Strafferet

Transnational organiseret kriminalitet

Moderne grænseoverskridende organiseret kriminalitet er en global industri i konstant udvikling og forandring. Opportunistisk af natur spreder den organiserede kriminalitet sig løbende til nye markeder og nye former for kriminalitet, der udspringer af den almindelige samfunds- og teknologiske udvikling. Fænomenet omfatter i dag stort set alle profitmotiverede kriminelle handlinger af international karakter.

Læs mere
Udgave 1, 2023 | 400 sider | ISBN 9788757451986

Pris

Papirbog
600,00 kr
Medlemspris
480,00 kr

Drab i familien

Når børn bliver ofre

Forældres drab på børn er et sjældent fænomen, men vi bliver rystede, når vi hører om sådanne hændelser i medierne: Hvordan kan forældre, der burde elske og beskytte deres børn, begå en så forfærdelig handling? Og hvad sker der med de overlevende børn, som mister begge forældre, fordi den ene bliver fængslet efter at have dræbt den anden forælder? I Danmark er der begrænset viden om, hvorfor forældre slår deres børn ihjel, og der findes ingen viden om, hvilke implikationer partnerdrab har for de overlevende børn.

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 294 sider | ISBN 9788757453270

Pris

E-bog Papirbog
350,00 kr 395,00 kr
Medlemspris Medlemspris
280,00 kr 316,00 kr

Lovsamling 2022 - Proces- og Strafferet

af Jens Møller (red.)

Djøf Forlags lovsamlinger er specielt udarbejdet til studerende. Lovsamlingerne indeholder de love og regler, der anvendes i undervisningen, og er derfor et uundværligt værktøj i undervisningssammenhæng og til eksamen. Alle love er konsoliderede  og ajourført med seneste ændringer pr. 1. august 2022. Lovsamlingerne kan med fordel også anvendes af praktikere, der har behov for at have et opdateret regelgrundlag lige ved hånden.

Læs mere
Udgave 8, 2022 | 416 sider | ISBN 9788757453355

Pris

Papirbog
160,00 kr
Medlemspris
128,00 kr

Straffuldbyrdelsesret

Fængsel og forvaring

De retlige rammer for fuldbyrdelse af fængselsstraf og forvaring er primært reguleret ved lov om fuldbyrdelse af straf (straffuldbyrdelsesloven) med tilhørende bekendtgørelser. Hertil kommer andre retskilder, herunder forvaltningsretlige og strafferetlige principper og retsgrundsætninger samt menneskeretlige regler og standarder. Det er disse retskilder, som i nærværende bog sammenfattes og fortolkes, blandt andet gennem retspraksis og administrativ praksis.

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 384 sider | ISBN 9788757454420

Pris

E-bog Papirbog
450,00 kr 550,00 kr
Medlemspris Medlemspris
360,00 kr 440,00 kr

Strafferettens almindelige del

Strafferettens almindelige del. Det strafferetlige ansvar er en systematisk fremstilling af ansvarsbetingelserne efter dansk ret. De strafferetlige ansvarsbetingelser er på en gang grundfæstet og samtidig under konstant udvikling. De enkelte emner og problemstillinger er følgelig perspektiveret i forhold til nyeste retspraksis, teori og samfundsudvikling. Det gælder ikke mindst i forhold til de senere års internationale retsudvikling og de deraf afledte EU-retlige og menneskeretlige krav.

Læs mere
Udgave 2, 2022 | 632 sider | ISBN 9788757451696

Pris

E-bog Papirbog
675,00 kr 650,00 kr
Medlemspris Medlemspris
540,00 kr 520,00 kr

Udvalgte delikter i straffeloven

En introduktion

"Udvalgte delikter i straffeloven" er skrevet til jurastuderende, som har brug for et overblik over og en kort indføring i grundtrækkene for de mest anvendte delikter i straffeloven. Delikterne, der er udvalgt med henblik på undervisningen på bacheloruddannelsen ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, kommenteres kort med hensyn til nogle af de objektive og subjektive gerningsbetingelser samt enkelte udmålingsmæssige forhold. 

 

Se alle titler inden for strafferet 

Læs mere
Udgave 2, 2022 | 170 sider | ISBN 9788757454055

Pris

E-bog Papirbog
250,00 kr 250,00 kr
Medlemspris Medlemspris
200,00 kr 200,00 kr

Kommenteret straffelov

Speciel del

Kommenteret straffelov. Speciel del udgør sammen med Kommenteret straffelov. Almindelig del et af hovedværkerne inden for den strafferetlige litteratur. Gennem årtiers omhyggelige indsamling af viden inden for alle strafferettens hovedområder – udført af centrale juridiske praktikere og strafferetsprofessorer – har værkerne udviklet sig til en institution og et uvurderligt arbejdsredskab for bl.a. anklagere, dommere, forsvarere og forskere. 

