Arbejdsret

Arbejdsretsloven

Med kommentarer

4. udgave af Arbejdsretsloven med kommentarer indeholder en gennemgang af dansk kollektiv arbejdsret, der først og fremmest bygger på Arbejdsrettens praksis frem til den 1. juli 2022. I fremstillingen kommenteres bl.a. reglerne om, hvorledes Arbejdsretten er sammensat, hvilke sager Arbejdsretten beskæftiger sig med, kompetencefordelingen mellem Arbejdsretten og de almindelige domstole, og de sanktioner, Arbejdsretten kan idømme.

Læs mere
Udgave 4, 2022 | 552 sider | ISBN 9788757452426

Pris

E-bog Papirbog
1.350,00 kr 975,00 kr
Medlemspris Medlemspris
1.080,00 kr 975,00 kr

Aktieoptionsloven

- ansættelsesretlig regulering af aktieaflønning

Aktieoptionsloven – ansættelsesretlig regulering af aktieaflønning beskæftiger sig primært med reglerne i lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold (lov nr. 309 af 5. maj 2004 med efterfølgende ændringer ved lov nr. 1524 af 18. december 2019). Bogen behandler særligt grænsefeltet mellem retsstillingen efter den oprindelige aktieoptionslov og den ændrede aktieoptionslov, idet begge regelsæt fortsat finder anvendelse.

Læs mere
Udgave 2, 2022 | 214 sider | ISBN 9788757454031

Pris

E-bog Papirbog
495,00 kr 550,00 kr
Medlemspris Medlemspris
396,00 kr 440,00 kr

Whistleblowerloven

med kommentarer

I Whistleblowerloven med kommentarer af Tina Brøgger Sørensen og Heela Lakanval klædes din organisation på til det praktiske arbejde med etablering og administration af whistleblowerordninger i lyset af den nye whistleblowerlov, der blev endeligt vedtaget i 2021.

Bogen er en praktisk håndbog, der i krydsfeltet mellem offentlig og privat ret, kan hjælpe dig med at sikre en korrekt implementering og anvendelse af en whistleblowerordning.

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 330 sider | ISBN 9788757448214

Pris

E-bog Papirbog
675,00 kr 750,00 kr
Medlemspris Medlemspris
540,00 kr 600,00 kr

Kompendium i ansættelsesret

Kompendium 2022/23

Med kompendium i Ansættelsesret får du et indblik i dansk ansættelsesret. Kompendiet er en koncentreret, systematisk fremstilling af de grundlæggende ansættelsesretlige regler med sigte på studerende ved landets universiteter. Kompendiet er udarbejdet på baggrund af Ansættelsesret (2020) af Jens Kristiansen, der anvendes i undervisningen i kandidatvalgfaget ansættelsesret på Københavns Universitet. Kompendiet kan dog anvendes af studerende på alle universiteter uanset lærebogsmateriale til at give et overblik over ansættelsesretten. 

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 180 sider | ISBN 9788757450132

Pris

Papirbog
250,00 kr
Medlemspris
200,00 kr

Arbejdsmiljøret

– udvalgte emner

Arbejdsmiljøret – udvalgte emner giver et overblik over udvalgte dele af arbejdsmiljøretten og en indføring i:

• Det arbejdsmiljøretlige systems indretning og funktion, herunder sammenhænge mellem de forskellige dele af systemet.

• Den arbejdsmiljøretlige retskildestruktur.

• Samspillet mellem arbejdsmiljøretten, arbejdsretten og sundhedsretten. 

• Arbejdsmiljøretlige udfordringer i forhold til nye måder at arbejde på, herunder f.eks. online platformsarbejde.

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 256 sider | ISBN 9788757452662

Pris

E-bog Papirbog
250,00 kr 320,00 kr
Medlemspris Medlemspris
200,00 kr 256,00 kr

Arbejdsret

Arbejdsretten omfatter reglerne om virksomheders, medarbejderes og organisationers forhold til hinanden på arbejdsmarkedet. Faget har betydning for mange menneskers hverdag og er dagligt forbrugsgods ude på arbejdspladserne. Endvidere er der ofte store beløb på spil, idet selv en lille sag om en enkelt lønmodtagers rettigheder kan få betydning for mange andre.

Læs mere
Udgave 12, 2021 | 589 sider | ISBN 9788757445893

Pris

E-bog Papirbog
945,00 kr 1.050,00 kr
Medlemspris Medlemspris
756,00 kr 840,00 kr

Den kollektive arbejdsret

Siden 3. udgave af Den kollektive arbejdsret udkom i 2014, er der gennemført enkelte justeringer af arbejdsretsloven og afsagt en række retsafgørelser. De nye regler og den nye retspraksis er indarbejdet i den foreliggende 4. udgave.

