Erhvervsreguleringsret

E-handelsret

Denne bog handler om privat e-handel med varer, tjenesteydelser og informationer. De hovedspørgsmål, der undersøges er, hvad er gældende ret om emnet, og hvilke ændringer er der sket i reguleringen heraf igennem de sidste ca. 30 år.

Læs mere
Udgave 4, 2023 | 500 sider | ISBN 9788757448801

Pris

Papirbog
750,00 kr
Medlemspris
600,00 kr

Dyrevelfærdsloven

Med kommentarer

Dyrevelfærdsloven, der trådte i kraft i 2021, har til formål at fremme god dyrevelfærd, herunder beskytte dyr, og fremme respekt for dyr som levende og sansende væsener. Loven erstatter og udvider anvendelsesområdet for den tidligere dyreværnslov ved at samle reguleringen af dyrs velfærd på tværs af generelle og artsspecifikke regler i én lov.

Lovkommentaren indledes med en oversigt over den nationale og internationale lovgivning på området. For hver enkelt bestemmelse redegøres for betydningen af den før 2021 gældende regulering.

Læs mere
Udgave 1, 2023 | 401 sider | ISBN 9788757444681

Pris

E-bog Papirbog
900,00 kr 1.000,00 kr
Medlemspris Medlemspris
720,00 kr 800,00 kr

Erhvervsret i internationalt perspektiv

Formålet med bogen er, at den studerende opnår kompetence til at medvirke ved forebyggelse og løsning af erhvervsretlige problemstillinger. 

Bogen tilstræber at give den studerende viden og forståelse inden for det erhvervsretlige område om erhvervsjuridisk praksis og anvendt teori og metode.

Bogen indeholder en introduktion til forskellige retsområder af betydning for erhvervslivet: 

Læs mere
Udgave 1, 2023 | 230 sider | ISBN 9788771989410

Pris

E-bog
400,00 kr
Medlemspris
320,00 kr

Investeringsscreenings...

Med kommentarer

Investeringsscreeningsloven regulerer udenlandske direkte investeringer og særlige økonomiske aftaler. Lovkommentaren behandler bl.a.:

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 661 sider | ISBN 9788757453218

Pris

E-bog Papirbog
1.350,00 kr 1.500,00 kr
Medlemspris Medlemspris
1.080,00 kr 1.200,00 kr

EU Udbudsretten

Udbudsloven - Forsyningsvirksomhedsdirektivet - Koncessionsdirektivet

I denne bog analyseres udbudsloven, der med virkning fra 1. januar 2016 gennemfører EU’s udbudsdirektiv i Danmark, samt EU’s forsyningsvirksomhedsdirektiv og EU’s koncessionsdirektiv. I bogen gives en samlet og systematisk fremstilling af gældende ret.

 

Forfatterne:

Peter Stig Jakobsen

Advokat (møderet for Højesteret) og partner i advokatfirmaet Bech-Bruun, hvor han har specialiseret sig i udbudsret og konkurrenceret.

Sune Troels Poulsen

Læs mere
Udgave 4, 2022 | 813 sider | ISBN 9788757449570

Pris

E-bog Papirbog
1.000,00 kr 1.245,00 kr
Medlemspris Medlemspris
800,00 kr 996,00 kr

EU's udbudsregler

Denne bog handler om udbud af offentlige kontrakter i Danmark og EU med hovedvægt  på EU-reglerne, herunder EU’s udbudsdirektiv fra 2014 og EU-Domstolens praksis. Bogen har primært et teoretisk sigte, men er også tænkt som opslagsbog for udbudspraktikere, der har interesse i det EU-retlige grundlag og den ramme, EU-retten sætter for dansk udbudsret. Bogen tager udgangspunkt i en analyse af EU’s udbudsregler i bred forstand og diskuterer implementeringen heraf i dansk ret.

Læs mere
Udgave 3, 2022 | 1212 sider | ISBN 9788757448818

Pris

E-bog Papirbog
1.125,00 kr 1.245,00 kr
Medlemspris Medlemspris
900,00 kr 996,00 kr

Juridisk metode for revisorer

Juridisk metode for revisorer er skrevet med det formål at give revisorer en metodebog målrettet de juridiske områder, der er en del af en revisors arbejdsområde i forbindelse med særligt erhvervs-juridiskrådgivning på det erhvervsretlige samt skatte- og afgiftsretlige område.

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 200 sider | ISBN 9788757454338

Pris

E-bog Papirbog
355,00 kr 395,00 kr
Medlemspris Medlemspris
284,00 kr 316,00 kr

Markedsføringsret og konkurrenceværn

Markedsret del 2

Nu foreligger Markedsret Del 2 i en ny 8. udgave. Bogen behandler alle markedsføringsrettens B2B- og B2C-relationer samt de aftale-, lov- og loyalitetsbestemte konkurrenceværn.