Læs mere
Udgave 12, 2022 | 891 sider | ISBN 9788757447040

Pris

E-bog Papirbog
1.305,00 kr 1.450,00 kr
Medlemspris Medlemspris
1.044,00 kr 1.160,00 kr

Våbenjura

Grundlæggende viden om våben og våbenlovgivningen i Danmark

Våbenjura er en samlet fremstilling af det betydelige regelsæt, der danner grundlag for den danske våbenlovgivning med særlig fokus på våbenloven, våbenbekendtgørelsen og våbencirkulæret. Bogen kombinerer de retlige rammer med våbentekniske beskrivelser og illustrationer af en lang række våbentyper for at give læseren en forståelse af de genstande, som lovgivningen omhandler.

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 332 sider | ISBN 9788757445343

Pris

E-bog Papirbog
475,00 kr 525,00 kr
Medlemspris Medlemspris
380,00 kr 420,00 kr

Voldtægtssagen - retssystemets akilleshæl

Teori og praksis
af Tine Søberg (red.), Trine Baumbach (red.), Linda Kjær Minke (red.)

Voldtægt er blandt de mest alvorlige lovovertrædelser, som retsvæsenet behandler. Samtidig er det en sagskategori, som er kendetegnet ved en høj grad af kompleksitet. Det er veldokumenteret, at retsvæsenet generelt er udfordret i forhold til håndteringen af voldtægtssager på en lang række parametre. 

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 520 sider | ISBN 9788757445725

Pris

E-bog Papirbog
450,00 kr 495,00 kr
Medlemspris Medlemspris
360,00 kr 396,00 kr

Grønlandsk kriminalret

Ansvaret & forbrydelserne

Kriminalretten er den del af det grønlandske retssystem, der regulerer forbrydelser og samfundets sanktionering heraf. Den mest centrale regulering er indeholdt i den grønlandske kriminallov af 1. januar 2010 med senere ændringer. Loven er bygget op omkring den danske straffelov.

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 384 sider | ISBN 9788757448283

Pris

E-bog Papirbog
565,00 kr 625,00 kr
Medlemspris Medlemspris
452,00 kr 500,00 kr

Grønlandsk kriminalret

Foranstaltningerne

Grønland fik sin første kriminallov i 1954. Loven mindede på nogle punkter om den danske straffelov. Men hvad angik sanktionssystemet, vakte loven international opsigt ved at operere med »foranstaltninger« i stedet for »straf« og ved at udelukke indespærring, herunder fængsel, fra de foranstaltninger, som kredsretterne kunne anvende over for lovovertræderne. Kriminalloven er senere blevet ændret flere gange med klar inspiration fra det danske straffesystem, men fortsat uden brug af begreberne straf og fængsel.

Læs mere
Udgave 1, 2020 | 223 sider | ISBN 9788757448511

Pris

E-bog Papirbog
360,00 kr 425,00 kr
Medlemspris Medlemspris
288,00 kr 340,00 kr

Hovedlinjer i Erhvervsstrafferetten

Bedrageri, insiderhandel, mandatsvig, databedrageri og anden økonomisk kriminalitet har stor betydning for erhvervslivet og for samfundet. Hvad er kriminaliseret? Hvor bliver strafansvaret af, hvis et selskab fusionerer? Har man pligt til at udtale sig, hvis man samtidig risikerer at inkriminere sig selv? Efter hvilke principper udmåles bødestraffe i sager om ulovlige karteller?

Læs mere
Udgave 8, 2020 | 296 sider | ISBN 9788757446371

Pris

E-bog Papirbog
540,00 kr 625,00 kr
Medlemspris Medlemspris
432,00 kr 500,00 kr

Strafferet 1

Ansvaret

Strafferet 1 - Ansvaret er en udførlig gennemgang af reglerne om, hvornår en person eller en virksomhed er skyldig. Især de grundliggende og centrale problemer er udførligt behandlet: Hvordan fortolkes straffebestemmelser og hvorfor er det væsentligt, at straffebestemmelser formuleres klart og præcist?

– Er det problematisk, at det i dag er muligt at straffe for psykisk vold i form af ”groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd”?

– Hvorfor straffes en fodboldspiller, der slår ud efter en anden, ikke uden videre for vold?

