Brugeligt pant, frivillig ordning/akkord og rekonstruktion

Landbrugsordninger

Denne bog besvarer gængse spørgsmål omkring landbrugsbedrifter i økonomisk krise, herunder valg af afviklings- og/eller saneringsmodel.

Der behandles også alternativer til brugeligt pant. Det drejer sig primært om frivillig ordning/frivillig akkord og rekonstruktion og sekundært om konkursrekonstruktion og gældssanering, såvel i direkte forbindelse med afsigelse af konkursdekret som uden forbindelse med afsigelse af konkursdekret. Bogen afsluttes med en brugervenlig håndterings- og tjekliste til brug for såvel brugeligt pant, frivillig akkord-forhandling som rekonstruktion.

Læs mere
Udgave 01, 2013 | 605 sider | ISBN 9788757428940

Pris

E-bog Papirbog
886,50 kr 985,00 kr
Medlemspris Medlemspris
709,20 kr 788,00 kr

Mellem retssag og rundbordssamtale

Retsmægling i teori og praksis

Omdrejningspunktet i denne bog er retsmægling i praksis, som forfatteren Lin Adrian har skrevet på baggrund af undersøgelser og aktindsigt, bl.a. i byretterne i Aalborg, Århus, Roskilde og København samt Vestre Landsret i sin ph.d.-afhandling.

Læs mere
Udgave 01, 2012 | 440 sider | ISBN 9788757427745

Pris

E-bog Papirbog
247,50 kr 275,00 kr
Medlemspris Medlemspris
198,00 kr 220,00 kr

Nærhed ved domstolene

Et spørgsmål om retfærdighed og legitimitet

Denne bog handler om noget så grundlæggende som betydningen af, at der i retten finder et møde sted mellem mennesker. Hvad betyder det for, at der sker en retfærdig retsanvendelse, og hvad betyder det for rettens legitimitet?

Læs mere
Udgave 01, 2012 | 364 sider | ISBN 9788757428438

Pris

E-bog Papirbog
450,00 kr 500,00 kr
Medlemspris Medlemspris
360,00 kr 400,00 kr

Retssikkerhed i konkurrence med andre hensyn

Retssikkerheden anføres hyppigt i diskussioner og kritiske kommentarer vedrørende retsspørgsmål. Men hvad er retssikkerhed? Hvorfor anføres det, at retssikkerheden er truet, når alle angiver at være tilhængere af den?

Denne bog behandler dette tema og forsøger i en række artikler at fastlægge og belyse retssikkerhedsbegrebet i en konkret kontekst, samt hvilke andre hensyn retssikkerheden konkret konkurrerer med. De mange bidrag illustrerer gennem forskellige problemstillinger, eksempler og retsområder, hvordan retssikkerheden kan komme til udtryk i praksis.

Læs mere
Udgave 01, 2012 | 275 sider | ISBN 9788757428391

Pris

Papirbog
300,00 kr
Medlemspris
240,00 kr

Tvangsauktion over fast ejendom og andelslejligheder

Bogen gennemgår de tvangsauktionsretlige regler over fast ejendom, med praktiske eksempler, relevante bilag og seneste domspraksis.

Endvidere indeholder bogen beskrivelse af pantsætning og tvangsauktion over andelslejligheder, ligeledes med relevante bilag.

Bogen er anvendelig for såvel praktikere som til undervisning på højere uddannelsesinstitutioner.

Læs mere
Udgave 03, 2012 | 488 sider | ISBN 9788757425048

Pris

E-bog Papirbog
765,00 kr 850,00 kr
Medlemspris Medlemspris
612,00 kr 680,00 kr

Praktisk voldgiftsret

Med fokus på Voldgiftsinstituttet

I anledningen Voldgiftsinstituttets 30 års jubilæum i oktober 2011, er denne bog blevet til for at fejre voldgiftsinstituttet og det dertilhørende retslige område. Bogen tilbyder et interessant indblik i voldgiftsinstituttet og til voldgiftssager og hvorledes, de føres.

