. Rachidi
Energi: Bekendtgørelse om pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet mv. - af Hans Madsen og Tine Vinther-Antonsen

Nummer 11, november 2018
Artikel: Etablering af vådområder mv. ved gennemførsel af vandrammedirektivet - af Flemming Elbæk og Johan L. Pedersen
Miljø: Ny bemyndigelse til ministeren om offentliggørelse af navne på forurenende rederier - af Jacob Brandt og Mark C. Walters
Arbejdsmiljø: Hovedpine: En times træning om ugen virker - af Gert Fuursted
Arbejdsmiljø: Institution var ansvarlig for beboers overfald på medarbejder - af Søren H. Klausen og Adam K. Rachidi
Energi: Forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning mv. - af Hans Madsen og Tine Vinther-Antonsen

Nummer 10, oktober 2018
Artikel: Hvad er retsstillingen for ulovligt anlagte biotoper efter naturbeskyttelsesloven § 3? - af Jakob Dam
Miljø: Krav til ansøgninger om kystbeskyttelse - af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
Miljø: Skarp byretsafgørelse vedrørende transportforordningen - Grænseoverskridende affaldstransport - af Håkun Djurhuus
Arbejdsmiljø: Løfteredskaber til personløft - af Gert Fuursted
Arbejdsmiljø: Erstatningsnævnets praksisændring var ulovlig - af af Søren Hessellund Klausen og Adam Kidholm Rachidi
Energi: Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og solcelleanlæg - af Hans Madsen og Tine Vinther-Antonsen

Nummer 9, september 2018
Artikel: Beskyttelsen af grundvandet og vandindvindingsinteresser imod pesticidforurening - af Ellen Magrethe Basse
Miljø: Justering af reglerne om støj fra vindmøller - af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
Arbejdsmiljø: Døgnrytmelys kan hjælpe sygeplejersker med skiftearbejde - af Gert Fuursted
Arbejdsmiljø: Lovforslag vil beskytte medarbejderes helbredsoplysninger - af Søren Hessellund Klausen og Adam Kidholm Rachidi
Energi: Energiklagenævnets stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning - af Hans Madsen og Tine Vinther- Antonsen

Nummer 8, august 2018
Artikel: Afværgeforanstaltninger og naturbevaringsplaner fritager ikke fra konsekvensvurdering §6, stk. 2, men reglerne gælder ikke fiskeri i den eksklusive økonomiske zone - af Peter Pagh
Miljø: Ændring af planloven i høring: Ekspropriation, landsbyer samt lugt, støv og anden luftforurening - af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
Arbejdsmiljø: Hvor varmt må der være? - af Gert Fuursted
Arbejdsmiljø: Mistet sygedagpengefusion kunne ikke modregnes i lønnen - af Søren Hessellund Klausen og Adam Kidholm Rachidi
Energi: Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og solcelleanlæg - af Hans Madsen og Tine Vinther-Antonsen

Nummer 7, juli 2018
Artikel: Obligatorisk motion på arbejdspladsen i et arbejdsmiljøretligt perspektiv - af Nicole Christiansen
Miljø: Drikkevandsressourcer: Nye områdeafgrænsninger - af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
Arbejdsmiljø: Bæredygtigt arbejdsmiljø kom hele vejen rundt! - af Gert Fuursted
Arbejdsmiljø: Arbejdstidsdirektivet var ikke til hinder for lovindgreb under lærerkonflikten - af Søren Hessellund Klausen og Adam Kidholm Rachidi
Energi: Ny bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder - af Hans Madsen og Anna Frandsen

Nummer 6, juni 2018
Artikel: Miljøgodkendelse af dambrug og havbrug - komplekse regler under ændring som led i udmøntning af Landbrugspakken (del II) - af Ellen Margrethe Basse
Miljø: Nærmere regler om udformning og placering af skilte i det åbne land - af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
Arbejdsmiljø: Høj fysisk aktivitet i arbejdet øger risikoen for tidlig død - men kun blandt mænd - af Gert Fuursted
Arbejdsmiljø: Person var ikke ansat og derfor ikke omfattet af arbejdsskadesikringsloven - af Søren Hessellund Klausen og Adam Kidholm Rachidi
Energi: Bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne - af Hans Madsen og Anna Frandsen