Bogen fungerer dels som lærebogsgrundlag for studerende ved universiteter og andre læreanstalter, dels som håndbog for praktikere med behov for en mere grundig fremstilling af retsområdet.

Se alle titler inden for arbejdsret

 

Læs mere
Udgave 4, 2021 | 743 sider | ISBN 9788757443172

Pris

E-bog Papirbog
1.215,00 kr 1.395,00 kr
Medlemspris Medlemspris
972,50 kr 1.116,00 kr

Arbejdsret

Kompendium 2021

Med kompendiet arbejdsret får du et indblik i den danske arbejdsrets kollektive og individuelle del, arbejdsrettens internationale aspekter samt lovgivning om arbejdsmiljø og arbejdsskaber. Kompendiet er en koncentreret og systematisk fremstilling af de grundlæggende arbejdsretlige regler.

Læs mere
Udgave 2, 2021 | 152 sider | ISBN 9788757449990

Pris

Papirbog
250,00 kr
Medlemspris
200,00 kr

Bortvisning

Bortvisning er en overskuelig og praktisk håndbog for jurister og andre praktikere, der beskæftiger sig med bortvisningssager, og som ønsker et samlet overblik over de mange forskelligartede juridiske forhold, der knytter sig til bortvisningssituationen. Bogen er inddelt i en række emner, der hver især relateres til bortvisningssituationen og som efterfølges af en række domme:

Læs mere
Udgave 2, 2021 | 506 sider | ISBN 9788757449259

Pris

E-bog Papirbog
765,00 kr 850,00 kr
Medlemspris Medlemspris
612,00 kr 680,00 kr

Ansættelsesret

Ansættelsesret giver en samlet fremstilling af retsforholdet mellem arbejdsgivere og lønmodtagere med fokus på:

• Lønmodtager- og arbejdsgiverbegrebet, samspillet mellem ansættelseskontrakter, overenskomster, lovgivning og menneske- og EU-retlige forpligtelser samt lov- og værnetingsvalg ved grænseoverskridende arbejde.

• Grundprincipper for ansættelse, herunder arbejdsgiverens ledelsesret, foreningsfrihed, forskelsbehandling på grund af bl.a. køn, alder og handicap samt persondatabeskyttelse.

Læs mere
Udgave 1, 2020 | 651 sider | ISBN 9788757443493

Pris

E-bog Papirbog
855,00 kr 950,00 kr
Medlemspris Medlemspris
684,00 kr 760,00 kr

Funktionærret

Funktionærret beskriver dybdegående funktionærens retsstilling og er systematisk bygget op fra ansættelsens start – hvordan en funktionærstatus erhverves og forholdene under – og til ansættelsens afslutning. Foruden en grundig gennemgang af funktionærloven behandler bogen en række tilgrænsende love, der uddyber funktionærens retsstilling.

I denne nye, reviderede 6. udgave er al foreliggende teori og praksis blevet gennemgået for at kunne give en nyvurdering af retspraksis inden for området.

Læs mere
Udgave 6, 2020 | 1241 sider | ISBN 9788757446227

Pris

E-bog Papirbog
1.755,00 kr 1.950,00 kr
Medlemspris Medlemspris
1.404,00 kr 1.560,00 kr

Grundlæggende arbejdsret

Grundlæggende arbejdsret giver en samlet fremstilling af det arbejdsretlige system i fire hoveddele med fokus på:

• Grundstrukturen i det arbejdsretlige regel- og processystem, herunder de særlige vilkår for offentlige ansættelsesforhold og EU-rettens voksende betydning for dansk arbejdsret (del 1).

• De grundlæggende principper for det kollektive overenskomstforhold, herunder indgåelse, anvendelse og opsigelse af overenskomster, arbejdsgiverens ledelsesret, medarbejderindflydelse, konfliktret, fredspligt og det fagretlige processystem (del 2).

Læs mere
Udgave 5, 2020 | 487 sider | ISBN 9788757443165

Pris

E-bog Papirbog
740,00 kr 825,00 kr
Medlemspris Medlemspris
592,00 kr 660,00 kr

Dansk arbejdsret

Hermed foreligger 4. reviderede udgave af Dansk arbejdsret. Bogen giver en systematisk fremstilling af dansk arbejdsret i lyset af den EU-retlige og folkeretlige, især EMRK-retlige udvikling.

Læs mere
Udgave 4, 2020 | 541 sider | ISBN 9788757443240

Pris

E-bog Papirbog
810,00 kr 895,00 kr
Medlemspris Medlemspris
648,00 kr 716,00 kr

Virksomhedsoverdragels...