Bogen kan bruges både som lærebog i undervisningen på højere læreanstalter og som opslags- og håndbog for praktikere.

Se alle titler inden for Erhvervsreguleringsret

 

Læs mere
Udgave 8, 2022 | 412 sider | ISBN 9788757453942

Pris

E-bog Papirbog
715,00 kr 795,00 kr
Medlemspris Medlemspris
572,00 kr 636,00 kr

Konkurrencen om den offentlige kontrakt

Udbudsretten er i rivende udvikling, og udbud bliver en stadig vigtigere del af det offentliges værktøjskasse. Det praktiske mål med udbud er dog stadigvæk at gennemføre en konkurrence og finde en kontraktpart til det offentlige. Bogen angår netop denne konkurrence og særligt indholdet af de betingelser, ordregivende myndigheder skal efterleve, når konkurrencen fastlægges i udbudsmaterialet.

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 528 sider | ISBN 9788757453799

Pris

Papirbog
600,00 kr
Medlemspris
480,00 kr

Tilbudskonsortier

Et retligt og økonomisk perspektiv på tilbudskonsortier i lyset af konkurrence..

I denne afhandling analyseres den konkurrenceretlige tilgang til tilbudskonsortier i lyset af konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler.

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 490 sider | ISBN 9788757453317

Pris

E-bog Papirbog
540,00 kr 600,00 kr
Medlemspris Medlemspris
432,00 kr 480,00 kr

Persondata og forskning

af Kent Kristensen (ansv. red.)

Hvordan harmonerer indsamling af borgernes persondata til forskningsbrug med databeskyttelsesforordningen? Kan en forsker tilgå patientjournalerne til forskning uden borgernes samtykke, og kan udenlandske forskere tilgå de danske sundhedsregistre? Er oplysninger gemt i en overskydende blod- eller vævsprøve omfattet af reglerne i databeskyttelsesforordningen? Kan forskningsdata indsamlet til et forskningsprojekt indgå i andre forskningsprojekter, og  hvor stor risiko skal patienten tåle i et sundhedsvidenskabeligt forsøg?

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 750 sider | ISBN 9788757450415

Pris

E-bog Papirbog
720,00 kr 800,00 kr
Medlemspris Medlemspris
576,00 kr 640,00 kr

Konkurrenceloven

Med kommentarer

Konkurrenceloven med kommentarer giver dig et gennemgribende og opdateret indblik i konkurrenceloven. Bogen er et uundværligt opslagsværk for fagfolk, der arbejder med eller ønsker at arbejde med konkurrenceloven i alle dens mange facetter.

Læs mere
Udgave 5, 2022 | 1660 sider | ISBN 9788757448771

Pris

E-bog Papirbog
2.340,00 kr 2.600,00 kr
Medlemspris Medlemspris
18.122,00 kr 2.080,00 kr

Dansk Markedsret

Dansk markedsret behandler primært konkurrencebegrænsningsretten og markedsføringsreguleringen. Fremstillingen beskæftiger sig primært med den del af lovgivningen, der kommer til udtryk i konkurrenceloven og markedsføringsloven.

Bogen er både tiltænkt anvendt i undervisningen på højere læreanstalter og af praktikere og andre med interesse for markedsret, erhvervsregulering og forbrugerforhold. Bogen er således opdelt i emner, der relaterer sig til reguleringen, ligesom der er udfærdiget et stikordsregister med henblik på, at bogen også kan anvendes som opslagsværk.

Læs mere
Udgave 6, 2022 | 515 sider | ISBN 9788757452570

Pris

E-bog Papirbog
765,00 kr 850,00 kr
Medlemspris Medlemspris
612,00 kr 680,00 kr

Varmeforsyningsloven

Med kommentarer

Siden udgivelsen af 1. udgave i 2004 har rammerne for dansk varmeforsyning ændret sig betydeligt. Varmeforsyningslovens grundtræk – projektgodkendelse af kollektiv varmeforsyning og princippet om nødvendige omkostninger – udgør stadig lovens juridiske kerne. Med årlige ændringer af varmeforsyningsloven har lovgiver forsøgt at holde juraen i trit med virkeligheden. Det har imidlertid også givet sig udslag i en mere broget jura med flere regler og flere undtagelser.