Nummer 5, maj 2018
Artikel: Miljøgodkendelse af dambrug og havbrug- komplekse regler under ændring som led i udmøntningen af Landbrugspakken (del I) - af Ellen Margrethe Basse
Miljø: Opdatering af målrettet kvælstofregulering - af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
Arbejdsmiljø: Millioner af mennesker med ondt i ryggen behandles forkert- af Geert Fuursted
Arbejdsmiljø: Nye lovforslag vil give Arbejdstilsynet flere beføjelser - af Søren Hessellund Klausen og Adam Kidholm Rachidi
Energi: Klage over energimærkningsrapport - registrering af opvarmet areal - af Hans Madsen og Anna Frandsen

Nummer 4, april 2018
Artikel: Status efter de første afgørelser om boringsnære beskyttelsesområder - af Kim Trenskow og Mads U. Østergaard
Miljø: Flere friluftsreklamer i det åbne land - af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
Arbejdsmiljø: Ny kampagne om arbejdsulykker skal gøre op med mørketal - ag Geert Fuursted
Arbejdsmiljø: Påkørsel under frokost var ikke en arbejdsskade - af Søren Hessellund Klausen og Adam Kidholm Rachidi
Energi: Klage over energimærkningsrapport vedrørende registrering af hulmursisolering - af Hans Madsen og Anna Frandsen

Nummer 3, marts 2018
Artikel: Opsættende virkning af klage: Behov for lovreform – af Peter Pagh
Miljø: Forbud mod sprøjtning med glyphosat før høst i 2018 – af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
Arbejdsmiljø: Fysisk krævende arbejde påvirker ældres helbred mere end yngres – af Gert Fuursted
Arbejdsmiljø: Erhvervsevnetab som følge af personlighedsforandring var dækningsberettiget efter arbejdsskadesikringsloven – af Søren Hessellund Klausen og Matias Popp
Energi: Kommissionens gennemførelsesafgørelse om undtagelse af produktion og engrossalg af elektricitet i Holland – af Hans Madsen og Anna Frandsen

Nummer 2, februar 2018
Artikel: Lang tids forløb og passivitet – Tilsynsmyndigheders tab af retten til at håndhæve miljølovgivningen – af Alexandre Latif Schleimann-Jensen
Miljø: Miljøstyrelsen overvejer fortolkningen af forbuddet i restproduktbekendtgørelsens § 13 – af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
Miljø: Jyllinge Grusgrav – af Håkun Djurhuus
Arbejdsmiljø: Unge får fra 1. januar flere muligheder for at arbejde – af Gert Fuursted
Arbejdsmiljø: Ny principiel dom om beregning af differencetabserstatning – af Søren Hessellund Klausen og Matias Popp
Energi: Ændring af lov om varmeforsyning – af Hans Madsen og Anna Frandsen

Nummer 1, januar 2018
Artikel: Er projekttilpasninger og vilkårsfastsættelse en mulighed under VVM-screeningen? – afThomas Haugsted
Miljø: Forenkling af miljø- og fødevarelovgivningen – af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
Arbejdsmiljø: Ny app gør det nemt at måle sikkerheden – af Gert Fuursted
Arbejdsmiljø: Beregning af 120 dage ved deltidssygemelding – af Søren Hessellund Klausen og Matias Popp
Energi: Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi – af Hans Madsen og Anna Frandsen

Nummer 12, december 2017
Artikel: Afværge og erstatningsnatur: Øget brug af kompensation i dansk VVM praksis – af Lone Kørnøv, Sanne Vammen Larsen og Per Christensen
Miljø: Organisationsændringer: Nyudstedelse af en række bekendtgørelser – af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
Arbejdsmiljø: Dårligere indeklima på skolen om vinteren – af Gert Fuursted
Arbejdsmiljø: Godtgørelse for overskridelse af 48-timersgrænsen – af Søren Hessellund Klausen og Matias Popp
Energi: Ny bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdisributionsselskaber – af Hans Madsen og Anna Frandsen

