Retspleje

Syn og Skøn

Sagkyndig bevisførelse

Læs bl.a. om skønserklæring:

Skønserklæringen kan redegøre for konkrete forhold, der bygger på konkrete undersøgelser. En skønserklæring kan virke som et særligt autoritativt bevis i sagen, idet retten ikke vurderer og ikke kan vurdere de underliggende fakta, men bygger afgørelsen på disse, således som de er beskrevet og bedømt i en skønserklæring. Disse har en holistisk retsvirkning, og afhænger af skønsmandens udtalelser i skønserklæringen.

Læs mere
Udgave 5, 2015 | 271 sider | ISBN 9788757433913

Pris

E-bog Papirbog
630,00 kr 700,00 kr
Medlemspris Medlemspris
504,00 kr 560,00 kr

Bruxelles I-forordningen

Med kommentarer

Denne bog er en kommentar til Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 12. december 2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civile- og handelsretslige område som ændret ved Europa-Parlamentets og rådets forordning af 15. maj 2014 også kaldet Bruxelles I-forordningen.

Forordningen har afløst Rådets forordning af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område, og finder anvendelse på retssager som er anlagt den 10. januar 2015 eller senere.

Læs mere
Udgave 2, 2015 | 619 sider | ISBN 9788757431131

Pris

E-bog Papirbog
900,00 kr 1.000,00 kr
Medlemspris Medlemspris
720,00 kr 800,00 kr

Civile Retssager

Civile Retssager gennemgår de processuelle regler for anlæggelse og behandling af retssager, både processens formelle regler og den konkrete håndtering af sagernes førelse. Beskrivelsen af reglerne er suppleret med udførlige henvisninger til domspraksis og praktiske eksempler, herunder på udformning af påstande og fremgangsmåde ved vidneafhøringer. Den er opdateret med de seneste ændringer i civilprocessen, navnlig reglerne om syn og skøn og ændringerne i appelreglerne.

Læs mere
Udgave 2, 2015 | 217 sider | ISBN 9788757432756

Pris

E-bog Papirbog
360,00 kr 450,00 kr
Medlemspris Medlemspris
288,00 kr 360,00 kr

EU-PIL

European Union Private International Law in Contract and Tort

About the book

EU-PIL - European Union Private International Law in Contract and Tort

Læs mere
Udgave 2, 2015 | 205 sider | ISBN 9788757431896

Pris

Papirbog
295,00 kr
Medlemspris
236,00 kr

International privatret

på formuerettens område

Denne bog angår den internationale privat- og procesret på formuerettens område, og gennemgår de processuelle regler om domstolenes internationale kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske domme. International privatret gennemgår endvidere lovvalgsreglerne for aftaler, herunder løsørekøb (hvor også CISG behandles), erstatning uden for kontrakt og tingsret. Bogen omtaler desuden international voldgift og indledes med en oversigt over den internationale privatrets ”almindelige del”.

Læs mere
Udgave 5, 2015 | 156 sider | ISBN 9788757431889

Pris

E-bog Papirbog
265,50 kr 295,00 kr
Medlemspris Medlemspris
212,40 kr 236,00 kr

Inddrivelse

Inkasso i teori og praksis

Inddrivelse – inkasso i teori og praksis beskriver hele inddrivelsesprocessen i detaljer og fungerer samtidig som et opslagsværk med svar på de spørgsmål, der måtte opstå i forbindelse med håndteringen af en inkassosag. Inddrivelse - inkasso i teori og praksis ser nærmere på såvel processuelle forhold som de mere materielle regler, som har betydning ved eksempelvis indsigelser i forbindelse med inddrivelsen af et krav.

Læs mere
Udgave 1, 2015 | 704 sider | ISBN 9788757425833

Pris

E-bog Papirbog
1.170,00 kr 1.300,00 kr
Medlemspris Medlemspris
936,00 kr 1.040,00 kr

Den Grønlandske Kriminalretspleje

Den 1. januar 2010 trådte en ny retsplejelov i kraft for Grønland. Retsplejeloven introducerer flere nye tiltag inden for kriminalretsplejen, hvoraf de vigtigste er:

Læs mere
Udgave 1, 2014 | 386 sider | ISBN 9788757497663

Pris

E-bog
630,00 kr
Medlemspris
504,00 kr

Konkurs

Bogen behandler konkursretten ud fra en teoretisk og praktisk indgangsvinkel med et indhold omfattende såvel materiel som processuel konkursret. Konkursens indtræden og virkning og slutning, aktører, konkursmassen og ordenen, modregning, omstødelse, gældssanering, konkurskarantæne, boets krav og krav mod boet er emner, for hvilke dækkes af titlen.

