Stats- og forvaltningsret

Socialforvaltningsret

Socialforvaltningsret henvender sig til alle, der er i berøring med det sociale system i bred forstand. Både sagsbehandlere, politikere, interesseorganisationer, faglige organisationer, dommere, advokater, private rådgivere og borgere, der modtager eller har modtaget sociale ydelser, kan have glæde af denne bog. For første gang foreligger der en generel fremstilling af de regler og retsprincipper, der gælder, når offentlige myndigheder træffer afgørelser inden for det sociale og det beskæftigelsesmæssige område.

Læs mere
Udgave 8, 2022 | 703 sider | ISBN 9788757452457

Pris

Papirbog
750,00 kr
Medlemspris
600,00 kr

Ministre og embedsmænd

Pligter og ansvar

I de seneste årtier er talrige politisk-administrative skandalesager blevet undersøgt af kommissionsdomstole, undersøgelsesretter og undersøgelseskommissioner. Ministre har fået kritik, er blevet udstyret med ”næser” af forskellig længde eller er blevet tvunget til at gå af. Senest har Instrukssagen ført til en omfattende dommerundersøgelse og en rigsretssag mod fhv. minister Inger Støjberg. De mange sager har rejst væsentlige spørgsmål om ministeransvarets funktion, rækkevidde og effektivitet og om embedsmændenes pligt til at informere, rådgive og advare ministeren.

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 320 sider | ISBN 9788757451351

Pris

Papirbog
450,00 kr
Medlemspris
360,00 kr

Lovsamling - 2022 Forvaltningsret

af Jens Møller (red.)

Denne lovsamling er udarbejdet med henblik på at understøtte faget forvaltningsret på jurastudiets bachelordel. Indholdet er nøje udvalgt og sammensat, så det dækker den studerendes behov for en regelsamling i undervisningen såvel som til eksamen. Læserens overblik sikres, da ikrafttrædelsesbestemmelser kun i begrænset omfang er medtaget under hensyn til bogens overskuelighed.

Læs mere
Udgave 7, 2022 | 117 sider | ISBN 9788757453362

Pris

Papirbog
120,00 kr
Medlemspris
96,00 kr

Forvaltningsret

Kompendium 2022/2023

Dette kompendium giver et overblik over de mest centrale emner og problemstillinger i forvaltningsretten. Kompendiet omhandler kravene til forvaltningens hjemmel og sagsbehandling, samt spørgsmålet om prøvelse af forvaltningens afgørelser.

Kompendiet indeholder ligeledes forslag til fremgangsmåde ved løsning af forvaltningsretlige opgaver, til brug f.eks. ved eksamen.

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 254 sider | ISBN 9788757437034

Pris

Papirbog
250,00 kr
Medlemspris
200,00 kr

EU-rettens påvirkning af dansk forvaltningsret

I denne bog giver Folketingets Ombudsmand Niels Fenger et samlet indblik i samspillet mellem EU-retten og dansk forvaltningsret med hensyn til såvel sagsbehandling og organisation som hjemmelsspørgsmål, fortolkning og domstolsprøvelse. Den påviser EU-rettens betydning for forvaltningsretten og fungerer samtidig som lærebog og håndbog gennem løbende sammenligninger mellem dansk rets regler og de EU-retlige krav.

 

Læs mere
Udgave 4, 2021 | 84 sider | ISBN 9788757450170

Pris

E-bog Papirbog
139,50 kr 155,00 kr
Medlemspris Medlemspris
111,60 kr 124,00 kr

Udlændingeret - studieudgave

Udvalgte emner

Denne særlige studieudgave samler nogle af emnerne fra Udlændingeret, 4. udgave, bind 1 (2017) og bind 2 (2021) til brug for undervisningen i faget udlændingeret, særligt vedrørende asylretten, familiesammenføring, inddragelse af opholdstilladelser samt udsendelse.

Studieudgaven er blevet til i et samarbejde mellem kursusunderviserne på Københavns Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet. 

