Stats- og forvaltningsret

Lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport (AFI-loven)

Med kommentarer

Det er en politisk ambition, at der i 2030 skal være 775.000 elbiler. Det kræver massiv nyetablering af opladningsinfrastruktur. Lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport (AFI-loven) udgør den juridiske ramme herfor. Loven indeholder nye markeds- og forbrugerretlige regler, ligesom loven også redefinerer kommunernes rolle. Bogen kommenterer også de væsentligste bekendtgørelser, og berører tillige det komplekse samspil med energiforsyningslovgivningen. Lovkommentaren er nyttig for offentlige myndigheder såvel som for praktikere inden for energi- og transportbranchen.

Læs mere
Udgave 1, 2023 | 281 sider | ISBN 9788757454734

Pris

Papirbog
850,00 kr
Medlemspris
680,00 kr

Færdselsloven

Med kommentarer

Færdselsloven med kommentarer indeholder en beskrivelse af alle bestemmelser i loven med en udførlig omtale af centrale lovforarbejder, retspraksis og administrative regler. Regler og retspraksis vedrørende straf, førerretsfrakendelse og konfiskation i anledning af spiritus- og narkokørsel og farlig kørsel er grundigt beskrevet. Bogen rummer også en gennemgang af bl.a. reglerne for kørekort, alkolåsordningen, tunge køretøjer, køre- og hviletid, parkeringsafgifter og erstatningsansvar for færdselsskader.

Læs mere
Udgave 2, 2023 | 1568 sider | ISBN 9788757441772

Pris

Papirbog
2.950,00 kr
Medlemspris
2.360,00 kr

Forvaltningspersonalet

Forvaltningspersonalet, 5. udgave, behandler en række spørgsmål om forvaltningens personale ud fra en forvaltningsretlig synsvinkel. Der indgår emner som ansættelsesformer (overenskomst- og tjenestemandsansættelse mv.), regler om ansættelse af forvaltningens personale, offentligt ansattes rettigheder og pligter, stillingsændringer, afskedigelse og disciplinære reaktioner.

Læs mere
Udgave 5, 2023 | 151 sider | ISBN 9788757449969

Pris

E-bog Papirbog
200,00 kr 250,00 kr
Medlemspris Medlemspris
160,00 kr 200,00 kr

Forfatningsret

Kompendium 2023/24

Dette kompendium giver et overblik over de mest centrale emner og problemstillinger i forfatningsretten. Kompendiet er opdelt i tre hoveddele. I kompendiets første del introduceres den institutionelle forfatningsret og EU-forfatningsret. I anden del præsenteres de nationale og EU-retskilder der ligger til grund for forfatningsretten. Endelig præsenteres i tredje del de forfatningsretlige institutioner, med udgangspunkt i magtens tredeling, dvs. den lovgivende magt, den udøvende magt og den dømmende magt, på både nationalt og EU-niveau, herunder en sammenligning af institutionerne. 

Læs mere
Udgave 1, 2023 | 169 sider | ISBN 9788757450149

Pris

Papirbog
250,00 kr
Medlemspris
200,00 kr

Fuldautomatiserede afgørelser i dansk forvaltning

- en retlig analyse med udgangspunkt i databeskyttelsesforordningens artikel 22

Fuldautomatiserede afgørelser i dansk forvaltning er den første samlede fremstilling af de juridiske spørgsmål knyttet til danske myndigheders brug af fuldautomatiseret afgørelsesvirksomhed.

Afhandlingen behandler den særlige form for afgørelsesvirksomhed, hvor forvaltningsretlige afgørelser træffes i it-systemer uden menneskelig indblanding. Denne form for afgørelsesvirksomhed er efterhånden et kendt fænomen i forvaltningen og omfatter bl.a. afgørelser om SU, forskuds- og årsopgørelser og afgørelser på Udbetaling Danmarks område.

Læs mere
Udgave 1, 2023 | 343 sider | ISBN 9788757456080

Pris

E-bog Papirbog
495,00 kr 550,00 kr
Medlemspris Medlemspris
396,00 kr 440,00 kr

Kommunalret

Bogen behandler to emner inden for kommunalretten; kommunalfuldmagten og tilsynet med kommunerne. Disse to emner er interessante i samspil, dels fordi øget decentralisering af opgaver betyder mere tilsyn, og dels fordi de udgør to hovedemner inden for kommunalretten.

Læs mere
Udgave 5, 2023 | 153 sider | ISBN 9788757449976

Pris

E-bog Papirbog
290,00 kr 350,00 kr
Medlemspris Medlemspris
232,00 kr 280,00 kr

Retssikkerhedsloven

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Retssikkerhedsloven indeholder regler om, hvordan myndighederne skal behandle sager på det sociale område. 

Herudover er strukturen for de sociale myndigheder fastlagt i loven. Den indeholder endvidere regler om myndighedernes ansvar, sammensætning samt statistik og analyse mv.

Retssikkerhedsloven blev indført i 1998 og er ændret mere end 100 gange. Kommentaren er ajourført t.o.m. februar 2022.  

