EU-ret og international ret

Den Europæiske Menneskerettighedskonv...

For praktikere

DEN EUROPÆISKE MENNESKERETTIGHEDSKONVENTION FOR PRAKTIKERE, der nu foreligger i 6. udgave, indeholder en udførlig beskrivelse af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis. Bogen behandler de materielle rettigheder og friheder i konventionen samt protokollerne og indeholder endvidere en beskrivelse af mere generelle emner såsom konventionens anvendelsesområde, fortolkningsprincipper, betydningen af praksis, beviskrav, klagebetingelser og konsekvenser af domme.

Læs mere
Udgave 6, 2023 | 1484 sider | ISBN 9788757455281

Pris

E-bog Papirbog
2.160,00 kr 2.400,00 kr
Medlemspris Medlemspris
1.728,00 kr 1.920,00 kr

Danmark og EU gennem 50 år

En milepæl

Den 1. januar 2023 er det 50 år siden, at Danmark blev medlem af EU. 

Medlemskabet har udgjort en af de mest markante ændringer for Danmark og derved også for dansk ret og indretningen af det danske rets- og politiske liv.

Nærværende fremstilling markerer dette jubilæum, idet ca. fyrre kompetente forfattere med juridisk og anden baggrund analyserer, hvordan medlemskabet har påvirket Danmark og dansk ret på forskellige områder. 

Læs mere
Udgave 1, 2023 | 774 sider | ISBN 9788757448139

Pris

E-bog Papirbog
450,00 kr 500,00 kr
Medlemspris Medlemspris
360,00 kr 400,00 kr

Forældelsesloven i lyset af den Europæiske Menneskerettighedskonv...

Forældelsesloven i lyset af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention giver en grundig analyse af Menneskerettighedsdomstolens praksis om forældelsesreglers overensstemmelse med konventionen og i særdeleshed domstolens proportionalitetsvurdering og de momenter, som indgår heri.

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 250 sider | ISBN 9788757455199

Pris

E-bog Papirbog
395,00 kr 450,00 kr
Medlemspris Medlemspris
316,00 kr 360,00 kr

Retlige rammer for fjernaflæste elmålere

Balancen mellem fællesskabet og individet

Retlige rammer for fjernaflæste elmålere er den første juridiske fremstilling af hjemmelsgrundlaget for fjernaflæste elmålere. Til grund for denne fremstilling ligger forfatterens ph.d.-afhandling, hvori forholdet mellem anvendelsen af fjernaflæste elmålere og retten til beskyttelse af privatliv og personoplysninger undersøges.

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 379 sider | ISBN 9788757453652

Pris

E-bog Papirbog
450,00 kr 500,00 kr
Medlemspris Medlemspris
360,00 kr 400,00 kr

Princippet om medlemsstaters erstatningsansvar for de nationale domstole

Mellem principperne om national procesautonomi og effektivitet

Afhandlingen undersøger problemstillingen om princippet om medlemsstaters erstatningsansvars gennemførelse i national procesret fra to forskellige vinkler. 

Først fra en overordnet europæisk vinkel, og derefter fra en specifik dansk national vinkel. 

I den første del (den europæiske) undersøges hvilken rolle effektivitetsprincippet spiller ved gennemførelsen af princippet om medlemsstaters erstatningsansvar. 

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 163 sider | ISBN 9788757454284

Pris

E-bog Papirbog
400,00 kr 400,00 kr
Medlemspris Medlemspris
320,00 kr 320,00 kr

EU-Retten

I denne opdaterede udgave af bogen er der taget højde for den seneste udvikling i EU-retten, som omfatter Brexit, udviklingen i retspraksis samt den sekundære EU-ret.

Læs mere
Udgave 8, 2022 | 1000 sider | ISBN 9788757451337

Pris

E-bog Papirbog
1.275,00 kr 1.400,00 kr
Medlemspris Medlemspris
1.020,00 kr 1.120,00 kr

Uddrag af EU-Retten

Denne bog indeholder et uddrag af EU-retten, 8. udgave, idet den alene består af Del I om institutionerne og retskilderne, kapitel 1-7, medens Del II om den frie bevægelighed, kapitel 8-15, og Del III om sektorharmonisering, kapitel 16-22, ikke er medtaget. I denne opdaterede udgave af bogen har vi taget højde for den seneste udvikling i EU-retten, som omfatter Brexit, udviklingen i retspraksis samt den sekundære EU-ret.