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 663 sider | ISBN 9788757452587

Pris

Papirbog
300,00 kr
Medlemspris
240,00 kr
Udgave 1, 2021 | 720 sider | ISBN 9788757447330

Pris

Papirbog
1.000,00 kr
Medlemspris
800,00 kr

Sundhedsret

Bogen behandler de grundlæggende regler om patienters rettigheder og sundhedsmyndigheders samt sundhedspersoners pligter. Blandt de patientrettigheder, som behandles, er retten til selvbestemmelse, aktindsigt, fortrolighed, frit sygehusvalg, behandling inden for maksimale tidsfrister og behandling i udlandet.

Læs mere
Udgave 5, 2021 | 597 sider | ISBN 9788757451764

Pris

Papirbog
800,00 kr
Medlemspris
640,00 kr

Grundlæggende udlændingeret

Udvalgte emner

»Grundlæggende udlændingeret – udvalgte emner« er skrevet af Peter Starup. Med udvalgte emner sigtes der til, at bogen ikke dækker alle grene af udlændingeretten. Den behandler grundlaget for opholdstilladelse til udvalgte grupper af udlændinge. Hertil kommer reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, bortfald og inddragelse samt udvisning ved dom. Endvidere behandles udvalgte dele af EU-retten.

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 388 sider | ISBN 9788757451061

Pris

E-bog Papirbog
585,00 kr 650,00 kr
Medlemspris Medlemspris
468,00 kr 520,00 kr

Rigsrevisor- og statsrevisorloven

med kommentarer

Dette er den første egentlige kommentar til rigsrevisorloven (lov om revisionen af statens regnskaber m.m.) og statsrevisorloven (lov om statsrevisorerne).

Begge love er fra 1975, men bygger i vidt omfang på tidligere lovgivning. Selv om det har været robuste love, er de dog blevet ændret adskillige gange siden, særligt som følge af ændret organisering af den statslige forvaltning og behovet for løbende at modernisere og effektivisere revisionsprocessen.

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 311 sider | ISBN 9788757446852

Pris

E-bog Papirbog
720,00 kr 800,00 kr
Medlemspris Medlemspris
576,00 kr 640,00 kr

Overladelse af konstitutionelle beføjelser

– En retlig analyse af, hvilke beføjelser der kan overlades i medfør af grundlovens § 20.

Udgivelsen af denne bog er et resultat af forfatterens besvarelse af Max Sørensen-prisopgaven udskrevet af Juridisk Institut ved Aarhus Universitet i 2020. Prisopgavens emne var »Suverænitetsoverladelse«. Besvarelsen undersøger, hvilke beføjelser der kan overlades til internationaleorganisationer i medfør af grundlovens § 20.

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 293 sider | ISBN 9788757451047

Pris

E-bog Papirbog
360,00 kr 400,00 kr
Medlemspris Medlemspris
288,00 kr 320,00 kr

Grundloven og overstatsligt samarbejde med føderale træk

- Den øvre grænse for grundlovens § 20 med særligt fokus på Danmark som selvstændig stat og anvendelse af militære magtmidler.

Denne bog er resultatet af forfatterens besvarelse af Max Sørensen-prisopgaven udskrevet af Juridisk Institut ved Aarhus Universitet i 2020 om emnet »Suverænitetsoverladelse«.

NB: Ved køb af denne titel forudbestilles bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer ultimo feburar.

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 365 sider | ISBN 9788757451054

Pris

E-bog Papirbog
360,00 kr 400,00 kr
Medlemspris Medlemspris
288,00 kr 320,00 kr

Migrationsjura

Udenlandsk arbejdskraft og EU-borgere

Migrationsjura er den første juridiske fremstilling af migrationsmulighederne for udenlandske statsborgere i Danmark.

Gennem et historisk rids viser bogen, hvordan den danske migrationshistorie har udviklet sig fra efterkrigstiden til i dag; en historie, som har haft en kæmpe indflydelse på dansk erhvervsliv, uddannelsesinstitutionerne og samfundet generelt.

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 505 sider | ISBN 9788757437362

Pris

E-bog Papirbog
585,00 kr 650,00 kr
Medlemspris Medlemspris
468,00 kr 520,00 kr

Socialret

Børn og unge

Bogens mål er at give en systematisk gennemgang af retsgrundlaget for kommunernes administration af børne- og ungeområdet. Bogen vil kunne anvendes som opslagsbog for sagsbehandlere, rådgivere og andre med særlig interesse for området. Bogen vil ligeledes være relevant i undervisningssammenhæng.

