Arbejdsret

The growing conflict between European uniformity and national flexibility

The case of Danish flexicurity and European harmonisation of working conditions

In recent years the Danish flexicurity model has attracted attention from the European Union as a successful way of combining a flexible labour law regime with generous social protection of employees and an active labour market policy. However, the Danish model has itself come under pressure from ever increasing EU harmonisation of working conditions.

Læs mere
Udgave 1, 2015 | 291 sider | ISBN 9788757419733

Pris

E-bog Papirbog
720,00 kr 800,00 kr
Medlemspris Medlemspris
576,00 kr 640,00 kr

Udstationeringsloven

Med kommentarer

Udstationeringsloven er i de senere år blevet tilføjet nye regler af særegen og selvstændig national dansk karakter, herunder regler som indeholder rettigheder og pligter for andre kategorier af personer og virksomheder end tidligere. I dag regulerer udstationeringsloven både fagforeningers rettigheder og forpligtelser i forbindelse med kollektive kampskridt overfor udenlandske tjenesteydere, tjenestemodtageres subsidiære rapporteringsforpligtelser og regler for registrering i forbindelse med udenlandske enkeltmandsvirksomheders tjenesteydelser i Danmark.

Læs mere
Udgave 1, 2015 | 383 sider | ISBN 9788757432336

Pris

E-bog Papirbog
832,50 kr 925,00 kr
Medlemspris Medlemspris
666,00 kr 740,00 kr

Den kollektive arbejdsret

Bogen behandler den kollektive arbejdsret med fokus på en række klassiske temaer som f.eks. indgåelse og opsigelse af overenskomster, konfliktret i interessetvister og fredspligt i retstvister. Den fremhæver imidlertid også en række nyere udviklingslinjer inden for området, og ikke mindst den voksende rolle som løn- og aftaleforhandlinger spiller på den enkelte arbejdsplads på både det private og offentlige arbejdsmarked.

Læs mere
Udgave 3, 2014 | 679 sider | ISBN 9788757426984

Pris

E-bog Papirbog
1.170,00 kr 1.300,00 kr
Medlemspris Medlemspris
936,00 kr 1.040,00 kr

Lov om kollektive afskedigelser

Med kommentarer

Bogen Lov om kollektive afskedigelser giver en traditionelt opbygget kommentar til lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang.

Værket understøtter arbejdet med loven i praksis for advokater, ansatte i den offentlige administration og i organisationer, virksomhedsjurister, personalekonsulenter og andre, der professionelt beskæftiger sig med arbejds- og ansættelsesret. Det er tilstræbt, at også læsere uden særlige forkundskaber på det arbejdsretlige felt kan have gavn af værket.

Læs mere
Udgave 2, 2014 | 298 sider | ISBN 9788757421415

Pris

E-bog Papirbog
895,50 kr 995,00 kr
Medlemspris Medlemspris
716,40 kr 796,00 kr

Arbejdsret

Arbejdsretten omfatter reglerne om virksomheders, medarbejderes og organisationers forhold til hinanden på arbejdsmarkedet. "Arbejdsret" er skrevet som lærebog og oversigtsværk for arbejdsmarkedets praktikere.

I første del behandles de almene problemer, herunder den historiske udvikling, organisationsvæsenet, retskilderne, tvisteløsningssystemerne, internationalt arbejdsretlige forhold m.v.

Anden del tager retsforholdet mellem den enkelte arbejdsgiver og lønmodtager op, altså ansættelsesretten.

Læs mere
Udgave 11, 2014 | 550 sider | ISBN 9788757430981

Pris

E-bog Papirbog
976,50 kr 1.085,00 kr
Medlemspris Medlemspris
781,20 kr 868,00 kr

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer

Om rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene

Bogen undersøger, hvorledes den europæiske integration har påvirket den danske aftalemodel og især rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene.

Denne undersøgelse vedrører for det første de påvirkninger, som følger af, at lovgivningsmagten har fået en mere fremtrædende rolle i forhold til overenskomstparterne - og for det andet de påvirkninger, som følger af, at domstolene har fået en mere fremtrædende rolle i forhold til både lovgivningsmagten og overenskomstparterne, som led i håndhævelsen af den danske stats EU-retlige forpligtelser.

 

Læs mere
Udgave 1, 2013 | 489 sider | ISBN 9788757419726

Pris

E-bog Papirbog
720,00 kr 800,00 kr
Medlemspris Medlemspris
576,00 kr 640,00 kr

EU Labour Law

Denne bog redegør systematisk for den gældende arbejdsmarkedsret i EU, som den står skrevet i 2013, og dens udvikling over årene fra 1958 til 2013. Bogen beskriver og analyserer den generelle udvikling af arbejdsmarkedsret i EU, hvor fokus lægges ved rettens interaktion med national og international arbejdsmarkedsret.

