Skatteret

Aktieavancebeskatnings...

Med kommentarer

En traditionelt opbygget kommentar til aktieavancebeskatningsloven af 2005, der understøtter arbejdet med loven i praksis for advokater, revisorer, domstole, skattemyndigheder og andre, der professionelt beskæftiger sig med skatteret. Der er af hensyn til bogens anvendelighed som kompakt opslagsværk lagt vægt på referater af afgørelser, gengivelse af referencetekster samt henvisninger til litteraturen.

Bogen bygger videre på Aktieavancebeskatningsloven med kommentarer, udgivet i 2003 og 2008, og fremstillingen er ajourført indtil 1. april 2015.

Læs mere
Udgave 3, 2015 | 1129 sider | ISBN 9788757426236

Pris

E-bog Papirbog
1.800,00 kr 2.000,00 kr
Medlemspris Medlemspris
1.440,00 kr 1.600,00 kr

Kursgevinstloven

Med kommentarer

Kursgevinstloven – med kommentarer gennemgår og fortolker loven om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter, med udgangspunkt i bekendtgørelse nr. 1113 af 18. september 2013.

Denne udgave er en videreførelse af de to tidligere lovkommentarer fra 1998 og 2004.  Fremstillingen er ajourført til 1. november 2013.  3. udgave af "Kursgevinstloven" er således væsentligt opdateret med lovændringer og relevant praksis.

Læs mere
Udgave 3, 2014 | 831 sider | ISBN 9788757426199

Pris

E-bog Papirbog
1.710,00 kr 1.900,00 kr
Medlemspris Medlemspris
1.368,00 kr 1.520,00 kr

Omgørelse

Skatteforvaltningslovens §29

Bogen, Omgørelse – skatteforvaltningsloven §29, behandler omgørelsesreglen i skatteforvaltningslovens § 29 – og de muligheder denne bestemmelse giver skatteyderne for at ændre ellers bindende dispositioner og aftaler, således at skattemæssigt utilsigtede virkninger kan undgås.Læs mere
Udgave 1, 2014 | 130 sider | ISBN 9788757432442

Pris

E-bog Papirbog
450,00 kr 500,00 kr
Medlemspris Medlemspris
360,00 kr 400,00 kr

CO2-beskatning

- i et EU-retligt og nationalt perspektiv

Det internationale fokus på global opvarmning har affødt et ønske om en markant reduktion i udledningen af drivhusgasser inden for en overskuelig årrække. Et vigtigt økonomisk instrument er i denne forbindelse miljø- og energirelaterede afgifter, herunder CO2-afgifter.

Læs mere
Udgave 1, 2013 | 308 sider | ISBN 9788757432046

Pris

E-bog Papirbog
540,00 kr 600,00 kr
Medlemspris Medlemspris
432,00 kr 480,00 kr

Momsfritagelsen af transaktioner inden for sundhedsområdet

i et EU-retligt perspektiv

Med udgangspunkt i EU-retten indeholder denne bog en analyse af gældende ret for så vidt angår udstrækningen af momsfritagelsen af leverancer inden for sundhedsområdet jf. momssystemdirektivets art. 132, stk.1, litra b-e. I forlængelse heraf belyses dansk national regulering og praksis, med særlig fokus på mulige uoverensstemmelser mellem den EU-retlige og nationale regulering og praksis. 

Bogen omhandler blandt andet:

Læs mere
Udgave 1, 2013 | 413 sider | ISBN 9788757431599

Pris

E-bog Papirbog
405,00 kr 450,00 kr
Medlemspris Medlemspris
324,00 kr 360,00 kr

Elafgiftsloven

Med kommentarer

Elafgiftsloven har hidtil - med undtagelse af SKATs juridiske vejledning – ikke været genstand for en egentlig teoretisk fremstilling. Nærværende bog giver et uddybende indblik i loven.

Bogen gennemgår de enkelte regler i elafgiftsloven og belyser dem gennem lovens forarbejder og den retspraksis, der er af betydning for forståelsen af den.

Læs mere
Udgave 1, 2013 | 182 sider | ISBN 9788757420883

Pris

E-bog Papirbog
450,00 kr 500,00 kr
Medlemspris Medlemspris
360,00 kr 400,00 kr

Skatter og afgifter i lejeforhold

”Skatter og afgifter i lejeforhold” er den første samlede beskrivelse af reglerne i både lejeloven og erhvervslejeloven om varsling og regulering af leje som følge af stigninger eller fald i skatter og afgifter.