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 668 sider | ISBN 9788757450590

Pris

E-bog Papirbog
1.350,00 kr 1.500,00 kr
Medlemspris Medlemspris
1.080,00 kr 1.200,00 kr

Offentlighedsloven

Med kommentarer

Denne bog indeholder en samlet og systematisk fremstilling af offentlighedsloven og er ajourført med de udtalelser om loven, der var afgivet pr. 1. august 2022 af Folketingets Ombudsmand. Bogen henvender sig til medarbejderne i den offentlige forvaltning – bl.a. kommuner, regioner, styrelser, direktorater og ministerier – der kan anvende bogen i forbindelse med behandlingen af aktindsigtsanmodninger, herunder få svar på komplicerede spørgsmål vedrørende forståelsen af offentlighedslovens bestemmelser.

Læs mere
Udgave 3, 2022 | 1004 sider | ISBN 9788757452396

Pris

E-bog Papirbog
1.980,00 kr 2.200,00 kr
Medlemspris Medlemspris
1.584,00 kr 1.760,00 kr

Integrationsret

Udlændinge, beskæftigelse og repatriering

I modsætning til en række andre lande, hvor integrationsprocessen er baseret på en frivillig indsats, har man i Danmark valgt at lade lovgivningen regulere denne del af udlændingeretten. I 1998 trådte integrationsloven i kraft, men siden da er integrationsretlige tiltag vokset støt – både i forhold til antal og ressortområder. 

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 311 sider | ISBN 9788757448467

Pris

E-bog Papirbog
525,00 kr 580,00 kr
Medlemspris Medlemspris
420,00 kr 464,00 kr

Kommunestyret i Grønland

Ved strukturreformen i 2007 blev der skabt færre, men større kommuner i Grønland, for at kommunerne fremover kunne varetage de direkte borgerrelaterede opgaver og derved blive hovedindgang til den offentlige sektor for borgere og virksomheder.

Kommunestyret i Grønland er den første lærebog, der gennemgår lovgivningen om kommunernes styrelse i Grønland og tilsynet med kommunerne. Bogen redegør også for lovgivningen om de grønlandske kommuners adgang til at yde støtte til udvikling af erhvervsvirksomheder.

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 266 sider | ISBN 9788757452914

Pris

E-bog Papirbog
300,00 kr 350,00 kr
Medlemspris Medlemspris
240,00 kr 280,00 kr

Lov om kommunernes styrelse

med kommentarer

Med dette værk præsenterer forfatterne en ny og ajourført udgave af kommentaren til lov om kommunernes styrelse. Med 12 år siden sidste kommentar har der længe været behov for en ajourføring med de lovændringer og den nye praksis, som er kommet til siden da. Den nye udgave adskiller sig fra den gamle på en række væsentlige punkter. Normalforretningsordenen for kommuner fra 1969 er integreret i teksten, hvor det egner sig og supplerer de enkelte bestemmelser. På den måde sikres det, at praktikeren får begge fortolkningsbidrag.

Læs mere
Udgave 3, 2022 | 1305 sider | ISBN 9788757430929

Pris

E-bog Papirbog
2.160,00 kr 2.400,00 kr
Medlemspris Medlemspris
1.728,00 kr 1.920,00 kr

Sundhed og jura

Sundhedsretlige perspektiver på sundhedsvæsen, sundhedspersoner og patient...

Sundhedsret er vokset frem som juridisk disciplin siden 1980’erne og har gradvist udviklet en egen faglig identitet med særlige retsprincipper. Sundhedsretten har rødder i de menneskeretlige principper om det enkelte menneskes værdighed, integritet og autonomi. Samtidig har sundhedsretten tætte relationer til en række velkendte juridiske discipliner såsom forvaltningsret, strafferet, erstatningsret m.m.

Læs mere
Udgave 3, 2022 | 739 sider | ISBN 9788757453287

Pris

E-bog Papirbog
765,00 kr 850,00 kr
Medlemspris Medlemspris
612,00 kr 680,00 kr

Forvaltningsret - Almindelige emner

Forvaltningsret – Almindelige emner” foreligger hermed i en ny 7. udgave.

Bogen er revideret under hensyn til især ny lovgivning, ny retspraksis og nye ombudsmandsudtalelser.

I lighed med 6.-udgaven indeholder 7.-udgaven en fremstilling af en række centrale emner inden for den traditionelle almindelige forvaltningsret.

Bogen er primært rettet mod juridiske studerende, men kan med fordel også anvendes som håndbog af praktikere, der har behov for kendskab til de emner, som behandles i bogen.

Læs mere
Udgave 7, 2022 | 675 sider | ISBN 9788757448351

Pris

E-bog Papirbog
1.035,00 kr 1.225,00 kr
Medlemspris Medlemspris
828,00 kr 980,00 kr

Psykiatriret

Denne bog giver en indføring i faget psykiatriret, som er en specialdisciplin inden for sundhedsretten. Psykiatriretten adskiller sig fra den almindelige sundhedsret ved muligheden for at anvende tvang i behandlingsøjemed. Bogen behandler de regler, som gælder for alle psykiatriske patienter, dvs. de psykiatrispecifikke og almindelige sundhedsretlige regler, f.eks. vejledning, behandlingsplaner, indlæggelses- og udskrivningsaftaler, aktindsigt og frit sygehusvalg, samt de forvaltningsretlige regler, f.eks.

