Retspleje

Konkurs

Bogen behandler konkursretten ud fra en teoretisk og praktisk indgangsvinkel med henblik på at blive anvendt som lærebog på den juridiske kandidatuddannelse og af praktikere, der beskæftiger sig med konkurs. Den omhandler såvel materiel som processuel konkursret. Bogen behandler bl.a. konkursens indtræden, de forskellige aktører, konkursens virkning, konkursmassen, modregning, gensidigt bebyrdende aftaler, omstødelse, konkursordenen, boets krav og krav mod boet, gældssanering, konkurskarantæne og konkursens slutning. 

Læs mere
Udgave 3, 2023 | 800 sider | ISBN 9788757454239

Pris

Papirbog
1.100,00 kr
Medlemspris
880,00 kr

Rekonstruktion

Teori og praksis

Bogen omhandler udenretlig rekonstruktion og konkurslovens regler om rekonstruktionsbehandling. Bogen kombinerer teori og praksis med henblik på at blive anvendt som lærebog i kursusfag på den juridiske uddannelse og som grundlag for det praktiske arbejde med rekonstruktion.

Læs mere
Udgave 3, 2023 | 650 sider | ISBN 9788757454192

Pris

Papirbog
1.100,00 kr
Medlemspris
880,00 kr

Europol-aftalen og Eurojust-aftalen

Med kommentarer

Europol er et EU-agentur med hjemsted i Haag. Europols hovedopgave er at støtte politiet i EU’s medlemsstater i deres bekæmpelse af grov kriminalitet. Eurojust, der ligeledes er et EU-agentur hjemmehørende i Haag, koordinerer efterforskning og retsforfølgning mellem EU-landenes myndigheder i forbindelse med bekæmpelsen af den grove kriminalitet.

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 465 sider | ISBN 9788757448245

Pris

E-bog Papirbog
625,50 kr 695,00 kr
Medlemspris Medlemspris
500,40 kr 556,00 kr

Rekonstruktionsret

Bogen ”Rekonstruktionsret” behandler reglerne og mulighederne for rekonstruktion af virksomheder i økonomisk krise. Fokus er således lagt på tiden, før skifteretten afsiger konkursdekret. Fremstillingen – der er opdateret med ændringerne som følge af gennemførelsen af EU’s rekonstruktions- og insolvensdirektiv –   gennemgår de juridiske rammer for rekonstruktionsret, for at det kan afværges, at konkurs bliver udgangen.

"Rekonstruktionsret" indeholder en gennemgang af:

Læs mere
Udgave 6, 2022 | 302 sider | ISBN 9788757453447

Pris

E-bog Papirbog
560,00 kr 600,00 kr
Medlemspris Medlemspris
448,00 kr 480,00 kr

Retsplejelov – Straffelov 2022

af Jens Møller (ansv. red.)

Retsplejeloven baserer sig på Justitsministeriets lovbekendtgørelse nr. 1835 af 15. september 2021 som ændret ved lov nr. 2600 af 28. december 2021, lov nr. 2601 af 28. december 2021, lov nr. 158 af 31. januar 2022, lov nr. 226 og 227 af 15. februar 2022, lov nr. 291 af 8. marts 2022, lov nr. 696 og lov nr. 697 af 24. maj 2022 og lov nr. 873, 890, 893 og 897 af 21. juni 2022.

Læs mere
Udgave 32, 2022 | 322 sider | ISBN 9788757453386

Pris

E-bog Papirbog
360,00 kr 360,00 kr
Medlemspris Medlemspris
288,00 kr 288,00 kr

Konkursret

Nu foreligger 13. udgave af ”Konkursret”. Som tidligere udgaver er denne centreret om den materielle konkursret. Hertil hører reglerne om konkursens begyndelse og retsvirkningen, reglerne om konkursboets aktiver og passiver samt reglerne om omstødelse.

 

Læs mere
Udgave 13, 2022 | 248 sider | ISBN 9788757449587

Pris

E-bog Papirbog
540,00 kr 600,00 kr
Medlemspris Medlemspris
432,00 kr 480,00 kr

Uddrag af Politiret

Denne bog er et uddrag af værket "Politiret" af samme forfatter. Uddraget behandler politiets midler. Uden de nødvendige midler til at løse sine mangeartede opgaver ville politiet fremstå som en tandløs institution. Midlerne kan overordnet opdeles i de midler, der ikke indebærer et indgreb i borgernes rettigheder, og midler, der indebærer et sådant indgreb. Til de første hører overvågningsmidlerne, hvortil bl.a.