Se alle titler inden for EU-ret og international ret

Læs mere
Udgave 5, 2022 | 300 sider | ISBN 9788757451320

Pris

Papirbog
425,00 kr
Medlemspris
340,00 kr

Digital overvågning

Lovgivningens grænser i et menneskeretligt krydsfelt

I dag vedtages der flere og flere love, som hjemler politiets overvågning, hvilket fra lovgivers side begrundes i et ønske om at styrke trygheden og sikkerheden i det offentlige rum. I takt med at overvågningsteknologierne og de systemer, der efterfølgende behandler de indsamlede data, bliver mere sofistikerede, tegnes der meget præcise billeder og mønstre af den overvågedes adfærd. Danmark er forpligtet gennem hhv.

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 310 sider | ISBN 9788757451122

Pris

E-bog Papirbog
270,00 kr 300,00 kr
Medlemspris Medlemspris
216,00 kr 240,00 kr

EU-direktiver og grundrettigheder i horisontale retsforhold

Månedens bog i oktober måned. Pris i oktober kr. 350,-

Normalpris kr. 500,-

Læs mere
Udgave 1, 2020 | 354 sider | ISBN 9788757447026

Pris

Papirbog
350,00 kr
Medlemspris
350,00 kr

Traktatens regler om fri bevægelighed for personer

EU-lovgiver og de yderste grænser

Udgivelsen er resultatet af forfatterens besvarelse af Max Sørensenprisopgaven udskrevet af Juridisk Institut ved Aarhus Universitet i 2018. Prisopgavens emne var »Traktatens regler om fri bevægelighed – analyse af de yderste grænser for deres rækkevidde.«

Læs mere
Udgave 1, 2020 | 306 sider | ISBN 9788771983838

Pris

E-bog
360,00 kr
Medlemspris
288,00 kr

EU's Charter om Grundlæggende Rettigheder

Med kommentarer

Kommentaren til "EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder" er navnlig rettet mod EU-Domstolens praksis på en række praktisk væsentlige retsområder så som diskrimination på arbejdsmarkedet, børnebortførelser, den europæiske arrestordre, sociale ydelser til vandrende arbejdstagere og samspillet mellem EU- og Menneskerettighedsdomstolen mm.

Læs mere
Udgave 2, 2018 | 633 sider | ISBN 9788757434286

Pris

E-bog Papirbog
1.080,00 kr 1.200,00 kr
Medlemspris Medlemspris
864,00 kr 960,00 kr

EU-Domme

med bemærkninger og spørgsmål
af Morten P. Broberg (red.)

EU-Domstolen afsiger til stadighed et stort antal betydningsfulde EU domme, der bidrager til EU-rettens hastige udvikling. Mange af disse EU domme er imidlertid særdeles svære at forstå, medmindre de ledsages af forklarende bemærkninger. EU-domme med bemærkninger og spørgsmål indeholder over hundrede væsentlige EU domme inden for den fri bevægelighed af varer, tjenesteydelser, personer og kapital. Alle domme ledsages af bemærkninger og spørgsmål, således at læseren bringes til at reflektere over den enkelte dom og dens virkninger.

Læs mere
Udgave 7, 2016 | 1192 sider | ISBN 9788757434347

Pris

Papirbog
720,00 kr
Medlemspris
576,00 kr

Menneskerettigheder i socialt arbejde

af Nell Rasmussen (red.)

Denne antologi giver en grundlæggende indføring i den menneskeretlige tænkning generelt og i specifikke persongruppers sociale og civile og politiske menneskerettigheder. Den behandler menneskeretsprincipper i sagsbehandling og praktisk socialt-, pleje- og behandlingsarbejde, og skriver sig ind i den løbende debat om etiske dilemmaer, som opstår i al socialt arbejde.

Bogen tager udgangspunkt i dansk ret og Danmarks internationale menneskerettighedsforpligtelser på såvel civile og politiske som sociale og økonomiske områder i forhold til socialt arbejde i bredeste forstand.

Læs mere
Udgave 1, 2013 | 264 sider | ISBN 9788776732592

Pris

E-bog Papirbog
380,00 kr 425,00 kr
Medlemspris Medlemspris
304,00 kr 340,00 kr

European Legal Method

- in a Multi-Level EU Order
af Ruth Nielsen (red.), Ulla Neergaard (red.)