Med kommentarer

6.-udgaven af denne lovkommentar indeholder en ajourføring af teori og retspraksis siden 5.-udgaven fra 2008. Der er siden 5.-udgaven afsagt et ikke ubetydeligt antal domme og kendelser vedrørende loven og det underliggende direktiv, der i vidt omfang er medtaget i denne 6.-udgave.

Der er ændret noget på strukturen fra 5.-udgaven, med henblik på at øge anvendeligheden.

Se flere titler inden for Arbejdsret

 

Læs mere
Udgave 6, 2020 | 362 sider | ISBN 9788757438062

Pris

E-bog Papirbog
855,00 kr 950,00 kr
Medlemspris Medlemspris
684,00 kr 760,00 kr

Ligestillingslovene bind 1

Med kommentarer

I 8.-udgaven er kommentaren til ligestillingslovene delt op i 2 bind ligesom i de foregående to udgaver.

Dette første bind gennemgår forskelsbehandlingsloven, den etniske ligebehandlingslov, ligestillingsloven, lovene om kønsbalance i ledelse i den private sektor, lovene om særlige ligebehandlingsorganer (Ligebehandlingsnævnet og Institut for Menneskerettigheder) samt de grundlæggende begreber.

Læs mere
Udgave 8, 2020 | 833 sider | ISBN 9788757442434

Pris

E-bog Papirbog
1.260,00 kr 1.400,00 kr
Medlemspris Medlemspris
1.008,00 kr 1.120,00 kr

Feriefondsloven

med kommentarer

Hermed præsenteres en kommentar til lov nr. 58 af 30. januar 2018 om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, der trådte i kraft den 1. januar 2019.

Læs mere
Udgave 1, 2020 | 137 sider | ISBN 9788771984347

Pris

E-bog
270,00 kr
Medlemspris
216,00 kr

Lærebog i ansættelsesret og personalejura

Lærebog i Ansættelsesret og Personalejura rummer indgangen til ansættelsesretten samt i hovedtræk de dele af den kollektive arbejdsret, arbejdsmiljøretten og arbejdsprocesretten, der er nødvendigt at have indblik i for at kunne håndtere daglige, arbejdsretlige problemer på arbejdspladsniveau.

Læs mere
Udgave 6, 2019 | 773 sider | ISBN 9788757445800

Pris

E-bog Papirbog
945,00 kr 1.050,00 kr
Medlemspris Medlemspris
756,00 kr 840,00 kr

Forligsmandsloven

Med kommentarer

Forligsmandsloven med kommentarer er en lovkommentar til en helt unik og meget speciel lov på det danske arbejdsmarked. Foruden en grundig introduktion til loven, følger bogen loven bestemmelse for bestemmelse og giver læseren en udførlig både teoretisk og navnlig praktisk viden om alle dens bestemmelser og facetter.

Læs mere
Udgave 2, 2019 | 168 sider | ISBN 9788757443554

Pris

E-bog Papirbog
475,00 kr 525,00 kr
Medlemspris Medlemspris
380,00 kr 420,00 kr

EU-arbejdsret

Denne bog udkom i 1. udgave i 1989 under titlen EF-arbejdsret. Den udkommer nu i en revideret og opdateret 5. udgave.

De hovedspørgsmål, der undersøges, er:

1. Hvad er gældende ret på det EU-arbejdsretlige område, og hvilke ændringer er der sket fra 1958 til i dag (2019)?

2. Hvordan har EU-retlige regler påvirket og ændret gældende arbejds- og ansættelsesret i Danmark fra 1973 til i dag (2019)?

Læs mere
Udgave 5, 2019 | 737 sider | ISBN 9788757441789

Pris

E-bog Papirbog
900,00 kr 995,00 kr
Medlemspris Medlemspris
720,00 kr 796,00 kr

Databeskyttelse i arbejdsretten

fra jura til praksis

Databeskyttelse i arbejdsretten – fra jura til praksis indeholder en samlet fremstilling af databeskyttelsesretten med fokus på arbejdsretten.

Bogen indeholder både en analyse af de nye databeskyttelsesretlige regler og en lang række praktiske anvisninger på, hvordan reglerne kan håndteres i praksis – i form af paradigmer, vejledninger og forslag til forretningsgange.

Bogen giver en præcis, konkret og brugbar gennemgang af de nye regler, uden at læseren skal kaste sig ud i nærmere studier af et meget kompliceret retsområde.

Læs mere
Udgave 1, 2019 | 446 sider | ISBN 9788757441499

Pris

E-bog Papirbog
835,00 kr 925,00 kr
Medlemspris Medlemspris
668,00 kr 740,00 kr