Obligationsret

Forsikringsret

I denne udgave af Forsikringsret behandles reglerne om forældelse og fortolkning af begunstigelseserklæringer samt de relevante arveretlige regler. Herudover er praksis ved domstolene og Ankenævnet for Forsikring ført ajour. Forsikringsret indeholder en fremstilling af de regler, der regulerer forsikringsaftale, og en beskrivelse af dækningen ved udvalgte forbrugerforsikringer.

Læs mere
Udgave 6, 2015 | 854 sider | ISBN 9788757431315

Pris

E-bog Papirbog
1.170,00 kr 1.300,00 kr
Medlemspris Medlemspris
936,00 kr 1.040,00 kr

Almindelig kontraktsret

Få et overblik over almindelig praksis i forhold til kontraktret med bogen Almindelig kontraktsret, der på systematisk vis gennemgår alle aspekter fra udfærdigelse, over handlefrihed, gyldighed og fortolkning.

Det er nemt at finde svar i bogen på enhver kontraktsretlig problemstilling via en fyldig indholdsfortegnelse, der tilbyder et godt overblik og mulighed for at benytte bogen som opslagsværk. Herudover findes der et domsregister til slut i bogen, der giver et godt sammenligningsgrundlag til lignende sager, der falder inden for kontraktret.

Læs mere
Udgave 5, 2015 | 275 sider | ISBN 9788757433500

Pris

E-bog Papirbog
445,50 kr 495,00 kr
Medlemspris Medlemspris
356,40 kr 396,00 kr

Fast Ejendom I

Overdragelsen

Fast Ejendom I præsenterer en opdateret fremstilling af gældende ret med henvisning til nyeste lovgivning og retspraksis indtil redaktionens slutning ultimo april 2015. Der er skabt grundlag for en hurtig vurdering af retlige spørgsmål med citeret uddrag af litteratur og domme.  

Læs mere
Udgave 2, 2015 | 538 sider | ISBN 9788757433449

Pris

E-bog Papirbog
620,00 kr 775,00 kr
Medlemspris Medlemspris
496,00 kr 620,00 kr

Aftaleloven 100 år

Baggrund, status, udfordringer, fremtid

I 2015 fylder de fællesnordiske aftalelove 100 år. Den svenske avtalslag blev vedtaget i 1915, den danske aftalelov i 1917 og den norske avtalelov i 1918. Efter sin selvstændighed vedtog Finland sin lov i 1929 og Island sin i 1936.

Disse fem love har skabt grundlag for en fællesnordisk aftalelov, der i det forgangne århundrede både har haft betydning for nordisk retskultur og for nordisk juridisk samarbejde. Det diskuteres dog løbende, om tiden er løbet fra disse fællesnordiske aftalelove i dag, hvor samfundet ser helt anderledes ud.

Læs mere
Udgave 1, 2015 | 470 sider | ISBN 9788757433210

Pris

Papirbog
400,00 kr
Medlemspris
320,00 kr

Den Nordiske aftalelov 100 år

Festskrift i et samlet tobindsværk

Om værket

I dette tobindsværk får du bind 1 Aftaleloven 100 år - Baggrund, status, udfordringer, fremtid samt bind 2 The Nordic Contracts Act - Essays in Celebration of its One Hundredth Anniversary til særpris. I sin helhed danner disse titler et overblik over de fællesnordiske aftalelove med bidrag af nogle af Nordens førende aftaleretsjurister. 

Læs mere
Udgave 1, 2015 | 765 sider | ISBN 9788757434088

Pris

E-bog Papirbog
700,00 kr 700,00 kr
Medlemspris Medlemspris
550,00 kr 560,00 kr

The Nordic Contracts Act

Essays in Celebration of its One Hundreth Anniversary
af Torgny Håstad (red.)

About the book

The Nordic Contracts Act is a product of the intense legislative co-operation in the private law area between Denmark, Norway and Sweden in the first two decades of the 20th century. The Act was promulgated in Sweden in 1915, in Denmark in 1917 and in Norway in 1918. After their independence Finland followed suit in 1929 and Iceland in 1936. The Nordic Contracts Act is essentially identical in all five countries and on the whole still in force in its original form. 