Nummer 11, november 2017
Artikel: Status efter nye klagenævnsafgørelser og dom om gyldigheden af tilladelser til vindmølleparker og SMV-direktivets retsvirkning - afPeter Pagh
Miljø: Implementering af udvindingsaffaldsdirektivet og direktivet om mellemstore fyringsanlæg - afJacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
Arbejdsmiljø: Gode rammer på arbejdet kan få os til at blive længere - af Gert Fuursted
Arbejdsmiljø: Arbejdsgiver var ikke ansvarlig for driftschefs sexchikane - af Søren Hessellund Klausen
Energi: Bekendtgørelse om suspension af tilskud til industrielle kraft-varme-værker - af Hans Madsen & Kristian Jarl Kristensen

Nummer 10, oktober 2017
Artikel: Skaber vedtagelsen af lov nr. 668 af 8/6 2017 muligheder for vækst og udvikling i hele Danmark inden for detailhandelsområdet? - af Henrik Hasselflug Nielsen
Miljø: Forebyggelse af skader ved oversvømmelse eller erosion - af Jacob Brandt & Alexandre Latif Schleimann-Jensen
Arbejdsmiljø: Projekt MEDvirk – Kom i mål med indsatser i arbejdsmiljøet - af Gert Fuursted
Arbejdsmiljø: Arbejdsgiver frifundet for erstatningskrav for psykisk arbejdsskade - af Søren Hessellund Klausen
Energi: Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger- af Hans Madsen & Kristian Jarl Kristensen

Nummer 9, september 2017
Artikel: Når projekter har barriereeffekt på migrerende arter uden for Natura 2000-områder - af Peter Pagh
Miljø: Høring om ny regulering af mellemstore fyringsanlæg - af Jacob Brandt & Alexandre Latif Schleimann-Jensen
Arbejdsmiljø: Kvinder og mænd reagerer forskelligt på mobning - af Gert Fuursted
Arbejdsmiljø: Søgning på internettet kunne lægges til grund i forsikringssag - af Søren Hessellund Klausen
Energi: Ny bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv - af Hans Madsen & Kristian Jarl Kristensen

Nummer 8, august 2017
Artikel: Væsentlighedsvurderingen af påvirkning af Natura 2000-områder og opsættende virkning af klage – af Peter Pagh
Miljø: Forbud mod pesticidrelaterede aktiviteter i boringsnære beskyttelsesområder – af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
Arbejdsmiljø: Ændring af At-vejledningen om arbejde med stoffer og materialer – af Gert Fuursted
Arbejdsmiljø: Arbejdspres udløste ikke erstatning til konstabel for efterfølgende stress – af Søren Hessellund Klausen
Energi: Bekendtgørelse om lov om elforsyning – af Hans Madsen og Kristian Jarl Kristensen

Nummer 7, juli 2017
Artikel: Miljøvurdering ved forlængelse mv. af eksisterende godkendelser - af Flemming Elbæk
Miljø: Miljøbeskyttelsesloven: Lempelse af dispensationspraksis og nye undtagelser - af Jacob Brandt & Alexandre Latif Schleimann-Jensen
Arbejdsmiljø: Hver tredje har symptomer på dårligt indeklima - af Gert Fuursted
Arbejdsmiljø: Forældelsesfristen for differenskrav regnes fra den endelige afgørelse i en arbejdsskadesag - af Søren Hessellund Klausen
Energi:Bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne - af Hans Madsen & Louise Horn Aagesen

Nummer 6, juni 2017
Artikel: Digitalisering af sagsbehandlingen på miljøområdet - af Ellen Margrethe Basse
Miljø:Moderniseringen af planloven vedtaget - af Jacob Brandt & Alexandre Latif Schleimann-Jensen
Arbejdsmiljø: Arbejdsulykker koster virksomhederne over fem mia. kr. om året - af Gert Fuursted
Arbejdsmiljø: Skorstensfejertradition var i strid med arbejdsmiljølovgivningen - af Søren Hessellund Klausen
Energi: Afvisning af klage over tinglysning af forblivelsespligt - af Hans Madsen & Louise Horn Aagesen

