Udgivelse på vej

Bjærgningsretlige aspekter i forbindelse med forureningsskade

Gevinst og risiko

Bjærgeren har altid været en vigtig person, når nødstedte skibe skal frelses. I modsætning til tidligere tider vedrører bjærgerens arbejde i dag også en væsentlig del miljøarbejde.

Læs mere
Udgave 01, 2019 | 344 sider | ISBN 9788757442724

Pris

Papirbog
450,00 kr
Medlemspris
360,00 kr

Erhvervsmiljøretten

Miljøgodkendelsesordninger, miljøkvalitetskrav og proces- og digitaliseringskrav

Erhvervsmiljøretten behandler erhvervslivets miljømæssige rammebetingelser, som de er formuleret i EU’s og dansk lovgivning, retspraksis og administrativ praksis. Alt er opdateret til 1. november 2016.

Læs mere
Udgave 01, 2017 | 1010 sider | ISBN 9788757431230

Pris

E-bog Papirbog
882,00 kr 980,00 kr
Medlemspris Medlemspris
705,60 kr 784,00 kr

Environmental Law in Denmark

This book provides ready access to legislation and practice concerning the environment in Denmark. A general introduction covers geographic considerations, political, social and cultural aspects of environmental study, the sources and principles of environmental law, environmental legislation, and the role of public authorities.

Co-published with Wolters Kluwer Law & Business.

Læs mere
Udgave 02, 2016 | 440 sider | ISBN 9788757434927

Pris

Papirbog
1.000,00 kr
Medlemspris
800,00 kr

International miljøret

- fra rammerne til reglerne

International miljøret gennemgår grundigt internationale miljøtraktaters karakter i form af de principper og regler, der er typiske for dem. Hovedvægten er lagt på de traktater, der er globale eller er af størst interesse i et europæisk perspektiv, men også f.eks. soft law og den folkeretlige sædvaneret behandles. Tilsvarende gælder traditionelle emner som international miljøret i forhold til menneskerettigheder eller internationale handelsregler.Læs mere
Udgave 01, 2016 | 882 sider | ISBN 9788757416558

Pris

E-bog Papirbog
1.350,00 kr 1.500,00 kr
Medlemspris Medlemspris
1.080,00 kr 1.200,00 kr
Udgave 01, 2012 | 368 sider | ISBN 9788757495300

Pris

E-bog
480,00 kr
Medlemspris
0,00 kr

Klimaændringer i juridisk perspektiv

Klimaændringerne har gennem de seneste år indtaget stadig mere plads på den offentlige dagsorden, og som borgere oplever vi oftere kraftige regnskyl eller egentlig monsterregn.

Alle danske kommuner vil i deres fremtidige planlægning skulle tage hensyn til, at der sker ændringer i klimaet med bl.a. øgede nedbørsmængder, forhøjet grundvandsstand og forhøjet havvandsstand.

Læs mere
Udgave 01, 2011 | 200 sider | ISBN 9788757426342

Pris

E-bog Papirbog
324,00 kr 360,00 kr
Medlemspris Medlemspris
259,20 kr 288,00 kr

Vandsektorloven med kommentarer

Denne lovkommentar er tænkt som et praktisk opslagsværk for alle, som arbejder med eller interesserer sig for vandsektoren. Kommentarerne er udarbejdet på grundlag af vandsektorlovens forarbejder samt vejledende udtalelser og afgørelser fra de myndigheder, som administrerer vandsektorloven og stoploven.

Læs mere
Udgave 01, 2011 | 350 sider | ISBN 9788757424171

Pris

Papirbog
675,00 kr
Medlemspris
540,00 kr

Vedvarende energi

Bogen indledes med et kapitel, der redegør for de overordnede spørgsmål, som præger dagens debat på VE-området.

Læs mere
Udgave 01, 2011 | 384 sider | ISBN 9788757425758

Pris

Papirbog
450,00 kr
Medlemspris
360,00 kr

Kommunale forsyningsselskaber

Folketinget vedtog i 2009 den såkaldte vandsektorreform, der tager sigte på at effektivisere vand- og spildevandssektoren. Som et led i vandsektorreformen skal aktiviteter med vandforsyning og spildevandsforsyning drives i selskabsform.

Alle danske kommuner har efterfølgende etableret forsyningsselskaber ikke blot på vand- og spildevandsområdet, men også på varmeforsynings- og affaldsområdet, ligesom der er etableret serviceselskaber. Denne bog er den første samlede fremstilling af det regelsæt, der gælder for kommunale forsyningsselskaber.

Læs mere
Udgave 01, 2010 | 300 sider | ISBN 9788757424140

Pris

E-bog Papirbog
427,50 kr 475,00 kr
Medlemspris Medlemspris
342,00 kr 380,00 kr

Naturbeskyttelsesloven

Med kommentarer

Bogen belyser i store træk udviklingen siden den seneste kommentar fra 1973 til den gældende naturbeskyttelseslov fra 1992 i relation til såvel regler som praksis. Hovedvægten er imidlertid lagt på en redegørelse for den nuværende lov.

En række bestemmelser, f.eks. reglerne om bygge- og beskyttelseslinjer samt dele af reglerne om offentlighedens færdsels- og opholdsrettigheder behandles delvist generelt og delvist i tilknytning til de enkelte lovregler.

Bogen indeholder alle lovændringer gennemført før 1. januar 2009.

Læs mere
Udgave 01, 2009 | 1523 sider | ISBN 9788757402292

Pris

E-bog Papirbog
1.395,00 kr 1.550,00 kr
Medlemspris Medlemspris
1.116,00 kr 1.240,00 kr

Lærebog i miljøret

Denne bog blev udgivet første gang i 1996 med henblik på undervisningen i miljøret på jura-studiet ved Aarhus Universitet. Fagets karakter af grundkursus præger bogen, hvis hovedsigte er at skabe et bredt orienteret overblik over det store og komplicerede reguleringsområde, som miljøretten er.

