Selskabsret og kapitalmarkedsret

Selskaberne

Selskaberne giver en opdateret fremstilling af selskabsretten med særlig fokus på aktie- og anpartsselskaber og interessentskaber. Reglerne om kommanditselskaber, fonde, andelsselskaber og foreninger præsenteres i særskilte kapitler. Der er tale om en formueretlig fremstilling, som både har fokus på selskabsretten som specialdisciplin og på samspillet mellem selskabsretten og den almindelige formueret.

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 454 sider | ISBN 9788757442137

Pris

Papirbog
650,00 kr
Medlemspris
520,00 kr

Fondsretten og den levende vedtægt

Fortolkning og ændring af fondsformålet

På baggrund af en gennemgang af retskildegrundlaget og ca. 1.700 utrykte afgørelser truffet af fondsmyndighederne undersøges i bogen fondsretlige spørgsmål om fortolkning og ændring af fondsformål.

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 387 sider | ISBN 9788757454710

Pris

E-bog Papirbog
400,00 kr 400,00 kr
Medlemspris Medlemspris
320,00 kr 320,00 kr

Iværksætterens juridiske udfordringer

En håndbog for iværksættere og deres rådgivere

Iværksættere opfylder en vigtig rolle i samfundet. Iværksættere vil, når de lykkes, realisere en række mål: dække et behov hos kunderne, måske endda ved innovation af eksisterende teknologi eller ved nytænkning af kendte forretningsmodeller, som fører udviklingen videre, skabe omsætning, arbejde og skattekroner til gavn for den fælles husholdning, og måske vigtigst af alt for den enkelte iværksætter, realisere hans eller hendes potentiale og drømme. Men først skal mange forhindringer overvindes – ikke mindst jura for iværksættere.

Læs mere
Udgave 3, 2022 | 543 sider | ISBN 9788757452198

Pris

E-bog Papirbog
585,00 kr 650,00 kr
Medlemspris Medlemspris
468,00 kr 520,00 kr

Lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter

med kommentarer

Dette værk er en kommentar til Lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og –aktiviteter (FMSL), som blev vedtaget ved lov nr. 1155 af 8. juni 2021 og trådte i kraft den 26. juni 2021. Loven er den danske gennemførelse af direktiv (EU) 2019/2034 af 27. november 2019 om tilsyn med investeringsselskaber (IFD), som skulle gennemføres per samme dato.

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 1407 sider | ISBN 9788757450538

Pris

E-bog Papirbog
1.755,00 kr 1.950,00 kr
Medlemspris Medlemspris
1.404,00 kr 1.560,00 kr

Hvidvaskloven

Med kommentarer

Denne bog udgør en revideret kommentar til den danske hvidvasklov.

Der har de seneste år været betydeligt mediefokus og politisk bevågenhed omkring hvidvask og sager om hvidvask på nationalt og internationalt niveau. Myndighederne i ind- og udland er blevet betydeligt styrket på området og har med et forøget fokus behandlet et stigende antal sager herom. I denne bog gives et overblik over juraen på dette komplicerede, særegne og hastigt udviklede område, der er baseret på en række nyere EU-direktiver, herunder 4. og 5. hvidvaskdirektiv.  

Læs mere
Udgave 2, 2022 | 874 sider | ISBN 9788757452686

Pris

E-bog Papirbog
1.260,00 kr 1.400,00 kr
Medlemspris Medlemspris
1.008,00 kr 1.120,00 kr

Erhvervsankenævnet

Praksis om selskaber, fonde, børsselskaber, finansielle virksomheder...

Denne bog omhandler Erhvervsankenævnet, som er rekursorgan for afgørelser truffet af f.eks. Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet. Erhvervsankenævnet er således en klageinstans, som behandler klager over administrative afgørelser, i det omfang det fastsættes ved lov eller i henhold til lov.

Læs mere
Udgave 2, 2021 | 254 sider | ISBN 9788757450330

Pris

E-bog Papirbog
655,00 kr 725,00 kr
Medlemspris Medlemspris
524,00 kr 580,00 kr

Vedtægtsændringer i fonde

Vedtægtsændringer i fonde giver en ajourført teoretisk fremstilling af vedtægtsændringer i erhvervsdrivende fonde, ikke-erhvervsdrivende fonde samt undtagelsesfonde. Bogen behandler bl.a. følgende temaer:

- Retsstillingen før vedtagelsen af fondslovgivningen

- Oprindelige mangler

- Umulighed

- Stifterens vilje

- Udvidelse af formålsbestemmelser

- Ekstraordinære dispositioner

- Statusskifte

- Vedtægtsændringer i ikke-erhvervsdrivende fonde

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 268 sider | ISBN 9788757451757

Pris

E-bog Papirbog
405,00 kr 450,00 kr
Medlemspris Medlemspris
324,00 kr 360,00 kr

Aktie- og Anpartsselskabsret

Erhvervsstyrelsen bidrager til at udvikle de selskabsretlige regler, men udøver også en aktiv kontrol og tilsyn med overholdelsen af de selskabsretlige og regnskabsretlige regler. Dette er markant kommet til udtryk i den såkaldte »kontrolpakke«, som blev vedtaget af Folketinget i maj 2020. Ændringerne i selskabsloven trådte i kraft 1. januar 2021. I overskriftsform ændrer og udvider kontrolpakken Erhvervsstyrelsens rolle fra blot at være en registreringsmyndighed til også at være en kontrolmyndighed.

