Arbejdsmarkedsforhold

Serien er en videnskabeligt redigeret bogserie, der beskæftiger sig med arbejdsmarkedsforskning inden for fagområderne politologi, sociologi og økonomi.

Herunder hører for eksempel forskning i regulering af arbejdsmarkedet gennem overenskomster, samarbejde, trepartsforhandlinger og lovgivning, relationen mellem EU-lovgivning og det danske arbejdsmarked, beskæftigelsespolitik, køn og arbejdsmarked, arbejdsmigration, internationalisering og digitalisering.

Seriens udgivelser er primært danske originale værker, men engelsksprogede værker kan også antages. Der lægges vægt på den gennemarbejdede analyse, god sproglig fremstilling og en læsevenlig formidling.

Har du en ide til et manuskript til bogserien Arbejdsmarkedsforhold?

Hvis du har en ide, som du ønsker at dele med os inden for rammerne af bogserien Arbejdsmarkedsforhold, kan du downloade dette oplysningsskema, udfylde det og sende det til redaktionen på forlag@djoef.dk att.: Redaktionen, Arbejdsmarkedsforhold. Vi ser frem til at høre fra dig.

Hvad kan redaktørerne og Djøf Forlag tilbyde dig?

Den service du modtager falder i forskellige stadier i udgivelsesprocessen. I første omgang handler det om at kvalitetssikre manuskriptet. Serieredaktørerne kommenterer  manuskripter og manuskriptforslag og indgår løbende i en faglig dialog med forfatteren. Alle seriens udgivelser fagfællebedømmes - det kan du læse mere om i afsnittet Fagfællebedømmelsenedenfor.  Antages dit manuskript til udgivelse, tilbyder forlaget en kontrakt og en aftale vedrørende de praktiske forhold omkring publikationen. I fremstillingsfasen får forfatteren en professionel, erfaren og effektiv service fra Djøf Forlag, og en projektleder, der er din dialogpartner gennem hele processen.

Endelig får forfatteren adgang til Djøf Forlags betydelige distributionsnet og kontaktflade i de relevante faglige miljøer i Danmark, Norden og internationalt.

Fagfællebedømmelse

Djøf Forlag er optaget som niveau 1 på autoritetslisten for forlag, hvilket betyder at fagfællebedømte udgivelser er pointgivende i den bibliometriske forskningsindikator (BFI).

Fagfællebedømmelse betyder at mindst én anden kyndig forsker har bedømt og anerkendt det faglige indhold af en publikation (bog eller artikel).

Når en publikation er fagfællebedømt, er det anført i tidsskriftet eller i bogens kolofon. Læs mere om forlagets retningslinjer for fagfællebedømmelse af bogserien Arbejdsmarkedsforhold.

Om redaktionen

Thomas Bredgaard er Professor MSO i Arbejdsmarkedspolitik på Institut for Statskundskab på Aalborg Universitet. Thomas er leder af Forskningscenter for Handicap og Beskæftigelse samt Forskningscenter for Evaluering samt tilknyttet Center for Arbejdsmarkedsforskning. Thomas’ primære interesser er arbejdsmarkedsforhold, beskæftigelsesområdet, evaluering, virksomhedernes sociale engagement, flexicurity, handicap og beskæftigelse

Lise Lotte Hansen er lektor i arbejdsmarkedsforhold på Institut for Samfundsvidenskab & Erhverv og leder af Center for Køn, Magt & Mangfoldighed, Roskilde Universitet. Lise Lotte har særligt fokus på køn, mangfoldighed, ligestilling og social retfærdighed på arbejdsmarkedet. Forskningen inkluderer bl.a. demokrati, ligestilling og ledelse i fagforeninger, solidaritet blandt arbejdstagere, det reproduktive arbejdes status på arbejdsmarkedet og i aftalesystemet, flexicArity og kønsperspektiver på den danske arbejdsmarkedsmodel

Nana Wesley Hansen er lektor på FAOS - Forskningscenter for Arbejdsmarkeds og Organisationsstudier, Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Hendes primære forskningsområde er overenskomster og kollektivt samarbejde i den offentlige sektor. Derudover forsker hun i udenlandsk arbejdskraft og organiseringen af vidensarbejde over landegrænser.

Udgivelser

Den danske model i den offentlige sektor - Danmark i et nordisk perspektiv af Laust Kristian Høgedahl.

Aktiv arbejdsmarkedspolitik af Mads Peter Klindt, Stine Rasmussen og Henning Jørgensen.

Handicap og beskæftigelse. Fra barrierer til broer af Thomas Bredgaard Finn Amby, Helle Holt og Frederik Thuesen.