Retspleje

Syn og Skøn

Sagkyndig bevisførelse

Læs bl.a. om skønserklæring:

Skønserklæringen kan redegøre for konkrete forhold, der bygger på konkrete undersøgelser. En skønserklæring kan virke som et særligt autoritativt bevis i sagen, idet retten ikke vurderer og ikke kan vurdere de underliggende fakta, men bygger afgørelsen på disse, således som de er beskrevet og bedømt i en skønserklæring. Disse har en holistisk retsvirkning, og afhænger af skønsmandens udtalelser i skønserklæringen.

Læs mere
Udgave 5, 2015 | 271 sider | ISBN 9788757433913

Pris

E-bog Papirbog
630,00 kr 700,00 kr
Medlemspris Medlemspris
504,00 kr 560,00 kr

Arbitration in Denmark

The aim of the book is to give an easily accessible presentation of arbitration in Denmark. The book is based on the Danish Arbitration Act 2005 (which is based on the UNCITRAL model Law) and the Rules of Arbitration Procedure of the Danish Institute of Arbitration, with the main emphasis on the latter. It is the intention that the book will serve as an introduction, especially for non-Danish lawyers and their clients who are or who expect to become involved in arbitration proceedings in Denmark.

Læs mere
Udgave 1, 2014 | 211 sider | ISBN 9788757427790

Pris

E-bog Papirbog
400,50 kr 445,00 kr
Medlemspris Medlemspris
320,40 kr 356,00 kr

Fra Retsstat til Omsorgsstat

Om syndsforladelse i konfliktråd

I dag tilbydes borgere i konflikt oftere og oftere mægling med henblik på selv at finde en løsning. Men er det nu også borgerne, der frit bestemmer, hvordan konflikten bliver løst?

Konfliktråd bygger på tanken om forsoning mellem offer og gerningsmand og er de seneste år blevet præsenteret som et humant alternativ til fængselsstraf. Men konfliktråd er langt fra så rensede for magt, dominans og undertrykkelse, som det hidtil har lydt. Det demonstrerer denne bog, der rummer den første gennemgribende analyse af den nye retsform, der er på vej frem herhjemme såvel som i udlandet.

Læs mere
Udgave 1, 2014 | 248 sider | ISBN 9788757433241

Pris

E-bog Papirbog
495,00 kr 550,00 kr
Medlemspris Medlemspris
396,00 kr 440,00 kr

International købelov (CISG)

Med kommentarer

Denne lovkommentar henvender sig til dommere, advokater, virksomhedsjurister og andre, der ønsker en udførlig og opdateret beskrivelse af reglerne i den internationale købelov (CISG) (FN´s konvention om aftaler om internationale køb).

Læs mere
Udgave 1, 2014 | 528 sider | ISBN 9788757415940

Pris

E-bog Papirbog
895,50 kr 995,00 kr
Medlemspris Medlemspris
716,40 kr 796,00 kr

Kildebeskyttelse

Kildebeskyttelse” er den første samlede fremstilling om de retsregler og den praksis, der knytter sig til mediernes beskyttelse af kilder. Dette angår navnligt retsplejelovens § 172 om vidnefritagelse for journalister samt visse regler om tvangsindgreb.

Læs mere
Udgave 1, 2014 | 283 sider | ISBN 9788757430868

Pris

E-bog Papirbog
562,50 kr 625,00 kr
Medlemspris Medlemspris
450,00 kr 500,00 kr

Konkurs

Bogen behandler konkursretten ud fra en teoretisk og praktisk indgangsvinkel med et indhold omfattende såvel materiel som processuel konkursret. Konkursens indtræden og virkning og slutning, aktører, konkursmassen og ordenen, modregning, omstødelse, gældssanering, konkurskarantæne, boets krav og krav mod boet er emner, for hvilke dækkes af titlen.