Læs mere
Udgave 15, 2021 | 745 sider | ISBN 9788757449884

Pris

E-bog Papirbog
1.080,00 kr 1.200,00 kr
Medlemspris Medlemspris
864,00 kr 960,00 kr

Finansielle virksomheder

Regler og rapportering

FINANSIELLE VIRKSOMHEDER, som pengeinstitutter, fondsmæglerselskaber, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber m.fl., spiller en afgørende rolle for infrastrukturen på det finansielle marked. Det er naturligt, at der findes en detaljeret regulering for finansielle virksomheder. Reguleringen er både offentligretlig og privatretlig og angår typisk de finansielle virksomheders virksomhedsudøvelse, kunderelation og det offentlige tilsyn.

Denne bog er den eneste samlede og dyberegående behandling af reguleringen af finansielle virksomheder i dansk ret.

Læs mere
Udgave 2, 2021 | 480 sider | ISBN 9788757449433

Pris

E-bog Papirbog
675,00 kr 750,00 kr
Medlemspris Medlemspris
540,00 kr 600,00 kr

Vedtægter og ejeraftaler

Bogen giver i sin 4. gennemreviderede udgave svar på alle de væsentligste spørgsmål om udarbejdelse af vedtægter for aktieselskaber og anpartsselskaber og om aftaler mellem selskabets ejere: ejeraftaler.

Læs mere
Udgave 4, 2021 | 343 sider | ISBN 9788757447057

Pris

E-bog Papirbog
585,00 kr 650,00 kr
Medlemspris Medlemspris
468,00 kr 520,00 kr

Kapitalselskaber

Aktie- og anpartsselskaber

Kapitalselskaber – Aktie- og anpartsselskaber er 9. udgave af oprindeligt ”Aktieselskaber & anpartsselskaber”, som er pioneren og klassikeren inden for dansk selskabsret. De første udgaver er skrevet af Bernhard Gomard og i de senere udgaver af Bernhard Gomard og Peer Schaumburg-Müller i fællesskab.

Bogen behandler alle fællesreglerne for kapitalselskaber og samtlige regler for aktieselskaber og anpartsselskaber, og er gennemgribende opdateret i forhold til den tidligere udgave og tilmed fuldstændig ajourført.

Læs mere
Udgave 9, 2020 | 794 sider | ISBN 9788757448191

Pris

E-bog Papirbog
1.125,00 kr 1.250,00 kr
Medlemspris Medlemspris
900,00 kr 1.000,00 kr

Selskabsloven

Med kommentarer

Nu foreligger en ny revideret og opdateret 3. udgave af  ”Selskabsloven med kommentarer”. Lovkommentaren er nem og enkel at bruge, da den skal fungere som et ad hoc redskab, når et konkret problem opstår i den travle hverdag. Det er dog også ønskeligt, hvis den, der har tid og lyst, kan læse bogen på tværs, dvs. gennemgå bogens væsentligste dele, og derved få et godt overblik over den kommenterede lov.

Kommentarerne bygger på forfatternes store kendskab til selskabsretten i det praktisk retsliv og den mest opdaterede selskabsretlige teori.

Læs mere
Udgave 3, 2020 | 1800 sider | ISBN 9788757444964

Pris

E-bog Papirbog
2.340,00 kr 2.600,00 kr
Medlemspris Medlemspris
1.872,00 kr 2.080,00 kr

Selskabsstrukturer

Joint ventures, koncerner og grænseoverskridende omstruktureringer

Denne fremstilling behandler en række almindeligt anvendte selskabsstrukturer:

Læs mere
Udgave 2, 2020 | 500 sider | ISBN 9788757447019

Pris

E-bog Papirbog
765,00 kr 850,00 kr
Medlemspris Medlemspris
612,00 kr 680,00 kr

Ledelsesansvar og ansvarsbegrænsninger

Udviklingslinjer i ledelsesansvaret

Bestyrelsesarbejdet har ændret sig væsentligt de senere år og er blevet mere omfattende og komplekst. Samtidig er der kommet større fokus på bestyrelsesansvaret, og antallet af ansvarssager stiger. Frygten for ansvar kan være ødelæggende for gode initiativer, gøre det sværere at rekruttere kvalificerede bestyrelsesmedlemmer og lægge en dæmper på den forretningsmæssige udvikling. Det gælder, hvad enten frygten er berettiget eller ej. Hvem har lyst til at blive mødt med ruinerende personlige erstatningskrav og langvarige retssager? Men hvad er baggrunden for stigningen i ansvarssager?