Læs mere
Udgave 1, 2015 | 295 sider | ISBN 9788757433227

Pris

Papirbog
400,00 kr
Medlemspris
320,00 kr

Danish Business Law

- an educational textbook

This book provides a general introduction to a number of central areas in Danish business law. The title aims at enabling foreign readers – whether seeking information on Danish business law for practical purposes, in study contexts or for other purposes – to get a broad insight into various parts of Danish law of particular relevance to the business community by means of one single exposition in the field. The account comprises both areas of purely Danish business law and areas in which an international influence has affected the Danish legal position.

Læs mere
Udgave 6, 2015 | 601 sider | ISBN 9788757432114

Pris

E-bog Papirbog
450,00 kr 500,00 kr
Medlemspris Medlemspris
360,00 kr 400,00 kr

Juridiske øvelsesopgaver

Aftale-, erstatnings- og køberet

Denne opgavesamling er udarbejdet til brug for undervisningen i faget Dele af formueret på 1. år af den juridiske bacheloruddannelse ved Aarhus Universitet.

Opgavesamlingen indeholder – foruden opgavetekster – en vejledning i besvarelse af skriftlige opgaver i faget.

Læs mere
Udgave 4, 2015 | 203 sider | ISBN 9788757433746

Pris

Papirbog
140,00 kr
Medlemspris
112,00 kr

The CISG Convention and Domestic Contract Law

Harmony, Cross-Inspiration or Discord?

The University of Copenhagen, Center for Commercial Law, is proud to present the papers in this volume which cast new light on the interrelationship between key features of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) and domestic sales and contract law.

Læs mere
Udgave 1, 2014 | 259 sider | ISBN 9788757433760

Pris

Papirbog
375,00 kr
Medlemspris
300,00 kr

Handelsagentloven

Med kommentarer

Nærværende udgave af kommentaren til lov om handelsagenter og handelsrejsende er en opdatering med de seneste års retspraksis og teori inden for retsområdet.

Læs mere
Udgave 2, 2014 | 269 sider | ISBN 9788757428995

Pris

E-bog Papirbog
607,50 kr 675,00 kr
Medlemspris Medlemspris
486,00 kr 540,00 kr

Lærebog i aftaleret

Lærebog i aftaleret” giver en grundlæggende og pædagogisk indføring i aftalerettens grundlæggende regler og bærende hensyn. Bogen lægger vægt på præsentationen af aftalerettens kerneproblemer om aftalers indgåelse, fortolkning og gyldighed, samt reglerne om fuldmagt.  

 

 

Læs mere
Udgave 1, 2014 | 204 sider | ISBN 9788757433425

Pris

E-bog Papirbog
270,00 kr 300,00 kr
Medlemspris Medlemspris
216,00 kr 240,00 kr

Aftaleloven

Med kommentarer

Aftaleloven med kommentarer er en opdateret udgave, som indeholder en række domme og afgørelser, som er kommet siden seneste udgave. Denne sjette udgave af aftaleloven med kommentarer er en ajourføring af den tidligere udgave og en revision, hvori ny teori og praksis er reflekteret. Herudover er der foretaget en udrensning af gammelt materiale og ældre domme. Aftaleloven er opdateret med materiale tilgængeligt frem til den 1. april 2014. Senere materiale er undtagelsesvis medtaget.

Læs mere
Udgave 6, 2014 | 389 sider | ISBN 9788757427530

Pris

E-bog Papirbog
855,00 kr 950,00 kr
Medlemspris Medlemspris
684,00 kr 760,00 kr

Forsikringsselskabers kontraheringspligt

I Danmark, Sverige, Norge, England og Tyskland

Denne monografi indeholder en undersøgelse af forsikringsselskabers kontraktfrihed.

Der analyseres dansk, svensk, norsk, engelsk og tysk forsikingsaftaleret, samt relevante dele af EU-retten, navnlig med henblik på at få afdækket i hvilket omfang, der måtte være pålagt forsikringsselskaber kontraheringspligt, og i hvilket omfang principperne om ligebehandling og saglighed gælder for forsikringsselskabers indgåelse/afvisning af forsikringsaftaler



 

Læs mere
Udgave 1, 2014 | 110 sider | ISBN 9788757432060

Pris

E-bog Papirbog
200,00 kr 250,00 kr
Medlemspris Medlemspris
0,00 kr 200,00 kr

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Denne 4. udgave af "Revisors Erstatnings- og Disciplinæransvar" indeholder en ajourført oversigt over det retsgrundlag samt de domme og kendelser der er af relevans ved stillingtagen til revisors erstatnings- og disciplinæransvar.

