Person-, familie- og arveret

Lovsamling 2022 - Jura 1. år

af Jens Møller (red.)

Djøf Forlags lovsamlinger er specielt udarbejdet til studerende. Lovsamlingerne indeholder de love og regler, der anvendes i undervisningen, og er derfor et uundværligt værktøj i undervisningssammenhæng og til eksamen. Alle love er konsoliderede og ajourført med seneste ændringer pr. 1. august 2022. Lovsamlingerne kan med fordel også anvendes af praktikere, der har behov for at have et opdateret regelgrundlag lige ved hånden.

Læs mere
Udgave 8, 2022 | 367 sider | ISBN 9788757453331

Pris

Papirbog
160,00 kr
Medlemspris
128,00 kr

Lærebog i Familieret

Lærebog i familieret er en lærebog til brug for undervisningen i de juridiske områder på socialrådgiveruddannelserne.

Bogen belyser den retlige regulering af familiens interne og eksterne relationer og beskriver rammer og procedurer for behandlingen af forskellige sager inden for familieretten.

Læs mere
Udgave 4, 2022 | 249 sider | ISBN 9788757450545

Pris

E-bog Papirbog
405,00 kr 450,00 kr
Medlemspris Medlemspris
324,00 kr 360,00 kr

Voksenansvarsloven

Med kommentarer

Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge trådte i kraft den 1. januar 2017 og er ændret flere gange siden. Den gældende voksenansvarslov fremgår af lovbekendtgørelse nr. 764 af 1. august 2019 som ændret ved lov nr. 821 af 9. juni 2020.

Voksenansvarsloven bygger i vidt omfang på Magtanvendelsesudvalgets betænkning nr. 1551 fra 2015.

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 462 sider | ISBN 9788757435429

Pris

E-bog Papirbog
765,00 kr 850,00 kr
Medlemspris Medlemspris
612,00 kr 680,00 kr

Arveret

Arveret er skrevet som grundlag for undervisningen i arveret på jura-studiet på Aarhus Universitet, men kan med fordel også fungere som opslagsværk for praktikere, der arbejder med arveret.

Læs mere
Udgave 8, 2021 | 431 sider | ISBN 9788757448979

Pris

E-bog Papirbog
652,50 kr 725,00 kr
Medlemspris Medlemspris
522,00 kr 580,00 kr

Fremtidsfuldmagt

I personlige forhold

Bogen analyserer fremtidsfuldsmagtslovens § 10, der omhandler fremtidsfuldmagt i personlige forhold. Der peges på en række spørgsmål, der vanskeliggør den praktiske anvendelse af fremtidsfuldmagten.

Bogen afsluttes med en »tilstandsrapport«, der indeholder bud på en række forhold, der bør tages i betragtning ved den bebudede lovevaluering i 2022.

Se flere titler inden for Person-, familie- og arveret

 

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 160 sider | ISBN 9788757451870

Pris

E-bog Papirbog
265,00 kr 295,00 kr
Medlemspris Medlemspris
212,00 kr 236,00 kr

Forældreansvarsloven

Med kommentarer

Denne kommentar til forældreansvarsloven er beregnet til brug for fagfolk, der arbejder med børne- og familieret, men også til frivillige rådgivere og børneretligt interesserede studerende. Der er tale om en rent juridisk fremstilling, der dog er forsøgt skrevet i et tilgængeligt sprog. Det er derfor forhåbningen, at bogen kan læses af andre med interesse for området, og af samme grund drager bogen paralleller til de børnesociale regler, hvor dette er relevant. 

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 277 sider | ISBN 9788757444032

Pris

E-bog Papirbog
675,00 kr 750,00 kr
Medlemspris Medlemspris
540,00 kr 600,00 kr

Familieretshusloven

Med kommentarer

Denne kommentar til familieretshusloven er beregnet til brug for fagfolk, der arbejder på det familieretlige område og for studerende. Der er tale om en juridisk fremstilling, og et vist forhåndskendskab til den almindelige juridiske terminologi er således en fordel for læseren. Det er dog en forhåbning, at andre fagpersoner end jurister samt interessenter fra de forskellige private organisationer, der er i kontakt med mennesker, der berøres af familieretlige problemstillinger, også vil kunne få glæde af bogen.