Nummer 5, maj 2017
Artikel: Pragmatisme og sund fornuft: Håndtering af vurderinger efter EU-direktiver i dansk VVM-praksis - af Lone Kørnøv & Ivar Lyhne
Miljø: Ændringsforslag til lovforslag om modernisering af planloven vedrørende virksomheders miljøpåvirkning - af Jacob Brandt & Alexandre Latif Schleimann-Jensen
Arbejdsmiljø: Toolbox-træning har effekt på arbejdsmiljøet - af Gert Fuursted
Arbejdsmiljø: Forsikringsselskab gik fri for kommunens regreskrav - af Søren Hessellund Klausen
Energi: Klage afvist på grund af overskredet klagefrist - af Hans Madsen & Mai Staal Madsen

Nummer 4, maj 2017
Artikel: Omstilling til cirkulær økonomi: Perspektiver og retlige barrierer - af Lærke Assembjerg
Miljø: Etablering og placering af målrettede efterafgrøder til kvælstofreduktion - af Jacob Brandt & Alexandre Latif Schleimann-Jensen
Arbejdsmiljø: Folk med aftenarbejde lider mere af migræne - af Gert Fuursted
Arbejdsmiljø: Styrelse frifundet for at opsige stressramt medarbejder - af Søren Hessellund Klausen
Energi: Vejledning om fastsættelse af takster for vandforsyning - af Hans Madsen & Mai Staal Madsen

Nummer 3, marts 2017
Miljø: Ændring af husdyrbrugsloven, miljøbeskyttelsesloven, gødningsanvendelsesloven m.fl. - af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
Arbejdsmiljø: Virtuel ledelse udfordrer arbejdsmiljøet – af Gert Fuursted
Arbejdsmiljø: Kommune var berettiget til, som led i partshøring, at videregive en statusattest med oplysninger om den ansattes psykiske helbredstilstand – af Søren Hessellund Klausen
Energi: Vejledning om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed – af Hans Madsen og Mai Staal Madsen
Oversigter

Nummer 2, februar 2017
Miljø: Ændring af planloven: Nye og bedre udviklingsmuligheder i landdistrikter og for detailhandel - af Jacob Brandt og Alexandre Latif Schleimann-Jensen
Miljø: Når en sag falder mellem to nævn, vil nævnet så være forpligtet til at følge det overordnede plangrundlag? – af Håkun DjurhuusRegler
Domme og afgørelser
Arbejdsmiljø: Har du brug for at pudse tonen lidt af? – af Gert FuurstedOversigter over nye love og regler
Arbejdsmiljø:Diabetes og følgesygdomme var ikke et handicap – af Søren Hessellund Klausen
Energi: Lov om ændring af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport – af Hans Madsen og Mai Staal Madsen
Oversigter

Nummer 1, januar 2017
Artikel: Miljøorganisationers skal efter Aarhus-konventionens art. 9(2) have adgang til at håndhæve habitatdirektivet – af Peter Pagh
Miljø: Lovligt bestående aktivitet ved lokalplansvedtagelse kunne fortsætte uændret - af Håkun DjurhuusRegler
Domme og afgørelser
Arbejdsmiljø:Firetrin til at hjælpe stressramt medarbejder tilbage - af Gert FuurstedOversigter over nye love og regler
Arbejdsmiljø:Psykiske skader – arbejdsgivere. Giv agt!- af Søren Hessellund Klausen & Maria K. Frisch
Energi: Energimærkning af bygninger- af Hans Madsen & Mai Staal Madsen
Oversigter