Denne lærebog til den juridiske kandidatuddannelse kan med fordel bruges af praktikere, og suppleres af "Rekonstruktion – teori og praksis" omhandlende rekonstruktion efter konkursloven og udenretlig rekonstruktion.

Læs mere
Udgave 1, 2014 | 693 sider | ISBN 9788757432411

Pris

E-bog Papirbog
810,00 kr 900,00 kr
Medlemspris Medlemspris
648,00 kr 720,00 kr

Arbitration in Denmark

The aim of the book is to give an easily accessible presentation of arbitration in Denmark. The book is based on the Danish Arbitration Act 2005 (which is based on the UNCITRAL model Law) and the Rules of Arbitration Procedure of the Danish Institute of Arbitration, with the main emphasis on the latter. It is the intention that the book will serve as an introduction, especially for non-Danish lawyers and their clients who are or who expect to become involved in arbitration proceedings in Denmark.

Læs mere
Udgave 1, 2014 | 211 sider | ISBN 9788757427790

Pris

E-bog Papirbog
400,50 kr 445,00 kr
Medlemspris Medlemspris
320,40 kr 356,00 kr

Fra Retsstat til Omsorgsstat

Om syndsforladelse i konfliktråd

I dag tilbydes borgere i konflikt oftere og oftere mægling med henblik på selv at finde en løsning. Men er det nu også borgerne, der frit bestemmer, hvordan konflikten bliver løst?

Konfliktråd bygger på tanken om forsoning mellem offer og gerningsmand og er de seneste år blevet præsenteret som et humant alternativ til fængselsstraf. Men konfliktråd er langt fra så rensede for magt, dominans og undertrykkelse, som det hidtil har lydt. Det demonstrerer denne bog, der rummer den første gennemgribende analyse af den nye retsform, der er på vej frem herhjemme såvel som i udlandet.

Læs mere
Udgave 1, 2014 | 248 sider | ISBN 9788757433241

Pris

E-bog Papirbog
495,00 kr 550,00 kr
Medlemspris Medlemspris
396,00 kr 440,00 kr

Politiets Efterretningstjeneste

En retlig belysning af tjenestens virksomhed og det samlede kontrolsystem

Denne bog er den første juridiske undersøgelse af både PET's virksomhed og det samlede kontrolsystem

Efterretningstjenester har altid haft ry for at være de demokratiske samfunds problembørn, da tjenesterne ofte lever et mere eller mindre løsrevet liv fra den øvrige forvaltning og i vidt omfang er undtaget den almindelige kontrol. Reguleringen af Politiets Efterretningstjeneste skal derfor sikre befolkningens tillid, at tjenesten kan løse sine opgaver effektivt, at den enkelte borgers retssikkerhed ikke krænkes og tjenestens demokratiske legitimitet ikke forsvinder.

Læs mere
Udgave 1, 2014 | 336 sider | ISBN 9788757432978

Pris

E-bog Papirbog
405,00 kr 450,00 kr
Medlemspris Medlemspris
324,00 kr 360,00 kr

International købelov (CISG)

Med kommentarer

Denne lovkommentar henvender sig til dommere, advokater, virksomhedsjurister og andre, der ønsker en udførlig og opdateret beskrivelse af reglerne i den internationale købelov (CISG) (FN´s konvention om aftaler om internationale køb).

Læs mere
Udgave 1, 2014 | 528 sider | ISBN 9788757415940

Pris

E-bog Papirbog
895,50 kr 995,00 kr
Medlemspris Medlemspris
716,40 kr 796,00 kr

Tiltalen

Bogen Tiltalen indeholder den første samlede gennemgang af regelsættet vedrørende tiltale og muligheden for tiltaleændring - et retsområde med et kompliceret og til dels ufuldstændigt regelsæt.

Der er tale om et kompliceret regelsæt, der regulerer et stort antal sager. Bogen gennemgår en ganske omfattende retspraksis, som klart viser, at reglerne fra tid til anden giver problemer i praksis. Regelsættet giver anledning til bl.a. følgende spørgsmål, som behandles i fremstillingen:

Læs mere
Udgave 1, 2014 | 416 sider | ISBN 9788757432299

Pris

E-bog Papirbog
472,50 kr 525,00 kr
Medlemspris Medlemspris
378,00 kr 420,00 kr

Kildebeskyttelse

Kildebeskyttelse” er den første samlede fremstilling om de retsregler og den praksis, der knytter sig til mediernes beskyttelse af kilder. Dette angår navnligt retsplejelovens § 172 om vidnefritagelse for journalister samt visse regler om tvangsindgreb.