Bogen beskriver reglerne for lejeregulering i lejelovens §§ 50-52 og erhvervslejelovens §§ 10-12 og er opbygget således, at den er let at bruge som oversigts- og opslagsværk. Den henvender sig til alle, der beskæftiger sig med lejeret.

Læs mere
Udgave 1, 2013 | 248 sider | ISBN 9788757423631

Pris

E-bog Papirbog
405,00 kr 450,00 kr
Medlemspris Medlemspris
324,00 kr 360,00 kr

Fradragsbeskæring af finansieringsudgifter

Fradragsbeskæring af finansieringsudgifter udgør den første samlede fremstilling af de komplicerede rentefradragsbegrænsningsregler i selskabsskattelovens §§ 11, 11 B og 11 C. Reglerne indførtes med henblik på at skabe en mere robust og konkurrencedygtig selskabsbeskatning, hvilket som minimum forudsætter en forudsigelig retstilstand.

Bogen er et bidrag til sidstnævnte.

Læs mere
Udgave 1, 2012 | 490 sider | ISBN 9788757427974

Pris

E-bog Papirbog
560,00 kr 700,00 kr
Medlemspris Medlemspris
0,00 kr 560,00 kr

EU-Selskabs- og Skatterettens betydning

for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

Den øgede globalisering og europæiske integration har resulteret i gennemgribende ændringer i det miljø, som selskaber opererer i. Fra at selskaber tidligere koncentrerede sig om et nationalt marked, opererer de nu på et stort verdensmarked.

Læs mere
Udgave 1, 2012 | 408 sider | ISBN 9788757428551

Pris

E-bog Papirbog
540,00 kr 600,00 kr
Medlemspris Medlemspris
432,00 kr 480,00 kr

Beskatning af finansielle kontrakter

"Beskatning af finansielle kontrakter" indeholder en analyse af de centrale problemstillinger, som opstår ved kvalifikationen og beskatningen af finansielle kontrakter omfattet af Kursgevinstloven §§ 29-33 og andre derivater som falder udenfor Kursgevinstlovens særregler. Bogen udgør den første samlede fremstilling af beskatning af derivater efter gældende dansk. I forlængelse af analysen af gældende dansk ret illustreres nogle af de udfordringer, som opstår i relation til international skatteret.

Læs mere
Udgave 1, 2012 | 400 sider | ISBN 9788757427967

Pris

E-bog Papirbog
540,00 kr 600,00 kr
Medlemspris Medlemspris
432,00 kr 480,00 kr

Fast driftssted

Fast driftsstedsprincippet er et centralt begreb i den internationale skatteret. Med denne bog er der for første gang udarbejdet en samlet analyse af fast driftsstedsprincippets subjektive side på dansk.

Læs mere
Udgave 1, 2011 | 316 sider | ISBN 9788757426632

Pris

E-bog Papirbog
495,00 kr 550,00 kr
Medlemspris Medlemspris
396,00 kr 440,00 kr

Toldret og retssikkerhed

I dansk forvaltningsret er retssikkerhed den centrale værdi. EU-retten har et andet fokus, nemlig økonomisk integration. Toldretten i Danmark er næsten fuldstændigt EU-retligt reguleret, og det må derfor antages, at EU-retten har svækket retssikkerheden for danske toldretlige afgørelser. Formålet med denne bog er at afdække, hvordan EU-retten påvirker retssikkerheden inden for toldretten.

Læs mere
Udgave 1, 2011 | 294 sider | ISBN 9788757425826

Pris

E-bog Papirbog
112,50 kr 400,00 kr
Medlemspris Medlemspris
90,00 kr 320,00 kr

Den skatteretlige behandling af personselskaber

"Den skatteretlige behandling af personselskaber" sætter fokus på de skatteretlige problemstillinger, der knytter sig til deltagelse i et personselskab.

Personselskaber er ikke skatteretligt særskilt lovregulerende, men danner rammen for mange erhvervsvirksomheder. Den administrative praksis på området er ofte af forholdsvis ældre dato og reglerne kan derfor være meget komplicerede at tyde.

Læs mere
Udgave 1, 2011 | 271 sider | ISBN 9788757421422

Pris

E-bog Papirbog
400,00 kr 500,00 kr
Medlemspris Medlemspris
0,00 kr 400,00 kr

Skatte- og afgiftsprocessen

Retskilder, EU-rettens betydning, Forventningsprincippet, Bindende svar, frist-

Denne bog omhandler retskilderne, betydningen af generelle og konkrete tilkendegivelser fra myndighederne, bindende svar, fristreglerne, forenklede regler om tilbagebetaling, forældelse og samspillet med fristreglerne.