Med 4. udgaven er bogen ajourført frem til efteråret 2007 med hensyn til lovstof, domme, ombudsmandsudtalelser og administrative afgørelser m.v.

Læs mere
Udgave 04, 2008 | 500 sider | ISBN 9788757415247

Pris

Papirbog
850,00 kr
Medlemspris
680,00 kr

Miljøretten 5

Risici, produkter og organismer
Om boge

Dette bind beskriver de mange regler og specielle virkemidler (herunder klassificering), der på internationalt, EU- og nationalt niveau fastlægger rammerne for produktion og omsætning af kemikalier. Der er endvidere en behandling af de særlige regler, der regulerer produktion og omsætning af biologisk materiale, der er tilvejebragt ved anvendelse af genteknologi.

Læs mere
Udgave 02, 2008 | 300 sider | ISBN 9788757412581

Pris

E-bog Papirbog
729,00 kr 810,00 kr
Medlemspris Medlemspris
583,20 kr 648,00 kr

Miljøretten 6

Klima og energi

Miljøretten 6 - Energi og klima behandler de regler og øvrige retlige rammer, der er fastlagt på internationalt, EU- og nationalt niveau til sikring af energimarkeder, miljøbeskyttelse og beskyttelse af klimaet.

Bogen er den første samlede fremstilling af den omfattende energi- og klimalovgivning, der er bestemmende for bl.a. forsyningssikkerheden og energisektorens funktionsbetingelser. Den kan læses i forlængelse - eller uafhængigt af de øvrige bind i serien.

Læs mere
Udgave 01, 2008 | 250 sider | ISBN 9788757413427

Pris

E-bog Papirbog
900,00 kr 1.000,00 kr
Medlemspris Medlemspris
720,00 kr 800,00 kr

Miljøretten 4

Forurenende anlæg og processer

Denne bog beskriver de mange regler, der regulerer forurenende anlæg og processer med henblik på at begrænse miljøskader. Reglerne opererer både på internationalt -, EU- og nationalt niveau.

Denne anden udgave af "Miljøretten 4" er opdateret i forhold til første udgave fra 2002, idet der i denne periode er sket meget betydelige lovgivningsmæssige ændringer.

Læs mere
Udgave 02, 2007 | 300 sider | ISBN 9788757412567

Pris

E-bog Papirbog
855,00 kr 950,00 kr
Medlemspris Medlemspris
684,00 kr 760,00 kr
Udgave 01, 2007 | 150 sider | ISBN 9788757416985

Pris

E-bog Papirbog
220,00 kr 280,00 kr
Medlemspris Medlemspris
0,00 kr 224,00 kr

Lærebog i miljørettens almindelige del

"Miljørettens almindelige del" belyser de ledetråde, der styrer miljølovgivningen og retsanvendelsen i miljøsager. Bogen giver en grundlæggende indføring i den komplicerede afvejning af retlige principper og hensyn, som kendetegner miljøretten.

Inspirationen er hentet fra formuerettens og forvaltningsrettens almindelige del. Samtidig er bogen led i et fælles lærebogsprojekt med Karsten Revsbech, Aarhus Universitet, hvis lærebog i miljøret belyser indholdet i de forskellige miljølove (ny udgave er under udarbejdelse i et samarbejde mellem Karsten Revsbech og Alex Puggaard).

Læs mere
Udgave 01, 2006 | 328 sider | ISBN 9788757415469

Pris

Papirbog
540,00 kr
Medlemspris
432,00 kr

Miljøretten 1

Almindelige emner

Denne bog beskriver rammerne for anvendelsen af miljølovgivning på tværs af internationale, EU-retlige og nationale regler og principper med en behandling af alle centrale generelle emner.

Læs mere
Udgave 02, 2006 | 890 sider | ISBN 9788757412536

Pris

E-bog Papirbog
972,00 kr 1.080,00 kr
Medlemspris Medlemspris
777,60 kr 864,00 kr

Miljøretten 2

Arealanvendelse, natur- og kulturbeskyttelse

Bogen behandler de natur- og kulturbeskyttelsesmålsætninger og de mange forskellige virkemidler, der anvendes på internationalt, EU og nationalt niveau. Blandt de centrale virkemidler må fremhæves VVM, SMV, fysiske planer, sektorplaner, forvaltningsafgørelser, aftaler og støtteordninger.

Læs mere
Udgave 02, 2006 | 800 sider | ISBN 9788757412543

Pris

E-bog Papirbog
864,00 kr 960,00 kr
Medlemspris Medlemspris
691,20 kr 768,00 kr

Miljøretten 3

Affald, jord, vand, råstoffer og undergrund

Bogen behandler reglerne og de øvrige retlige rammer, som er fastlagt på internationalt, EU- og nationalt niveau for at sikre en bæredygtig ressourceforvaltning. I lovgivningen anvendes et bredt spekter af virkemidler - herunder de almindelige offentligretlige afgørelser, kortlægning, områdeklassificering, miljøan-svar, erstatningsansvar, producentansvar, afgifter, gebyrer og standarder.

2. udgave er opdateret og ændret i forhold til 1. udgave, der udkom i 2001.

Læs mere
Udgave 02, 2006 | 672 sider | ISBN 9788757412550

Pris

E-bog Papirbog
756,00 kr 840,00 kr
Medlemspris Medlemspris
604,80 kr 672,00 kr
Udgave 01, 2006 | 283 sider | ISBN 9788757492057

Pris

E-bog
0,00 kr
Medlemspris
0,00 kr