Læs mere
Udgave 2, 2022 | 188 sider | ISBN 9788757455137

Pris

Papirbog
240,00 kr
Medlemspris
192,00 kr

Politiret

”Politiret” er en klassiker inden for politiområdet. Det er den eneste bog, der giver læseren et fuldstændigt indblik i dansk politi lige fra politiets historie til de aktuelle resultater af politiets virksomhed. Bogen indeholder referater af over 600 domme og er med 1.600 stikord den ultimative indgangsport til viden om dansk politi både for praktikere og teoretikere. Bogen anvendes på såvel politiskolen som på universiteterne og i politikredsene. Bogen fejrer i år sin 26 års fødselsdag. Siden 1996 er der udkommet en ny udgave ca. hvert 4.

Læs mere
Udgave 7, 2022 | 1266 sider | ISBN 9788757445787

Pris

E-bog Papirbog
1.305,00 kr 1.450,00 kr
Medlemspris Medlemspris
1.044,00 kr 1.160,00 kr

Straffeprocessens katekismus

Straffeprocessens katekismus er en grundlæggende og systematisk fremstilling af straffeprocessen – de vigtigste principper og regler. Bogen indledes med et kapitel om de principper, der gælder for hele straffeprocessen. Herefter behandles reglerne om politiets efterforskning, inkl. tvangsindgreb og agentreglerne, anklagemyndighedens tiltalerejsning og sagens behandling ved retten.

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 209 sider | ISBN 9788757452419

Pris

E-bog Papirbog
290,00 kr 325,00 kr
Medlemspris Medlemspris
232,00 kr 260,00 kr

Straffesagens gang

Straffesagens gang er en udførlig fremstilling af, hvorledes og af hvem straffesager behandles. Bogen foreligger nu i 7. udgave revideret af Nicolaj Sivan Holst. Efter en indledning om straffeproces, grundlov og menneskerettigheder behandles reglerne om politiets efterforskning og tvangsindgreb, anklagemyndighedens tiltalerejsning og sagernes behandling ved domstolene. Fremstillingen følger straffesagens gang fra sigtelse til dom.

Læs mere
Udgave 7, 2020 | 265 sider | ISBN 9788757439670

Pris

E-bog Papirbog
355,00 kr 395,00 kr
Medlemspris Medlemspris
284,00 kr 316,00 kr

Eksekutionsret

Materiel foged- og auktionsret

Eksekutionsret handler om de materielle regler om eksekution af formueretlige krav. Bogen gennemgår reglerne om:

Læs mere
Udgave 3, 2020 | 165 sider | ISBN 9788757449174

Pris

E-bog Papirbog
255,00 kr 280,00 kr
Medlemspris Medlemspris
204,00 kr 224,00 kr

Bevisbyrden i civile sager

Hvem skal løfte bevisbyrden i en civil sag? I udgangspunktet er det den, der fremsætter krav, der har bevisbyrden - men der afviges ofte fra denne almindelige bevisbyrderegel.

Læs mere
Udgave 1, 2020 | 205 sider | ISBN 9788757448450

Pris

E-bog Papirbog
405,00 kr 495,00 kr
Medlemspris Medlemspris
324,00 kr 396,00 kr

Politiloven

Med kommentarer

Siden sidste udgave er der sket flere væsentlige ændringer og tilføjelser til politiloven. Dels har lovgiverne, på baggrund af en dom fra Menneskerettighedsdomstolen, i § 3 præciseret, hvad der skal forstås ved en frihedsberøvelse, således at begrebet efter politiloven svarer til den definition, der arbejdes med efter EMRK art. 5. Dette betyder at begrebet nu bør fortolkes mere snævert end tidligere, således at vægten lægges på intensiteten af indgrebet. Præciseringen får betydning for bestemmelserne i PL §§ 3, 5, 8, 9, 10, 11 og 13.

Læs mere
Udgave 5, 2020 | 306 sider | ISBN 9788757445770

Pris

E-bog Papirbog
405,00 kr 450,00 kr
Medlemspris Medlemspris
324,00 kr 360,00 kr

Konfliktmægling

En refleksiv model

"Konfliktmægling - en refleksiv model er en lærebog", som behandler konfliktforståelse og konfliktmægling i sammenhæng. Den praktiske fremgangsmåde, bogen anbefaler, bygger på centrale begreber som sandhed, retfærdighed, tillid, magt mm. Dette fundament giver et billede af den kobling mellem værdier, form og indhold, som er nødvendig, når mægling behandles som en seriøs profession, der fordrer, at mægleren løbende reflekterer over, hvorvidt der er sammenhæng mellem det underliggende værdigrundlag og den praktiske udøvelse.