Fremstillingen har bl.a. fokus på den processuelle regulering af moms og afgifter, på EU-rettens betydning for skatte- og afgiftsprocessen og på de skatte- og afgiftsprocessuelle reglers samspil med den almindelige forvaltningsret.

Læs mere
Udgave 1, 2010 | 640 sider | ISBN 9788757418156

Pris

E-bog Papirbog
810,00 kr 900,00 kr
Medlemspris Medlemspris
648,00 kr 720,00 kr

Skatteværn og EU-Frihed

Værnsregler i dansk skatteret konfronteret med fællesskabsretten...

"Skatteværn og EU-frihed" er en unik fremstilling om spændingsfeltet mellem nationale skatteværn og EU-rettens krav til fri bevægelighed.

Bogen er opbygget i syv dele, hvoraf 2-6 gennemgår meget centrale områder inden for den nationale skatterets forhold til fællesskabsretten.

Læs mere
Udgave 1, 2010 | 720 sider | ISBN 9788757422832

Pris

E-bog Papirbog
877,50 kr 975,00 kr
Medlemspris Medlemspris
702,00 kr 780,00 kr

Skatte- og afgiftsproces

"Skatte- og afgiftsproces" beskriver de formelle regler for dialogen mellem myndigheder og borgere i skatte- og afgiftssager.

Bogen giver kendskab til disse formelle regler og disse reglers samspil med forvaltningsretten, forældelsesloven og retsplejeloven, hvilket er centralt for alle, der deltager i førelse af sager om skatter og afgifter.

De formelle regler søger at løse den vanskelige opgave, der består i at tage hensyn til borgernes retssikkerhed samtidigt med, at det sikres, at myndighederne træffer de mest mulige korrekte afgørelser.

Læs mere
Udgave 3, 2010 | 628 sider | ISBN 9788757419634

Pris

Papirbog
875,00 kr
Medlemspris
700,00 kr

De kommunale skattelove

Med kommentarer

Kommunalreformen og andre væsentlige ændringer af de kommunale skattelove har skabt behov for en ny kommentar til de tre kommunale skattelove:

Lov om kommunal indkomstskat

Lov om kommunal ejendomsskat

Lov om lån til betaling af ejendomsskatter

I bogen kommenteres lovenes enkelte bestemmelser på baggrund af lovenes forarbejder, besvarelser af folketingsspørgsmål, domme, administrative afgørelser fra Indenrigs- og Socialministeriet og Fordelingsnævnet m.v.

Læs mere
Udgave 2, 2009 | 232 sider | ISBN 9788757414141

Pris

Papirbog
665,00 kr
Medlemspris
532,00 kr

Beskatning af immaterielle aktiver

Transformationen fra industrisamfund til videns- og informationssamfund medfører, at erhverv, der bygger på immaterielle aktiver, får stadigt større betydning for økonomi og beskæftigelse.

Værdien af immaterielle aktiver findes forenklet sagt i, at de giver rettighedshaveren ret til at nedlægge forbud mod, at konkurrenter indenfor et bestemt område gør brug af eksempelvis samme opfindelse, design, varemærke el. lign.

Læs mere
Udgave 1, 2007 | 286 sider | ISBN 9788757418125

Pris

Papirbog
350,00 kr
Medlemspris
280,00 kr

Fradragsret for merværdiafgift

Merværdiafgiftsretten har gennem de senere år været genstand for stadig større interesse fra mange sider. Der kan eksempelvis konstateres en betydelig oprustning i rådgivningsbranchen. Merværdiafgiftsretten fortjener således også en retsvidenskabelig belysning som denne.

Læs mere
Udgave 1, 2004 | 523 sider | ISBN 9788757411225

Pris

Papirbog
840,00 kr
Medlemspris
672,00 kr

Merværdiafgiftspligten

Merværdiafgiften (momsen) indbringer en væsentlig del af det danske skatteprovenu og har i de senere år påkaldt sig en stadig større bevågenhed fra såvel praktikere som teoretikere. "Merværdiafgiftspligten" er imidlertid den første omfattende danske fremstilling, der behandler denne centrale del af skatteretten.

Gennem systematisk analyse af lovgivning og praksis på området redegør bogen for merværdiafgiftspligtens betingelser, herunder for de principper der finder anvendelse ved opgørelsen af det merværdiafgiftsretlige beskatningsgrundlag.

Læs mere
Udgave 1, 2004 | 423 sider | ISBN 9788757411034

Pris

E-bog Papirbog
603,00 kr 670,00 kr
Medlemspris Medlemspris
482,40 kr 536,00 kr