Denne lærebog til den juridiske kandidatuddannelse kan med fordel bruges af praktikere, og suppleres af "Rekonstruktion – teori og praksis" omhandlende rekonstruktion efter konkursloven og udenretlig rekonstruktion.

Læs mere
Udgave 1, 2014 | 693 sider | ISBN 9788757432411

Pris

E-bog Papirbog
810,00 kr 900,00 kr
Medlemspris Medlemspris
648,00 kr 720,00 kr

Tiltalen

Bogen Tiltalen indeholder den første samlede gennemgang af regelsættet vedrørende tiltale og muligheden for tiltaleændring - et retsområde med et kompliceret og til dels ufuldstændigt regelsæt.

Der er tale om et kompliceret regelsæt, der regulerer et stort antal sager. Bogen gennemgår en ganske omfattende retspraksis, som klart viser, at reglerne fra tid til anden giver problemer i praksis. Regelsættet giver anledning til bl.a. følgende spørgsmål, som behandles i fremstillingen:

Læs mere
Udgave 1, 2014 | 416 sider | ISBN 9788757432299

Pris

E-bog Papirbog
472,50 kr 525,00 kr
Medlemspris Medlemspris
378,00 kr 420,00 kr

Den Grønlandske Kriminalretspleje

Den 1. januar 2010 trådte en ny retsplejelov i kraft for Grønland. Retsplejeloven introducerer flere nye tiltag inden for kriminalretsplejen, hvoraf de vigtigste er:

Læs mere
Udgave 1, 2014 | 386 sider | ISBN 9788757497663

Pris

E-bog
630,00 kr
Medlemspris
504,00 kr

Brugeligt pant, frivillig ordning/akkord og rekonstruktion

Landbrugsordninger

Denne bog besvarer gængse spørgsmål omkring landbrugsbedrifter i økonomisk krise, herunder valg af afviklings- og/eller saneringsmodel.

Der behandles også alternativer til brugeligt pant. Det drejer sig primært om frivillig ordning/frivillig akkord og rekonstruktion og sekundært om konkursrekonstruktion og gældssanering, såvel i direkte forbindelse med afsigelse af konkursdekret som uden forbindelse med afsigelse af konkursdekret. Bogen afsluttes med en brugervenlig håndterings- og tjekliste til brug for såvel brugeligt pant, frivillig akkord-forhandling som rekonstruktion.

Læs mere
Udgave 1, 2013 | 605 sider | ISBN 9788757428940

Pris

E-bog Papirbog
886,50 kr 985,00 kr
Medlemspris Medlemspris
709,20 kr 788,00 kr

Konfliktmægling

En refleksiv model

Denne lærebog er skrevet som en generel indføring i konfliktmægling og behandler konfliktforståelse og konfliktmægling i sammenhæng.

Udgivelsen giver en samlet fremstilling af disse emner og medvirker til at styrke grundlaget for en professionel mæglingsaktivitet. Udgaven er opdateret både mht. litteratur og forholdene inden for de retligt regulerede områder for konfliktmægling, retsmægling, konfliktråd og mægling i familiekonflikter.

Læs mere
Udgave 3, 2013 | 496 sider | ISBN 9788757428322

Pris

E-bog Papirbog
585,00 kr 650,00 kr
Medlemspris Medlemspris
468,00 kr 520,00 kr

Tvangsauktion over fast ejendom og andelslejligheder

Bogen gennemgår de tvangsauktionsretlige regler over fast ejendom, med praktiske eksempler, relevante bilag og seneste domspraksis.

Endvidere indeholder bogen beskrivelse af pantsætning og tvangsauktion over andelslejligheder, ligeledes med relevante bilag.

Bogen er anvendelig for såvel praktikere som til undervisning på højere uddannelsesinstitutioner.