 

 

Læs mere
Udgave 1, 2020 | 239 sider | ISBN 9788757446098

Pris

E-bog Papirbog
585,00 kr 650,00 kr
Medlemspris Medlemspris
468,00 kr 520,00 kr

Children's Rights

The Convention on the Rights of the Child in Danish Law

This book is about children's rights seen from a legal perspective. The purpose of the book is to take a look at how children's rights are protected in the UN Convention on the Rights of the child and how they are respected in a Danish context.

Læs mere
Udgave 1, 2020 | 394 sider | ISBN 9788757444889

Pris

E-bog Papirbog
360,00 kr 400,00 kr
Medlemspris Medlemspris
288,00 kr 320,00 kr

Børn i familie- og socialretten

Børn i familie- og socialretten er en lettilgængelig juridisk lærebog om forældres og samfundets rettigheder og pligter over for børn. Bogen beskriver den privatretlige – familieretlige – lovgivning, der gælder i forholdet mellem forældre og deres børn. Bogen beskriver endvidere den offentligretlige – sociale – lovgivning og de sociale myndigheders forpligtelser i forhold til børn i almindelighed og udsatte børn i særdeleshed.

Læs mere
Udgave 3, 2019 | 190 sider | ISBN 9788757438598

Pris

E-bog Papirbog
295,00 kr 325,00 kr
Medlemspris Medlemspris
396,00 kr 260,00 kr

Ægteskabsloven

Med kommentarer

Opgaven med at skrive en kommentar til ægteskabsloven er ikke en opgave, man påtager sig uden grundige overvejelser. Området har i en lille menneskealder været under konstant og kyndig behandling af dr.jur. Svend Danielsen, der har holdt det familieretlige område fuldt opdateret. Der er efterhånden kommet en række nye tiltag på området, der har gjort, at det var på tide med en opdateret kommentar.

Bogen er ajourført frem til april 2019.

Læs mere
Udgave 1, 2019 | 272 sider | ISBN 9788757437485

Pris

E-bog Papirbog
540,00 kr 600,00 kr
Medlemspris Medlemspris
431,25 kr 480,00 kr

Familieret

Siden 3.-udgaven er der bl.a. som følge af den nye lov om Familieretshuset indført nye regler i ægteskabsloven, og 4.-udgaven er opdateret i overensstemmelse hermed. De øvrige kapitler er ligeledes blevet ajourført og justeret siden 3.-udgaven. Bogens indhold kan anvendes både af praktikere og som grundlag for familieretligt pensum på jurauddannelserne.

Læs mere
Udgave 4, 2019 | 372 sider | ISBN 9788757444162

Pris

E-bog Papirbog
495,00 kr 550,00 kr
Medlemspris Medlemspris
396,00 kr 440,00 kr

Børns processuelle rettigheder i tvangsanbringelsessager

Denne bog er med få tilpasninger udgivelsen af ph.d.-afhandlingen ”Børns processuelle rettigheder i tvangsanbringelsessager”, som forfatteren modtog ph.d.-graden på baggrund af i efteråret 2018.

Læs mere
Udgave 1, 2019 | 448 sider | ISBN 9788757444872

Pris

E-bog Papirbog
405,00 kr 450,00 kr
Medlemspris Medlemspris
324,00 kr 360,00 kr

Uddrag af Familieøkonomien

samlevendes retsforhold, ægtefællers retsforhold, retspolitik

Denne bog er et uddrag af disputatsen Familieøkonomien fra 2011. Bogen beskriver og analyserer retsstillingen for ugifte samlevende med særligt fokus på hæftelse, ejerforhold, aftaler og indbyrdes krav, herunder kompensationskrav. Da samlevendes retsstilling ofte sammenlignes med den, der gælder for ægtefæller, inddrages ægtefællers forhold i betydeligt omfang.

Læs mere
Udgave 1, 2019 | 267 sider | ISBN 9788757442809

Pris

Papirbog
350,00 kr
Medlemspris
280,00 kr

Lov om fremtidsfuldmagter

Med kommentarer

En fremtidsfuldmagt er ifølge loven et dokument, som skal træde i kraft, hvis udstederen på et senere tidspunkt som følge af sygdom, svækket mental funktion eller helbred el.lign. ikke længere har evne til at varetage sine forhold inden for de områder, som er omfattet af fuldmagten. Nærværende værk indeholder kommentarer til den nye lov, der trådte i kraft i eftersommeren 2017.