Læs mere
Udgave 6, 2020 | 410 sider | ISBN 9788757449280

Pris

E-bog Papirbog
445,00 kr 495,00 kr
Medlemspris Medlemspris
356,00 kr 396,00 kr

Kommenteret straffelov

Almindelig del

Den kommenterede udgave af straffeloven er bestemt dels til brug for praktiserende jurister, dels som en del af grundlaget for undervisningen i strafferet ved de højere læreanstalter. Kommentaren belyser de retsanvendelsesproblemer, som de enkelte bestemmelser rejser. For så vidt angår retsanvendelsesspørgsmål, om hvis løsning der i teori og praksis synes at være uenighed, er det i almindelighed tilstræbt at undgå en for bestemt stillingtagen for dermed at holde spørgsmålene åbne.

Læs mere
Udgave 11, 2019 | 657 sider | ISBN 9788757433609

Pris

E-bog Papirbog
1.125,00 kr 1.250,00 kr
Medlemspris Medlemspris
900,00 kr 1.000,00 kr

Æresrelaterede forbrydelser

Strafferetlige perspektiver

Afhandlingen indeholder en retlig behandling af tre bestemmelser i straffeloven, som er blevet betegnede som æresrelaterede, nemlig forbud mod kvindelig omskæring (strl. § 245 a), ulovlig tvang i forbindelse med indgåelse af ægteskab (strl. § 260 stk. 2) og ulovlig tvang i forbindelse med ansigtstildækning (strl. § 260 stk. 3).

Læs mere
Udgave 1, 2017 | 340 sider | ISBN 9788757440652

Pris

E-bog Papirbog
360,00 kr 400,00 kr
Medlemspris Medlemspris
288,00 kr 320,00 kr

Straffuldbyrdelsesloven

Med kommentarer

Der er siden 1. udgaven vedtaget et stort antal ændringslove til straffuldbyrdelsesloven, hvilket har medført, at op imod halvdelen af lovens bestemmelser er blevet ændret. Hertil kommer, at nye kapitler er blevet indsat i loven, herunder om fodlænkeafsoning.

Læs mere
Udgave 2, 2017 | 612 sider | ISBN 9788757432855

Pris

E-bog Papirbog
945,00 kr 1.050,00 kr
Medlemspris Medlemspris
756,00 kr 840,00 kr

Strafbar passivitet

Den typiske forbrydelse vil være, hvor personer foretager en strafbar handling. En person slår en anden, tager en andens ting uden at få lov osv. Personen straffes for det, han gør. I nogle tilfælde vil man dog kunne straffes for ikke at gøre noget, man skulle have gjort. Her vil personen altså skulle foretage sig noget særligt for at undgå straf. Visse steder fremgår det klart, at loven kræver bestemte handlinger af borgerne, og hvis de ikke foretager sig disse, vil de blive straffet. Men hvad så, når sådanne krav ikke kan læses direkte i loven?

Læs mere
Udgave 1, 2015 | 340 sider | ISBN 9788757434323

Pris

E-bog Papirbog
405,00 kr 450,00 kr
Medlemspris Medlemspris
324,00 kr 360,00 kr

Farlig kørsel

- frakendelse af førerretten

Farlig Kørsel – Frakendelse af førerretten er en systematisk gennemgang af nyere retspraksis om frakendelse af førerretten som følge af farlig kørsel.

Bogen gennemgår færdselslovens bestemmelser om ”tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden” og ”særligt hensynsløs kørsel”, ligesom den behandler reglerne om frakendelse som følge af hastighedsovertrædelser, klippekortreglerne samt reglerne om kørselsforbud.

Læs mere
Udgave 1, 2015 | 275 sider | ISBN 9788757433111

Pris

E-bog Papirbog
593,95 kr 660,00 kr
Medlemspris Medlemspris
475,20 kr 528,00 kr

Strafferet 2

Sanktionerne

Se alle titler inden for strafferet

Strafferet 2 · Sanktionerne udgør sammen med Strafferet 1 · Ansvaret en samlet fremstilling af straffelovens almindelige regler.

Læs mere
Udgave 4, 2014 | 164 sider | ISBN 9788757431544

Pris

Papirbog
190,00 kr
Medlemspris
152,00 kr

Forbrydelserne

Indføring i specialstrafferetten

Bogen her er en letlæselig gennemgang af de vigtigste forbrydelser: drab, vold, voldtægt, tyveri, bedrageri, EU-svig, spritkørsel, narkotikahandel m.fl. Den kan bruges såvel af den jurastuderende, som hurtigt vil skaffe sig et overblik, som af andre, der ønsker at forstå, hvad der gemmer sig bag de juridiske fagudtryk.

Læs mere
Udgave 3, 2011 | 103 sider | ISBN 9788757425185

Pris

E-bog Papirbog
135,00 kr 155,00 kr
Medlemspris Medlemspris
108,00 kr 124,00 kr