Kommenteret retsplejelov – nu i 10. udgave

 

Kommenteret retsplejelov foreligger nu i en gennemgribende omarbejdet 10. udgave opbygget som en traditionel lovkommentar med sammenhængende tekstafsnit.

Siden sidste udgave fra 2013 er der vedtaget mere end 30 ændringer i retsplejeloven, og der er fremkommet mange hundrede nye centrale afgørelser, som alle er omtalt. Af mere markante ændringer er blandt andet de nye regler om påbud og forbud, ændrede regler om appel og appelbegrænsning i civile sager, nye regler om syn og skøn og anden sagkyndig bevisførelse.

Desuden gennemgår lovkommentaren indførelsen af domstolenes sagsportal samt en række ændringer af straffeprocessuel karakter, herunder vedrørende videoafhøringer og retningslinjer for behandling af sager om økonomisk kriminalitet.

Værket er skrevet af 36 af landets førende jurister, der blandt andet omfatter dommere, forskere og advokater. Re­daktionen har bestået af kommitteret hos Folketingets Om­budsmand Jens Møller, højesteretsdommer Oliver Talevski, landsdommer Peter Thønnings og professor dr.jur. Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen.

 

Retsplejelovens redaktører

Jens Møller er kommitteret (og tidligere direktør) hos Folketingets Ombudsmand. Bag sig har han et omfattende juridisk forfatterskab og har desuden redigeret Kommenteret Retsplejelov siden 1982. Han har endvidere været lektor i procesret ved Københavns Universitet, hvor han nu er adjungeret professor.

Oliver Talevski er højesteretsdommer og næstformand i Arbejdsretten. Han er også formand for Pro­cesbevillingsnævnet. Han har tidligere været landsdommer ved Østre Landsret og bl.a. kontorchef i Justitsministeriet. Han har endvidere været advokat hos Kammeradvokaten.

Peter Thønnings har virket som advokat og siden som domstolsjurist ved en række domstolsembeder, herunder ved forskellige byretter, ved landsret og Højesteret og har siden 2010 været udnævnt som landsdommer ved Østre Landsret. Han har tillige undervist i procesret ved Københavns Universitet.

Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen er professor på Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet. Han blev dr.jur. i 2002. Han har siden 2004 været professor bl.a. i civilproces og fogedret og er forfat­ter på lærebøger i civilproces og fogedret. Han er medlem af Procesbevillingsnævnet og formand for Konkursrådet.

Læs mere og bestil Kommenteret retsplejelov