Nummer 12, december 2016
Artikel: Tvivl om gyldigheden af støjbekendtgørelsen og tilladelser til vindmølleparker – af Peter Pagh
Miljø: Enklere og hurtigere proces i kystbeskyttelsessager - af Jacob BrandtRegler
Domme og afgørelser
Arbejdsmiljø: Netværk gavner arbejdsmiljø i små virksomheder - af Gert FuurstedOversigter over nye love og regler
Arbejdsmiljø:Skadeslidtes usammenhængende beskrivelser førte til frifindelse i Ankestyrelsen- af Anders Etgen Reitz & Søren Hessellund Klausen
Energi: Kommunes pålæg om tilslutningspligt og forblivelsespligt til varmeværk stadfæstet - af Hans Madsen & Denice Liv Palmelund Osborg
Oversigter

Nummer 11, november 2016
Miljø: Vandplanlægning: Interessent inddragelse og bemyndigelse om grænseoverskridende forurening - af Jacob BrandtRegler
Domme og afgørelser
Arbejdsmiljø: Mennesker har det svært med forandring - af Gert FuurstedOversigter over nye love og regler
Arbejdsmiljø: Arbejdstager fik ingen godtgørelse for arbejdsgivers fremgangsmåde ved indhentning af helbredsoplysninger - af Anders Etgen Reitz & Søren Hessellund Klausen
Energi: »Håndværkerfradrag« - af Hans Madsen & Jonas Amtoft Gramstrup
Oversigter

Nummer 10, oktober 2016
Miljø: Forslag til modernisering af planloven - af Jacob BrandtRegler
Domme og afgørelser
Arbejdsmiljø: Arbejdsmiljø i byggebranchen på flere sprog - af Gert FuurstedOversigter over nye love og regler
Arbejdsmiljø: Arbejdsmiljørepræsentant omfattet af overenskomst og beskyttet mod opsigelse - af Anders Etgen Reitz & Søren Hessellund Klausen
Energi: Kommission har anerkendt frivillig ordning til dokumentation for overensstemmelse med bæredygtighedskriterier - af Hans Madsen & Jonas Amtoft Gramstrup
Oversigter

Nummer 9, september 2016
Artikel: Vildledende statslig vejledning om bortfald af byggetilladelse – af Peter Pagh
Miljø: Forslag om Miljø- og Fødevare-klagenævnet – af Jacob Brandt
Regler
Domme og afgørelser
Arbejdsmiljø: At-vejledning om arbejdsmiljøarbejde i almennyttige foreninger med frivilligt arbejde – af Gert Fuursted
Oversigt over nye love og regler
Energi: Ejendom ikke fritaget fra tilslutningspligt pga. uforholdsmæssige omkostninger – af Hans Madsen & Jonas Amtoft Gramstrup
Oversigter

Nummer 8, august 2016
Artikel: Reglerne om tilbudspligt mv. ved opstilling af vindmøller – af Thomas Andersen Thrane & Søren Hornbæk Svendesen
Miljø: Kommune hæftede ikke for genopførelse af nedrevet ejendom – af Håkun Djurhuus
Regler
Domme og afgørelser
Arbejdsmiljø: Stress som følge af merarbejde var ikke omfattet af arbejdsskadesikringsloven – af Anders Etgen Reitz & Søren Hessellund Klausen
Oversigt over nye love og regler
Energi: Energimærkning af bygninger – af Hans Madsen & Trine Frydendahl Bjerregaard
Oversigter

Nummer 7, juli 2016
Artikel: Hvilke foranstaltninger kan påbydes som fysisk lovliggørelse? - af Peter Pagh
Miljø: Klimakorrektionsfaktor for affaldsforbrændingsanlæg - af Jacob Brandt
Regler
Arbejdsmiljø: Ankenævnet for Patienterstatningen kunne ændre upåklaget afgørelse til skade for klager - af Anders Etgen Reitz & Søren Hassellund Klausen
Oversigt over nye love og regler
Energi: Energinet.dks varetagelse af visse typer virksomhed - af Hans Madsen & Jonas Amtoft
Oversigter