Læs mere
Udgave 4, 2014 | 581 sider | ISBN 9788757430592

Pris

E-bog Papirbog
1.125,00 kr 1.250,00 kr
Medlemspris Medlemspris
900,00 kr 1.000,00 kr

Færdselsansvar

Færdselsansvar” er en ajourført og detaljeret fremstilling af færdselslovens regler om ansvar for skader forvoldt af motordrevne køretøjer, og er opbygget som en praktisk håndbog til brug for advokater, domstole, forsikringsselskaber mv.

Problemstillingerne belyses ved hjælp af et betydeligt antal domme samt kendelser fra Ankenævnet for Forsikring.

 





  

Læs mere
Udgave 5, 2014 | 244 sider | ISBN 9788757430998

Pris

E-bog Papirbog
616,50 kr 685,00 kr
Medlemspris Medlemspris
493,20 kr 548,00 kr

Ændringsregler i længerevarende kontrakter

af Ole Hansen (red.)

Denne antologi indeholder 11 artikler om ændringsregler i længerevarende kontraktforhold i privat-offentlig kontekst. Artiklerne, der alle er skrevet af juridiske forskere tilknyttet Center for virksomhedsansvar (CEVIA) på Københavns Universitet, behandler aktuelle praktiske og teoretiske problemer, der knytter sig til indgåelse og styring af en række længerevarende kontrakter af stor samfundsmæssig betydning. 

Læs mere
Udgave 1, 2014 | 238 sider | ISBN 9788757432787

Pris

Papirbog
300,00 kr
Medlemspris
240,00 kr

Handelsagenten og eneforhandleren

Bogen beskriver på baggrund af lovgivning, teori og retspraksis retsstillingen for henholdsvis handelsagenten og eneforhandleren.

Den giver et samlet overblik over forskelle og ligheder mellem to selvstændige erhvervsvirksomheder, der har markeret sig som betydningsfulde aktører på såvel det indenlandske som det udenlandske varemarked.

Læs mere
Udgave 5, 2013 | 360 sider | ISBN 9788757431346

Pris

E-bog Papirbog
855,00 kr 950,00 kr
Medlemspris Medlemspris
684,00 kr 760,00 kr

Entrepriseretlige mellemformer

Bogen indeholder en analyse af, i hvilket omfang de danske standardvilkår understøtter de entrepriseretlige mellemformer. Den omfatter en systematisk beskrivelse af typisk anvendte mellemformer og en gennemgang af, hvorledes AB-systemets regler og den omfattende afgørelsespraksis, der knytter sig hertil, regulerer disse aftaler.

Aftalepraksis i bygge- og anlægssektoren har siden den seneste revision af AB 92, ABT 93 og ABR 89 udviklet sig hurtigt og i flere forskellige retninger. De nye aftaleformer fraviger generelt den fase- og ydelsesopdeling, som fremgår af AB 92 og ABT 93.

Læs mere
Udgave 1, 2013 | 246 sider | ISBN 9788757428896

Pris

E-bog Papirbog
436,50 kr 485,00 kr
Medlemspris Medlemspris
349,20 kr 388,00 kr

Reassurance 1

Udvalgte juridiske emner i dansk (og skandinavisk) perspektiv

Reassurance (genforsikring) er en meget central del af forsikringsmarkedet og helt afgørende for dettes funktion. Alligevel er emnet stort set ubeskrevet i Skandinavisk litteratur.

De forsikringslove, der i Skandinavien gælder i det direkte forhold mellem forsikringstager og forsikringsselskab, undtager alle reassurance fra anvendelsesområdet.

Denne bog indeholder en juridisk analyse af en række centrale problemstillinger vedrørende reassurance. Bogen er den første af sin art i Skandinavien.

Læs mere
Udgave 1, 2013 | 160 sider | ISBN 9788757427752

Pris

E-bog Papirbog
342,00 kr 380,00 kr
Medlemspris Medlemspris
273,60 kr 304,00 kr

Søloven

Med kommentarer

Denne omfattende lovkommentar indeholder nyeste ret inklusiv forklarende kommentarer.

Bogen gennemgår søloven som ændret ved nr. 251 af 30. marts 2011 og nr. 457 af 18. maj 2011.

Læs mere
Udgave 4, 2012 | 880 sider | ISBN 9788757411720

Pris

E-bog Papirbog
1.620,00 kr 1.800,00 kr
Medlemspris Medlemspris
1.296,00 kr 1.440,00 kr