Læs mere
Udgave 2, 2013 | 553 sider | ISBN 9788757425666

Pris

E-bog Papirbog
882,00 kr 980,00 kr
Medlemspris Medlemspris
705,60 kr 784,00 kr

Sociale medier i ansættelesretten

Bogen behandler de mange forskelligartede problemstillinger, der relaterer sig til blandt andet medarbejderens adfærd på sociale medier, loyalitetspligten i ansættelsesforholdet, den generelle ytringsfrihed og tavshedspligt samt spørgsmålet om indførelse af kontrolforanstaltninger. Medarbejderens anvendelse af arbejdsgiverens e-mailkonti og internet samt arbejdsgivers reaktionsmuligheder overfor medarbejderens krænkelser, behandles separat.

Læs mere
Udgave 1, 2012 | 218 sider | ISBN 9788757427721

Pris

E-bog Papirbog
315,00 kr 350,00 kr
Medlemspris Medlemspris
252,00 kr 280,00 kr

Arbejdsretten Gennem 100 år Bind 2

1964-2010

Arbejdsrettens sager er meget varierende og vedrører alle mulige samfundsmæssige problemstillinger, og kan ofte føres tilbage til bestemte historiske og politiske begivenheder. På den måde afspejler de den samfundsmæssige udvikling og udgør dermed en del af Danmarkshistorien.

Læs mere
Udgave 1, 2012 | 448 sider | ISBN 9788757422559

Pris

E-bog Papirbog
517,50 kr 575,00 kr
Medlemspris Medlemspris
414,00 kr 460,00 kr

Decorumkravet for præster

Præster i folkekirken skal, som det bl.a. hedder i tjenestemandsloven, i som uden for tjenesten vise sig værdige til den agtelse og tillid, som stillingen kræver af dem. Opfylder de ikke dette krav - decorumkravet - kan dette i sidste ende medføre, at de må afskediges.

Læs mere
Udgave 1, 2011 | 116 sider | ISBN 9788757494280

Pris

E-bog
128,00 kr
Medlemspris
102,40 kr

Bortvisning

Der kan være mange grunde til, at en medarbejder bliver bortvist fra sin arbejdsplads. Der er mange forhold der kan spille ind, og det er derfor en fordel at være i besiddelse af et samlet værk, der tilbyder det store overblik.

Læs mere
Udgave 1, 2011 | 405 sider | ISBN 9788757424058

Pris

E-bog Papirbog
585,00 kr 650,00 kr
Medlemspris Medlemspris
468,00 kr 520,00 kr

Persondataret i ansættelsesforhold

I det moderne informationssamfund er persondatabeskyttelse et centralt retligt tema. Persondatabeskyttelse er aktuelt på mange samfundsmæssige områder og må i vidt omfang vurderes under indtryk af den retlige regulering og tradition, der er udviklet på det enkelte område. Dette er også tilfældet på arbejdsmarkedet, hvis forhold reguleres i arbejdsretten.

Denne bog beskriver, hvorledes behandling af personoplysninger er reguleret i ansættelsesforhold, herunder de rettigheder og pligter, som arbejdstagere og arbejdsgivere har.

Læs mere
Udgave 1, 2011 | 274 sider | ISBN 9788757416626

Pris

E-bog Papirbog
436,50 kr 485,00 kr
Medlemspris Medlemspris
349,20 kr 388,00 kr

Udlicitering og medarbejdere

Denne bog behandler offentlig udlicitering og privat outsourcing særligt i forhold til lønmodtagerbeskyttelsen. Den sætter fokus på hvornår en udlicitering eller outsourcing er ensbetydende med en virksomhedsoverdragelse i virksomhedsoverdragelseslovens forstand, og hvad konsekvenserne heraf er.

Læs mere
Udgave 5, 2011 | 263 sider | ISBN 9788757424072

Pris

E-bog Papirbog
612,00 kr 680,00 kr
Medlemspris Medlemspris
489,60 kr 544,00 kr

Arbejdsretten Gennem 100 år Bind I

Den faste Voldgiftsret 1910-1963

1. bind af jubilæumsskriftet "Arbejdsretten gennem 100 år" handler om årene 1910-1963, da Arbejdsretten hed "Den faste Voldgiftsret".