Læs mere
Udgave 1, 2014 | 283 sider | ISBN 9788757430868

Pris

E-bog Papirbog
562,50 kr 625,00 kr
Medlemspris Medlemspris
450,00 kr 500,00 kr

Brugeligt pant, frivillig ordning/akkord og rekonstruktion

Landbrugsordninger

Denne bog besvarer gængse spørgsmål omkring landbrugsbedrifter i økonomisk krise, herunder valg af afviklings- og/eller saneringsmodel.

Der behandles også alternativer til brugeligt pant. Det drejer sig primært om frivillig ordning/frivillig akkord og rekonstruktion og sekundært om konkursrekonstruktion og gældssanering, såvel i direkte forbindelse med afsigelse af konkursdekret som uden forbindelse med afsigelse af konkursdekret. Bogen afsluttes med en brugervenlig håndterings- og tjekliste til brug for såvel brugeligt pant, frivillig akkord-forhandling som rekonstruktion.

Læs mere
Udgave 1, 2013 | 605 sider | ISBN 9788757428940

Pris

E-bog Papirbog
886,50 kr 985,00 kr
Medlemspris Medlemspris
709,20 kr 788,00 kr

Konfliktmægling

En refleksiv model

Denne lærebog er skrevet som en generel indføring i konfliktmægling og behandler konfliktforståelse og konfliktmægling i sammenhæng.

Udgivelsen giver en samlet fremstilling af disse emner og medvirker til at styrke grundlaget for en professionel mæglingsaktivitet. Udgaven er opdateret både mht. litteratur og forholdene inden for de retligt regulerede områder for konfliktmægling, retsmægling, konfliktråd og mægling i familiekonflikter.

Læs mere
Udgave 3, 2013 | 496 sider | ISBN 9788757428322

Pris

E-bog Papirbog
585,00 kr 650,00 kr
Medlemspris Medlemspris
468,00 kr 520,00 kr

Politiklageordningen

Fra den 1. januar 2012 trådte en ny myndighed i kraft til behandling af politiklager. Denne myndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed er oprettet for at skulle undersøge og træffe afgørelser i sager om politipersonalets adfærd i tjenesten (adfærdsklager) og efterforske sager om mulige strafbare forhold begået af politipersonale i tjenesten.Læs mere
Udgave 1, 2012 | 250 sider | ISBN 9788757495294

Pris

E-bog
560,00 kr
Medlemspris
448,00 kr

Reflexive Mediation

With a Sustainable Perspective

In this book, Vibeke Vindløv believes it is time for mediators to look further than merely discussing skills, techniques and models, and to take up the personal challenge and responsibility of being conscious of the deeper values and beliefs that drive us, and then constantly, during and after each mediation, to evaluate what we did and how we did it.

The reflexive model thereby takes a longer view and has a sustainable perspective.

Læs mere
Udgave 1, 2012 | 383 sider | ISBN 9788757420869

Pris

E-bog Papirbog
468,00 kr 520,00 kr
Medlemspris Medlemspris
374,40 kr 416,00 kr

Tvangsauktion over fast ejendom og andelslejligheder

Bogen gennemgår de tvangsauktionsretlige regler over fast ejendom, med praktiske eksempler, relevante bilag og seneste domspraksis.

Endvidere indeholder bogen beskrivelse af pantsætning og tvangsauktion over andelslejligheder, ligeledes med relevante bilag.

Bogen er anvendelig for såvel praktikere som til undervisning på højere uddannelsesinstitutioner.

Læs mere
Udgave 3, 2012 | 488 sider | ISBN 9788757425048

Pris

E-bog Papirbog
765,00 kr 850,00 kr
Medlemspris Medlemspris
612,00 kr 680,00 kr

Mediationsprocessen i praksis

Denne bog hviler på det paradoksale grundsyn, at mediation langt fra kan læres ved ord alene. Bogen afspejler forfatternes forskning i og praksis med mediation i Danmark og i udlandet. En række spørgsmål rejses og diskuteres:

Læs mere
Udgave 2, 2012 | 336 sider | ISBN 9788776732622

Pris

E-bog Papirbog
522,00 kr 580,00 kr
Medlemspris Medlemspris
417,60 kr 464,00 kr