Læs mere
Udgave 3, 2012 | 488 sider | ISBN 9788757425048

Pris

E-bog Papirbog
765,00 kr 850,00 kr
Medlemspris Medlemspris
612,00 kr 680,00 kr

Politiklageordningen

Fra den 1. januar 2012 trådte en ny myndighed i kraft til behandling af politiklager. Denne myndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed er oprettet for at skulle undersøge og træffe afgørelser i sager om politipersonalets adfærd i tjenesten (adfærdsklager) og efterforske sager om mulige strafbare forhold begået af politipersonale i tjenesten.



Læs mere
Udgave 1, 2012 | 250 sider | ISBN 9788757495294

Pris

E-bog
560,00 kr
Medlemspris
448,00 kr

Praktisk voldgiftsret

Med fokus på Voldgiftsinstituttet

I anledningen Voldgiftsinstituttets 30 års jubilæum i oktober 2011, er denne bog blevet til for at fejre voldgiftsinstituttet og det dertilhørende retslige område. Bogen tilbyder et interessant indblik i voldgiftsinstituttet og til voldgiftssager og hvorledes, de føres.

Læs mere
Udgave 1, 2011 | 352 sider | ISBN 9788757425789

Pris

E-bog Papirbog
540,00 kr 600,00 kr
Medlemspris Medlemspris
432,00 kr 480,00 kr

Rekonstruktion

Teori og praksis

Bogen fremstiller på grundig vis de forskellige aspekter af rekonstruktionen af en virksomhed, og beskriver de forskellige modeller, der kan anvendes i behandlingen. Jo hurtigere en rekonstruktionsproces indledes, jo større er muligheden for at fuldende denne på succesfuld vis.

Læs mere
Udgave 1, 2011 | 614 sider | ISBN 9788757424133

Pris

E-bog Papirbog
765,00 kr 850,00 kr
Medlemspris Medlemspris
612,00 kr 680,00 kr

Verdens bedste politi

Politireformen i Danmark 2007-2011

Bogen tilbyder et indblik i politireformen, dens grundlag, konsekvenser og forbedringer. Hvordan ser verdens bedste politi ud?

Læs mere
Udgave 1, 2011 | 268 sider | ISBN 9788757425925

Pris

E-bog Papirbog
247,50 kr 275,00 kr
Medlemspris Medlemspris
198,50 kr 220,00 kr
Udgave 1, 2011 | 312 sider | ISBN 9788757493412

Pris

E-bog
495,00 kr
Medlemspris
396,00 kr

International Politiret

Politiret bd. 2

"International politiret" er læren om de suveræne staters samarbejde inden for det politimæssige og det retlige område. Denne bog fokuserer såvel på det samarbejde der foregår i EU og Europarådet, som på samarbejdet i FN og mellem de nordiske lande.

Bogen er primært skrevet til undervisningsbrug på universitetet men kan ligeledes anvendes i det praktiske politi- og retsarbejde.

Læs mere
Udgave 1, 2010 | 382 sider | ISBN 9788757420937

Pris

E-bog Papirbog
450,00 kr 500,00 kr
Medlemspris Medlemspris
360,00 kr 400,00 kr
Udgave 1, 2010 | 308 sider | ISBN 9788757490879

Pris

E-bog
468,00 kr
Medlemspris
374,40 kr
Udgave 1, 2010 | 362 sider | ISBN 9788757425161

Pris

Papirbog
475,00 kr
Medlemspris
380,00 kr

Mægling, ret og samfund

Formålet med denne bog er at bidrage til en dybere og bredere forståelse af fænomenet mægling ved at se på det ud fra forskellige historiske, samfundsvidenskabelige og retlige synsvinkler. I bogen ses bl.a. på mæglingens historiske rødder, dens samfundsmæssige funktioner samt dens placering inden for et retligt univers i forhold til domstolsafgørelser og andre konfliktløsningsmetoder.

Læs mere
Udgave 1, 2009 | 200 sider | ISBN 9788757421149

Pris

E-bog Papirbog
225,00 kr 250,00 kr
Medlemspris Medlemspris
180,00 kr 200,00 kr