Arbejdsrettens sager er meget varierende og vedrører alle mulige samfundsmæssige problemstillinger. Ofte kan de føres tilbage til bestemte historiske og politiske begivenheder. Arbejdsrettens sager afspejler således den samfundsmæssige udvikling, og Arbejdsrettens historie er derfor også en del af Danmarkshistorien.

Læs mere
Udgave 1, 2010 | 364 sider | ISBN 9788757422221

Pris

E-bog Papirbog
450,00 kr 500,00 kr
Medlemspris Medlemspris
360,00 kr 400,00 kr

Ansættelsesbevisloven

Med kommentarer

Ansættelsesbevisloven sikrer, at alle lønmodtagere, der arbejder mere end otte timer om ugen, kan få oplysninger fra arbejdsgiveren om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet. Arbejdsgiverens oplysningspligt indtræder, når ansættelsesforholdet har varet mere end en måned, og omfatter bl.a. følgende oplysninger:

Læs mere
Udgave 3, 2010 | 212 sider | ISBN 9788757423181

Pris

Papirbog
430,00 kr
Medlemspris
344,00 kr

Arbejdsbetinget stress i arbejdsretlig belysning

Det moderne arbejdslivs vilkår har medført en markant stigning i antallet af tilfælde, hvor lønmodtagere rammes af stress.

Stress medfører ofte langvarige sygemeldinger eller et fuldstændigt udfald af arbejdsmarkedet, og dette fravær udgør i dag et betydeligt problem.

Disse situationer er imidlertid komplicerede at håndtere på det arbejdsretlige plan, bl.a. fordi der på en række centrale punkter hersker usikkerhed om, hvad der overhovedet gælder.

Bogen sammenfatter den eksisterende viden på området, bl.a. ud fra lovgivning og retspraksis. Herunder berøres bl.a.:

Læs mere
Udgave 1, 2010 | 0 sider | ISBN 9788757422368

Pris

Papirbog
275,00 kr
Medlemspris
220,00 kr

Arbejdsmarkedsklausuler

Bogen indeholder en samlet fremstilling af de egentlige arbejdsmarkedsklausuler samt en gennemgang af udvalgte, uegentlige arbejdsmarkedsklausuler.

Bogen beskriver både de lovregulerede arbejdsmarkedsklausuler, såsom konkurrenceklausuler, jobklausuler og kunde- og leverandørklausuler m.v. og de ikke lovregulerede arbejdsmarkedsklausuler, såsom uddannelsesklausuler, fastholdelsesklausuler, aktieaflønnings- og medejermotiverede klausuler, royaltyklausuler og medarbejderklausuler, der ikke er omfattet af jobklausulloven.

Læs mere
Udgave 1, 2009 | 509 sider | ISBN 9788757421255

Pris

E-bog Papirbog
382,50 kr 425,00 kr
Medlemspris Medlemspris
306,00 kr 340,00 kr

Den Danske Arbejdsret I-III (Samlet)

"Den Danske Arbejdsret, Bind I-III" er en samlet, detaljeret gennemgang af dette retsområde.

Værket rummer tre bind:

Bind I dækker de generelle emner: Arbejdsretsvidenskabens stilling, arbejdsrettens ideologi, lønmodtager- og arbejdsgiverbegrebet, arbejdsmarkedsorganisationerne, arbejdsrettens kilder og principperne for prioritering af samme i konkrete sager, tvisteløsningssystemerne og den internationale og komparative arbejdsrets problemer.

Læs mere
Udgave 1, 2009 | 3328 sider | ISBN 9788757420951

Pris

Papirbog
3.500,00 kr
Medlemspris
2.800,00 kr

Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse

Med kommentarer

Der er siden fjerde udgave af denne lovkommentar fra 2002 afsagt et ikke ubetydeligt antal domme og kendelser vedrørende loven og det underliggende direktiv.

Ved revideringen er der lagt særlig vægt på opdatering, for så vidt angår nye såvel danske som EU-retlige afgørelser samt ny lønmodtagerrelateret lovgivning og problemstillinger knyttet hertil samt opsigelse af kollektive overenskomster.

Læs mere
Udgave 5, 2009 | 355 sider | ISBN 9788757418996

Pris

E-bog Papirbog
900,00 kr 1.000,00 kr
Medlemspris Medlemspris
720,00 kr 800,00 kr

Tidsbegrænset ansættelse

Bogen gennemgår reglerne om tids- og opgavebegrænsede ansættelsesforhold, herunder ud fra den særlige lov om sådanne ansættelser.

I bogen behandles bl.a.:

Læs mere
Udgave 2, 2008 | 192 sider | ISBN 9788757418415

Pris

Papirbog
450,00 kr
Medlemspris
360,00 kr