Læs mere
Udgave 1, 2018 | 357 sider | ISBN 9788757437966

Pris

E-bog Papirbog
765,00 kr 850,00 kr
Medlemspris Medlemspris
612,00 kr 680,00 kr

Værgemålsloven

Med kommentarer

Den demografiske udvikling viser, at antallet af ældre stiger. Deres retsforhold har voksende betydning. Med denne nye, opdaterede udgave af værgemålsloven med kommentarer søger forfatterne at dække nogle væsentlige og praktisk vigtige juridiske problemstillinger, som opstår i kølvandet på det, der i folkemunde kaldes ældrebyrden.

Læs mere
Udgave 2, 2017 | 798 sider | ISBN 9788757435993

Pris

E-bog Papirbog
1.350,00 kr 1.500,00 kr
Medlemspris Medlemspris
1.080,00 kr 1.200,00 kr

Arv & skifte

ARV & SKIFTE, 9. udgave, giver ligesom de foregående udgaver et helhedsbillede af spørgsmål om arv, skifte, boafgift og eventuel boskat, dvs. de centrale spørgsmål om,

Læs mere
Udgave 9, 2017 | 465 sider | ISBN 9788757438222

Pris

E-bog Papirbog
900,00 kr 995,00 kr
Medlemspris Medlemspris
720,00 kr 796,00 kr

Festskrift til Irene Nørgaard

Da professor Irene Nørgaard i sommeren 2017 takker af efter at have været ansat på Juridisk Institut, Aarhus Universitet, siden august 1983, fandt kolleger det som en must, at dette måtte markeres med et festskrift.

Der findes få ansatte på universiteterne, der har været synonym med deres fag i samme grad som Irene Nørgaard. Gennem mere end 30 år har hun været med til at bære og forme fagene familie- og arveret på Aarhus Universitet – i flere år endda helt alene – og jurastuderende fra Aarhus kan ikke sige »bodel«, »særeje« eller »pensionsrettigheder« uden at tænke på Irene.

Læs mere
Udgave 1, 2017 | 410 sider | ISBN 9788757436877

Pris

E-bog Papirbog
425,00 kr 500,00 kr
Medlemspris Medlemspris
360,00 kr 400,00 kr

Retten om de døde

I en retlig optik opfattes døden som den tilstand, der afslutter livet. Døden har retlig interesse på flere områder. At blive erklæret død udgør først og fremmest den største rettighedsfortabelse for individet, vi har i retssystemet. Evnen til retligt at råde over sine rettigheder forsvinder. Ejendom falder i arv og en række rettigheder overgår. De praktiske og retlige konsekvenser af døden er omkalfatrende for individets status og retsstilling, og der er derfor givet omfattende regler for, hvem der kan konstatere dødens indtræden og hvilke betingelser, der skal være opfyldt.

Læs mere
Udgave 1, 2016 | 191 sider | ISBN 9788757434583

Pris

E-bog Papirbog
265,50 kr 325,00 kr
Medlemspris Medlemspris
212,40 kr 260,00 kr

Børneloven

Med kommentarer

Denne kommentar til børneloven, hvis seneste udgave er lovbekendtgørelse nr. 1097 af 7. oktober 2014, er udarbejdet på grundlag af lovens forarbejder, bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger om behandlingen af sager om faderskab og medmoderskab samt administrativ praksis og domspraksis.

Der er i denne udgave kun undtagelsesvist medtaget nyt stof efter 1. februar 2015.

Læs mere
Udgave 2, 2015 | 432 sider | ISBN 9788757433937

Pris

E-bog Papirbog
1.080,00 kr 1.200,00 kr
Medlemspris Medlemspris
864,00 kr 960,00 kr

Familieøkonomien

samlevendes retsforhold, ægtefællers retsforhold, retspolitik

Denne bog beskriver og analyserer retsstillingen for ugifte samlevende med særligt fokus på de økonomiske forhold. Da samlevendes retsstilling ofte sammenlignes med den, der gælder for ægtefæller, inddrages i betydeligt omfang ægtefællers retsforhold. Bogen afsluttes med retspolitiske afvejninger, hvor der stilles forslag til mulige reformer på kortere, middellangt og længere sigt.

Læs mere
Udgave 1, 2011 | 644 sider | ISBN 9788757424867

Pris

E-bog Papirbog
765,00 kr 850,00 kr
Medlemspris Medlemspris
612,00 kr 680,00 kr