Læs mere
Udgave 2, 2021 | 629 sider | ISBN 9788757445626

Pris

E-bog Papirbog
495,00 kr 550,00 kr
Medlemspris Medlemspris
396,00 kr 440,00 kr

Forvaltningsretten i hovedtræk

Bogen beskriver på en kort og lettilgængelig måde de forvaltningsretlige problemstillinger. Dens formål er at give et overblik over forvaltningsretten på en overskuelig og pædagogisk måde.

Bogen er skrevet til jurastuderende, der både kan bruge den som introduktion til de enkelte emner, som opslagsbog ved opgavebesvarelse, og – ikke mindst – i forbindelse med forberedelse til eksamen.

Læs mere
Udgave 4, 2021 | 102 sider | ISBN 9788757450163

Pris

Papirbog
190,00 kr
Medlemspris
152,00 kr

Forvaltningsloven

Med kommentarer

Siden førsteudgaven af denne bog er der forløbet otte år. Perioden har været præget af navnlig øget digitalisering og den deraf følgende anvendelse af de forvaltningsretlige regler på nye administrative løsninger, af vedtagelsen af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Læs mere
Udgave 2, 2020 | 988 sider | ISBN 9788757444209

Pris

E-bog Papirbog
1.575,00 kr 1.750,00 kr
Medlemspris Medlemspris
1.260,00 kr 1.400,00 kr

Udlændingeret

Bind 2

I det seneste årti er der sket markante forandringer i de politiske hensyn og prioriteringer, der ligger bag dansk udlændinge- og indfødsretslovgivning. Sammen med udviklingen i europæisk og international ret har dette ført til gentagne og ofte meget betydelige ændringer af denne lovgivning og tilhørende praksis.

For at give en dækkende fremstilling af centrale spørgsmål vedrørende udlændinges indrejse og ophold i Danmark samt deres adgang til dansk statsborgerskab har det derfor været nødvendigt at foretage omfattende revision af bogen Udlændingeret.

Læs mere
Udgave 4, 2020 | 776 sider | ISBN 9788757449020

Pris

Papirbog
850,00 kr
Medlemspris
680,00 kr

Sygedagpengeloven

Med kommentarer

Sygedagpenge er en af de centrale ydelser i det danske forsørgelses- og beskæftigelsessystem.

Denne fremstilling tilsigter at klarlægge de mange tvivlsspørgsmål, som sygedagpengeloven giver anledning til, og at sammenfatte forarbejder, administrative forskrifter og praksis på sygedagpengelovens område. Arbejdet med fremstillingen er afsluttet i september 2020 og der er ikke medtaget materiale derefter.

Bogens forfatter er professor (mso), ph.d. John Klausen, som er ansat ved Juridisk Institut på Aalborg universitet.

 

Læs mere
Udgave 1, 2020 | 557 sider | ISBN 9788757444070

Pris

E-bog Papirbog
1.350,00 kr 1.500,00 kr
Medlemspris Medlemspris
1.080,00 kr 1.200,00 kr

Erhvervsforvaltningsret

Forvaltningsret er et væsentligt retsområde for store dele af erhvervslivet. Mange brancher er underlagt omfattende regulering, der ofte fastlægger detaljerede rammevilkår for den enkelte virksomhed. Og selv virksomheder i de brancher, hvor det ikke er tilfældet, møder jævnligt afgørelser fra forvaltningsmyndigheder i form af påbud, forbud og godkendelse eller mangel på samme.

Læs mere
Udgave 2, 2020 | 551 sider | ISBN 9788757437195

Pris

E-bog Papirbog
585,00 kr 650,00 kr
Medlemspris Medlemspris
585,00 kr 520,00 kr

Socialret

Forsørgelse og beskæftigelse

Målet med Socialret er at give en systematisk gennemgang af retsgrundlaget for kommunernes administration på forsørgelses- og beskæftigelsesområdet. Bogen vil kunne anvendes som opslagsbog for sagsbehandlere, rådgivere og andre med særlig interesse for området. Bogen vil ligeledes være relevant i undervisningssammenhæng.

Læs mere
Udgave 3, 2020 | 518 sider | ISBN 9788757439151

Pris

E-bog Papirbog
405,00 kr 450,00 kr
Medlemspris Medlemspris
324,00 kr 360,00 kr