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 652 sider | ISBN 9788757451641

Pris

E-bog Papirbog
1.305,00 kr 1.450,00 kr
Medlemspris Medlemspris
1.044,00 kr 1.160,00 kr

Udbudsret

Bogen omhandler de udbudsretlige regler for indgåelse af offentlige kontrakter. Bogen inddrager både de EU-retlige og nationale udbudsregler, herunder praksis fra både EU-Domstolen og Klagenævnet for Udbud. Titlen på bogen er siden første udgaven ændret fra Grundlæggende Udbudsret til Udbudsret for at signalere, at bogen også i stor udstrækning omfatter mere end udbudsrettens grundlæggende elementer. Således dækker bogen også over mere aktuelle emner og diskuterer retstilstanden på området.

Læs mere
Udgave 2, 2021 | 900 sider | ISBN 9788757442960

Pris

E-bog Papirbog
990,00 kr 1.100,00 kr
Medlemspris Medlemspris
792,00 kr 880,00 kr

Ejendomsformidlingsloven

med kommentarer

Ejendomsformidling var uden nogen lovregulering gennem mange år, og der krævedes ikke nogen uddannelse eller krav til hvervets udøvelse. I 1912 etableredes Dansk Ejendomsmæglerforening. Erhvervet var ureguleret, bortset fra branchenormer. Ved lov nr. 218 af 8. juni 1966 om ejendomsmæglere fastsattes nogle få regler om, at alene formidlere, der blev beskikket af handelsministeren (efter formidleren enten havde aflagt en prøve eller havde en formodet kyndighed gennem erfaring), kunne betegne sig ejendomsmæglere. En sådan formidler fik fra den 1.

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 696 sider | ISBN 9788757446470

Pris

E-bog Papirbog
1.125,00 kr 1.250,00 kr
Medlemspris Medlemspris
900,00 kr 1.000,00 kr

Medieansvarsloven og de presseetiske regler

Med kommentarer

I denne anden udgave af bogen er kommentarerne til lovens almindelige regler opdateret på baggrund af blandt andet ændringen af § 8, hvorefter medier, som modtager mediestøtte, automatisk er omfattet af loven. Endvidere er ny retspraksis om blandt andet rette sagsøgte i forbudssager og ny juridisk litteratur beskrevet og kommenteret. Nye platforme for formidling af redaktionelt stof har desuden givet anledning til principielle overvejelser, som er søgt beskrevet.

Læs mere
Udgave 2, 2021 | 577 sider | ISBN 9788757448047

Pris

E-bog Papirbog
795,00 kr 1.200,00 kr
Medlemspris Medlemspris
636,00 kr 960,00 kr

Compliance for praktikere

Compliance betyder som bekendt »overholdelse af regler« og »efterlevelse af retningslinjer«. Dog bør compliancearbejdet aldrig begrænse sig til spørgsmålet om overholdelse af regler og efterlevelse af retningslinjer samt vurderingen af de økonomiske risici ved manglende compliance. Manglede compliance får også betydning for organisationens appearance. Hertil opstår og tilkommer mange af de etiske dilemmaer, som kan være forbundet med de beslutninger der træffes.

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 452 sider | ISBN 9788757448344

Pris

E-bog Papirbog
765,00 kr 850,00 kr
Medlemspris Medlemspris
612,00 kr 680,00 kr

Forretningshemmelighedens retsværn

Forandring, forankring og fremtidsperspektiver

Forretningshemmeligheder er et emne, der altid har været – og altid vil være – relevant for erhvervslivet og det omkringliggende samfund. Forretningshemmelighedsbeskyttelse benyttes bredt på tværs af diverse sektorer samt virksomhedsstørrelser, og forretningshemmeligheder har videre betydning for samfundsøkonomien som hele i kraft af deres rolle som katalysator for innovation og udvikling. Der er således tale om et evigt aktuelt emne af stor praktisk betydning. Imidlertid har der indtil nu ikke været det store fokus på emnet, trods dets praktiske relevans.

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 546 sider | ISBN 9788757451269

Pris

E-bog Papirbog
495,00 kr 700,00 kr
Medlemspris Medlemspris
396,00 kr 560,00 kr

Konkurrenceret

Markedsret del 1

Den 8. udgave af »Konkurrenceret – Markedsret Del 1« rummer, ligesom tidligere udgaver, en indledende præsentation af markedsretten som retsdisciplin efterfulgt af en nærmere gennemgang af konkurrenceretten. Gennemgangen har særlig fokus på den danske konkurrencelov, men inddrager i meget vidt omfang også EU-konkurrenceretten, som de nationale regler spejler sig i, og som virker i et tæt både materielt og håndhævelsesmæssigt samspil med disse.

Læs mere
Udgave 8, 2021 | 389 sider | ISBN 9788757451276

Pris

E-bog Papirbog
605,00 kr 675,00 kr
Medlemspris Medlemspris
484,00 kr 540,00 kr