Nummer 6, juni 2016
Artikel: The Paris Agreement – en global miljøtraktat uden tænder? - af Veit Koester
Miljø: Ophævelse af forbuddet mod gødskning og sprøjtning - af Jacob BrandtRegler
Arbejdsmiljø: Højesteretsdom: Berettiget at opsige ansat med handicappet søn - af Anders Etgen Reitz & Søren Hessellund Klausen
Oversigt over nye love og regler
Energi: Forslag om udsættelse af revision af logningsregler - af Hans Madsen & Jonas Amtoft Gramstrup
Oversigter

Nummer 5, maj 2016
Artikel: Når Natur- og Miljøklagenævnet belønner lovovertrædelser - af Peter Pagh
Miljø: Byggeloven – Indførelse af certificerings ordning og undtagelse af udlejningsejendomme for byggeskadeforsikring - Af Jacob Brandt
Regler
Arbejdsmiljø: Forstyrrelser i åbne kontormiljøer - Af Gert FuurstedOversigt over nye love og regler
Energi: Lovforslag om ændring af støtte-ordninger til biogas - Af Hans Madsen & Jonas Amtoft Gramstrup
Oversigter

Nummer 4, april 2016
Artikel: Lovligt bestående aktiviteter kan efter habitatdirektivets art. 6(2) kræve konsekvensvurdering af Natura 2000 påvirkning, og fysisk lovliggørelse kan kræve konsekvensvurdering efter art. 6(3) - Af Peter Pagh
Miljø: Samlet lov om miljøvurdering af planer og programmer samt af konkrete projekter (VVM) - Af Jacob Brandt
Regler
Arbejdsmiljø: Fem tips til et sundt digitalt arbejdsmiljø - Af Gert Fuursted
Oversigt over nye love og regler
Energi: Stadfæstelse af pålæg om tilslutningspligt for både ny og eksisterende bebyggelse - Af Hans Madsen & Jonas Amtoft Gramstrup
Oversigter

Nummer 3, marts 2016
Artikel: Indeklimaproblemer og byfornyelse - Af Jacob Brandt & Sofie Dehlholm Holst
Miljø: Hensyn til landskabet kan ikke varetages efter miljøsbeskyttelsesloven - Af Jacob Brandt
Regler
Arbejdsmiljø: Erhvervsevnetabserstatning var ikke forfaldent, og faldt derfor ikke i arv - Af Anders Etgen Reitz & Søren Hessellund Klausen
Oversigt over nye love og regler
Energi: Ændring af bekendtgørelse om beskikkelse som landsinspektør - Af Hans Madsen & Jonas Amtoft Gramstrup
Oversigter

Nummer 2, februar 2016
Artikel: Vandsektorforliget og det opfølgende lovforslag mv. - af Ellen Magrethe Basse
Miljø: Støjvilkår kan ikke skærpes under hensyn til midlertidige opholdssteder for flygtninge - af Jacob brandt
Lovforslag
Bekendtgørelser
Arbejdsmiljø: Velkommen til den nye portal om arbejdsmiljø - af Gert Fuursted
Oversigt over nye love og regler
Energi: Radioudstyr og elektromagnetiske forhold - af Marlene W. Plas & Trine Frydendahl Bjerregaard
Oversigter

Nummer 1, januar 2016
Artikel: Kræver mindre ændringer af planer miljøvurdering, og er fredninger omfattet af miljøvurderingsloven? - af Peter Pagh
Miljø: En usædvanlig dom om underkendelse af ekspropriation - af Håkun Djurhuus
Regler
Domme og afgørelser
Arbejdsmiljø: Ledende medarbejder havde ikke krav på bonus - af Anders Etgen Reitz & Søren Hessellund Klausen
Oversigt over nye love og regler
Energi: Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser - af Marlene W. Plas & Trine Frydendahl Bjerregaard
Oversigter

Nummer 12, december 2015
Artikel: Landbrugets biogasproduktion og varmeforsyningsloven - af Thomas Andersen Thrane
Miljø: Lovforslag om ændring af genteknologiloven og sameksistensloven - dyrkningsforbud, obligatorisk digital kommunikation mv. - af Jacob Brandt
Regler
Domme og afgørelser
Arbejdsmiljø: God ledelse giver høj sikkerhed på jobbet - af Gert Fuursted
Oversigt og nye love og regler
Energi: Elhandelsvirksomheders opgaver og forpligtelser ved levering af elektricitet - af Marlene W. Plas & Trine Frydendahl Bjerregaard
Oversigter