Læs mere
Udgave 4, 2020 | 562 sider | ISBN 9788757446074

Pris

E-bog Papirbog
625,00 kr 695,00 kr
Medlemspris Medlemspris
500,00 kr 556,00 kr

Politi og privat vagtvirksomhed

Det globaliserede og grænseoverskridende samfund udfordrer politiet på både et operationelt og organisatorisk plan. I stigende grad indgår politikorps verden over i et samarbejde med andre aktører, fx militær og private sikkerhedsselskaber. I Danmark er der ligeledes forekommet en radikal ændring i fordelingen mellem politi- og militæropgaver, hvilket i 2018 blev indført og beskrevet i politiloven. En officiel beskrivelse af fordeling af opgaver og samarbejde mellem politi og privat vagtvirksomhed har dog indtil nu været ikkeeksisterende.

Læs mere
Udgave 1, 2020 | 348 sider | ISBN 9788757446234

Pris

E-bog Papirbog
450,00 kr 500,00 kr
Medlemspris Medlemspris
360,00 kr 400,00 kr

Ordensbekendtgørelsen

Med kommentarer

I forbindelse med politireformen skete der en revision af politilovgivningen med henblik på at luge de bestemmelser ud, der ikke hørte til politiets naturlige opgaveportefølje, eller ikke blev anvendt i praksis. Dette arbejde udmøntede sig i ordensbekendtgørelsen fra 2005.

Efter revisionen indeholder ordensbekendtgørelsen nu kun ganske få bestemmelser, der ikke direkte henviser til orden og sikkerhed. Hertil kommer, at hovedsigtet med revisionen har været at luge ud i de bestemmelser fra normalPVT, der ikke burde videreføres i ordensbekendtgørelsen.

Læs mere
Udgave 1, 2020 | 187 sider | ISBN 9788757445664

Pris

E-bog Papirbog
325,00 kr 360,00 kr
Medlemspris Medlemspris
260,00 kr 288,00 kr

Syn og skøn

Sagkyndig bevisførelse

Syn og skøn – sagkyndig bevisførelse gennemgår grundigt de i dansk ret betydningsfulde regler om syn og skøn og anden sagkyndig bevisførelse.

Grundlaget er navnlig de væsentlige ændringer i 2014 og 2016 af retsplejelovens regler om syn og skøn og sagkyndige erklæringer samt den omfattende retspraksis, der er kommet til siden 5. udgave fra 2015.

Se alle titler inden for Retspleje

 

Læs mere
Udgave 6, 2020 | 309 sider | ISBN 9788757443134

Pris

E-bog Papirbog
675,00 kr 750,00 kr
Medlemspris Medlemspris
540,00 kr 600,00 kr

Proceduren

af Håkun Djurhuus (ansv. red.), Pernille Backhausen (ansv. red.), Christian Lundblad (ansv. red.)

Ikke blot er 2019 året for retsplejelovens 100 års jubilæum; det er også 10 år siden, sidste udgave af Proceduren (3. udgave) udkom. Sidst gik der 25 år mellem 2. og 3. udgave, men udviklingen på procesrettens område, herunder digitaliseringen af sagsgange, har gjort, at tiden var inde til en ny udgave.

Læs mere
Udgave 4, 2019 | 1232 sider | ISBN 9788757431865

Pris

E-bog Papirbog
1.125,00 kr 1.400,00 kr
Medlemspris Medlemspris
900,00 kr 1.120,00 kr

Løsningens labyrint

- advokaters erfaring med mediation

Forveksler du mediation med meditation? Tror du, at mediation er en blød og hippieagtig måde at løse konflikter på? Noget med indisk musik, stearinlys og hjemmebagte småkager. Så tro hurtigt om igen. 

Mediation er en kontant og effektiv metode, som flere og flere advokater har fået øje på og bruger som alternativ til sure og dyre retssager. I Løsningens labyrint fortæller en række garvede advokater om deres erfaringer med mediation og om, hvorfor metoden er en gave til erhvervslivet.

Læs mere
Udgave 1, 2019 | 152 sider | ISBN 9788757438918

Pris

E-bog Papirbog
290,00 kr 325,00 kr
Medlemspris Medlemspris
232,00 kr 260,00 kr

Retsplejeloven og Bruxelles I-forordningen

Med kommentarer

Kommenteret retsplejelov foreligger nu i en gennemgribende omarbejdet 10. udgave opbygget som en traditionel lovkommentar med sammenhængende tekstafsnit.

Værket består af tre bind og det samlede sidetal er 3277 sider.

Læs mere
Udgave 10, 2018 | 3277 sider | ISBN 9788757438000

Pris

Papirbog
4.200,00 kr
Medlemspris
3.360,00 kr