Læs mere
Udgave 1, 2020 | 280 sider | ISBN 9788757445350

Pris

E-bog Papirbog
495,00 kr 550,00 kr
Medlemspris Medlemspris
396,00 kr 440,00 kr

Kapitalmarkedsloven

Med kommentarer

Denne lovkommentar til Kapitalmarkedsloven afløser forfatterens kommentar til Værdipapirhandelsloven, der udkom årligt fra 2004 til 2017.

Den trykte udgave foreligger i 1. udgave.

E-bogen er opdateret i 4. udgave, og er opdateret blandt på områder om datatjenesteydelser samt tilbudspligt og overtagelsestilbud.

Fremover findes den også i abonnement på jurabibliotek.dk hvor den opdateres to gange årligt.

Læs mere
Udgave 1, 2020 | 1205 sider | ISBN 9788757436396

Pris

E-bog Papirbog
1.440,00 kr 1.600,00 kr
Medlemspris Medlemspris
1.152,00 kr 1.280,00 kr

Selskaber – Aktuelle emner II

Selskabsretten og de tilgrænsende retsområder, der sætter rammen for drift af selskaber, er under konstant udvikling. Lovreformer, nye domme og nye soft law-initiativer stiller krav til akademikere, jurister, revisorer og andre, som beskæftiger sig med regulering af selskaber. I bogen sætter forskere og praktikere fokus på dels ændringer i selskabsretten efter reformen af selskabsloven, dels udviklingen inden for andre områder af relevans for danske selskaber og analyserer deres indhold og konsekvenser.

Læs mere
Udgave 1, 2019 | 415 sider | ISBN 9788757443455

Pris

Papirbog
500,00 kr
Medlemspris
400,00 kr

Børs- og kapitalmarkedsret

"Børs- og kapitalmarkedsret" er en helt opdateret og gennemarbejdet ny 6. udgave af forfatternes klassiske værk om børs- og kapitalmarkedsretten. Siden seneste udgave er der gennemført en lang række omfattende ændringer af selskabs-, børs- og kapitalmarkedsretten, særligt initieret af MIFID-reformen, markedsmisbrugsforordningen, implementeringen af aktionærrettighedsdirektivet i dansk ret og ikke mindst kapitalmarkedslovens afløsning af værdipapirhandelsloven. 

Læs mere
Udgave 6, 2019 | 892 sider | ISBN 9788757439083

Pris

E-bog Papirbog
1.200,00 kr 1.325,00 kr
Medlemspris Medlemspris
960,00 kr 1.060,00 kr

Interessekonflikter

I små og mellemstore selskaber

Bogen giver læseren, både rådgiveren og kapitalejere med indsigt i grundlæggende selskabsret, indblik i de konfliktsituationer, der vil være de typiske for kapitalejere i små og mellemstore selskaber, og et overblik over de konfliktløsningsmodeller, som selskabsrettens gældende ret indeholder og muliggør. Samtidig vil bogen, med inspiration fra og introduktion til norsk og amerikansk ret, præsentere konkrete forslag, som kapitalejere og formentlig særligt deres rådgivere vil kunne indbygge i ejeraftaler.

Læs mere
Udgave 1, 2019 | 152 sider | ISBN 9788757444117

Pris

E-bog Papirbog
355,00 kr 395,00 kr
Medlemspris Medlemspris
284,00 kr 316,00 kr

Finansret

Bank - Realkredit - Investering - Pension

Finansret beskriver reglerne for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, investeringsinstitutter og pensionsinstitutter samt udfordringer for fremtidens finansret. Temaerne omfatter tilladelse, forbrugerbeskyttelse, ledelse og kapitalforhold samt Finanstilsynet, hvidvask, social ansvarlighed og digitaliseringen, herunder Fintech, blockchain og kryptovaluta. Bogen er højaktuel i lyset af debatterne om bankernes samfundsansvar og de forretningsmæssige udfordringer.

Læs mere
Udgave 1, 2019 | 884 sider | ISBN 9788757436099

Pris

E-bog Papirbog
1.395,00 kr 1.550,00 kr
Medlemspris Medlemspris
1.116,00 kr 1.240,00 kr

Børsretten

Denne 6. udgave af Børsretten er en ajourføring af 5. udgaven fra 2014, der bl.a. medtager ændringerne som følge af Markedsmisbrugsforordningen og MiFID-reformen.

Værket behandler følgende emner:

Læs mere
Udgave 6, 2019 | 668 sider | ISBN 9788757444230

Pris

E-bog Papirbog
1.170,00 kr 1.295,00 kr
Medlemspris Medlemspris
936,00 kr 1.036,00 kr