Læs mere
Udgave 3, 2022 | 272 sider | ISBN 9788757454017

Pris

E-bog Papirbog
520,00 kr 580,00 kr
Medlemspris Medlemspris
416,00 kr 464,00 kr

Forskningsfrihed

Hvad med juraen?

Det er et universitetspolitisk mantra, at forskere ved offentlige forskningsinstitutioner har forskningsfrihed. Men forskningsfriheden er under stadigt pres, bl.a. pga. den stadigt mere intense kommercialisering, der præger universitetsverdenen. Hvis forskningsfrihed skal være mere end et dyrt ord, er det derfor vigtigt, at man beskytter den ad juridisk vej. Det har man en række juridiske regler, der gør. Hvad det er for juridiske regler, og hvad de går ud på, er dog ikke før behandlet i en dansk sammenhæng. Det forsøger forfatterne at råde bod på med denne bog.

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 334 sider | ISBN 9788757449198

Pris

E-bog Papirbog
360,00 kr 400,00 kr
Medlemspris Medlemspris
288,00 kr 320,00 kr

Privatvejsloven

Med kommentarer

Den sidste kommenterede privatvejslov var udarbejdet af landsdommer E.A. Abitz og udkom i 1981. Selvom privatvejsloven ikke ændres dagligt, er der dog sket en del i de mellemliggende knap 40 år. Der er i denne kommentar taget udgangspunkt i den nye hovedlov fra 2010 med efterfølgende ændringer indtil 2021.

Da der trods alt er sket noget siden Abitz’ fremragende værk, er bogen blevet noget større, og en del større end sin forgænger.

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 573 sider | ISBN 9788757447347

Pris

E-bog Papirbog
990,00 kr 1.100,00 kr
Medlemspris Medlemspris
792,00 kr 880,00 kr

Socialforvaltningsret

Socialforvaltningsret henvender sig til alle, der er i berøring med det sociale system i bred forstand. Både sagsbehandlere, politikere, interesseorganisationer, faglige organisationer, dommere, advokater, private rådgivere og borgere, der modtager eller har modtaget sociale ydelser, kan have glæde af denne bog. For første gang foreligger der en generel fremstilling af de regler og retsprincipper, der gælder, når offentlige myndigheder træffer afgørelser inden for det sociale og det beskæftigelsesmæssige område.

Læs mere
Udgave 8, 2022 | 703 sider | ISBN 9788757452457

Pris

E-bog Papirbog
675,00 kr 750,00 kr
Medlemspris Medlemspris
540,00 kr 600,00 kr

Ministre og embedsmænd

Pligter og ansvar

I de seneste årtier er talrige politisk-administrative skandalesager blevet undersøgt af kommissionsdomstole, undersøgelsesretter og undersøgelseskommissioner. Ministre har fået kritik, er blevet udstyret med ”næser” af forskellig længde eller er blevet tvunget til at gå af. Senest har Instrukssagen ført til en omfattende dommerundersøgelse og en rigsretssag mod fhv. minister Inger Støjberg. De mange sager har rejst væsentlige spørgsmål om ministeransvarets funktion, rækkevidde og effektivitet og om embedsmændenes pligt til at informere, rådgive og advare ministeren.

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 320 sider | ISBN 9788757451351

Pris

E-bog Papirbog
445,00 kr 495,00 kr
Medlemspris Medlemspris
356,00 kr 396,00 kr

Lovsamling - 2022 Forvaltningsret

af Jens Møller (red.)

Denne lovsamling er udarbejdet med henblik på at understøtte faget forvaltningsret på jurastudiets bachelordel. Indholdet er nøje udvalgt og sammensat, så det dækker den studerendes behov for en regelsamling i undervisningen såvel som til eksamen. Læserens overblik sikres, da ikrafttrædelsesbestemmelser kun i begrænset omfang er medtaget under hensyn til bogens overskuelighed.

Læs mere
Udgave 7, 2022 | 117 sider | ISBN 9788757453362

Pris

Papirbog
120,00 kr
Medlemspris
96,00 kr

Forvaltningsret

Kompendium 2022/2023

Dette kompendium giver et overblik over de mest centrale emner og problemstillinger i forvaltningsretten. Kompendiet omhandler kravene til forvaltningens hjemmel og sagsbehandling, samt spørgsmålet om prøvelse af forvaltningens afgørelser.

Kompendiet indeholder ligeledes forslag til fremgangsmåde ved løsning af forvaltningsretlige opgaver, til brug f.eks. ved eksamen.

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 254 sider | ISBN 9788757437034

Pris

Papirbog
250,00 kr
Medlemspris
200,00 kr