Læs mere
Udgave 01, 2011 | 352 sider | ISBN 9788757425789

Pris

E-bog Papirbog
540,00 kr 600,00 kr
Medlemspris Medlemspris
432,00 kr 480,00 kr

Rekonstruktion

Teori og praksis

Bogen fremstiller på grundig vis de forskellige aspekter af rekonstruktionen af en virksomhed, og beskriver de forskellige modeller, der kan anvendes i behandlingen. Jo hurtigere en rekonstruktionsproces indledes, jo større er muligheden for at fuldende denne på succesfuld vis.

Læs mere
Udgave 01, 2011 | 614 sider | ISBN 9788757424133

Pris

E-bog Papirbog
765,00 kr 850,00 kr
Medlemspris Medlemspris
612,00 kr 680,00 kr

Civil Procedure in Denmark

Civil Procedure in Denmark” allows not only for traditional dispute settlement, but also includes special proceedings in such areas of legal practice as property rights, family and estate affairs, real estate, bankruptcy, and the testing of administrative decisions

With its breadth of practical application, and its avoidance of overdue complexity, however with numerous operative refreneces to case law, this convenient volume will be welcomed by students and practitioners as an incomparable first-stop resource in its field.

Læs mere
Udgave 02, 2010 | 150 sider | ISBN 9788757421835

Pris

Papirbog
550,00 kr
Medlemspris
440,00 kr
Udgave 01, 2010 | 308 sider | ISBN 9788757490879

Pris

E-bog
468,00 kr
Medlemspris
374,40 kr

Behandling af Småsager e-bog

De seneste år har budt på ny lovgivning om, hvordan borgere og virksomheder i højere grad selv kan behandle deres tvister ved domstolene. Det seneste skud på stammen er reglerne om behandling af småsager. Denne bog beskriver de nye regler om retssager i småsagsprocessen og redegør for, hvordan disse retssager bedst behandles ved domstolene. Beskrivelsen er suppleret med praktiske råd og udførlige eksempler; blandt andet på udarbejdelsen af stævning og svarskrift samt på fremgangsmåden ved vidneafhøringer.

Læs mere
Udgave 01, 2009 | 167 sider | ISBN 9788757492729

Pris

E-bog
202,50 kr
Medlemspris
162,00 kr

Proceduren

"Proceduren" har siden 1. udgaven for næsten 40 år siden været et centralt værk for alle praktikere i det danske retssystem. Den er ikke alene en skattet samling gode råd og vink fra erfarne advokater og dommere til ligemænd. Værket giver desuden jurister en indføring i det praktiske retssagsarbejde.

Læs mere
Udgave 03, 2009 | 976 sider | ISBN 9788757415926

Pris

Papirbog
975,00 kr
Medlemspris
780,00 kr

Inkassosager i praksis 3. udg.

At være gældsat er i dag noget helt naturligt, for hvordan skal man købe bolig, sommerhus, bil, fjernsyn og meget andet uden at låne penge? Det er naturligt for de fleste at finansiere sit privatforbrug med en kassekredit, forskellige kreditkort, forbrugslån, afdragsfrie lån, flexlån osv. Gæld er med andre ord normalt i alle samfundslag, hvilket bliver til et problem, når gælden ikke kan betales fx i forbindelse med pludselig sygdom, arbejdsløshed, skilsmisse, dødsfald, eller når man blot sidder for hårdt i det.

Læs mere
Udgave 03, 2008 | 345 sider | ISBN 9788776730475

Pris

Papirbog
599,00 kr
Medlemspris
479,20 kr

Konkursprocessen

Den seneste ændring af konkursloven (lov nr. 396 af 20. april 2007) fremhæver vigtigheden af en hurtig og effektiv bobehandling. Med denne fremstilling af det processuelle forløb ved konkurs tilvejebringer forfatterne et praktisk værktøj, primært for advokater og skifteretter, i behandlingen af konkursboer.

Fremstillingen er opbygget kronologisk med cyklus fra konkursbegæring til afslutning med boregnskab og udlodning.