Nummer 11, november 2015
Artikel: Vandrammedirektivets direkte effekt - af Peter Pagh
Miljø: Indberetning til register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR) - af Jacob Brandt
Regler
Domme og afgørelser
Arbejdsmiljø: Ny forskning: Hård træning kan halvere det korte sygefravær - af Gert Fuursted
Oversigt og nye love og regler
Energi: Godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg - af Marlene W. Plas & Trine Frydendahl Bjerregaard
Oversigter

Nummer 10, oktober 2015
Artikel: Virkemidler for at forandre arbejdsmiljøkultur - af Gert Fuursted
Miljø: Fastlæggelse af miljømål for vandområdeplanperioden 2015-2021 - af Jacob Brandt
Regler
Domme og afgørelser
Arbejdsmiljø: Lønmodtagere har også krav på feriegodtgørelse som en del af tabt arbejdsfortjeneste under sygdom - af Anders Etgen Reitz & Søren Hesselund Klausen
Oversigt og nye love og regler
Energi: Klage over afslag på årsbaseret nettoafregning for egenproduceret elektricitet fra solcelleanlæg - af Marlene W. Plas og Trine Frydendahl Bjerregaard
Oversigter

Nummer 9, september 2015
Artikel Den første anvendelse af miljøerstatningsloven i 20 år - af Ellen Margrethe Basse
Fra modstand til engagement - af Gert Fuursted
Miljø: Højesteretsdom om kontinuitetsbrud - nedbrændt sommerhusejendeom - af Håkun Djurhuus
Regler
Domme og afgørelser
Arbejdsmiljø: Psykopater påvirker arbejdsmiljøet - af Gert Fuursted
Oversigt og nye love og regler
Energi: Produktoplysninger for produkter til lokal rumopvarmning - af Marlene W. Plas og Trine Frydendahl Bjerregaard
Oversigter

Nummer 8, juli 2015
Artikel Hvor og hvornår gælder forbuddet mod tilstandsændringer i naturbeskyttelseslovens § 3, og hvad betyder forbuddet? - af Peter Pagh
Hvorfor gør de ikke, som vi siger de skal? - af Gert Fuursted
Miljø: Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag - af Jacob Brandt
Regler
Domme og afgørelser
Arbejdsmiljø: Handicappede kan opsiges efter 120 dages-reglen - af Anders Etgen Reitz og Søren Hessellund Klausen
Oversigt og nye love og regler
Tilskud til investering i eldrevn varme-pumper til produktion af fjernvarme - af Marlene W. Plas og Trine Frydendahl Bjerregaard
Oversigter

Nummer 7, juli 2015
Artikel Er det forbudt at placere bænke, bålpladser og legeredskaber inden for strandbeskyttelseslinjen? - af Peter Pagh
Miljø: Affaldsbekendtgørelsen er blevet ændret - af Jacob Brandt
Regler
Domme og afgørelser
Arbejdsmiljø: Kan Ankestyrelsen tage stilling til et upåklaget spørgsmål? - af Anders Reitz og Søren Hessellund Klause
Oversigt og nye love og regler
Energi: Økonomisk risikoafdækning i forbindelse med geotermiboringer - af Marlene W. Plas og Trine Frydendahl Bjerregaard
Oversigter

Nummer 6, juni 2015
Artikel Miljøskadeloven: Den glemte lov - med kommentar til EU-Domstolens dom i sag C-514/13 - af Peter Pagh
Miljø Regler
Domme og afgørelser
Arbejdsmiljø Oversigt og nye love og regler
Energi
Oversigter

Nummer 5, maj 2015
Artikel Luftrammedirektivet, miljøbeskyttelsesloven og luftforureningen på Nørreport Station - af Peter Pagh
Miljø Regler
Domme og afgørelser
Arbejdsmiljø Oversigt og nye love og regler
Energi
Oversigter