This book brings together essays by leading legal scholars from a number of European countries on European legal method(s).This in many respects rather pioneering project examines the extent to which it is possible to identify a coherent legal method (doctrine of the sources of law and their interpretation) that may be applied when analysing the multi-level legal EU order.

Læs mere
Udgave 1, 2012 | 336 sider | ISBN 9788757428681

Pris

Papirbog
450,00 kr
Medlemspris
360,00 kr

Den Europæiske Menneskerettighedskonv...

Med kommentarer

Der findes et utal af menneskerettighedskonventioner. Det, der adskiller Den Europæiske Menneskerettighedskonvention fra de andre, er etableringen af et effektivt håndhævelsessystem i form af en fælles europæisk domstol. Denne domsstol kan træffe bindende afgørelser for medlemsstaterne på grundlag af klager fra enkeltpersoner, der føler sig krænket i deres konventionsmæssige rettigheder.

Læs mere
Udgave 3, 2011 | 1750 sider | ISBN 9788757412239

Pris

Papirbog
2.200,00 kr
Medlemspris
1.760,00 kr

Lov om tjenesteydelser i det indre marked

Med kommentarer

Definition på tjenesteydelse, § 2, nr. 1

"Enhver selvstændig erhvervsvirksomhed, som normalt udføres mod betaling"

Bogen giver et solidt overblik over loven og dens praksisområde, samt forklarer hvorledes loven indvirker på markedet og dets aktører. Loven har bl.a. stor betydning for EU-borgeres rettigheder i andre lande end deres oprindelsesland, samt for konkurrencevilkår fx i forhold til beskyttelse og aflønning af arbejdskraft.

Bogen er egnet som håndbog både for udbydere i serviceydelser og for advokater og andre rådgivere, der beskæftiger sig med dette område.

Læs mere
Udgave 1, 2011 | 268 sider | ISBN 9788757494297

Pris

E-bog
495,00 kr
Medlemspris
396,00 kr

Enforcement of the EU Public Procurement Rules

European Procurement Law Series vol. 3
af Francois Lichére (red.), Steen Treumer (red.)

The analysis provided in this book focus on the interpretation, implementation and practice in a range of Member States of the EU as enforcement mainly takes place at national level and on the recent changes introduced with Remedies Directive 2007/66.

It also considers the correlation between the available remedies, whether the different national systems all are leading to effectiveness, enforcement of the public procurement rules outside of the Public Procurement Directives and includes a general comparative study of the national enforcement regimes.

Læs mere
Udgave 1, 2011 | 214 sider | ISBN 9788757423280

Pris

Papirbog
275,00 kr
Medlemspris
220,00 kr

Grundlæggende EU-ret

Denne bog har til formål at give et overblik over de retlige rammer for Den Europæiske Union. Bogen er særligt struktureret og skrevet med henblik på anvendelse som lærebog på de juridiske studier. Flertallet af bøger om EU-retten fokuserer på det indre marked. Denne bog indeholder naturligvis også denne del af Unionen, men indeholder også bl.a. rammerne for det retlige og udenrigspolitiske samarbejde.

Læs mere
Udgave 2, 2011 | 820 sider | ISBN 9788757422641

Pris

E-bog Papirbog
855,00 kr 950,00 kr
Medlemspris Medlemspris
684,00 kr 760,00 kr

Indledning til Folkeretten

"Indledning til folkeretten" er skrevet som en lærebog til juridiske universitetsstuderende. Ligeledes kan bogen med dets omfattende, ajourførte noteapparat anvendes som et hjælpemiddel for jurister og politologer, der ønsker at beskæftige sig mere indgående med folkeretlige emner.

Denne 4. udgave af bogen er udarbejdet efter samme retningslinjer som 3. udgave, der udkom i 2003. Som noget nyt i denne 4. udgave omhandler bogens indledende kapitel nu folkerettens subjekter (i tidligere udgaver havde dette kapitel titlen "Folkerettens emnekreds").

Læs mere
Udgave 4, 2010 | 121 sider | ISBN 9788757418187

Pris

Papirbog
275,00 kr
Medlemspris
220,00 kr

Moderne Folkeret

Den foreliggende bog er en opdateret og omarbejdet tredjeudgave af den mest omfattende fremstilling i Skandinavien af almindelig folkeret. Et centralt element i bogen er en model for folkeretlig argumentation i konkrete sager.

Læs mere
Udgave 3, 2006 | 0 sider | ISBN 9788757414653

Pris

Papirbog
540,00 kr
Medlemspris
432,00 kr