Læs mere
Udgave 01, 2008 | 425 sider | ISBN 9788757417876

Pris

Papirbog
800,00 kr
Medlemspris
640,00 kr

Retsvirkninger af ugyldighed og ophævelse i løsøre

Denne bog handler om de obligationsretlige virkninger af, at en købsaftale er ugyldig eller bliver ophævet.

Forfatteren giver en omfattende gennemgang af købers tilbagelevering af den modtagne genstand samt af de vederlagskrav, som han i den forbindelse eventuelt kan blive mødt med. Bogen behandler også erstatningsudmålingsprincippet om den negative kontraktsinteresse - herunder hvordan den negative kontraktinteresse beregnes, på hvilket ansvarsgrundlag den kan tilkendes, samt hvordan den forholder sig til erstatningsudmålingsprincippet om den positive opfyldelsesinteresse.

Læs mere
Udgave 01, 2008 | 337 sider | ISBN 9788757418699

Pris

E-bog Papirbog
360,00 kr 450,00 kr
Medlemspris Medlemspris
324,00 kr 360,00 kr
Udgave 02, 2007 | 233 sider | ISBN 9788757490398

Pris

E-bog
414,00 kr
Medlemspris
331,20 kr

Lov om bortvisning og beføjelse til at meddele tilhold m.v.

Med kommentarer

Loven indeholder en helt ny adgang for politiet til i visse tilfælde at bortvise en voldelig eller truende person fra det fælles hjem i en periode for at forebygge eller hindre yderligere vold mv. mod andre medlemmer af husstanden.

Loven bygger på Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalgs betænkning nr. 1439/2004 om bortvisning af voldelige og truende personer fra hjemmet mv., og de nye regler om bortvisning svarer i det væsentlige til Strafferetsplejeudvalgets lovudkast.

Læs mere
Udgave 01, 2006 | 80 sider | ISBN 9788757411867

Pris

E-bog Papirbog
153,00 kr 170,00 kr
Medlemspris Medlemspris
122,40 kr 136,00 kr

Voldgiftsaftalen

I bogen beskrives de problemer, som aftale om voldgiftsbehandling kan give. Med udgangspunkt i den almindelige aftale- og obligationsret bliver der redegjort for en række voldgiftsretlige problemstillinger.

Forfatteren ser således nærmere på voldgiftaftalens indhold, vedtagelse, fortolkning og retsvirkninger. De subjektive og objektive grænser for voldgiftsbehandling bliver fastlagt og de særlige ugyldighedsregler for voldgiftsaftaler bliver gennemgået. Dette sker bl.a. ved analyse af det danske domsmateriale på området.

Læs mere
Udgave 01, 2006 | 288 sider | ISBN 9788757410433

Pris

Papirbog
600,00 kr
Medlemspris
480,00 kr

Aktindsigt i retsplejen

"Aktindsigt i retsplejen" gennemgår de reglerne om aktindsigt i retsplejeloven, som trådte i kraft den 1. juli 2004.

Læs mere
Udgave 01, 2005 | 184 sider | ISBN 9788757411461

Pris

E-bog Papirbog
279,00 kr 310,00 kr
Medlemspris Medlemspris
223,20 kr 248,00 kr

Dommen

Denne bog beskriver, hvad der kan kaldes god skik for udarbejdelse af retsafgørelser, navnlig domme.

Læs mere
Udgave 01, 2003 | 238 sider | ISBN 9788757435016

Pris

Papirbog
520,00 kr
Medlemspris
416,00 kr

Aktindsigt

Tusindvis af danskere kommer dagligt i kontakt med det offentlige, f.eks. med socialsektoren og sundhedsvæsenet; de har ofte behov for at kunne følge med i deres egen sag: de får behov for aktindsigt.

For professionelle informationssøgende som f.eks. journalister, er kendskab til reglerne om indsigt et centralt værktøj, ligesom advokater, revisorer og andre rådgivere må være fortrolige med disse regler for at kunne betjene deres klienter. Området er imidlertid vanskeligt at gennemskue, da det kan være svært at finde frem til, hvilke regler, der gælder på de enkelte områder.

Læs mere
Udgave 01, 2002 | 220 sider | ISBN 9788772410784

Pris

Papirbog
448,00 kr
Medlemspris
358,40 kr